அபிதான சிந்தாமணி

பிருது 1147 விருததகம் அரசன் ஒரு சேனையை அனுப்பினான். ஆகாது ; நாங்கள் இந்திரனை யாகத்தில் பிருதிவிராஜன் சமாசிங்கெனும் சித்தூரா கொலை புரிகிறோம் என்றனர். இதை சன் உதவியால் மகம்மதியரை பின்னிடை அறிந்த பிரமதேவன் இருடிகளை மறுத்து யச் செய்தனன். இதைக்கேட்ட ஷாபு அரசனுக்குக் கோனசதக் சிருது எனப். டீன் இரண்டாமுறை பெருஞ்சேனையுடன் பெயர் தந்து சமாதானப்படுத்தினன். பின் வந்து சித்தூரைப் பிடித்தனன். இதில் இவன் அரியினாலும் சாகர் முதலியவர்க சித்தூர்ரானாவாகிய சமாசில் கொலையுண் ளாலும் யோகம் உபதேசிக்கப்பட்டு மனை. டான். இதைக்கேட்ட இவன் மனைவி வியுடன் தவமேற்கொண்டு காடடைந்து, பிருதை தீப்புகுந்தனள். இந்தக் கலகத் சுவர்க்க மடைந்தனன். இவன் விஷ்ணு திற்குக் காரணமான கனோஜ் நகரத்தரசன் வின் அம்சமாய்ப் பிறந்தவன். இவன் மீதும் முகம்மதியர் எதிர்த்துச் செல்ல சய வேள்வியில் விஷ்ணு சூதபுராணிகர்போல் சந்திரன் தானே கங்கையில் வீழ்ந்து இருந்து புராணஞ் சொல்லினர். மாண்டனன். மற்றக் குமரர் அந்தர்த் தானவன், தூமா பிருது - 1. (சூ.) வேகன் வலக்கையை கேசன், அரியச்வன், திரவிணன், விரு இருடிகள் கடைய உண்டான விஷ்ணு சன். (மச்ச - 4.) வின் அம்சம் ; தேவி அக்கையிற் பிறந்த 2. யாதவரில் ஒருவன். அர்ச்சசு. இவன் அரசாண்ட காலத்தில் 3. (ரூ.) அதோ குமான். விச்சு பூமி வளம் தராதிருந்ததால், பூமிதேவி சந்தன் தந்தை. இவனுக்குச் சாசுவதன் யைக் கொலை செய்கிறேன் என இவன் விஸ்வகன் எனவும் பெயர். எழுந்தனன். இவ்வகை ஆயுதபாணியாய் 4. ருசிராசுவான் குமான் , இவன் கும எழுந்த அரசனைக்கண்டு பூதேவி பசுவுருக் ரன் பாரன். கொண்டு ஓட அரசன் தொடர்ந்து சென் 5. சசிபிந்தின் குமான். றனன். அப்பூமிதேவி பசுவுருக்கொண்டு 6. ருசகன் குமரன். சியாமகன் தம்பி, அரசனை நோக்கிக் கோபியாதிருக்க என 7. விருஷ்ணி குமான். வேண்டிக் கன்றும் பாத்திரமும் கொண்டு 8. (ரூ.) அநாண்யன் பௌத்திரன் ; வேண்டிய வளத்தைக் கறந்து கொள்ளுக இவன் குமான் திரிசங்கு. என் றனள். அந்தப்படி அரசன் மனுவைக் 9. பிராசதன் குமான். கன்றாக்கித் தன் கரத்தைப் பாத்திரமாக்கி 10.- பான் குமான். ஓஷதிகளைக் கறந்தனன். இருடிகள். பிருதுகர்மன் சசிபிந்து குமான். பிரகஸ்பதியைக் கன்றாக்கி வேதமயமான பிருது கிருதி சசிபிந்து குமரன், பாலைக் கறந்தனர். தேவர்கள், இந்திர பிருதுசக்ரவர்த்தி - பூர்வஜன்மத்திற் குத்தி னைக் கன்றாக்கி அமிர்தங் கறந்தனர். அசு ரன் அயோத்தி நகரில் இருந்த விஷ்ன சர், பிரகலாதனைக் கன்றாக்கிச் (சுரா) மத் வாலய பணிவிடையால் மறுபிறப்பில் சக் திய பானத்தைக் கறந்தனர். பின்னும் இம் வர்த்தியாயினன். (சிவமகாபுராணம்.) முறையே காந்தருவர், சிராத்த தேவதை பிருது சிரவசு சசிபிந்து குமரன். இவன் கள், சித்தர், வித்தியாதரர், கிம்புருஷர், குமான் தருமன். இராக்கதர், விசுவாவசு, அரியமா, கபிலர், பிருதுசேணன் - விபுவின் குமாரன் ; தாய் மயன் முதலியவரைக் கன்றாக்கி வேண்டி பராகி, தேவி ஆகுதி, குமரன் நந்தன். யவளங்களைப் பெற்றனர். பிறகு பிரம்மா பிருது சேநன் பிராஞ்ஞன் புத்திரன், வர்த்த மென்கிற புண்ணிய க்ஷேத்திரத் பௌான் தந்தை. தில் இவன் குமான் விசித்திரசுவன் அல் பிருதுயசன் - சசிபிந்து குமான், லது விசிதாசுவன் யக்கியஞ் செய்கையில் பிருதுலாக்ஷன் - சதுரங்கன் குமான். அச்வத்தைக் கவர்ந்து சென்ற இந்திரனை இவன் குமான் பிரகத்ரதன். இவன் கரை அரசன் குமரன் தொடர்ந்து சென்று அச் திரை மூப்பின்றி நெடுநாளாசியன்றி தே வத்தைப் பிடித்து வந்தும் இந்திரன் மீண் வர்களுக்கு அமிர்தங் கடைந்து கொடுத்த டும் யாகத்தை மறுத்தது கண்டு அரசன் சூரியவம்சத் தாசன். கோபித்து இந்திரனைக் கொலை செய்கி பிருதூதகம் - 1. உசங்கு காண்க (பார- றேன் என்று எழத் தொடங்கினன். இரு சல்லி.) டிகள் இந்தக் காலத்தில் ஜீவ இம்சை 2. இது ஓர் தீர்த்தம், (பா - வன.)
பிருது 1147 விருததகம் அரசன் ஒரு சேனையை அனுப்பினான் . ஆகாது ; நாங்கள் இந்திரனை யாகத்தில் பிருதிவிராஜன் சமாசிங்கெனும் சித்தூரா கொலை புரிகிறோம் என்றனர் . இதை சன் உதவியால் மகம்மதியரை பின்னிடை அறிந்த பிரமதேவன் இருடிகளை மறுத்து யச் செய்தனன் . இதைக்கேட்ட ஷாபு அரசனுக்குக் கோனசதக் சிருது எனப் . டீன் இரண்டாமுறை பெருஞ்சேனையுடன் பெயர் தந்து சமாதானப்படுத்தினன் . பின் வந்து சித்தூரைப் பிடித்தனன் . இதில் இவன் அரியினாலும் சாகர் முதலியவர்க சித்தூர்ரானாவாகிய சமாசில் கொலையுண் ளாலும் யோகம் உபதேசிக்கப்பட்டு மனை . டான் . இதைக்கேட்ட இவன் மனைவி வியுடன் தவமேற்கொண்டு காடடைந்து பிருதை தீப்புகுந்தனள் . இந்தக் கலகத் சுவர்க்க மடைந்தனன் . இவன் விஷ்ணு திற்குக் காரணமான கனோஜ் நகரத்தரசன் வின் அம்சமாய்ப் பிறந்தவன் . இவன் மீதும் முகம்மதியர் எதிர்த்துச் செல்ல சய வேள்வியில் விஷ்ணு சூதபுராணிகர்போல் சந்திரன் தானே கங்கையில் வீழ்ந்து இருந்து புராணஞ் சொல்லினர் . மாண்டனன் . மற்றக் குமரர் அந்தர்த் தானவன் தூமா பிருது - 1. ( சூ . ) வேகன் வலக்கையை கேசன் அரியச்வன் திரவிணன் விரு இருடிகள் கடைய உண்டான விஷ்ணு சன் . ( மச்ச - 4. ) வின் அம்சம் ; தேவி அக்கையிற் பிறந்த 2. யாதவரில் ஒருவன் . அர்ச்சசு . இவன் அரசாண்ட காலத்தில் 3. ( ரூ . ) அதோ குமான் . விச்சு பூமி வளம் தராதிருந்ததால் பூமிதேவி சந்தன் தந்தை . இவனுக்குச் சாசுவதன் யைக் கொலை செய்கிறேன் என இவன் விஸ்வகன் எனவும் பெயர் . எழுந்தனன் . இவ்வகை ஆயுதபாணியாய் 4. ருசிராசுவான் குமான் இவன் கும எழுந்த அரசனைக்கண்டு பூதேவி பசுவுருக் ரன் பாரன் . கொண்டு ஓட அரசன் தொடர்ந்து சென் 5. சசிபிந்தின் குமான் . றனன் . அப்பூமிதேவி பசுவுருக்கொண்டு 6. ருசகன் குமரன் . சியாமகன் தம்பி அரசனை நோக்கிக் கோபியாதிருக்க என 7. விருஷ்ணி குமான் . வேண்டிக் கன்றும் பாத்திரமும் கொண்டு 8. ( ரூ . ) அநாண்யன் பௌத்திரன் ; வேண்டிய வளத்தைக் கறந்து கொள்ளுக இவன் குமான் திரிசங்கு . என் றனள் . அந்தப்படி அரசன் மனுவைக் 9. பிராசதன் குமான் . கன்றாக்கித் தன் கரத்தைப் பாத்திரமாக்கி 10.- பான் குமான் . ஓஷதிகளைக் கறந்தனன் . இருடிகள் . பிருதுகர்மன் சசிபிந்து குமான் . பிரகஸ்பதியைக் கன்றாக்கி வேதமயமான பிருது கிருதி சசிபிந்து குமரன் பாலைக் கறந்தனர் . தேவர்கள் இந்திர பிருதுசக்ரவர்த்தி - பூர்வஜன்மத்திற் குத்தி னைக் கன்றாக்கி அமிர்தங் கறந்தனர் . அசு ரன் அயோத்தி நகரில் இருந்த விஷ்ன சர் பிரகலாதனைக் கன்றாக்கிச் ( சுரா ) மத் வாலய பணிவிடையால் மறுபிறப்பில் சக் திய பானத்தைக் கறந்தனர் . பின்னும் இம் வர்த்தியாயினன் . ( சிவமகாபுராணம் . ) முறையே காந்தருவர் சிராத்த தேவதை பிருது சிரவசு சசிபிந்து குமரன் . இவன் கள் சித்தர் வித்தியாதரர் கிம்புருஷர் குமான் தருமன் . இராக்கதர் விசுவாவசு அரியமா கபிலர் பிருதுசேணன் - விபுவின் குமாரன் ; தாய் மயன் முதலியவரைக் கன்றாக்கி வேண்டி பராகி தேவி ஆகுதி குமரன் நந்தன் . யவளங்களைப் பெற்றனர் . பிறகு பிரம்மா பிருது சேநன் பிராஞ்ஞன் புத்திரன் வர்த்த மென்கிற புண்ணிய க்ஷேத்திரத் பௌான் தந்தை . தில் இவன் குமான் விசித்திரசுவன் அல் பிருதுயசன் - சசிபிந்து குமான் லது விசிதாசுவன் யக்கியஞ் செய்கையில் பிருதுலாக்ஷன் - சதுரங்கன் குமான் . அச்வத்தைக் கவர்ந்து சென்ற இந்திரனை இவன் குமான் பிரகத்ரதன் . இவன் கரை அரசன் குமரன் தொடர்ந்து சென்று அச் திரை மூப்பின்றி நெடுநாளாசியன்றி தே வத்தைப் பிடித்து வந்தும் இந்திரன் மீண் வர்களுக்கு அமிர்தங் கடைந்து கொடுத்த டும் யாகத்தை மறுத்தது கண்டு அரசன் சூரியவம்சத் தாசன் . கோபித்து இந்திரனைக் கொலை செய்கி பிருதூதகம் - 1. உசங்கு காண்க ( பார றேன் என்று எழத் தொடங்கினன் . இரு சல்லி . ) டிகள் இந்தக் காலத்தில் ஜீவ இம்சை 2. இது ஓர் தீர்த்தம் ( பா - வன . )