அபிதான சிந்தாமணி

பிராக்கிருதம் 1140 பிராணன் களில் ஆடையில்லை யென்றாற் போல்வது, துறவில் இச்சை வருவித்தனர். இவன் இது முன்னின்மை, தக்ஷன் காலத்தவன். (பாகவதம்.) பிராக்கிருதம்-1. இது பிரளயத்தில் ஒன்று. பிராசீநர் - ஒரு இருடி ; தேவி சரவணி. இது பிரமனுக்கு இட்ட ஆயுளின் இறுதி பிராசீநன் - ஜாமேசயன் குமரன். யில் உண்டாவது. அது இரண்டு பரார்த் பிராசீயினா வீதம் - வேதியர் பூனூலையா தங் கழியின் உண்டாவது. வது உத்தரீயத்தையாவது வலது தோளி 2. ஒரு பாஷை, இது அபப்பிரம்சம், லும் இடது கையின் கீழிலும் தரிப்பது. பைசாசி, சூசிகா பைசாசி, சௌரசேரி, (மது-அத்) மாகதி, பிராக்கிருதம், என அறு வகைப் பிராசீனகர்ப்பர் - அபாந்தா தமரைக்காண்க. படும். இதற்கு வாருசி, வால்மீகி முதலி பிராசேதழனிவர் -(வாக்மீகி) வருணனுக் யோர் இலக்கணஞ் செய்திருக்கின்றனர். குப் பத்தாங் குமரர். சதையின் கற்பினி இப் பாஷைகளுள் பைசாசி, சூசிகாபை லையை அச்வமேதத்துச் சகலரும் அறிய சாசி, பிசாசசாதியர் வழக்கு எனவும், பிரா இராமருக்கு எடுத்துரைத்தவர். க்கிர தம் பெண்கள் ஆசியக்காரர் வழக் பிராச்சியர் இரண்ய நாபன் மாணாக்கர். கெனவும், மாகதி இழிந்தோர் வழக்கென பிராச்சின்னசாலன் - உ உபமன்யு புத்ரன், வும், அபப்பிரஞ்சம் துருக்கர் முதலிய பிராட்டியார் மஞ்சள் நிறம், சூலம், கண் அதமர் பேசுவதெனவும், சூரசேநி சண்டா ணாடியையுடைய இரண்டு கைகள் கரண்ட ளர் வழங்குவதெனவும் கூறுவர். கம் போன்ற மகுடம் முத்து முதலிய ஆப பிராக்சோதிடம் - நரகாசுரன் பட்டணம். ரணங்கள் உடையராயிருப்பர். பிராக்ஜோதிஷம் - நாகராஜனாகிய பகதத் பிராடவிவாகன்- இது நீதிபதிக்குப் பெயர். தன் பட்டணம் Kamrup or Kamaksbya இவன் வழக்குகளை வினாவுதல்பற்றி பிராட் in Assem. (பா. சபா.) எனவும், வழக்குகளை நியாயமன்றத்தவரு பிராகிஞன் - 1. ருசிராச்ரவன் குமரன். டன் கூடி விசாரித்து விசேடமாக எடுத் (பிராஞ்ஞன்.) துரைத்தலால் விவாகன் எனவும் பெயர் 2. கவியின் சகோதார். பாரி சந்ததி. குமார், யஞ்ஞன், விக்யன். பிரானன் -- 1. விதாதாவின் புத்திரன். பிராகியன் - சுழுத்தியுடன் கூடிய ஆத்மா. பிருகுவின் போன். தாய்நியதி. வேதசிரன் பிராங்கிசு - (சூ.) வச்சப் பிரீதி குமான். தந்தை. பிராசனச்சந்தி - நாடக விகற்பத்தொன்று. 2. தருமனுக்கு வசுவிடம் உதித்தவன் ; இது சுத்தமும், சங்கீரணமும் என இரண் பாரி, உற்சவதி. டாம். சுத்தமாவது, தக்காரை இகழ்ந்து 3. சோமனென்னும் வசுவின் குமரன். வருவது சங்கீரணமாவது - பாஷண்டன் 4. இஃது இருதய முதலிய தானங்க தலைமகனாய்த் தோழியரே, கணிகையரே, ளில் இருப்பதும், வைகைத் தொழிலை தூதரே, அலிக ள, பேடியரே யென்றி உடைத்தாகியதோர் சாற்றின் விசேஷமு வரையுடைத்தாய்க் கடைக்கட் சந்தியின்றி மாம். இப்பிராணத்தின் வடிவு முதலில் யங்கமொன்றுவது. (வீரா - சோ.) பிரஜாபதி ஒருவனே தன்னைத்தானே எண் பிராசாபதிகள் எழுவர் மரீசி, அத்திரி, ணிக்கொண் டிருந்தான். அவன் களிக்க அங்கிரஸ், புலஸ்தியர், புலகர், கிரது, வில்லை. அதனால் அகே உயிர்களைப் வசிட்டர். (பார - சார்.) படைத்தான். அவ்வயர்கள் சக்தியில்லா பிராசன்னவாணன் --ஜனமேசயன் குமரன். மலும், எழுந்திருக்காமலும் கல்லைப்போல் போநபரிக - அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த் கடக்கக் கண்டான். அதனாம் களிப்புண் தானியிடம் பிறந்த குமரன். இவன் அநேக பாகவில்லை. இவற்றை உயிர்ப்பிக்கும்படி யஞ் எங்களைச் செய்து அந்த யக்ஞ சாலையில் இவற்றுள் நானே புகுவேன் என்று சிந் கிழக்கு தனியாக இரண்டங்குலம் தரு தித்தான் அவன் தன்னை வாயுருபமாகச் பபை பாப்பியபடியால் இப்பெயர் அடைந் செய்து உட்புகுந்தான். அவன் ஒருவனால் தனன் என்பர் இவன் தேலி சதத்துருக; முற்றும் வல்லவனாகாதவனானான், பின் இவர்க்குப் பத்துக் குமாரர், அவர்கள் ஜவகையாகத் தன்னைப் பிரித்துப் பிரா பிரசே தசுக்கள் எனப்படுவார். இவனுக்கு ணன், அபானன், சமானன், உதானன், பாரதர் புரசான் கதை உபதேசித்தி விடானன் என்று கூறப்பட்டான்.
பிராக்கிருதம் 1140 பிராணன் களில் ஆடையில்லை யென்றாற் போல்வது துறவில் இச்சை வருவித்தனர் . இவன் இது முன்னின்மை தக்ஷன் காலத்தவன் . ( பாகவதம் . ) பிராக்கிருதம் -1 . இது பிரளயத்தில் ஒன்று . பிராசீநர் - ஒரு இருடி ; தேவி சரவணி . இது பிரமனுக்கு இட்ட ஆயுளின் இறுதி பிராசீநன் - ஜாமேசயன் குமரன் . யில் உண்டாவது . அது இரண்டு பரார்த் பிராசீயினா வீதம் - வேதியர் பூனூலையா தங் கழியின் உண்டாவது . வது உத்தரீயத்தையாவது வலது தோளி 2. ஒரு பாஷை இது அபப்பிரம்சம் லும் இடது கையின் கீழிலும் தரிப்பது . பைசாசி சூசிகா பைசாசி சௌரசேரி ( மது - அத் ) மாகதி பிராக்கிருதம் என அறு வகைப் பிராசீனகர்ப்பர் - அபாந்தா தமரைக்காண்க . படும் . இதற்கு வாருசி வால்மீகி முதலி பிராசேதழனிவர் - ( வாக்மீகி ) வருணனுக் யோர் இலக்கணஞ் செய்திருக்கின்றனர் . குப் பத்தாங் குமரர் . சதையின் கற்பினி இப் பாஷைகளுள் பைசாசி சூசிகாபை லையை அச்வமேதத்துச் சகலரும் அறிய சாசி பிசாசசாதியர் வழக்கு எனவும் பிரா இராமருக்கு எடுத்துரைத்தவர் . க்கிர தம் பெண்கள் ஆசியக்காரர் வழக் பிராச்சியர் இரண்ய நாபன் மாணாக்கர் . கெனவும் மாகதி இழிந்தோர் வழக்கென பிராச்சின்னசாலன் - உபமன்யு புத்ரன் வும் அபப்பிரஞ்சம் துருக்கர் முதலிய பிராட்டியார் மஞ்சள் நிறம் சூலம் கண் அதமர் பேசுவதெனவும் சூரசேநி சண்டா ணாடியையுடைய இரண்டு கைகள் கரண்ட ளர் வழங்குவதெனவும் கூறுவர் . கம் போன்ற மகுடம் முத்து முதலிய ஆப பிராக்சோதிடம் - நரகாசுரன் பட்டணம் . ரணங்கள் உடையராயிருப்பர் . பிராக்ஜோதிஷம் - நாகராஜனாகிய பகதத் பிராடவிவாகன்- இது நீதிபதிக்குப் பெயர் . தன் பட்டணம் Kamrup or Kamaksbya இவன் வழக்குகளை வினாவுதல்பற்றி பிராட் in Assem . ( பா . சபா . ) எனவும் வழக்குகளை நியாயமன்றத்தவரு பிராகிஞன் - 1. ருசிராச்ரவன் குமரன் . டன் கூடி விசாரித்து விசேடமாக எடுத் ( பிராஞ்ஞன் . ) துரைத்தலால் விவாகன் எனவும் பெயர் 2. கவியின் சகோதார் . பாரி சந்ததி . குமார் யஞ்ஞன் விக்யன் . பிரானன் -- 1. விதாதாவின் புத்திரன் . பிராகியன் - சுழுத்தியுடன் கூடிய ஆத்மா . பிருகுவின் போன் . தாய்நியதி . வேதசிரன் பிராங்கிசு - ( சூ . ) வச்சப் பிரீதி குமான் . தந்தை . பிராசனச்சந்தி - நாடக விகற்பத்தொன்று . 2. தருமனுக்கு வசுவிடம் உதித்தவன் ; இது சுத்தமும் சங்கீரணமும் என இரண் பாரி உற்சவதி . டாம் . சுத்தமாவது தக்காரை இகழ்ந்து 3. சோமனென்னும் வசுவின் குமரன் . வருவது சங்கீரணமாவது - பாஷண்டன் 4. இஃது இருதய முதலிய தானங்க தலைமகனாய்த் தோழியரே கணிகையரே ளில் இருப்பதும் வைகைத் தொழிலை தூதரே அலிக பேடியரே யென்றி உடைத்தாகியதோர் சாற்றின் விசேஷமு வரையுடைத்தாய்க் கடைக்கட் சந்தியின்றி மாம் . இப்பிராணத்தின் வடிவு முதலில் யங்கமொன்றுவது . ( வீரா - சோ . ) பிரஜாபதி ஒருவனே தன்னைத்தானே எண் பிராசாபதிகள் எழுவர் மரீசி அத்திரி ணிக்கொண் டிருந்தான் . அவன் களிக்க அங்கிரஸ் புலஸ்தியர் புலகர் கிரது வில்லை . அதனால் அகே உயிர்களைப் வசிட்டர் . ( பார - சார் . ) படைத்தான் . அவ்வயர்கள் சக்தியில்லா பிராசன்னவாணன் --ஜனமேசயன் குமரன் . மலும் எழுந்திருக்காமலும் கல்லைப்போல் போநபரிக - அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த் கடக்கக் கண்டான் . அதனாம் களிப்புண் தானியிடம் பிறந்த குமரன் . இவன் அநேக பாகவில்லை . இவற்றை உயிர்ப்பிக்கும்படி யஞ் எங்களைச் செய்து அந்த யக்ஞ சாலையில் இவற்றுள் நானே புகுவேன் என்று சிந் கிழக்கு தனியாக இரண்டங்குலம் தரு தித்தான் அவன் தன்னை வாயுருபமாகச் பபை பாப்பியபடியால் இப்பெயர் அடைந் செய்து உட்புகுந்தான் . அவன் ஒருவனால் தனன் என்பர் இவன் தேலி சதத்துருக ; முற்றும் வல்லவனாகாதவனானான் பின் இவர்க்குப் பத்துக் குமாரர் அவர்கள் ஜவகையாகத் தன்னைப் பிரித்துப் பிரா பிரசே தசுக்கள் எனப்படுவார் . இவனுக்கு ணன் அபானன் சமானன் உதானன் பாரதர் புரசான் கதை உபதேசித்தி விடானன் என்று கூறப்பட்டான் .