அபிதான சிந்தாமணி

பிரளயாகலர் 1139 பிராகபாவம் காலத்தின் அளவு தவிபரார்த்தமாகும். யான பாலையும், பின் மூன்று நாள் ஒரு இந்தப் பிரகிருதிவரையில் சம்மாரமே, பலம் உள்ள உஷ்ணமான நெய்யையும், அவாந்தர சம்மாரமாம். இந்தத் திவிபரார்த் பின் மூன்று நாள் உஷ்ணமாக வீசுகிற தகாலமும் பரார்த்தமான பின்பு மாயாதத் காற்றையும், உண்டு ஓரிடத்தில் வசித் வத்திலும், மசா மாயையிலும் தத்வசம்மா திருப்பது . இந்தப் பன்னிரண்டு நாளும் ரம் செய்யப்படும். அது தான் மகாசம்மா ஒரேகாலம் ஸ்நாகம் செய்யவேண்டும். ரம் எனப்படும். பரார்த்தம் ஒன்று முதல் 6. பராக கிருச்சிரமாவது - இந்திரி பத்துக் கொண்டது. பத்துக் கொண்ட யங்களை அடக்கிக் கொண்டு சாக்கிரதை தாக ஏற்பட்ட ஸ்தானங்களில் இருபதா யுடன் பன்னிரண்டு நாள் சுத்த உபவாசம் வது ஸ்தானம் பரார்த்த சங்கியை, இருப்பது, பிரளயாகலர் - இவர்கள், ஆணவம் கன் 7. பிபீலி காசாந்திராயனம் என்பது - மம் எனுமிரண்டு மலமுள்ள ஆன்மாக்கள் பகலில் மூன்று காலத்திலும் ஸ்நானம் பிரளயத்தில் மாயதத்துவத்திற் கட்டுண் செய்து, பௌர்ணமாவாசியில் உப்பில் டிருத்தலால் இப்பெயர் பெற்றவர். இவர் லாபதினைந்து கவளம் அன்னம் புசித்து களுக்குத் தனுகரண புவன போகங்கள் மறு நாளாகிய கிருஷ்ணபக்ஷ பிரதமை அசுத்தமாயை. இவர்களில் பக்குவரை முதல் அந்தப் பதினைந்து கவளத்தில் ஒவ் முதல்வன், சகளத்திருமேனியாகிய மான் வொரு கவளமாகக் குறைத்து வந்து அமா மழுசதுர்ப்புய, காள கண்ட திருநேத்ரதாரி வாசியில் சுத்த உபவாசம் இருந்து மறு யாயருட் டிருமேனிகொண் டெழுந் தருளி நாள் துவக்கி ஒவ்வொரு கவளம் வளர்த் முன்னிலையாக நின்று தரிசனந் தந்து மலத் துக்கொண்டு வந்து, மறுபடி பௌர்ணமி தைப்போக்கி அநுக்கிரகிப்பன். யில் பதினைந்து கவளம் புசிப்பது, எலும்பு பிரஜாபத்தியம் முதலிய கிருச்சிர சுவருபங் போல் முன்னும் பின்னும் வளர்ந்து நடுக் கள் - 1. இவ்விரதம் அநுட்டிக்கிற துவ குறைதலால் இப் பெயர் தந்தனர். சன், மூன்று நாள் பகலில் ஒவ்வொரு 8. யவசாந்திராயன மாவது வேளை உப்பில்லாத அன்னத்தில் இரு கூறிய நியமத்துடன் சுக்கிலபக்ஷ பத்தாறு கவளமும், மறு மூன்று நாள் அப் தமை முதல் ஒவ்வொரு கவளமாக வளர்த்து படியே இரவில் முப்பத்திரண்டு கவள வந்து பௌர்ணமாவாசியில் பதினைந்து மும், மறு மூன்று நாள் தான் யாசிக்காமல் கவளம் உண்டு, பின் கிருஷ்ணபக்ஷ பிர இருக்கும்போது யாராவது வலி வில் தமை முதல் ஒவ்வொன்றாகக் குறைத்து கொடுத்த அன்னத்தில் இருபத்துநான்கு வந்து அமாவாசியில் உபவாசம் இருப்பது. கவளமும், புசித்து, மறு மூன்று நாள் சுத்த 9 யதிசாந்திராயனமாவது - கிருஷ்ண உபவாசம் இருக்கவேண்டியது. பக்ஷம் அல்லது சுக்கிலபக்ஷத்தின் பிரதமை 2. சாந்தடனக் கிருச்சிரமாவது - களில் துவக்கி முப்பது நாள் வரையில் தை மாத்திரம் ஒருநாள் நாடோறும் எவ்வெட்டுக் கவம அன்னத் உண்டு மறுநாள் சுத்த உபவாசமிருப்பது. தை உப்பில்லாமல் உண்டு இருப்பது, 3. மகா சாந்தபனமாவது - பஞ்சகவ்வி 1 சிசு சர்ந்திராயனமாவது மேற் யமாகிய ஐந்தில் ஒவ்வொன்றைத் தனித் கூறிய நியமத்துடன் முப்பது நாள் வரை தனி ஒவ்வொருநாள் உண்டு ஏழாம் நாள் யில் நான்கு கவளமும், சூரியன் அஸ்த சுத்த உபவாசம் இருப்பது, மித்தவுடன் நான்கு கவளமும் சாப்பிட் 4. அதிகிருச்சிரமாவது - மூன்று நாள் டிருப்பது. பகலில் ஒவ்வொரு கவளமும், மறு மூன்று பிரஷதசுவன் விருபன் குமரன், நாள் இரவில் ஒவ்வொரு கவளமும் மறு பிரஷன் சோமகன் குமான் ; இவன் கும மூன்று நாள் யாசிக்காமல் வந்த அன்னத் என் துருபதன், தில் ஒரு கவளமும் உண்டு, பின் மூன்று பிரஷ்டாநகரம் புரூரவன் ஆண்ட பட்ட ணம். நாள் சுத்த உபவாசம் இருப்பது. 5. தப்தகிருச்சிரமாவது - மூன்று நாள் பிரஹதி - தேவவோத்திரர் பாரி. ஒவ்வொருவேளை ஆறு பலமுள்ள உஷ் பிரஹான் - நாகன் ; கத்ரு குமான். ணோதகத்தையும், மறு மூன்று நாள் ஒவ் பிராகபாவம் -இது உற்பத்திக்கு முன் வொருவேளை மூன்று பலமுள்ள சுடுகை காரணங்களில் காரியமின்மை, இது நூல் பஞ்ச கவ்வு
பிரளயாகலர் 1139 பிராகபாவம் காலத்தின் அளவு தவிபரார்த்தமாகும் . யான பாலையும் பின் மூன்று நாள் ஒரு இந்தப் பிரகிருதிவரையில் சம்மாரமே பலம் உள்ள உஷ்ணமான நெய்யையும் அவாந்தர சம்மாரமாம் . இந்தத் திவிபரார்த் பின் மூன்று நாள் உஷ்ணமாக வீசுகிற தகாலமும் பரார்த்தமான பின்பு மாயாதத் காற்றையும் உண்டு ஓரிடத்தில் வசித் வத்திலும் மசா மாயையிலும் தத்வசம்மா திருப்பது . இந்தப் பன்னிரண்டு நாளும் ரம் செய்யப்படும் . அது தான் மகாசம்மா ஒரேகாலம் ஸ்நாகம் செய்யவேண்டும் . ரம் எனப்படும் . பரார்த்தம் ஒன்று முதல் 6. பராக கிருச்சிரமாவது - இந்திரி பத்துக் கொண்டது . பத்துக் கொண்ட யங்களை அடக்கிக் கொண்டு சாக்கிரதை தாக ஏற்பட்ட ஸ்தானங்களில் இருபதா யுடன் பன்னிரண்டு நாள் சுத்த உபவாசம் வது ஸ்தானம் பரார்த்த சங்கியை இருப்பது பிரளயாகலர் - இவர்கள் ஆணவம் கன் 7. பிபீலி காசாந்திராயனம் என்பது - மம் எனுமிரண்டு மலமுள்ள ஆன்மாக்கள் பகலில் மூன்று காலத்திலும் ஸ்நானம் பிரளயத்தில் மாயதத்துவத்திற் கட்டுண் செய்து பௌர்ணமாவாசியில் உப்பில் டிருத்தலால் இப்பெயர் பெற்றவர் . இவர் லாபதினைந்து கவளம் அன்னம் புசித்து களுக்குத் தனுகரண புவன போகங்கள் மறு நாளாகிய கிருஷ்ணபக்ஷ பிரதமை அசுத்தமாயை . இவர்களில் பக்குவரை முதல் அந்தப் பதினைந்து கவளத்தில் ஒவ் முதல்வன் சகளத்திருமேனியாகிய மான் வொரு கவளமாகக் குறைத்து வந்து அமா மழுசதுர்ப்புய காள கண்ட திருநேத்ரதாரி வாசியில் சுத்த உபவாசம் இருந்து மறு யாயருட் டிருமேனிகொண் டெழுந் தருளி நாள் துவக்கி ஒவ்வொரு கவளம் வளர்த் முன்னிலையாக நின்று தரிசனந் தந்து மலத் துக்கொண்டு வந்து மறுபடி பௌர்ணமி தைப்போக்கி அநுக்கிரகிப்பன் . யில் பதினைந்து கவளம் புசிப்பது எலும்பு பிரஜாபத்தியம் முதலிய கிருச்சிர சுவருபங் போல் முன்னும் பின்னும் வளர்ந்து நடுக் கள் - 1. இவ்விரதம் அநுட்டிக்கிற துவ குறைதலால் இப் பெயர் தந்தனர் . சன் மூன்று நாள் பகலில் ஒவ்வொரு 8. யவசாந்திராயன மாவது வேளை உப்பில்லாத அன்னத்தில் இரு கூறிய நியமத்துடன் சுக்கிலபக்ஷ பத்தாறு கவளமும் மறு மூன்று நாள் அப் தமை முதல் ஒவ்வொரு கவளமாக வளர்த்து படியே இரவில் முப்பத்திரண்டு கவள வந்து பௌர்ணமாவாசியில் பதினைந்து மும் மறு மூன்று நாள் தான் யாசிக்காமல் கவளம் உண்டு பின் கிருஷ்ணபக்ஷ பிர இருக்கும்போது யாராவது வலி வில் தமை முதல் ஒவ்வொன்றாகக் குறைத்து கொடுத்த அன்னத்தில் இருபத்துநான்கு வந்து அமாவாசியில் உபவாசம் இருப்பது . கவளமும் புசித்து மறு மூன்று நாள் சுத்த 9 யதிசாந்திராயனமாவது - கிருஷ்ண உபவாசம் இருக்கவேண்டியது . பக்ஷம் அல்லது சுக்கிலபக்ஷத்தின் பிரதமை 2. சாந்தடனக் கிருச்சிரமாவது - களில் துவக்கி முப்பது நாள் வரையில் தை மாத்திரம் ஒருநாள் நாடோறும் எவ்வெட்டுக் கவம அன்னத் உண்டு மறுநாள் சுத்த உபவாசமிருப்பது . தை உப்பில்லாமல் உண்டு இருப்பது 3. மகா சாந்தபனமாவது - பஞ்சகவ்வி 1 சிசு சர்ந்திராயனமாவது மேற் யமாகிய ஐந்தில் ஒவ்வொன்றைத் தனித் கூறிய நியமத்துடன் முப்பது நாள் வரை தனி ஒவ்வொருநாள் உண்டு ஏழாம் நாள் யில் நான்கு கவளமும் சூரியன் அஸ்த சுத்த உபவாசம் இருப்பது மித்தவுடன் நான்கு கவளமும் சாப்பிட் 4. அதிகிருச்சிரமாவது - மூன்று நாள் டிருப்பது . பகலில் ஒவ்வொரு கவளமும் மறு மூன்று பிரஷதசுவன் விருபன் குமரன் நாள் இரவில் ஒவ்வொரு கவளமும் மறு பிரஷன் சோமகன் குமான் ; இவன் கும மூன்று நாள் யாசிக்காமல் வந்த அன்னத் என் துருபதன் தில் ஒரு கவளமும் உண்டு பின் மூன்று பிரஷ்டாநகரம் புரூரவன் ஆண்ட பட்ட ணம் . நாள் சுத்த உபவாசம் இருப்பது . 5. தப்தகிருச்சிரமாவது - மூன்று நாள் பிரஹதி - தேவவோத்திரர் பாரி . ஒவ்வொருவேளை ஆறு பலமுள்ள உஷ் பிரஹான் - நாகன் ; கத்ரு குமான் . ணோதகத்தையும் மறு மூன்று நாள் ஒவ் பிராகபாவம் -இது உற்பத்திக்கு முன் வொருவேளை மூன்று பலமுள்ள சுடுகை காரணங்களில் காரியமின்மை இது நூல் பஞ்ச கவ்வு