அபிதான சிந்தாமணி

பிரமாண்ட புராணம் 1187 பிரயாகன் பிரமாண்ட புராணம்-இது (க2,000) இரந் கேருகமிலவு, தானும் வரப்பார்க்குஞ் சகோ தமுள்ளது. இது அண்டத்தின் அளவு ரங்கள் - வானமரும், மையைப் பார்க்கும் - இனிவரும் கற்பங்கள் தோறும் நிகழும் மயில் கண் மாவிசயானந்தாங்கன், கையைப் சதை முதலியவற்றைத் தெரிவிக்கும். பார்க்கும் புலவோர்கண்' என்பவற்றாலறிக. பிரமாதா - காண்பான், பிரமேயம் விஷயம், பிரம்மகூர்ச்சம் -1. பகலும் இரவும் பட் பிரமை - யதார்த்தஞானம், இந்திரியார்த்த டினி யிருந்து காலையில் பஞ்சகவ்வியம் சையோகாதியே பிரமைக்குக் காணமாத சாப்பிடுவது. (பார-அஸ்வ.) லின் அதுவே பிரமாணம் (பிரமாகாணம்) 2. இது(50) தர்ப்பையால் கற்றையாகச் பிரமீட்டன் -- இருடி, அகத்தியர் மாணாக்க சேர்க்கப்பட்டகற்றைவை தீககார்யக்கருவி. சருள் ஒருவன், கோபிதாரத்துவசனைச் இது பிராணிகளின் தேகத்திலுள்ள தோல், சபித்தவன், எலும்புகளில் பொருந்தியுள்ள பாவங்க பிரழகன் - இரேவதிக்குத் தந்தை. இரை ளைப் போக்கும். (பராசரம் லிகி தஸ்மருதி). வதனைக் காண்க. பிரம்மசண்டாளன் - பிராம்மணப் பெண் பிரமேகரோகம் - சதாபெண்போகம், பட் ணிடத்தில் சூத்ரனுக்குப் பிறந்தவன். டினி, காரம், உப்பு, துவர்ப்புக்களை அதிக (மது.) மாகப் புசித்தல் மனக்கிலேசம் இச்செயல் பிரம்மசம்பு-சைவபத்ததி அருளிச்செய்த களாற் பிறந்து முதுகெலும்பு, நாபி, குய் சிவாசாரியருள் ஒருவர். யம், மூலா தாரம் இவைகளை யடைந்து பிரம்மசிறச் சேதழர்த்தி- பிரமன் தலையைக் மிகுந்த நோவுடன் அடிவயிற்றில் வேதனை கிள்ளிக் கர்வம் போக்கிய சிவன் றிருவுரு . தருவது. இது (உக) வகைப்படும். அவை, பிரம்மலோகம்-20. 1. பிரம்மகாயிகலோ வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம், தொந்தம், கம், 2. பிரம்மபுரோகிதலோகம் 3. மஹாப் வாதபித்தம், பித்தசிலேஷ்ம பிரமேகங்க பிரம்மலோகம், 4. பரீத்தாபலோகம், 5. ளெனவும், கட்டிப்பிரமேகம், சலப்பிரமே அப்பிரமாணாபலோகம், 6. ஆபாஸ்வரலோ கம், தந்திப்பிரமேகம், ரத்தப்பிரமேகம், கம், 7. பரீத்தசுபலோகம், 8. அப்பிராமண ஓழ்ப்பிரமேகம், ஒழுக்குப்பிரமேகம், அரித் சுபலோகம், 9. சுபகிருஸ்கலோகம், 10. ராப்பிரமேகம், மூத்திரக்கிரிச்சரப்பிரமே பிரகத்பலலோகம், 11. அஸம் ஞயாயத்து கம், கரப்பான் பிரமேகம், கல்லுப்பிரமே வலோகம், 12 அப்பிரகலோகம், 13 அத கம், தந்துப்பிரமேகம், நீச்சுப்பிரமேகம், பலோகம், 14. சுதர்சலோகம், 15. சுதர்சி மலினப்பிரமேகம், மதுப்பிரமேகம் இர லோகம், 16. அகநிஷ்டலோகம், 17. ஆகா ணப்பிரமேகம் என்பன. (வ.) சானந்தியாய தனலோகம், 18. விஞ்ஞான பிரமேந்திரன் - ஒரு தவசி; தீர்த்தயாத் தந்தியாய தனலோகம், 19. அகிஞ்சநயாய திரைசென்று புண்ணிய தீர்த்தமாடிச் சுத்த தனலோகம், 20. கைவஸம்ஜ்ஞாய தன மடைந்து முத்தியடைந்தவன். லோகம் என்பன. (பௌத்த நூல்.) பிரமேயசாரம் அருளாளப் பெருமாள் பிரம்மவேதி - ஒரு தீர்த்தம், இதில் பாண் அருளிச்செய்த விசிட்டாத்வைத ரால், டவர் ஸ்நானஞ்செய்து பாவம் போக்கிக் பிரமோத்தாகாண்டம் - இது விபூதி, ருத் கொண்டனர். இதில் ஸ்நான செய்தவர் ராஷம், பஞ்சாக்ஷரம், சோமவாரம், பிர தெய்வபிரப்பை அடைவர். தோஷம், முதலியவற்றின் மாமைகளைக் பிரம்மாணி - சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி, கூறும் நூல். இதைத் தமிழில் வரதுங்க (ச) முகம், (ச) புஜம், அன்ன வாகனம், ராமடாண்டியர் மொழிபெயர்த்தனர். ஜபமாலை, கமண்டலம், அபயம், வரதம் பிரம்பூர் ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை - இவரைப் முதலிய உடையவள். புதுவை ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை யென்பது பிரம்மாவர்த்ததேசம் சரஸ்வதி திருஷத் முண்டு. இவர் பல புலவர்களை ஆதரித்து வதி மன்னும் தேவாதிகள விடய மத்ய அவர்களிடம் பாமாலைகொண்டவர். இவர் பிரதேசமானது. தேவர்களால் எற்படுத் மீது "பாரார் சொல்லாரார் பாவைக்குலம் தப்பட்ட பரம்மாவர்த்தோம் கடம்மில், சீராங்கிள்ளை முதற்செப்ப சொல்லப்படும். லால்-ஓரா, இசம்யை யானந்தாங்கனின் பியம்வதை -(1) சகுந்தலையின் தோழி. பங்களன்பன், பிரம்பை யானந்தரங்கன் 2. ககுஷன் தேவி. பேர்'" எ-ம், "பானுகிரண பார்க்கும் பங் பிரயாதன் - இக்கிரன். 1.1:
பிரமாண்ட புராணம் 1187 பிரயாகன் பிரமாண்ட புராணம் - இது ( 2 ) இரந் கேருகமிலவு தானும் வரப்பார்க்குஞ் சகோ தமுள்ளது . இது அண்டத்தின் அளவு ரங்கள் - வானமரும் மையைப் பார்க்கும் - இனிவரும் கற்பங்கள் தோறும் நிகழும் மயில் கண் மாவிசயானந்தாங்கன் கையைப் சதை முதலியவற்றைத் தெரிவிக்கும் . பார்க்கும் புலவோர்கண் ' என்பவற்றாலறிக . பிரமாதா - காண்பான் பிரமேயம் விஷயம் பிரம்மகூர்ச்சம் -1 . பகலும் இரவும் பட் பிரமை - யதார்த்தஞானம் இந்திரியார்த்த டினி யிருந்து காலையில் பஞ்சகவ்வியம் சையோகாதியே பிரமைக்குக் காணமாத சாப்பிடுவது . ( பார - அஸ்வ . ) லின் அதுவே பிரமாணம் ( பிரமாகாணம் ) 2. இது ( 50 ) தர்ப்பையால் கற்றையாகச் பிரமீட்டன் -- இருடி அகத்தியர் மாணாக்க சேர்க்கப்பட்டகற்றைவை தீககார்யக்கருவி . சருள் ஒருவன் கோபிதாரத்துவசனைச் இது பிராணிகளின் தேகத்திலுள்ள தோல் சபித்தவன் எலும்புகளில் பொருந்தியுள்ள பாவங்க பிரழகன் - இரேவதிக்குத் தந்தை . இரை ளைப் போக்கும் . ( பராசரம் லிகி தஸ்மருதி ) . வதனைக் காண்க . பிரம்மசண்டாளன் - பிராம்மணப் பெண் பிரமேகரோகம் - சதாபெண்போகம் பட் ணிடத்தில் சூத்ரனுக்குப் பிறந்தவன் . டினி காரம் உப்பு துவர்ப்புக்களை அதிக ( மது . ) மாகப் புசித்தல் மனக்கிலேசம் இச்செயல் பிரம்மசம்பு - சைவபத்ததி அருளிச்செய்த களாற் பிறந்து முதுகெலும்பு நாபி குய் சிவாசாரியருள் ஒருவர் . யம் மூலா தாரம் இவைகளை யடைந்து பிரம்மசிறச் சேதழர்த்தி- பிரமன் தலையைக் மிகுந்த நோவுடன் அடிவயிற்றில் வேதனை கிள்ளிக் கர்வம் போக்கிய சிவன் றிருவுரு . தருவது . இது ( உக ) வகைப்படும் . அவை பிரம்மலோகம் -20 . 1. பிரம்மகாயிகலோ வாதம் பித்தம் சிலேஷ்மம் தொந்தம் கம் 2. பிரம்மபுரோகிதலோகம் 3. மஹாப் வாதபித்தம் பித்தசிலேஷ்ம பிரமேகங்க பிரம்மலோகம் 4. பரீத்தாபலோகம் 5 . ளெனவும் கட்டிப்பிரமேகம் சலப்பிரமே அப்பிரமாணாபலோகம் 6. ஆபாஸ்வரலோ கம் தந்திப்பிரமேகம் ரத்தப்பிரமேகம் கம் 7. பரீத்தசுபலோகம் 8. அப்பிராமண ஓழ்ப்பிரமேகம் ஒழுக்குப்பிரமேகம் அரித் சுபலோகம் 9. சுபகிருஸ்கலோகம் 10 . ராப்பிரமேகம் மூத்திரக்கிரிச்சரப்பிரமே பிரகத்பலலோகம் 11. அஸம் ஞயாயத்து கம் கரப்பான் பிரமேகம் கல்லுப்பிரமே வலோகம் 12 அப்பிரகலோகம் 13 அத கம் தந்துப்பிரமேகம் நீச்சுப்பிரமேகம் பலோகம் 14. சுதர்சலோகம் 15. சுதர்சி மலினப்பிரமேகம் மதுப்பிரமேகம் இர லோகம் 16. அகநிஷ்டலோகம் 17. ஆகா ணப்பிரமேகம் என்பன . ( . ) சானந்தியாய தனலோகம் 18. விஞ்ஞான பிரமேந்திரன் - ஒரு தவசி ; தீர்த்தயாத் தந்தியாய தனலோகம் 19. அகிஞ்சநயாய திரைசென்று புண்ணிய தீர்த்தமாடிச் சுத்த தனலோகம் 20 . கைவஸம்ஜ்ஞாய தன மடைந்து முத்தியடைந்தவன் . லோகம் என்பன . ( பௌத்த நூல் . ) பிரமேயசாரம் அருளாளப் பெருமாள் பிரம்மவேதி - ஒரு தீர்த்தம் இதில் பாண் அருளிச்செய்த விசிட்டாத்வைத ரால் டவர் ஸ்நானஞ்செய்து பாவம் போக்கிக் பிரமோத்தாகாண்டம் - இது விபூதி ருத் கொண்டனர் . இதில் ஸ்நான செய்தவர் ராஷம் பஞ்சாக்ஷரம் சோமவாரம் பிர தெய்வபிரப்பை அடைவர் . தோஷம் முதலியவற்றின் மாமைகளைக் பிரம்மாணி - சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி கூறும் நூல் . இதைத் தமிழில் வரதுங்க ( ) முகம் ( ) புஜம் அன்ன வாகனம் ராமடாண்டியர் மொழிபெயர்த்தனர் . ஜபமாலை கமண்டலம் அபயம் வரதம் பிரம்பூர் ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை - இவரைப் முதலிய உடையவள் . புதுவை ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை யென்பது பிரம்மாவர்த்ததேசம் சரஸ்வதி திருஷத் முண்டு . இவர் பல புலவர்களை ஆதரித்து வதி மன்னும் தேவாதிகள விடய மத்ய அவர்களிடம் பாமாலைகொண்டவர் . இவர் பிரதேசமானது . தேவர்களால் எற்படுத் மீது பாரார் சொல்லாரார் பாவைக்குலம் தப்பட்ட பரம்மாவர்த்தோம் கடம்மில் சீராங்கிள்ளை முதற்செப்ப சொல்லப்படும் . லால் - ஓரா இசம்யை யானந்தாங்கனின் பியம்வதை - ( 1 ) சகுந்தலையின் தோழி . பங்களன்பன் பிரம்பை யானந்தரங்கன் 2. ககுஷன் தேவி . பேர் ' - ம் பானுகிரண பார்க்கும் பங் பிரயாதன் - இக்கிரன் . 1.1 :