அபிதான சிந்தாமணி

பிரபந்தம் 1127 பிரபாகரமதம் என கடிகை பண்ணைத் தலைவனை வேண்டல், விதை 95. பெருங்காப்பியம் - தெய்வவணக்க முதலிய வளங்கூறல், உழவருழல், காளை மும், செயப்படுபொருளும், இவற்றிற்கு வெருவல், அது பள்ளனைப் பாய்தல், பள் இயைய வாழ்த்து முன்னுள தாய் அறம், ளிகள் புலம்பல், அவனெழுந்து வித்தல், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நாற்பொ அதைப் பண்ணைத் தலைவற் கறிவித்தல், ருளும் பயக்கும் நெறியுடைத்தாய் நிகரில் நாறுநடல், விளைந்தபின் செப்பம் செய் லாத் தலைவனையுடைத்தாய் மலையும், தல், நெல் அளத்தல், மூத்தபள்ளி முறை லும், நாடும், நகரும், பருவமும் இருசு யீடு, பள்ளிகளுள் ஒருவர்க்கொருவர் எசல் டர்த்தோற்றமும் என்றிவற்றின் வளங்க இவ்வுறுப்புக்கள் உற பாட்டுடைத் ளைக் கூறுதலும், மணமும், முடிகவித்த தலைவன் பெருமை ஆங்காங்குத் தோன் லும், பொழில் விளையாட்டும், நீர் விளையாட் றச் சிந்தும் விருத்தமும் விரவப்பாடுவது. டும், உண்டாட்டும், மகப்பேறும், புலவி 87. ஊசல்-ஆசிரிய விருத்தத்தானாதல் யும், கலவியும் என்றிவற்றைப் புகழ்தலும் கலித்தாழிசையானாதல் சுற்றத்தோடும் மந்திரமும், தூதும், செலவும், போரும், பொலிவதாக, ஆடீரூசல், ஆடாமோவூசல் வென்றியும் என்றிவற்றைப் புகழ்ந்து என முடியப் பாடுவது. கூறலும் ஆகிய இவை முறையே தொடர் 88. எழுகூற்றிருக்கை - ஏழறையாக்கிக் வுறச் சருக்கம், இலம்பகம், பரிச்சேதம், குனுமக்கண் முன்நின்றும் புக்கும் போர் என்னும் பகுதியை உடைத்தாய் வீரமுத தும் விளையாடும் பெற்றியாகும் பெற்றி லிய அவையும் அவற்றை விளக்கும் கருத் யால் வழுவாது ஒன்று முதலாக ஏழ் இறு தும் விளங்கக் கற்றோரானியற்றப் படுவ தியாக முறையானே பாடுவது. தாம். நாள் பொருள் ஒழிந்து ஏனைய 89. கடிகைவெண்பா - தேவரிடத்தும், உறுப்புகளுள் சில குறைந்தியலிலும் குற் அரசரிடத்தும் நிகழும் காரியம் றமின்று. யளவிற் றோன்றி நடப்பதாக முப்பத்தி 96. காப்பியம் - அறம் பொருள் இன் ரண்டு நேரிசை வெண்பாவாற் கூறுவது. பம் வீடு என்னும் நான்கனுள் ஒன்றும் 90. சின்னப்பூ - நேரிசை வெண்பா பலவும் குறைந்து எனைய உறுப்புக்கள் வால் அரசனது சின்னமாகிய தசாங்கத் மேற்கூறியவாறு இயல்வது. தினைச் சிறப்பித்து 1, 50, எ0, 60, கூ0, பிரபலோத்பலன் விஷ்ணுபடன். என்னும் எண்படக் கூறுவது. பிரபா ---1. புட்சிபாரன் அல்லது புஷ்பாரு எனியின் தேவி ; குமார், பிராதம், மத்தி 91. விருத்த இலக்கணம் - வில், வாள், யாக்கம், சாயம். வேல், செங்கோல், யானை, குதிரை, நாடு, 2. அஷ்டவக்ரர் தேவி, கொடை இவ்வொன்பதினையும் பர் பிரபாகாபட்டர் -- பட்ட குமாரர் மாணாக்கர். பத்து விருத்தத்தால் ஒன்பது வகையுறப் இவர்க்கு அஸ் காமலகாசாரியர் எனவும் பாடுவது. பெயர். இவர் வாயு அம்சம். 92. முதுகாஞ்சி-- இளமை கழிந்து அறி பிரபாகாஜியர் குமாண்பீர் அரிப்பை வமிக்கோர் இளமைகழியாத அறிவின் தேசிகரால் யதியாச்ரமம் அடைந்தவர். மாக்கட்குக் கூறுவதாம். பிரபாகாமதம் பாட்டர் மாணாக்கரில் ஒரு 93. இயன்மொழி வாழ்த்து - இக்குடிப் வரால் இம்மதம் கற்பிக்கப்பட்டது. பிறக்கோர்க்கெல்லாம் இக்குணம் இயல்பு மதத்தவர் ஆத்மா சூனியயன்று எனவும், என்னும் அவற்றையும் இயல்பாக உடை ஆன் விலகணனான ஆத்மாவிற்கு மன யை என்றும் ஆன்றோர் போல நீயும் இயல் வான் சம்யோகத்தால் சானமுண்டாகிற பாக - என்றும் உயர்ந்தோர் வாழ்த்து தென்றும், ஞானகுணத்தினால் வதாகக் கூறுவது. சேதனனாகிறான் எனவும், சுபாவத்தில் 94. பெருமங்கலம் - நாடோறுத் தான் ஆத்மா ஜடம் எனவும், இச்சடமான ஆச் மேற்கொள்ள கின்ற சிறைசெய்தன் முத மாவிடம் சுகதுக்காதிகளாகிய குணங்கள் லிய செற்றங்களைக் கைவிட்டுச் சிறை உண்டாகின் றன எனவும், கூறுவர். இவர் விடுதன் முதலிய சிறந்த தொழில்கள் ஆனந்தமய கோசமே ஆத்மா என்பர். இவ் பிறந்ததற்குக் காரணமான நாடக்து ருட்சிலர் வேதமே பிரமம் என்பர். பின் கெமும் வெள்ளணியைக் கூறுவது. னும் சீவர்கள் செய்யப்பட்ட செயல். மனார், அக்மா
பிரபந்தம் 1127 பிரபாகரமதம் என கடிகை பண்ணைத் தலைவனை வேண்டல் விதை 95. பெருங்காப்பியம் - தெய்வவணக்க முதலிய வளங்கூறல் உழவருழல் காளை மும் செயப்படுபொருளும் இவற்றிற்கு வெருவல் அது பள்ளனைப் பாய்தல் பள் இயைய வாழ்த்து முன்னுள தாய் அறம் ளிகள் புலம்பல் அவனெழுந்து வித்தல் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் நாற்பொ அதைப் பண்ணைத் தலைவற் கறிவித்தல் ருளும் பயக்கும் நெறியுடைத்தாய் நிகரில் நாறுநடல் விளைந்தபின் செப்பம் செய் லாத் தலைவனையுடைத்தாய் மலையும் தல் நெல் அளத்தல் மூத்தபள்ளி முறை லும் நாடும் நகரும் பருவமும் இருசு யீடு பள்ளிகளுள் ஒருவர்க்கொருவர் எசல் டர்த்தோற்றமும் என்றிவற்றின் வளங்க இவ்வுறுப்புக்கள் உற பாட்டுடைத் ளைக் கூறுதலும் மணமும் முடிகவித்த தலைவன் பெருமை ஆங்காங்குத் தோன் லும் பொழில் விளையாட்டும் நீர் விளையாட் றச் சிந்தும் விருத்தமும் விரவப்பாடுவது . டும் உண்டாட்டும் மகப்பேறும் புலவி 87. ஊசல் - ஆசிரிய விருத்தத்தானாதல் யும் கலவியும் என்றிவற்றைப் புகழ்தலும் கலித்தாழிசையானாதல் சுற்றத்தோடும் மந்திரமும் தூதும் செலவும் போரும் பொலிவதாக ஆடீரூசல் ஆடாமோவூசல் வென்றியும் என்றிவற்றைப் புகழ்ந்து என முடியப் பாடுவது . கூறலும் ஆகிய இவை முறையே தொடர் 88. எழுகூற்றிருக்கை - ஏழறையாக்கிக் வுறச் சருக்கம் இலம்பகம் பரிச்சேதம் குனுமக்கண் முன்நின்றும் புக்கும் போர் என்னும் பகுதியை உடைத்தாய் வீரமுத தும் விளையாடும் பெற்றியாகும் பெற்றி லிய அவையும் அவற்றை விளக்கும் கருத் யால் வழுவாது ஒன்று முதலாக ஏழ் இறு தும் விளங்கக் கற்றோரானியற்றப் படுவ தியாக முறையானே பாடுவது . தாம் . நாள் பொருள் ஒழிந்து ஏனைய 89. கடிகைவெண்பா - தேவரிடத்தும் உறுப்புகளுள் சில குறைந்தியலிலும் குற் அரசரிடத்தும் நிகழும் காரியம் றமின்று . யளவிற் றோன்றி நடப்பதாக முப்பத்தி 96. காப்பியம் - அறம் பொருள் இன் ரண்டு நேரிசை வெண்பாவாற் கூறுவது . பம் வீடு என்னும் நான்கனுள் ஒன்றும் 90. சின்னப்பூ - நேரிசை வெண்பா பலவும் குறைந்து எனைய உறுப்புக்கள் வால் அரசனது சின்னமாகிய தசாங்கத் மேற்கூறியவாறு இயல்வது . தினைச் சிறப்பித்து 1 50 0 60 கூ 0 பிரபலோத்பலன் விஷ்ணுபடன் . என்னும் எண்படக் கூறுவது . பிரபா --- 1 . புட்சிபாரன் அல்லது புஷ்பாரு எனியின் தேவி ; குமார் பிராதம் மத்தி 91. விருத்த இலக்கணம் - வில் வாள் யாக்கம் சாயம் . வேல் செங்கோல் யானை குதிரை நாடு 2. அஷ்டவக்ரர் தேவி கொடை இவ்வொன்பதினையும் பர் பிரபாகாபட்டர் -- பட்ட குமாரர் மாணாக்கர் . பத்து விருத்தத்தால் ஒன்பது வகையுறப் இவர்க்கு அஸ் காமலகாசாரியர் எனவும் பாடுவது . பெயர் . இவர் வாயு அம்சம் . 92. முதுகாஞ்சி-- இளமை கழிந்து அறி பிரபாகாஜியர் குமாண்பீர் அரிப்பை வமிக்கோர் இளமைகழியாத அறிவின் தேசிகரால் யதியாச்ரமம் அடைந்தவர் . மாக்கட்குக் கூறுவதாம் . பிரபாகாமதம் பாட்டர் மாணாக்கரில் ஒரு 93. இயன்மொழி வாழ்த்து - இக்குடிப் வரால் இம்மதம் கற்பிக்கப்பட்டது . பிறக்கோர்க்கெல்லாம் இக்குணம் இயல்பு மதத்தவர் ஆத்மா சூனியயன்று எனவும் என்னும் அவற்றையும் இயல்பாக உடை ஆன் விலகணனான ஆத்மாவிற்கு மன யை என்றும் ஆன்றோர் போல நீயும் இயல் வான் சம்யோகத்தால் சானமுண்டாகிற பாக - என்றும் உயர்ந்தோர் வாழ்த்து தென்றும் ஞானகுணத்தினால் வதாகக் கூறுவது . சேதனனாகிறான் எனவும் சுபாவத்தில் 94. பெருமங்கலம் - நாடோறுத் தான் ஆத்மா ஜடம் எனவும் இச்சடமான ஆச் மேற்கொள்ள கின்ற சிறைசெய்தன் முத மாவிடம் சுகதுக்காதிகளாகிய குணங்கள் லிய செற்றங்களைக் கைவிட்டுச் சிறை உண்டாகின் றன எனவும் கூறுவர் . இவர் விடுதன் முதலிய சிறந்த தொழில்கள் ஆனந்தமய கோசமே ஆத்மா என்பர் . இவ் பிறந்ததற்குக் காரணமான நாடக்து ருட்சிலர் வேதமே பிரமம் என்பர் . பின் கெமும் வெள்ளணியைக் கூறுவது . னும் சீவர்கள் செய்யப்பட்ட செயல் . மனார் அக்மா