அபிதான சிந்தாமணி

பிரதிட்டானபுரம் 1121 பிரத்தியக்ஷம் நயினா கும். ஆங்காரவண்டத்தில் - சகலண்டம், பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன் துவிரண்டம், மாகோடம், மண்டலேச்சு சாரியர் திருவடிசம்பந்தி ; பெருமாள் ரம், காளாஞ்சரம், சங்குகன்னம், தூலேச் கோயிலில் மஹாவாக்மியாயிருந்தாரென்று சுரம், தலேச்சுரம் ஆகிய தாணுவட்டக அறிந்த மணவாளமா முனிகள் இவரை மென்னும் புவனம் எட்டு, புத்தியண்டத் வருவித்து இவர்க்கு முப்பத்தாறாயிரப்படி தில் - பைசாசம், இராக்கதம், இயக்கம். யருளிச் செய்தனர். இதனைக் கேட்டு காந்தருவம், ஐந்திரம், சௌமியம், பிரா ணர்ந்த இவர், மணவாளமாமுனிவரிடத் சேசம், பிராமம் ஆகிய சூக்கும புவனாட்ட துப்பஞ்ச சமஸ்காரம் பெற்றனர். இவர் கம் எட்டு, பிரகிருதியண்டத்தில் அகிரு களுக்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவதாசசென்று ஒரு தம், கிருதம், பைரவம், பிராமம், வைண பெயர். அண்ணரைக் காண்க, வம், கௌமாரம் ஔமம், சீகண்டம் என் பிரதிவிந்தன் தருமராசன் குமான். தாய் னும் யோகாட்டகபுவனம் எட்டு ஆக திரௌபதி. அப்புதத்துவ முதல் மூலப்பகுதி யீறாகிய பிரதிவிந்தியன் காசிராஜனுக் குட்பட்ட அண்டங்களைக் காக்கும் உருத்திரர் வைகும் தீவையாளும் ஓர் அரசன். அருச்சுநனால் புவனம் ஐம்பத்தாறு. சிவாகமங்களுட் செயிக்கப்பட்டவன். கூறிய "கலாபேதத்திலும் (நசு) புவனங் பிரதிவிபதி - மைசூருக்கருகிலுள்ள கங்க கள் உள" என்று. பாடியென்னும் நாட்டிற்கரசன். வாகுண பிரதிட்டானபுரம் கங்கை யமுனை கூடு பாண்டியனுடன் யுத்தஞ்செய்து தோற் கைக்கு வடக்கில் உள்ள பட்டணம். இது றவன். புரூரவன் அரசாண்டது. பிரதிஷ்டானம் - அஸ்தினபுரத்துக்குச் சமீ பிரதிட்டை புண்ணியன் தேவி, இவளில் பத்திலுள்ள பட்டணம். வர்த்தமானபுரம் லாத இடம் ஜீவன் மிருத்யுவாயிருக்கும். என்றும் ஒருபெயர். (பா. ஆதி.) பிரதிதிருஷ்டாந்தசமை-வேறு திருஷ்டாங் பிரதீபன்-சந்திரவம்சத்துப் பீமன் குமான். தத்தால் சாத்யாபாவத்தைச் சாதிப்பது. இவன் தேவி சுநந்தை, இவன் குமார் தே வாபி, சந்தனு, பாக்லீகன், இவன் பாண்டு பிரதிநிதி - செய்ய தக்கன இன்ன செய்யத் பௌத்திரன் அல்லன். இவன், தொடை தகாதன இன்ன என்று நன்றாக அழுந்தி யில் கங்கை வந்து உட்கார்ந்து உன்னை மண ஆராயும் அறிவுடையவன். (சுக்சநீதி). க்கவந்தேன் என, இவன், தொடையில் பிரதிபாண்டியன்- மலயத்துவசன் குமரன். உட்காரத்தக்கவர் புத்திரன், புத்திரி, மரு பிரதிபிம்பவாதிமதம் - பிரமம் ஆகாயத்து மகள் முதலியவர் ; நான் ஏகபத்தினி விரத நிர்மலமாய்ப் பிரகாசிக்கும். சூரியன் கட னாதலால் என்மகனை மணக்கவென்று கூறி த்தில் உள்ள ஜலத்தில் தன்னுருவை யொ மறுத்தவன், ளிப்பித்துத் தனக்குச் சிறிதும் உபாதியில் பிரதுகரமன் - பிரது கீர்த்தி, பாதுசயன், லாதிருப்பதுபோல், தான் எங்குமாய் ஆன் பிரது தாசன், பிரதுயசன், யதுவம்சத்துச் மாக்களிடம் விளங்கித் தனக்கு உபாதி சசுபிந்து குமார். யிலாது தேக நீக்கத்தில் ஆன்மாவைத் பிரதூதகம் - சரஸ்வதிக்கு அருகில் உள்ள தன்னிடம் ஒடுக்கி விளங்கும் என்னும் தீர்த்தகட்டம். இதில் தீர்த்தயாத்திரை (தத்துவநிஜா நபோகசாரம்) காலத்துப் பலராமர் ஸ்நானஞ்செய்தனர். பிரதிபுத்திரை - நந்தன் தேவி. பிரதேசசு - துர்மதன் குமான். இவனுக்கு பிரதிபூ - ஒருவனுக்காகப் பிணை பட்டு நிற்ப நூ றுகுமார். மிலேச்சருக்கு அதிபராயினர். வன். (யஞ்ஞவல்கியம்.) பிரதேஷிணி - தீர்க்கதமன் தேவி. பிரதிரதன் - மறு குமரன். பிரதை - குந்திபோஜன் வம்சத்தவனாகிய பிரதிலோமன் உயர்குலப் பெண்ணும் சூாசோன் பெண். குந்தியைக் காண்க. இழிகுலத்தானுங் கூடிப் பிறந்தவன். பிரதோஷன் – !. யஞ்சமூர்த்திக்குத் தக்ஷ பிரதிவாது -1 (சூ.) வச்சிரன் குமான். ணையிடம் உதித்த குமான். இவன் குமரன் சுவாகு. (பிரதிபாகு.) 2 தோஷாவிற்குப் புட் சிபாரனால் 2. சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் உதித்த பிறந்த குமான். பிரத்தியக்ஷம் (காட்சிப் பிரமாணம்) 3. அக்ரூான் சகோதரன், நேராகக் காண்கின்ற உண்மை யறிவிற்குக் 141 குமரன்.
பிரதிட்டானபுரம் 1121 பிரத்தியக்ஷம் நயினா கும் . ஆங்காரவண்டத்தில் - சகலண்டம் பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணன் துவிரண்டம் மாகோடம் மண்டலேச்சு சாரியர் திருவடிசம்பந்தி ; பெருமாள் ரம் காளாஞ்சரம் சங்குகன்னம் தூலேச் கோயிலில் மஹாவாக்மியாயிருந்தாரென்று சுரம் தலேச்சுரம் ஆகிய தாணுவட்டக அறிந்த மணவாளமா முனிகள் இவரை மென்னும் புவனம் எட்டு புத்தியண்டத் வருவித்து இவர்க்கு முப்பத்தாறாயிரப்படி தில் - பைசாசம் இராக்கதம் இயக்கம் . யருளிச் செய்தனர் . இதனைக் கேட்டு காந்தருவம் ஐந்திரம் சௌமியம் பிரா ணர்ந்த இவர் மணவாளமாமுனிவரிடத் சேசம் பிராமம் ஆகிய சூக்கும புவனாட்ட துப்பஞ்ச சமஸ்காரம் பெற்றனர் . இவர் கம் எட்டு பிரகிருதியண்டத்தில் அகிரு களுக்கு ஸ்ரீவைஷ்ணவதாசசென்று ஒரு தம் கிருதம் பைரவம் பிராமம் வைண பெயர் . அண்ணரைக் காண்க வம் கௌமாரம் ஔமம் சீகண்டம் என் பிரதிவிந்தன் தருமராசன் குமான் . தாய் னும் யோகாட்டகபுவனம் எட்டு ஆக திரௌபதி . அப்புதத்துவ முதல் மூலப்பகுதி யீறாகிய பிரதிவிந்தியன் காசிராஜனுக் குட்பட்ட அண்டங்களைக் காக்கும் உருத்திரர் வைகும் தீவையாளும் ஓர் அரசன் . அருச்சுநனால் புவனம் ஐம்பத்தாறு . சிவாகமங்களுட் செயிக்கப்பட்டவன் . கூறிய கலாபேதத்திலும் ( நசு ) புவனங் பிரதிவிபதி - மைசூருக்கருகிலுள்ள கங்க கள் உள என்று . பாடியென்னும் நாட்டிற்கரசன் . வாகுண பிரதிட்டானபுரம் கங்கை யமுனை கூடு பாண்டியனுடன் யுத்தஞ்செய்து தோற் கைக்கு வடக்கில் உள்ள பட்டணம் . இது றவன் . புரூரவன் அரசாண்டது . பிரதிஷ்டானம் - அஸ்தினபுரத்துக்குச் சமீ பிரதிட்டை புண்ணியன் தேவி இவளில் பத்திலுள்ள பட்டணம் . வர்த்தமானபுரம் லாத இடம் ஜீவன் மிருத்யுவாயிருக்கும் . என்றும் ஒருபெயர் . ( பா . ஆதி . ) பிரதிதிருஷ்டாந்தசமை - வேறு திருஷ்டாங் பிரதீபன் - சந்திரவம்சத்துப் பீமன் குமான் . தத்தால் சாத்யாபாவத்தைச் சாதிப்பது . இவன் தேவி சுநந்தை இவன் குமார் தே வாபி சந்தனு பாக்லீகன் இவன் பாண்டு பிரதிநிதி - செய்ய தக்கன இன்ன செய்யத் பௌத்திரன் அல்லன் . இவன் தொடை தகாதன இன்ன என்று நன்றாக அழுந்தி யில் கங்கை வந்து உட்கார்ந்து உன்னை மண ஆராயும் அறிவுடையவன் . ( சுக்சநீதி ) . க்கவந்தேன் என இவன் தொடையில் பிரதிபாண்டியன்- மலயத்துவசன் குமரன் . உட்காரத்தக்கவர் புத்திரன் புத்திரி மரு பிரதிபிம்பவாதிமதம் - பிரமம் ஆகாயத்து மகள் முதலியவர் ; நான் ஏகபத்தினி விரத நிர்மலமாய்ப் பிரகாசிக்கும் . சூரியன் கட னாதலால் என்மகனை மணக்கவென்று கூறி த்தில் உள்ள ஜலத்தில் தன்னுருவை யொ மறுத்தவன் ளிப்பித்துத் தனக்குச் சிறிதும் உபாதியில் பிரதுகரமன் - பிரது கீர்த்தி பாதுசயன் லாதிருப்பதுபோல் தான் எங்குமாய் ஆன் பிரது தாசன் பிரதுயசன் யதுவம்சத்துச் மாக்களிடம் விளங்கித் தனக்கு உபாதி சசுபிந்து குமார் . யிலாது தேக நீக்கத்தில் ஆன்மாவைத் பிரதூதகம் - சரஸ்வதிக்கு அருகில் உள்ள தன்னிடம் ஒடுக்கி விளங்கும் என்னும் தீர்த்தகட்டம் . இதில் தீர்த்தயாத்திரை ( தத்துவநிஜா நபோகசாரம் ) காலத்துப் பலராமர் ஸ்நானஞ்செய்தனர் . பிரதிபுத்திரை - நந்தன் தேவி . பிரதேசசு - துர்மதன் குமான் . இவனுக்கு பிரதிபூ - ஒருவனுக்காகப் பிணை பட்டு நிற்ப நூ றுகுமார் . மிலேச்சருக்கு அதிபராயினர் . வன் . ( யஞ்ஞவல்கியம் . ) பிரதேஷிணி - தீர்க்கதமன் தேவி . பிரதிரதன் - மறு குமரன் . பிரதை - குந்திபோஜன் வம்சத்தவனாகிய பிரதிலோமன் உயர்குலப் பெண்ணும் சூாசோன் பெண் . குந்தியைக் காண்க . இழிகுலத்தானுங் கூடிப் பிறந்தவன் . பிரதோஷன் ! . யஞ்சமூர்த்திக்குத் தக்ஷ பிரதிவாது -1 ( சூ . ) வச்சிரன் குமான் . ணையிடம் உதித்த குமான் . இவன் குமரன் சுவாகு . ( பிரதிபாகு . ) 2 தோஷாவிற்குப் புட் சிபாரனால் 2. சுவபலருக்குக் காந்தியிடம் உதித்த பிறந்த குமான் . பிரத்தியக்ஷம் ( காட்சிப் பிரமாணம் ) 3. அக்ரூான் சகோதரன் நேராகக் காண்கின்ற உண்மை யறிவிற்குக் 141 குமரன் .