அபிதான சிந்தாமணி

பிரதாப சூர்யபாண்டியன் 1120 பிரதிட்டாகலை மன், பூமா. ருகையில் ஓ! நீலக்குதிரையில் சவாரி செய் பிரதானன் 1. ஒரு ரிஷி, பெண் சுலபை பவனே என்ன, பழகிய தன் குரல் கேட்க - சாந்) இது அக்பரைச் சேர்ந்துகொண்ட சக்தா 2. அரசியற் காரியங்க ளனைத்தையும் எனும் தன் சகோதரன் குரல் எனத் தெரி பார்ப்பவன், ந்தான். சுக்தா துணையின்றி யோடும் பிரதி - பாரதன் குமரன். இவன் குமரன் சகோதானைக்கண்டு மன மிரங்கிச் சகோ சுகுருதி. தா வாஞ்சை மேலிட்டுப் பின் தொடரும் பிரதி கர்த்தா - பிரதிகன் குமாரன். தாய் மொகலாயரை வாளால் வீசிக்கொன்று சுவர்க்கலை, தேவி ஸ்துதி, குமரர் வியோ சகோதானை முத்தமிட்டான். இவ்விடத் தில் குதிரையு மிறந்தது. சுக்தா தன் பிரதிகன் பரமேஷ்டியின் குமரன். தாய் குதிரையைச் சகோதரனுக்குக் கொடுத் சுவலை, தேவி சுவர்க்கலை, குமரன் பிரதி தான். இவன் வலியற்று உண்ணவுமுண கர்த்தா, விலாதிருக்கையில் தம் முன்னோரிடம் உத பிரதிசாசீவன் - (சூ.) பானுமான் குமரன். விபெற்ற ஒருவன் கொஞ்சம் திரவியம் பிரதிஞ்ஞாஆனி-வாதிக்கையில் வாதி, சபக்ஷ கொடுக்க இதைக்கொண்டு சேனை சேர்த்து முதலியவைகளைச் சொல்லியதனை முற்ற மொகலாயசையும் மான்சிங் ராஜ்யமாகிய சாதிக்க மாட்டாமல் விடுகை. (சிவ சித்). அம்பர் மீதும் திடீரென்று பாய்ந்தான். பிரதிஞ்ஞாசந்யாசம் - தான் சொன்ன பிர இவ்வாறு இருக்கையில் அவனுக்கு வாழ் திஞ்ஞாதிகளைப் பிரதிவாதியானவன் நிந் நாள் குறுகி மரணாவஸ்தையிலிருக்கையில் தித்த வினாவினைச்சொல்லவில்லை என்கை. என் வருத்தப்படுகிறீரென ஒருவன்கேட்க பிரதிஞ்ஞாந்தம் - வாதி விசேஷியாமல் சொ துரிக்கியருக்கு நமது கோட்டையை ஒரு ன்ன பிரதிஞ்ஞாதிகளைப் பிரதிவாதியான பொழுதும் விடமாட்டோம் என்கிறஉறுதி வன் அதனைத் தூஷித்த அளவில் அந்தப் மொழியைக்கேட்க என் மனம் தடமாடு பிரதிக்யாதிகளைப் பின் விசேஷணத்துட கிறது என்றான். உடனே வீரர்களெல்லாம் னே கூட்டிச் சொல்லுதல். (சிவ-சித்). முன்வந்து மீவார் நாட்டுச் சுதந்தர மெல் பிரதிஞ்ஞாபாசம் - சுத்தியிலாசித மென்னும் லாம் மீட்டாலன்றி நாங்கள் மாளிகை கட் அறிவு, இதனை அப்பசித் தோபயம் என்பர். வெதில்லையெனச் சபதம் செய்தனர். பிர பிரதிஞ்ஞாவிரோதம் - ஒருவன் பதவாக்கி தாபன் இறந்தான். இவன் குமரன் யங்களினால் ஜகத்கர்த்தாவை அங்கீகரித் அமரசிங். துப் பின்பு அந்த ஈச்வரனைக் கர்த்தா அல்ல பிரதாபசூர்யபாண்டியன் என்கை, (சிவ-சித்). மணி பாண்டியன் குமரன். பிரதிட்டாகலை - அப்புமண்டலத்தில் - அம பிரதாபமத்டன் - 1. ஒரு கிருகத்தன். இவ ரேசம், பிரபாசம், நைம்சம், புட்கரம், னுக்கு ஒரு குமரன் விரக்தனாகப் பிறந்து ஆசாடி, திண்டிமுண்டி, பாரபூதி, இலகு இவன் மணஞ்செய்து கொள்ளக்கூறிய ளீச்சுரம் ஆகிய குய்யாட்டகபுவனம் எட்டு. கேளாது தந்தையையும் தன் வசப்படுத் தேயுவண்டத்தின் - அரிச்சந்திரம், சீசை திக்கொண்டு சந்நியாச மடைந்து காசி லம், செற்பேசம், ஆமிராதகம், மத்திமே க்ஷேத்திரத்தில் வசித்தனன். சம், மாகாளம், கேதாரம், வைாவம் ஆகிய 2. இந்திரனிடம் உபதேசம் பெற்ற அதிகுய்யாட்டகமென்னும் புவனம் எட்டு, அரசன். வாயுவண்டத்தில் - கயை, குருகேத்திரம், பிரதாபமார்த்தாண்ட பாண்டியன் நாகலம், நகலம், விமலம், அட்டகாசம், பராக்கிரம பாண்டியனுக்குக் குமரன், மகேந்திரம் பீமேசம் ஆகிய குய்ய தராட் இவன் குமரன் விக்ரமகஞ்சுகன். டகமென்னும் புவனம் எட்டு, ஆகாயவண் பிரதாபருத்ரன் - காவிரிக்கரைகண்ட சோ டத்தில் வத்திராபதம், உருத்திரகோடி, ழனைக் காண்க. அவிமுத்தம், மகாலயம், கோகர்ணம், பத் 2. (சகம் 1238) (A. D. 1316) இவன் திரகரணம், சுவர்ணாக்கம் தாணு ஆகிய காகதீய அரசன், காஞ்சியில் தருமஞ் செய் பவித்திராட்டகமென்னும் புவனம் எட்டு. இவன் ரவிவர்மன் கேரளத்தாச தன்மாத்திரை - ஐந்தும், இந்திரியம் பத் னுடன் யுத்தஞ் செய்து தோல்வி யடைந் தும், மனமும் என்னுந் தன் காரியமாகிய தவன். (காஞ்சி-சாம்). பதினாறண்டங்களையும் தன்னுளடக்கி நிற் வங்கிய சூடா தவன்.
பிரதாப சூர்யபாண்டியன் 1120 பிரதிட்டாகலை மன் பூமா . ருகையில் ! நீலக்குதிரையில் சவாரி செய் பிரதானன் 1. ஒரு ரிஷி பெண் சுலபை பவனே என்ன பழகிய தன் குரல் கேட்க - சாந் ) இது அக்பரைச் சேர்ந்துகொண்ட சக்தா 2. அரசியற் காரியங்க ளனைத்தையும் எனும் தன் சகோதரன் குரல் எனத் தெரி பார்ப்பவன் ந்தான் . சுக்தா துணையின்றி யோடும் பிரதி - பாரதன் குமரன் . இவன் குமரன் சகோதானைக்கண்டு மன மிரங்கிச் சகோ சுகுருதி . தா வாஞ்சை மேலிட்டுப் பின் தொடரும் பிரதி கர்த்தா - பிரதிகன் குமாரன் . தாய் மொகலாயரை வாளால் வீசிக்கொன்று சுவர்க்கலை தேவி ஸ்துதி குமரர் வியோ சகோதானை முத்தமிட்டான் . இவ்விடத் தில் குதிரையு மிறந்தது . சுக்தா தன் பிரதிகன் பரமேஷ்டியின் குமரன் . தாய் குதிரையைச் சகோதரனுக்குக் கொடுத் சுவலை தேவி சுவர்க்கலை குமரன் பிரதி தான் . இவன் வலியற்று உண்ணவுமுண கர்த்தா விலாதிருக்கையில் தம் முன்னோரிடம் உத பிரதிசாசீவன் - ( சூ . ) பானுமான் குமரன் . விபெற்ற ஒருவன் கொஞ்சம் திரவியம் பிரதிஞ்ஞாஆனி - வாதிக்கையில் வாதி சபக்ஷ கொடுக்க இதைக்கொண்டு சேனை சேர்த்து முதலியவைகளைச் சொல்லியதனை முற்ற மொகலாயசையும் மான்சிங் ராஜ்யமாகிய சாதிக்க மாட்டாமல் விடுகை . ( சிவ சித் ) . அம்பர் மீதும் திடீரென்று பாய்ந்தான் . பிரதிஞ்ஞாசந்யாசம் - தான் சொன்ன பிர இவ்வாறு இருக்கையில் அவனுக்கு வாழ் திஞ்ஞாதிகளைப் பிரதிவாதியானவன் நிந் நாள் குறுகி மரணாவஸ்தையிலிருக்கையில் தித்த வினாவினைச்சொல்லவில்லை என்கை . என் வருத்தப்படுகிறீரென ஒருவன்கேட்க பிரதிஞ்ஞாந்தம் - வாதி விசேஷியாமல் சொ துரிக்கியருக்கு நமது கோட்டையை ஒரு ன்ன பிரதிஞ்ஞாதிகளைப் பிரதிவாதியான பொழுதும் விடமாட்டோம் என்கிறஉறுதி வன் அதனைத் தூஷித்த அளவில் அந்தப் மொழியைக்கேட்க என் மனம் தடமாடு பிரதிக்யாதிகளைப் பின் விசேஷணத்துட கிறது என்றான் . உடனே வீரர்களெல்லாம் னே கூட்டிச் சொல்லுதல் . ( சிவ - சித் ) . முன்வந்து மீவார் நாட்டுச் சுதந்தர மெல் பிரதிஞ்ஞாபாசம் - சுத்தியிலாசித மென்னும் லாம் மீட்டாலன்றி நாங்கள் மாளிகை கட் அறிவு இதனை அப்பசித் தோபயம் என்பர் . வெதில்லையெனச் சபதம் செய்தனர் . பிர பிரதிஞ்ஞாவிரோதம் - ஒருவன் பதவாக்கி தாபன் இறந்தான் . இவன் குமரன் யங்களினால் ஜகத்கர்த்தாவை அங்கீகரித் அமரசிங் . துப் பின்பு அந்த ஈச்வரனைக் கர்த்தா அல்ல பிரதாபசூர்யபாண்டியன் என்கை ( சிவ - சித் ) . மணி பாண்டியன் குமரன் . பிரதிட்டாகலை - அப்புமண்டலத்தில் - அம பிரதாபமத்டன் - 1. ஒரு கிருகத்தன் . இவ ரேசம் பிரபாசம் நைம்சம் புட்கரம் னுக்கு ஒரு குமரன் விரக்தனாகப் பிறந்து ஆசாடி திண்டிமுண்டி பாரபூதி இலகு இவன் மணஞ்செய்து கொள்ளக்கூறிய ளீச்சுரம் ஆகிய குய்யாட்டகபுவனம் எட்டு . கேளாது தந்தையையும் தன் வசப்படுத் தேயுவண்டத்தின் - அரிச்சந்திரம் சீசை திக்கொண்டு சந்நியாச மடைந்து காசி லம் செற்பேசம் ஆமிராதகம் மத்திமே க்ஷேத்திரத்தில் வசித்தனன் . சம் மாகாளம் கேதாரம் வைாவம் ஆகிய 2. இந்திரனிடம் உபதேசம் பெற்ற அதிகுய்யாட்டகமென்னும் புவனம் எட்டு அரசன் . வாயுவண்டத்தில் - கயை குருகேத்திரம் பிரதாபமார்த்தாண்ட பாண்டியன் நாகலம் நகலம் விமலம் அட்டகாசம் பராக்கிரம பாண்டியனுக்குக் குமரன் மகேந்திரம் பீமேசம் ஆகிய குய்ய தராட் இவன் குமரன் விக்ரமகஞ்சுகன் . டகமென்னும் புவனம் எட்டு ஆகாயவண் பிரதாபருத்ரன் - காவிரிக்கரைகண்ட சோ டத்தில் வத்திராபதம் உருத்திரகோடி ழனைக் காண்க . அவிமுத்தம் மகாலயம் கோகர்ணம் பத் 2. ( சகம் 1238 ) ( A. D. 1316 ) இவன் திரகரணம் சுவர்ணாக்கம் தாணு ஆகிய காகதீய அரசன் காஞ்சியில் தருமஞ் செய் பவித்திராட்டகமென்னும் புவனம் எட்டு . இவன் ரவிவர்மன் கேரளத்தாச தன்மாத்திரை - ஐந்தும் இந்திரியம் பத் னுடன் யுத்தஞ் செய்து தோல்வி யடைந் தும் மனமும் என்னுந் தன் காரியமாகிய தவன் . ( காஞ்சி - சாம் ) . பதினாறண்டங்களையும் தன்னுளடக்கி நிற் வங்கிய சூடா தவன் .