அபிதான சிந்தாமணி

பிரகனன 1115 பிரகிருதிகலாஸ்வருபதேவியார் . இனிக்கொல்லாவரமும் அரிபதம் மறவா காரகனுக்கு இரண்டுலக்ஷம் யோசனை உய உரிமையும் பெற்றவன் இவன் தாய்வயிற் சத்தில் இருப்பவன். தாரையிடம் சந்திர றில் இருக்கையில் நாரதரால் உபதேசிக்கப் னுக்குப் பிறந்த புதனைக்கண்டு தன் குமான் பட்டவன். இவன் தன் தந்தைக்குப்பிறகு எனச் சந்திரனிடம் வாதாடியவன், இந்தி இராஜ்யபட்டாபிஷேகம் அடைந்து கொலு ரன் தன்னை அவமதித்ததால் சிறிதுகாலம் வில் இருக்கையில் ஒருநாள் இருடி ஒருவர் அவனைவிட்டு நீங்கி இந்திரனுக்குத் துன் இவனிடம் வந்தனர். அவரை எதிர்கொ பம் வருவித்தவன். ஒருமுறை தன் தம்பி ண்டு உபசரிக்காது இறுமாப்புடன் இருக்க யாகிய உதத்தியன் தேவி, (மமதை), யென் இருடி இது உனக்குத் திருமாலால் வந்தது பவள் கருவுற்றிருக்கையில் அவளிடம் அதி ஆகையால் இனித் திருமால் உனக்குச்சத் யாயமாய்க் கருப்பதித்துப் பரத்துவாசனைப் துருவாகஎனச் சபித்துச் சென்றனர். அந் பெற்றவன். அந்த மாதாவின் கருவில் தப்படி இவன் திருமாலிடம் விரோதித் இருந்த குமான் இவன் கருப்பதிக்க இடம் துப் பாற்கடல் சென்று ஸ்ரீவிஷ்ணு மூர்த் தராததினால் அக்குமானை அந்தகனாகச் சபி தியுடன் தேவவருஷம் ஒன்று போராடித் த்தவன். சநமேசயனுக்குப் புத்திகூறிச் தோற்று நல்லறிவு அடைந்து தவத்தன் சர்ப்பயாகத்தை நிறுத்தச் செய்தவன், ஒரு ஆயினன். வன் தாய் லீலாவதி. குமரன் முறை இந்திரன் இராச்சிய கார்யம் பாராது விரோசனன் (கூர்மபுராணம்.) தெய்வசிந்தனை மேலிட்டிருக்கையில் அவ 2. இவன் கௌசிகபுறத்திலிருந்த வேதி னுக்கு உலகாய தமதம் போதித்துத் தெய் யன், இவன் சகோதரன் குமாலன். இவ் வசிந்தனை நீக்கிச் சிறிதுசிறிதாகத் தெய்வ விருவரும் அப்புறு சால் முனிவரை அடை புத்தி யுண்டாக்கினவன். இவன் தேரில் ந்து தவமேற்கொண்டு அவர்க்குப் பணி பொன் மயமான எட்டுக்குதிரைகள் பூட்டப் விடை செய்திருக்கையில் ஒருநாள் சமித் பட்டிருக்கும். இவனது நிறம் பொன். துக்கொண்டு வரச்சென்று அவற்றை வெ 2. இவர் நீராடச்சென்று ஜலந்தெளி ட்டிவந்து ஆச்சிரமத்தின் சுவரிடைச்சாத் யாததால் ஜலத்தைக் கோபித்து இனி தச் சுவரிடிந்து விழுந்து குருவின் குழந்தை தவளை மீன் முதலிய செந்துக்களால் இறந்தது. இதனைக் குருவறிந்து உங்களில் நீங்கள் கலக்கமடைக எனச் சபித்தனர். யாவர் குழந்தையைக் கொன்றவர்கள் அறி (பார - சார்.) ந்து வருகவெனக் குளிகைகொடுத்து யம பிரகஸ்ஸோமன் பதுமையோனியைக் புரமனுப்பினர். சென்ற இருவருள் பிரக காண்க. லா தன் தான் கொலை புரிந்தோனென யம பிரகிதான் - 1. நிமிபுத்திரன். இவன் கும னால் அறிந்து வந்து குருவிடம் கூறக் குரு ரன் சுதாசநன். அவனைப் பெண்ணை நதியில் நீராட்டுவித் துப் புனிதனாக்கினர். (பெண்னை திபுரா 2. சிம்மளத் தீவின் அரசன். இவன் தேவி கௌமதி, இவளிடம் இலக்ஷமி ணம்) 3. இவனுக்கு இந்திரநந் தனன், க்ர அவதரிப்பள். ஹன், என்றும் பெயர். இவன் சிவாநுக்ர பிரகிருதி - பஞ்சத்திகளாகிய துர்க்கை, கத்தால் விஷ்ணுவின் சக்ரமும், இந்திரன் ராதை, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, சாவித்ரி இவர் வச்சிரமும், தன்மீதுபடில் பொடியாகும் களே ஐவகை பிரகிருதிகள் என்பர். பிர- வரத்தையடைந்தவன் (சிவமகாபுராணம்.) என்ப தெழுச்சி, கிருதி என்பது சிருட்டி பிரகனன் - சுமாலி குமரன். யையும் தெரிவிப்பதெனக்கொண்டு சிருட் பிரகஷ்திரன் - (சங்.) மன்யு குமரன். டியில் மனவெழுச்சியுடையர் பிரகஸ்பதி-1. பிரமன் மானசபுத்திரர்களில் ப்ர - சத்வகுணம், கிரு - ரஜோகுணம், ஒருவனாகிய (அங்கிரா) அல்லது ஆங்கீரச தி - தமோகுணம் எனத் திரிகுணாத்மக ருஷிக்குச் சிரத்தாதேவியிடம் பூராடத் சத்தியெனவும், பிர - முதல், கிருதி - சிரு தில் பிறந்தவன் என்றுங் கூறுவர். பார்யை ட்டி, சிருட்டிக்கு முதலானவர் என்றும் தாரை, இவன் தவத்தால் கிரகபதம் பெற் பொருள் கூறுவர். (தேவி - பா ) நனன். இவனுக்கு ஆங்கீரளன் எனவும் பிரகிருதிகலாஸ்வருபதேவியார் பெயர். தேவகுரு ; சகோதரன் உதத்தியன், தேவி - அனியத்திளி. இவரில் பாலியல் (உசத்தியன்), சகோதரி யோக்கிந்தி, அங் இயந்திடா அவிசைத் தேவர்களடையார். எனவும், சவாகா
பிரகனன 1115 பிரகிருதிகலாஸ்வருபதேவியார் . இனிக்கொல்லாவரமும் அரிபதம் மறவா காரகனுக்கு இரண்டுலக்ஷம் யோசனை உய உரிமையும் பெற்றவன் இவன் தாய்வயிற் சத்தில் இருப்பவன் . தாரையிடம் சந்திர றில் இருக்கையில் நாரதரால் உபதேசிக்கப் னுக்குப் பிறந்த புதனைக்கண்டு தன் குமான் பட்டவன் . இவன் தன் தந்தைக்குப்பிறகு எனச் சந்திரனிடம் வாதாடியவன் இந்தி இராஜ்யபட்டாபிஷேகம் அடைந்து கொலு ரன் தன்னை அவமதித்ததால் சிறிதுகாலம் வில் இருக்கையில் ஒருநாள் இருடி ஒருவர் அவனைவிட்டு நீங்கி இந்திரனுக்குத் துன் இவனிடம் வந்தனர் . அவரை எதிர்கொ பம் வருவித்தவன் . ஒருமுறை தன் தம்பி ண்டு உபசரிக்காது இறுமாப்புடன் இருக்க யாகிய உதத்தியன் தேவி ( மமதை ) யென் இருடி இது உனக்குத் திருமாலால் வந்தது பவள் கருவுற்றிருக்கையில் அவளிடம் அதி ஆகையால் இனித் திருமால் உனக்குச்சத் யாயமாய்க் கருப்பதித்துப் பரத்துவாசனைப் துருவாகஎனச் சபித்துச் சென்றனர் . அந் பெற்றவன் . அந்த மாதாவின் கருவில் தப்படி இவன் திருமாலிடம் விரோதித் இருந்த குமான் இவன் கருப்பதிக்க இடம் துப் பாற்கடல் சென்று ஸ்ரீவிஷ்ணு மூர்த் தராததினால் அக்குமானை அந்தகனாகச் சபி தியுடன் தேவவருஷம் ஒன்று போராடித் த்தவன் . சநமேசயனுக்குப் புத்திகூறிச் தோற்று நல்லறிவு அடைந்து தவத்தன் சர்ப்பயாகத்தை நிறுத்தச் செய்தவன் ஒரு ஆயினன் . வன் தாய் லீலாவதி . குமரன் முறை இந்திரன் இராச்சிய கார்யம் பாராது விரோசனன் ( கூர்மபுராணம் . ) தெய்வசிந்தனை மேலிட்டிருக்கையில் அவ 2. இவன் கௌசிகபுறத்திலிருந்த வேதி னுக்கு உலகாய தமதம் போதித்துத் தெய் யன் இவன் சகோதரன் குமாலன் . இவ் வசிந்தனை நீக்கிச் சிறிதுசிறிதாகத் தெய்வ விருவரும் அப்புறு சால் முனிவரை அடை புத்தி யுண்டாக்கினவன் . இவன் தேரில் ந்து தவமேற்கொண்டு அவர்க்குப் பணி பொன் மயமான எட்டுக்குதிரைகள் பூட்டப் விடை செய்திருக்கையில் ஒருநாள் சமித் பட்டிருக்கும் . இவனது நிறம் பொன் . துக்கொண்டு வரச்சென்று அவற்றை வெ 2. இவர் நீராடச்சென்று ஜலந்தெளி ட்டிவந்து ஆச்சிரமத்தின் சுவரிடைச்சாத் யாததால் ஜலத்தைக் கோபித்து இனி தச் சுவரிடிந்து விழுந்து குருவின் குழந்தை தவளை மீன் முதலிய செந்துக்களால் இறந்தது . இதனைக் குருவறிந்து உங்களில் நீங்கள் கலக்கமடைக எனச் சபித்தனர் . யாவர் குழந்தையைக் கொன்றவர்கள் அறி ( பார - சார் . ) ந்து வருகவெனக் குளிகைகொடுத்து யம பிரகஸ்ஸோமன் பதுமையோனியைக் புரமனுப்பினர் . சென்ற இருவருள் பிரக காண்க . லா தன் தான் கொலை புரிந்தோனென யம பிரகிதான் - 1. நிமிபுத்திரன் . இவன் கும னால் அறிந்து வந்து குருவிடம் கூறக் குரு ரன் சுதாசநன் . அவனைப் பெண்ணை நதியில் நீராட்டுவித் துப் புனிதனாக்கினர் . ( பெண்னை திபுரா 2. சிம்மளத் தீவின் அரசன் . இவன் தேவி கௌமதி இவளிடம் இலக்ஷமி ணம் ) 3. இவனுக்கு இந்திரநந் தனன் க்ர அவதரிப்பள் . ஹன் என்றும் பெயர் . இவன் சிவாநுக்ர பிரகிருதி - பஞ்சத்திகளாகிய துர்க்கை கத்தால் விஷ்ணுவின் சக்ரமும் இந்திரன் ராதை லக்ஷ்மி சரஸ்வதி சாவித்ரி இவர் வச்சிரமும் தன்மீதுபடில் பொடியாகும் களே ஐவகை பிரகிருதிகள் என்பர் . பிர வரத்தையடைந்தவன் ( சிவமகாபுராணம் . ) என்ப தெழுச்சி கிருதி என்பது சிருட்டி பிரகனன் - சுமாலி குமரன் . யையும் தெரிவிப்பதெனக்கொண்டு சிருட் பிரகஷ்திரன் - ( சங் . ) மன்யு குமரன் . டியில் மனவெழுச்சியுடையர் பிரகஸ்பதி -1 . பிரமன் மானசபுத்திரர்களில் ப்ர - சத்வகுணம் கிரு - ரஜோகுணம் ஒருவனாகிய ( அங்கிரா ) அல்லது ஆங்கீரச தி - தமோகுணம் எனத் திரிகுணாத்மக ருஷிக்குச் சிரத்தாதேவியிடம் பூராடத் சத்தியெனவும் பிர - முதல் கிருதி - சிரு தில் பிறந்தவன் என்றுங் கூறுவர் . பார்யை ட்டி சிருட்டிக்கு முதலானவர் என்றும் தாரை இவன் தவத்தால் கிரகபதம் பெற் பொருள் கூறுவர் . ( தேவி - பா ) நனன் . இவனுக்கு ஆங்கீரளன் எனவும் பிரகிருதிகலாஸ்வருபதேவியார் பெயர் . தேவகுரு ; சகோதரன் உதத்தியன் தேவி - அனியத்திளி . இவரில் பாலியல் ( உசத்தியன் ) சகோதரி யோக்கிந்தி அங் இயந்திடா அவிசைத் தேவர்களடையார் . எனவும் சவாகா