அபிதான சிந்தாமணி

பிதுர்யானம் 1112 பிந்து சரசு 3. சோமபர் என்னும் வேறு பித்ருக்கள் பிதற்றல், சித்தபிரமை, நாவறட்சி, மயக் உளர். இவர்களின் மானச புத்திரியாகும் கம், மூர்ச்சை, தலை சுழற்சி, ஈண்சிவத்தல், நருமதை அதிவேகமுடையளாக இருப்பள். சுழவல் விழித்தபடியிருத்தல், கொட்டாவி ஆதலால் வேதியர் பித்ருக்களை யறிந் விக்கல், பற்கடித்தல், தேகம், கண், நா, சிராத்தாதிகள் செய்தல் வேண்டும் (மச்ச மலம், மூத்திரம், மஞ்சளித்தல், மந்தாக்னி, ராணம்.) அசீரணம், வெறித்த பார்வை, திடுக்கிடல், பிதுர்யானம் - அஜ வீதியின் அஸ்திய இக்குணங்களைத் தனக்குப் பழைய ரூப நக்ஷத்திரத்தின் மத்யப்ரதேசம், சுவர்க் மாகக் கொண்டிருக்கும். (ஜீவ) காமிகள் இவ்வழியாக சுவர்க்கம் செல்வா பித்தரோகம் (10) வகை அவை, ரத்த (யாக்கியவல்க்யம்), பித்தம், ஆம்லபித்தம், ஆவரணபித்தம், பித்தபேதம் - இது அனலபித்தம், ரஞ்சக உன்மா தபித்தம், விய்மிருதிபித்தம், திக்த பித்தம், சாதகபித்தம், ஆலோசக பித்தம், பித்தம், ஆசியபாகபித்தம், சிம்மிகமித்தம், பிராசகபித்தம் என ஐந்து வகை. அவற்றுள் துர்கந் தபித்தம், தத்துருபித்தம், சோகபித் அனலபித்தம் ஆமாசயத் தானத்திற்கும், தம், மூர்ச்சைபித்தம், கண்டுபித்தம், பிடக பக்குரவாசய ஸ்தானத்திற்கு மத்தியிலிரு ந்து கொண்டு சலரூப வஸ்துக்களை வற்றச் பித்தம் அனலபித்தம், சுவே தபித்தம், இத் மரபித்தம், இக்கரபித்தம், சூலைபித்தம், செய்து உண்பதைச் சீரணிக்கச் செய்யும். விஷ்டமப்பித்தம், விரணபித்தம், ஊர்த் ரஞ்சகபித்தம், இது ஆமாசய ஸ்தானத் தவபித்தம், சுவாசபித்தம், செம்பிச்தம், திருந்து ரஸதாதுவைப் போஷிக்கும் கரும்பித்தம், காப்பான் பித்தம், எரிபித் சாதகபித்தம் இதயத்திருந்து இஷ்டத்தை தம், துடிப்பித்தம், விஷமப்பித்தம், மூல முடிக்கும். ஆலோசக பித்தம் கண்களி பித்தம், களப்பித்தம், ஒடுபித்தம், மூடுபித் விருந்து ரூபங்களைத் தெரிவிக்கும். பிசா தம், நடுக்குபித்தம், கபாலபித்தம், தாக சகபித்தம் இது சருமத்தைப் பிரவிக்கச் பித்தம், திமிர்பித்தம், வலிப்பித்தம், கிருமி செய்யும். (ஜீவ.) பிக்தம், மருந்திபிேத்தம், என்பனவாம். பித்தம் பளபளப்பு, உஷணம் , (ஜீவ) இலேசத்வம், சலத்தை தருதல், பேதி முத லிய ரூபங்களைப் பெற்றது. இரண்டு பங்கு செம்பும் ஒரு ஸ்தானம் - உந்தி, கண், ஆமம், உதி பங்கு துத்தநாகமும் கலந்த கலப்பே பித் ரம், வியர்வை, சருமம், நாக்கு முதலிய தளையாகிறது. இது, மஞ்சள் நிறமுடை இடங்களைப் பெற்றிருக்கும். யது. இது உருகவும், தகடாக அடிக்கவும் குணம் - சீரணம், உஷ்ணம், பார்வை, கூடியதா தலால் பலவகை பாத்திரங்களும் பசி, தாகம், சுவை, ஞாபகம், சௌரியம் கருவிகளுமி தனால் செய்யப்படுகின்றன. முதலியவற்றைக் குணமாகப்பெறும். பித்தாமத்தர் இவர் இசைத் தமிழ் வல்ல தொழில் - மஞ்சள் நிறத்தால், வெப்பம், புலவர். பரிபாடலில் (7) ஆம்பாடலுக்கு தாகம், வியர்வை கோபம், மூர்ச்சை புளித் இசை வகுத்தவர். (பரிபாடல்.) தல், கசத்தல் இத்தொழில்களைச் செய்யும். பித்ரு - 1. பிரகதகர்மாவின் குமான். இவன் கோபம் - உப்பு, புளி, காரம், அதி தீக்ஷ குமரன் பிரகன்மனசு. ணவஸ்து, தாக மீறும்வஸ்து, கோபகாலம், 2 தக்கன் குமரன், சீரணகாலம், ஐப்பசி, கார்த்திகை காலம் பிநாகம் - சிவமூர்த்தியின் வில், கண்ணுவ இவை அதிகமாகும் காலங்களிலும் மாதவ் ரைக் காண்க. களிலும் கோபிக்கும். பிநாகி - 1. ஒரு நதி. இதனைப் பிநாகினி விருத்தி - இது அதிகமாயின் - மலம், யென்பர். சிறுநீர், கண் சருமம், அதிகரித்தல் தாகம், 2. சண்முக சேநாவீரன். அதிபசி, எரிச்சல் உண்டாம். பிநாகிமா ழனி - ஓர் முனிவர். சீரணம் - இது குறைந்தால், மந்தாக்னி, பிந்து - விந்துவைக் காண்க. சைத்யம், உண்டாம். பிந்துசாசு - கர்த்தமப் பிரசாபதிக்கு வாந் பித்தரோச பூர்வம் இது, அரோசகம், தர வந்த விஷ்ணு மூர்த்தியின் கண்ணீர் அன்ன த்வேஷம், கசப்பு புளிப்பான அவ்விடத்தில் விழுந்தமையால் ஒரு ஸா வாந்தி, வெள்ளோக்காளம், குளிர், சுரம், பித்தளை ஸாயிற்று.
பிதுர்யானம் 1112 பிந்து சரசு 3. சோமபர் என்னும் வேறு பித்ருக்கள் பிதற்றல் சித்தபிரமை நாவறட்சி மயக் உளர் . இவர்களின் மானச புத்திரியாகும் கம் மூர்ச்சை தலை சுழற்சி ஈண்சிவத்தல் நருமதை அதிவேகமுடையளாக இருப்பள் . சுழவல் விழித்தபடியிருத்தல் கொட்டாவி ஆதலால் வேதியர் பித்ருக்களை யறிந் விக்கல் பற்கடித்தல் தேகம் கண் நா சிராத்தாதிகள் செய்தல் வேண்டும் ( மச்ச மலம் மூத்திரம் மஞ்சளித்தல் மந்தாக்னி ராணம் . ) அசீரணம் வெறித்த பார்வை திடுக்கிடல் பிதுர்யானம் - அஜ வீதியின் அஸ்திய இக்குணங்களைத் தனக்குப் பழைய ரூப நக்ஷத்திரத்தின் மத்யப்ரதேசம் சுவர்க் மாகக் கொண்டிருக்கும் . ( ஜீவ ) காமிகள் இவ்வழியாக சுவர்க்கம் செல்வா பித்தரோகம் ( 10 ) வகை அவை ரத்த ( யாக்கியவல்க்யம் ) பித்தம் ஆம்லபித்தம் ஆவரணபித்தம் பித்தபேதம் - இது அனலபித்தம் ரஞ்சக உன்மா தபித்தம் விய்மிருதிபித்தம் திக்த பித்தம் சாதகபித்தம் ஆலோசக பித்தம் பித்தம் ஆசியபாகபித்தம் சிம்மிகமித்தம் பிராசகபித்தம் என ஐந்து வகை . அவற்றுள் துர்கந் தபித்தம் தத்துருபித்தம் சோகபித் அனலபித்தம் ஆமாசயத் தானத்திற்கும் தம் மூர்ச்சைபித்தம் கண்டுபித்தம் பிடக பக்குரவாசய ஸ்தானத்திற்கு மத்தியிலிரு ந்து கொண்டு சலரூப வஸ்துக்களை வற்றச் பித்தம் அனலபித்தம் சுவே தபித்தம் இத் மரபித்தம் இக்கரபித்தம் சூலைபித்தம் செய்து உண்பதைச் சீரணிக்கச் செய்யும் . விஷ்டமப்பித்தம் விரணபித்தம் ஊர்த் ரஞ்சகபித்தம் இது ஆமாசய ஸ்தானத் தவபித்தம் சுவாசபித்தம் செம்பிச்தம் திருந்து ரஸதாதுவைப் போஷிக்கும் கரும்பித்தம் காப்பான் பித்தம் எரிபித் சாதகபித்தம் இதயத்திருந்து இஷ்டத்தை தம் துடிப்பித்தம் விஷமப்பித்தம் மூல முடிக்கும் . ஆலோசக பித்தம் கண்களி பித்தம் களப்பித்தம் ஒடுபித்தம் மூடுபித் விருந்து ரூபங்களைத் தெரிவிக்கும் . பிசா தம் நடுக்குபித்தம் கபாலபித்தம் தாக சகபித்தம் இது சருமத்தைப் பிரவிக்கச் பித்தம் திமிர்பித்தம் வலிப்பித்தம் கிருமி செய்யும் . ( ஜீவ . ) பிக்தம் மருந்திபிேத்தம் என்பனவாம் . பித்தம் பளபளப்பு உஷணம் ( ஜீவ ) இலேசத்வம் சலத்தை தருதல் பேதி முத லிய ரூபங்களைப் பெற்றது . இரண்டு பங்கு செம்பும் ஒரு ஸ்தானம் - உந்தி கண் ஆமம் உதி பங்கு துத்தநாகமும் கலந்த கலப்பே பித் ரம் வியர்வை சருமம் நாக்கு முதலிய தளையாகிறது . இது மஞ்சள் நிறமுடை இடங்களைப் பெற்றிருக்கும் . யது . இது உருகவும் தகடாக அடிக்கவும் குணம் - சீரணம் உஷ்ணம் பார்வை கூடியதா தலால் பலவகை பாத்திரங்களும் பசி தாகம் சுவை ஞாபகம் சௌரியம் கருவிகளுமி தனால் செய்யப்படுகின்றன . முதலியவற்றைக் குணமாகப்பெறும் . பித்தாமத்தர் இவர் இசைத் தமிழ் வல்ல தொழில் - மஞ்சள் நிறத்தால் வெப்பம் புலவர் . பரிபாடலில் ( 7 ) ஆம்பாடலுக்கு தாகம் வியர்வை கோபம் மூர்ச்சை புளித் இசை வகுத்தவர் . ( பரிபாடல் . ) தல் கசத்தல் இத்தொழில்களைச் செய்யும் . பித்ரு - 1. பிரகதகர்மாவின் குமான் . இவன் கோபம் - உப்பு புளி காரம் அதி தீக்ஷ குமரன் பிரகன்மனசு . ணவஸ்து தாக மீறும்வஸ்து கோபகாலம் 2 தக்கன் குமரன் சீரணகாலம் ஐப்பசி கார்த்திகை காலம் பிநாகம் - சிவமூர்த்தியின் வில் கண்ணுவ இவை அதிகமாகும் காலங்களிலும் மாதவ் ரைக் காண்க . களிலும் கோபிக்கும் . பிநாகி - 1. ஒரு நதி . இதனைப் பிநாகினி விருத்தி - இது அதிகமாயின் - மலம் யென்பர் . சிறுநீர் கண் சருமம் அதிகரித்தல் தாகம் 2. சண்முக சேநாவீரன் . அதிபசி எரிச்சல் உண்டாம் . பிநாகிமா ழனி - ஓர் முனிவர் . சீரணம் - இது குறைந்தால் மந்தாக்னி பிந்து - விந்துவைக் காண்க . சைத்யம் உண்டாம் . பிந்துசாசு - கர்த்தமப் பிரசாபதிக்கு வாந் பித்தரோச பூர்வம் இது அரோசகம் தர வந்த விஷ்ணு மூர்த்தியின் கண்ணீர் அன்ன த்வேஷம் கசப்பு புளிப்பான அவ்விடத்தில் விழுந்தமையால் ஒரு ஸா வாந்தி வெள்ளோக்காளம் குளிர் சுரம் பித்தளை ஸாயிற்று .