அபிதான சிந்தாமணி

பித்ருவம்சவிவரணம் 1111 பிதுர்க்கள் தோடு மிருப்பர். சரீரமில்லாதவர் வைரா சாத்திய தேவர்களுக்குப் பித்ருக்கள் மரீசி ஜர் எனப்பட்டு யோகப்பிரஷ்டராய்த் தேவ முதலியவர்களால் சிருட்டிக்கப்பட்ட அக் பூஜ்யராய்ப் பிரமன் நாளினது சடையில் னிஷ் வாத்தர்கள் தேவர்களின் பிதுர்க்கள். பிரம்ம வேதிகளாய்ப் பிறந்து பூர்வஞ் அத்திரிருஷியின் புத்திரரான பருஹிஷத் ஞானத்துடன் உத்தமபரவியடைவர், மற் துக்கள், தயித்தியர், தானவர், யகூர், கக் றவர் யோகிகள் ஆயினர். இந்தப் புத்திரர் தருவர், உரகர், இராக்கதர், சுபர்கர், சின் களுக்கு மேனையென்னும் மானசபுத்திரி ஓரர்களாம். பிராமணர்களின் பிதுர்க்களுக் பிறந்தனள். அந்தமோசைக்கு மைனாகனும் குச்சோமபாள் என்றும், கூத்திரிய பிதுர்க் மைனாகனுக்கு கிரவுஞ்சனும் பிறந்தனர். களுக்கு ஹவிர்புக்கு என்றும், வைசியம் பின்னும் உமை, ஏகவருணை, அபரணை என துர்க்களுக்கு ஆஜ்யபர் என்றும், சூத்திரர் மூன்று பெண்கள் பிறந்து முறையேருத்ரன் பிதுர்களுக்குச் சுகாலிகனென்றும் பெயர். பிருகு, சைகிஷவ்யன் என்பாரை மணந்த இவர்களில் சோமபாள் பிருகுபுத்திரர். னர். முன் சொன்னவர்களே யன்றி விப் ஹவிர்புக்குகள் ஆங்கீரசபுத்திரர். ஆஜ்ய ராஜர் என்றும் பார்க்கிஷர் என்றும், பர் புலஸ்திய புத்திரர்; சுகாலிகள் வசிட்ட இரண்டு பித்ருகணங்கள் உண்டு. இவர்கள் புத்திரர், அக்னி தத்தர்கள், சோமபர்கள், தருப்பை விமானத்திருப்பவர். புலத்திய பருஹ்ஷத்துகள், அக்னிஷ் வாத்தர்கள், வம்சத்திற் பிறந்தவராய்த் தானவ யக்ஷ சௌமியாள் இவர்களையும் பிராமண பிது ராக்ஷச காந்தருவாதிகளால் பூசிக்கப்பட்டு ர்க்களாக அறியவேண்டியது. வருவர். இவர்களில் பீவிரியென்னும் யோ பிதுர்க்கள் - 1. பிரமதேவர் சில தேவர்க கினி வந்து விஷ்ணுவையெண்ணிக் கண களைப் பூர்வத்தில் சிருட்டித்துத் தம்மைப் வன் பொருட்டுத் தவஞ்செய்து குசிகனை பூசிக்கக் கூறினர். பிரமன் வார்த்தையை மணந்து கிருத்தியென்னும் பெண்ணை மதியாது தங்களைத் தாங்களே பூசித்துக் யும் கிருஷ்ண, சௌா, பிரபு, சம்புஎன் கொண்ட அவர்களை ஞான வீனராக எனப் னும் நான்கு குமாரையும் பெற்றனள். பிரமதேவன் சபித்தனன். பிறகு அத்தேவர் கிருத்தி, பாஞ்சால தேசாதிபதியை மண சாபத் தீர்வு வேண்டப் பிரமன் என் புத்திர ந்தனள். இவர்களன்றி வசிட்டருக்கு சுமூர் ரைக்கேட்டுத் தீர்க என அவர்கள் பிரமபுத் த்தி, மந்தன் என்னும் மானசபித்ருக்கள் திரர்களை வேண்ட அப்பிரமபுத்திரர் புத்தி தோன்றிச் சுவர்க்கத்துக்கு மேல் ஊர்த்துவ ரர்களே உங்களை அச்சாபம் பாதியாது; விரு லோகத்தை இடமாய்ப் பெற்றுப் பிராமண ப்பின்படி செல்கஎன்று சாபத்தை விலக்கி பால் பூசிக்கப்படுவர். இவர்கட்குக் கௌ: னர். அப்பொழுது பிரமதேவர் தேவர்களை என்னும் மானஸபுத்திரி பிறந்து சுக்கிரனை விளித்து நீங்கள் என் புத்திரர்களால் புத்தி மணந்தனள். இவர்களன்றி அங்கீரஸபுத்தி சர்களே என அழைக்கப் பெற்றமையின் ரரும் மரீசி புத்திரர்களும் சூர்யமண்டல அவர்கள் பிதுர்க்களாகவும் நீங்கள் புத்திரர் வாசிகளாய் க்ஷத்திரியர்களுக்குப் பித்ருக் களாகவும் விளங்குக என்று அனுக்கிரகித் களாவர் - இவர்களுடைய மானச கன்னி தனர். இவர்களைப் பூசிக்கின் பிதுர் பிரீதி கையாகும் யசோதை பஞ்சவன் புத்திரனா யாம். (சிவமகாபுராணம்.) பிதுர் தேவர்கள் கும் பாசமதனை மணந்து திலீபனுக்குத்தா எழுவர் கவ்யவாகன், அனலன், சோமன், யும், பகீரதனுக்குத் தாயும் ஆயினள். இவர் யாமன், அரியமான் அக்னிஷ்வாத்தன், களன்றிக் கார்த்த புலக பிரசாபதிகளுக்குச் பர் ஹிஷதன், என்போர். இவர்களில் கால் சந்தானங்களான, சுவதர், ஆஜ்யபர், என்ப வர் தேகத்தோடும் மற்றவர் தேகமின்றியு வர்கள் வைசியர்க்குப் பிதுர்க்களாயினர், மிருப்பர். இவர்களின் மானச புத்திரியாகும் விரசை 2. பூர்வசிருட்டியில் பிரமதேவர் எழு நகுஷன் பாரியாய் யயாதி என்னும் குமா வர் பித்ருக்களைச் சிருட்டித்தனர். அவர் னைப்பெற்றாள். பின்னும்மானஸர் என்னும் களில் நால்வர் தேகத்தோடு கூடியவர். நாலாவது பித்ருகணங்கள் சூத்திரர்களுக் மூவர் தேஜஸ்வரூபர். இவர்களுக்குச் சார் தப் பித்துருக்களாய்ச் சத்தியலோகத் த்த தர்ப்பண பூர்வகமாய் ஆகாரத்தைக் திருப்பர். இவர்களுக்கு மான ஸகன்னிகை கற்பித்தார். இவர்கள் எழுவருக்கும் தருமதை. இவர்கள் அல்லாமல், விராட்புரு ஸ்வதா என்பவள் தேவி. (பிரம்மகைவர்த் ஷனாலே சிருட்டிக்கப்பட்ட சோமசதர்கள், தம்.)
பித்ருவம்சவிவரணம் 1111 பிதுர்க்கள் தோடு மிருப்பர் . சரீரமில்லாதவர் வைரா சாத்திய தேவர்களுக்குப் பித்ருக்கள் மரீசி ஜர் எனப்பட்டு யோகப்பிரஷ்டராய்த் தேவ முதலியவர்களால் சிருட்டிக்கப்பட்ட அக் பூஜ்யராய்ப் பிரமன் நாளினது சடையில் னிஷ் வாத்தர்கள் தேவர்களின் பிதுர்க்கள் . பிரம்ம வேதிகளாய்ப் பிறந்து பூர்வஞ் அத்திரிருஷியின் புத்திரரான பருஹிஷத் ஞானத்துடன் உத்தமபரவியடைவர் மற் துக்கள் தயித்தியர் தானவர் யகூர் கக் றவர் யோகிகள் ஆயினர் . இந்தப் புத்திரர் தருவர் உரகர் இராக்கதர் சுபர்கர் சின் களுக்கு மேனையென்னும் மானசபுத்திரி ஓரர்களாம் . பிராமணர்களின் பிதுர்க்களுக் பிறந்தனள் . அந்தமோசைக்கு மைனாகனும் குச்சோமபாள் என்றும் கூத்திரிய பிதுர்க் மைனாகனுக்கு கிரவுஞ்சனும் பிறந்தனர் . களுக்கு ஹவிர்புக்கு என்றும் வைசியம் பின்னும் உமை ஏகவருணை அபரணை என துர்க்களுக்கு ஆஜ்யபர் என்றும் சூத்திரர் மூன்று பெண்கள் பிறந்து முறையேருத்ரன் பிதுர்களுக்குச் சுகாலிகனென்றும் பெயர் . பிருகு சைகிஷவ்யன் என்பாரை மணந்த இவர்களில் சோமபாள் பிருகுபுத்திரர் . னர் . முன் சொன்னவர்களே யன்றி விப் ஹவிர்புக்குகள் ஆங்கீரசபுத்திரர் . ஆஜ்ய ராஜர் என்றும் பார்க்கிஷர் என்றும் பர் புலஸ்திய புத்திரர் ; சுகாலிகள் வசிட்ட இரண்டு பித்ருகணங்கள் உண்டு . இவர்கள் புத்திரர் அக்னி தத்தர்கள் சோமபர்கள் தருப்பை விமானத்திருப்பவர் . புலத்திய பருஹ்ஷத்துகள் அக்னிஷ் வாத்தர்கள் வம்சத்திற் பிறந்தவராய்த் தானவ யக்ஷ சௌமியாள் இவர்களையும் பிராமண பிது ராக்ஷச காந்தருவாதிகளால் பூசிக்கப்பட்டு ர்க்களாக அறியவேண்டியது . வருவர் . இவர்களில் பீவிரியென்னும் யோ பிதுர்க்கள் - 1. பிரமதேவர் சில தேவர்க கினி வந்து விஷ்ணுவையெண்ணிக் கண களைப் பூர்வத்தில் சிருட்டித்துத் தம்மைப் வன் பொருட்டுத் தவஞ்செய்து குசிகனை பூசிக்கக் கூறினர் . பிரமன் வார்த்தையை மணந்து கிருத்தியென்னும் பெண்ணை மதியாது தங்களைத் தாங்களே பூசித்துக் யும் கிருஷ்ண சௌா பிரபு சம்புஎன் கொண்ட அவர்களை ஞான வீனராக எனப் னும் நான்கு குமாரையும் பெற்றனள் . பிரமதேவன் சபித்தனன் . பிறகு அத்தேவர் கிருத்தி பாஞ்சால தேசாதிபதியை மண சாபத் தீர்வு வேண்டப் பிரமன் என் புத்திர ந்தனள் . இவர்களன்றி வசிட்டருக்கு சுமூர் ரைக்கேட்டுத் தீர்க என அவர்கள் பிரமபுத் த்தி மந்தன் என்னும் மானசபித்ருக்கள் திரர்களை வேண்ட அப்பிரமபுத்திரர் புத்தி தோன்றிச் சுவர்க்கத்துக்கு மேல் ஊர்த்துவ ரர்களே உங்களை அச்சாபம் பாதியாது ; விரு லோகத்தை இடமாய்ப் பெற்றுப் பிராமண ப்பின்படி செல்கஎன்று சாபத்தை விலக்கி பால் பூசிக்கப்படுவர் . இவர்கட்குக் கௌ : னர் . அப்பொழுது பிரமதேவர் தேவர்களை என்னும் மானஸபுத்திரி பிறந்து சுக்கிரனை விளித்து நீங்கள் என் புத்திரர்களால் புத்தி மணந்தனள் . இவர்களன்றி அங்கீரஸபுத்தி சர்களே என அழைக்கப் பெற்றமையின் ரரும் மரீசி புத்திரர்களும் சூர்யமண்டல அவர்கள் பிதுர்க்களாகவும் நீங்கள் புத்திரர் வாசிகளாய் க்ஷத்திரியர்களுக்குப் பித்ருக் களாகவும் விளங்குக என்று அனுக்கிரகித் களாவர் - இவர்களுடைய மானச கன்னி தனர் . இவர்களைப் பூசிக்கின் பிதுர் பிரீதி கையாகும் யசோதை பஞ்சவன் புத்திரனா யாம் . ( சிவமகாபுராணம் . ) பிதுர் தேவர்கள் கும் பாசமதனை மணந்து திலீபனுக்குத்தா எழுவர் கவ்யவாகன் அனலன் சோமன் யும் பகீரதனுக்குத் தாயும் ஆயினள் . இவர் யாமன் அரியமான் அக்னிஷ்வாத்தன் களன்றிக் கார்த்த புலக பிரசாபதிகளுக்குச் பர் ஹிஷதன் என்போர் . இவர்களில் கால் சந்தானங்களான சுவதர் ஆஜ்யபர் என்ப வர் தேகத்தோடும் மற்றவர் தேகமின்றியு வர்கள் வைசியர்க்குப் பிதுர்க்களாயினர் மிருப்பர் . இவர்களின் மானச புத்திரியாகும் விரசை 2. பூர்வசிருட்டியில் பிரமதேவர் எழு நகுஷன் பாரியாய் யயாதி என்னும் குமா வர் பித்ருக்களைச் சிருட்டித்தனர் . அவர் னைப்பெற்றாள் . பின்னும்மானஸர் என்னும் களில் நால்வர் தேகத்தோடு கூடியவர் . நாலாவது பித்ருகணங்கள் சூத்திரர்களுக் மூவர் தேஜஸ்வரூபர் . இவர்களுக்குச் சார் தப் பித்துருக்களாய்ச் சத்தியலோகத் த்த தர்ப்பண பூர்வகமாய் ஆகாரத்தைக் திருப்பர் . இவர்களுக்கு மான ஸகன்னிகை கற்பித்தார் . இவர்கள் எழுவருக்கும் தருமதை . இவர்கள் அல்லாமல் விராட்புரு ஸ்வதா என்பவள் தேவி . ( பிரம்மகைவர்த் ஷனாலே சிருட்டிக்கப்பட்ட சோமசதர்கள் தம் . )