அபிதான சிந்தாமணி

பிண்டமாவது 4110 பித்ருவம்சவிவரணம் பிண்டமாவது - உறுப்பு மூன்றும் உள்ள (மல்)சுரோணிதத்திற் கலக்கும். (யச-ல்) டக்கி நெறிப்பா ைெடத்தாய்க் கிடப்பது. செந்நீர் பறந்து ஊனாம் (மரு-ல்) யாம்சப் (யா, வி.) பிசினியாம். (உச-ல்) பூர்ண மாம்சமாம் பிண்டாரகம் - துவாரகைக்கு அருகிலுள்ள் (உரு -ல்) பஞ்சாங்குறமாம். மாதமொன் ஒருஷேத்திரம். இதில் சிலரிஷிகள் வசித் றில் பஞ்சபூதமும் ஒருமிக்கக்கூடிப் பீஜம் திருந்தனர். இந்தரிஷிகளை யாதவர்களில் சிறிது உதிக்கும். இரண்டாம் மாதம் ஒருவனுக்குக் கர்ப்பிணி வேஷமிட்டு ஒரு மாம்சமும் மேதையும் உண்டாம். மூன்றா ரிஷியை நோக்கி இவள் வயிற்றுப் பிறப் மாதம், மச்சை அஸ்திகளும் உண்டாம். பது ஆணோ பெண்ணோ என அந்தரிஷி நாலாம்மாதம் தோலும் கேசமும் ஆம். கோபித்து உங்கள் குலத்தைக் கருவறுப்ப ஐந்தாமாதம் கண்ணும் நாசியுமாம். ஆறாம் தாகிய 'ஒரு இருப்புலக்கை யென அவன் மாதம் முதல் மாதா உதரத்தில் விழுந்த அவ்வண்ணமே கருவுற்று இருப்புலக்கை அன்ன சாரம் இவள் வயிற்றுக்கும் பிள்ளை பெற அதற்கஞ்சிய யாதவர் அதனை யரா நாபிக்கும் ஒரு நாளமாய் இருந்து அதன் கடலிலிட அவை நாணல்களாக வழியாக அன்ன சாரம் சென்று பிள்ளையின் முளைத்தன. ஒருகாலத்துக் கடற்கறைக்கு சுழிமுனை நாடி அடைபடப் பிராணவாயு வேடிக்கையாக வந்த யாதவர் விளையாடு இடைகலை பிங்கலை வழியாய் நாளொன் கையில் ஒருவர்க் கொருவர் போர் மூண்டு றுக்கு உக,சு00 சுவாசம் தோன்றும், இதன் அக்காணல்களால் ஒருவர்க்கொருவர் அடித் றிச் சிங்குவை முதலானவைகளும் உண் துக் கொண்டு மாண்டனர். டாம், (எ-ல்) குய்யமும் பாதமும் ஆம். பிண்டாரிகள் பொம்பாய் நாட்டிலிருந்து (அ-ல்) சந்துகளும் சர்வாங்கங்களும் உண் வந்து மைசூர் முதலிய இடங்களில் வேலை டாம், (கூ-ல்) 24- தத்வங்களும் உண்டாம். செய்யும் ஒரு வகுப்பினர். இவர்கள் முத (ய-ல்) பிறப்பு நோக்கும். அப்போது மலை வில் கள்ள ராயிருந்தவர்கள் ஆங்கில அர யின்கீழ் அகப்பட்டவன் போலக் கருப்பாச சில் திருந்தியவர். (தர்ஸ்ட்டன்.) யப்பையில் கட்டுப்பட்டுச் சமுத்திரத்தில் பிண்டோற்பத்தி - பகிஷ்டையான பெண் ஆழ்ந்தவன் போலக் கருப்பாசய வெள்ளத் கள் நான்கு தினம் வரையில் மனைக்குப் தில் அழுந்தி உதாராக்கினியால் வெந்து புறம்பே இருத்தல்வேண்டும். பகிஷ்டை பிறவி நோக்கும் போது தலைகீழாகி ஆலை யான நான்காநாள் புனலாடியபின்பு சுத் வாயிற் கரும்பு போல் நெருக்குண்டு பூமி தையாகிறாள். பகிஷ்டையான ஆறானாள் முதல் பதினெட்டு நாள் வரையிலும் உள்ள பிண்ணாக்கு - இது எண்ணெயுள்ள சாக்கு இரட்டைநாள் ஏழில் இரவில் புணரின் களைச் செக்கிலிட்டு எண்ணெய் கொண்ட ஆண்பிரஜைஉண்டாம், ஐந்து தினம் முதல் பின் தங்கியபொருள். இது; எள்ளுப் பிண் பதினெட்டுத்தினம் வரையிலும் உள்ள ஒற் ணாக்கு, தேங்காய்ப் பிண்ணாக்கு, இலு றைநாட்களில் புணரின் பெண்மகவு பிறக் ப்பைப் பிண்ணாக்கு, முதலிய. இவற்றை கும். இவ்வுயிர் பிறக்கும் வகை எவ்வாறு மாடுகளுக்கும் கழனிகளுக்கும் உபயோ எனில்கர்மத்தால் மேனிலை சென்ற ஆன்மா கிப்பர். இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை சிகண் மீண்டும் கருமவசத்தால் பூமியில் வருமி டெடுக்க உபயோகிப்பர். டத்து ஆகாயத்தில் இருந்து வாயுவில் தங்கி பிதாதா - தக்ஷன் மருகன். மேகமார்க்கமாய் மழையுடன் பூமியில் தான் பிதுர் ஒருவகைத் தேவ சாதியார். யாதியில்விழுந்து பாசப்பட்டு ஷட்ருசிக சமதக்னிக்கு நகுலவுருக் கொடுத்தவர் . ளோடு கூடித் தந்தையின் தேகத்தை வஸுருத்ரர் ஆதித்த ரூபாாய்ச் சந்திரலோ அடைந்து தாதுவுடன் மூன்று மாதம் இரு கத்திருக்கும் தேவஜாதியர். ஆங்கீரசருக் ந்து ஸ்திரீசையோகத்தில் தந்தைவிந்து குச் சுதையிடம்பிறந்த தேவவகுப்பினர். வாயுவசத்தால் கருப்பையில் பிதுருதல்யை மலயத்தில் உற்பத்தியாகும் பவளப்பையில் முத்துப் பதித்தாற்போல் நதி. பதியும். இவ்வகை சுரோணிதத்தில் கலந்த பித்ருவம்சவிவாணம் - பித்ருக்கள் எழுவம் விந்துவானது ஒருநாளில் குன்று மணி சங்களாகப் பிரிக்கப்படுவர். அவர்களுள் யளவு திரண்டு தோய்ந்தபாலாம். (ரு நா முதல் மூன்று கணத்தவரும் சரீரமில்லா ளில்) நீர்க்குமிழியாம். (எ-ல்) இளவனாம் மலும், மற்ற நான்கு கணத்தவரும் சரீரத் யில் விழும். வாகனமாக
பிண்டமாவது 4110 பித்ருவம்சவிவரணம் பிண்டமாவது - உறுப்பு மூன்றும் உள்ள ( மல் ) சுரோணிதத்திற் கலக்கும் . ( யச - ல் ) டக்கி நெறிப்பா ைெடத்தாய்க் கிடப்பது . செந்நீர் பறந்து ஊனாம் ( மரு - ல் ) யாம்சப் ( யா வி . ) பிசினியாம் . ( உச - ல் ) பூர்ண மாம்சமாம் பிண்டாரகம் - துவாரகைக்கு அருகிலுள்ள் ( உரு -ல் ) பஞ்சாங்குறமாம் . மாதமொன் ஒருஷேத்திரம் . இதில் சிலரிஷிகள் வசித் றில் பஞ்சபூதமும் ஒருமிக்கக்கூடிப் பீஜம் திருந்தனர் . இந்தரிஷிகளை யாதவர்களில் சிறிது உதிக்கும் . இரண்டாம் மாதம் ஒருவனுக்குக் கர்ப்பிணி வேஷமிட்டு ஒரு மாம்சமும் மேதையும் உண்டாம் . மூன்றா ரிஷியை நோக்கி இவள் வயிற்றுப் பிறப் மாதம் மச்சை அஸ்திகளும் உண்டாம் . பது ஆணோ பெண்ணோ என அந்தரிஷி நாலாம்மாதம் தோலும் கேசமும் ஆம் . கோபித்து உங்கள் குலத்தைக் கருவறுப்ப ஐந்தாமாதம் கண்ணும் நாசியுமாம் . ஆறாம் தாகிய ' ஒரு இருப்புலக்கை யென அவன் மாதம் முதல் மாதா உதரத்தில் விழுந்த அவ்வண்ணமே கருவுற்று இருப்புலக்கை அன்ன சாரம் இவள் வயிற்றுக்கும் பிள்ளை பெற அதற்கஞ்சிய யாதவர் அதனை யரா நாபிக்கும் ஒரு நாளமாய் இருந்து அதன் கடலிலிட அவை நாணல்களாக வழியாக அன்ன சாரம் சென்று பிள்ளையின் முளைத்தன . ஒருகாலத்துக் கடற்கறைக்கு சுழிமுனை நாடி அடைபடப் பிராணவாயு வேடிக்கையாக வந்த யாதவர் விளையாடு இடைகலை பிங்கலை வழியாய் நாளொன் கையில் ஒருவர்க் கொருவர் போர் மூண்டு றுக்கு உக சு 00 சுவாசம் தோன்றும் இதன் அக்காணல்களால் ஒருவர்க்கொருவர் அடித் றிச் சிங்குவை முதலானவைகளும் உண் துக் கொண்டு மாண்டனர் . டாம் ( - ல் ) குய்யமும் பாதமும் ஆம் . பிண்டாரிகள் பொம்பாய் நாட்டிலிருந்து ( - ல் ) சந்துகளும் சர்வாங்கங்களும் உண் வந்து மைசூர் முதலிய இடங்களில் வேலை டாம் ( கூ - ல் ) 24- தத்வங்களும் உண்டாம் . செய்யும் ஒரு வகுப்பினர் . இவர்கள் முத ( - ல் ) பிறப்பு நோக்கும் . அப்போது மலை வில் கள்ள ராயிருந்தவர்கள் ஆங்கில அர யின்கீழ் அகப்பட்டவன் போலக் கருப்பாச சில் திருந்தியவர் . ( தர்ஸ்ட்டன் . ) யப்பையில் கட்டுப்பட்டுச் சமுத்திரத்தில் பிண்டோற்பத்தி - பகிஷ்டையான பெண் ஆழ்ந்தவன் போலக் கருப்பாசய வெள்ளத் கள் நான்கு தினம் வரையில் மனைக்குப் தில் அழுந்தி உதாராக்கினியால் வெந்து புறம்பே இருத்தல்வேண்டும் . பகிஷ்டை பிறவி நோக்கும் போது தலைகீழாகி ஆலை யான நான்காநாள் புனலாடியபின்பு சுத் வாயிற் கரும்பு போல் நெருக்குண்டு பூமி தையாகிறாள் . பகிஷ்டையான ஆறானாள் முதல் பதினெட்டு நாள் வரையிலும் உள்ள பிண்ணாக்கு - இது எண்ணெயுள்ள சாக்கு இரட்டைநாள் ஏழில் இரவில் புணரின் களைச் செக்கிலிட்டு எண்ணெய் கொண்ட ஆண்பிரஜைஉண்டாம் ஐந்து தினம் முதல் பின் தங்கியபொருள் . இது ; எள்ளுப் பிண் பதினெட்டுத்தினம் வரையிலும் உள்ள ஒற் ணாக்கு தேங்காய்ப் பிண்ணாக்கு இலு றைநாட்களில் புணரின் பெண்மகவு பிறக் ப்பைப் பிண்ணாக்கு முதலிய . இவற்றை கும் . இவ்வுயிர் பிறக்கும் வகை எவ்வாறு மாடுகளுக்கும் கழனிகளுக்கும் உபயோ எனில்கர்மத்தால் மேனிலை சென்ற ஆன்மா கிப்பர் . இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை சிகண் மீண்டும் கருமவசத்தால் பூமியில் வருமி டெடுக்க உபயோகிப்பர் . டத்து ஆகாயத்தில் இருந்து வாயுவில் தங்கி பிதாதா - தக்ஷன் மருகன் . மேகமார்க்கமாய் மழையுடன் பூமியில் தான் பிதுர் ஒருவகைத் தேவ சாதியார் . யாதியில்விழுந்து பாசப்பட்டு ஷட்ருசிக சமதக்னிக்கு நகுலவுருக் கொடுத்தவர் . ளோடு கூடித் தந்தையின் தேகத்தை வஸுருத்ரர் ஆதித்த ரூபாாய்ச் சந்திரலோ அடைந்து தாதுவுடன் மூன்று மாதம் இரு கத்திருக்கும் தேவஜாதியர் . ஆங்கீரசருக் ந்து ஸ்திரீசையோகத்தில் தந்தைவிந்து குச் சுதையிடம்பிறந்த தேவவகுப்பினர் . வாயுவசத்தால் கருப்பையில் பிதுருதல்யை மலயத்தில் உற்பத்தியாகும் பவளப்பையில் முத்துப் பதித்தாற்போல் நதி . பதியும் . இவ்வகை சுரோணிதத்தில் கலந்த பித்ருவம்சவிவாணம் - பித்ருக்கள் எழுவம் விந்துவானது ஒருநாளில் குன்று மணி சங்களாகப் பிரிக்கப்படுவர் . அவர்களுள் யளவு திரண்டு தோய்ந்தபாலாம் . ( ரு நா முதல் மூன்று கணத்தவரும் சரீரமில்லா ளில் ) நீர்க்குமிழியாம் . ( - ல் ) இளவனாம் மலும் மற்ற நான்கு கணத்தவரும் சரீரத் யில் விழும் . வாகனமாக