அபிதான சிந்தாமணி

பிங்களன் 1108 பிசிராந்தையார் வாயிற் காவலர். இவர்க்கு ஊசிநூல் ஆயு னும் வலியுள்ளவன். இவன் குதிரையில் தம். இருந்து போரிட்டு அநேக வாநாரை மாய் 2. இவர் சிவகணத்தவர், இவர் திருக் த்து இலக்குமணர்விட்ட வாய்வாஸ்திரத் கைலையில் வாயு திக்கில் செங்கிறமுள்ளவ தால் மாண்டவன். ராய்ச் சர்வபூஷணாலங்கிருதராய் ஊசியும் பிசாசி - ஒரு தேசம். நூலும் கையிற்கொண்டிருப்பவர், பிரம பிசி - சாத்துவதன் குமரன். ராத்ரியாகிய கறுப்புப்புடவை யுலகத்திற் பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் கெல்லாம் போர்த்திருப்பதைச் சூரியன் நண்பராகிய புலவர். பாண்டி நாட்டில் பிசி உதயகாலையில் கிழித்துப்போட்டு உள்ளே ரென்னும் ஊரில் இருந்தவர். சோழன் புகுந்து வருவன், பகற்காலத்தில் உலகத் உயிர்நீத்தது கண்டு பொது தாமும் திற்கெல்லாம் போர்த்திருக்கும் வெள்ளைப் உயிர்விட்டவர். இவர் பெயர் ஆந்தையா புடவையைக் கிழித்து அஸ்தமிப்பன். அவ் ராய் இருக்கலாம். பிசிரென்னும் ஊர்ப் விரண் புடவைகளை யுந் தைத்து கொண் பெயர் சார்ந்து இப்பெயர் பெற்றனர் டிருப்பவரும் தடியுடன் வாசற்காப்பவரு போலும் ஆந்தையென வேறொருவன் மாயிருப்பவர் இருத்தலின் இவர்க்குப் பிசிராந்தை எனப் பிங்களன் 1. ஒரு இருடி, இவன் சிவ பெயர் வந்தது. (புற.நா) (அகநா.) இவர் மூர்த்தியையெண்ணித் தவம்புரிந்து நித்தி பாண்டி நாட்டுப்பிசிர் என்னுமூரிலுள்ள யத்துவமடைந்தவன், ஆதன் தந்தையார். உறையூரை ஆண்டி 2. இவன் விகிர்தன், சபலன், விசா ருந்த கோப் பெருஞ் சோழனுக்கு உயிர்த் லன், பிங்காஷன் முதலியவருடன் கூடி தோழனாயுள்ளவர். பரிமேலழகர் அருங்கு வேதியர் உருக்கொண்டு மகோற்கடர்மீது றள் உரையில் கோப்பெருஞ் சோழனுக் அடிதையில் அத்திர ஆவாகனஞ்செய்து, கும் பிசிராந்தையார்க்கும் போல உணர்ச்சி தூவ அவை அவரைத்தம் உருக்கொண்டு யொப்பின் அதுவே உடனுயிர் நீங்கு முரி பணிந்தன. மீண்டும் விநாயகர் அவர்கள் மைத் தாய நட்பினைப் பயக்கும்' என்றெ மீது அக்ஷதை தூவிக்கொன் றனர். ழுதிய தனாலும் இவர் நட்பின் திறமைய பிங்களை -1, தெற்கின் கண் உள்ள பெண் றிக. ஒருகாலத்துக்கோப்பெருஞ் சோழன் யானை. இதற்கு ஆண்யானை வரமனம். தன் மக்களோடு பதைத்துப் போருக்கெழு 2. மிதிலா ககரத்திருந்த தாசி, இவள் தலும் புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் தடுத்து தன்னை யாராவது புருஷர் நாடிவருவர் நன்னெறிப் படுத்தினர். புறம் உக.. எனக் காத்திருந்து வாராமைகண்டு விரக் அவர்மொழி வழிகின்ற அரசன் தன் தியால் ஞானம் பெற்றவள். இராச்சியத்தை வெறுத்து ஒருமரத்து நிழ 3. ஒரு வேசி. (பார. சாங்.) லில் வடக்கு முகமாகப் பட்டினியிருந்து பிங்காக்ஷன் - 1. தரும்பக்ஷியைக் காண்க. உயிர்விடத் துணிந்தனன். புறம் உகச, 2. பிங்களனைக் காண்க. அப்பொழுது பற்பல புலவரும் அறிவுடை பிசாசகை - ருக்ஷபர்வதத்தில் உற்பத்தியா முதியரும் அருகிருப்ப அரசன் எனது நட் கும் நதி. பாளன் பிசிர் ஆந்தை இன்னே வருகு பிசாசமோசனவாவி காசியில் உள்ள வன். (புறம் உகடு.) அவனுக்கும் என் தீர்த்தங்களில் ஒன்று. இதில் பேயொன்று னோடு இடமொழிப்பீராக புறம் உகசு . மூழ்கித் தன் உருப்பெற்றது. சங்குகன் வென்னுமளவிற் பிசிராந்தையாரும் வந்து னனைக் காண்க. சேர்ந்தனர். புறம் உகஎ. வந்த இவரும் பிசாசம் - 1. தூலதேகத்திற்கு விதித்த பட்டினியாகி வடக்கு முகமாயிருந்து அரச ஆயுளின் அளவை முடியுமுன் தேகநீங்கி னோடு உயிர் நீத்தருளினார். இவ்விருவரும் வாயுவின் உருவடைந்து கால அளவை ஏனைப்புலவரும் ஆங்குப் பாடிய பாடல்கள் நோக்கி யிருக்கும் அந்தராத்மாக்கள். கேட்போரை உருக்கும் தன்மைய. இப்பிசி 2. பாக்லிகம், குந்தலம், நேபாளம் முத சாந்தையர் நரைதிரையின்றி நெடுங்கா லிய தேசத்து வழங்கும் பாஷை. லஞ் ஜீவித்திருந்த முதியோர். புறம் (ககக) பிசாசர் - ஒருவிதத் தேவ வகுப்பினர். இவர் பாண்டியன் அறிவுரை நம்பியைப் பிசாசன் இராவண சோபதியரில் ஒரு பாடி மகிழ்வித்தார். புறம் க அச. இவர் வன், யக்ஷர்களைக் கையால் சுக்கித் தின் நெய்தலையும் குறிஞ்சியையும் பாராட்டிப்
பிங்களன் 1108 பிசிராந்தையார் வாயிற் காவலர் . இவர்க்கு ஊசிநூல் ஆயு னும் வலியுள்ளவன் . இவன் குதிரையில் தம் . இருந்து போரிட்டு அநேக வாநாரை மாய் 2. இவர் சிவகணத்தவர் இவர் திருக் த்து இலக்குமணர்விட்ட வாய்வாஸ்திரத் கைலையில் வாயு திக்கில் செங்கிறமுள்ளவ தால் மாண்டவன் . ராய்ச் சர்வபூஷணாலங்கிருதராய் ஊசியும் பிசாசி - ஒரு தேசம் . நூலும் கையிற்கொண்டிருப்பவர் பிரம பிசி - சாத்துவதன் குமரன் . ராத்ரியாகிய கறுப்புப்புடவை யுலகத்திற் பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன் கெல்லாம் போர்த்திருப்பதைச் சூரியன் நண்பராகிய புலவர் . பாண்டி நாட்டில் பிசி உதயகாலையில் கிழித்துப்போட்டு உள்ளே ரென்னும் ஊரில் இருந்தவர் . சோழன் புகுந்து வருவன் பகற்காலத்தில் உலகத் உயிர்நீத்தது கண்டு பொது தாமும் திற்கெல்லாம் போர்த்திருக்கும் வெள்ளைப் உயிர்விட்டவர் . இவர் பெயர் ஆந்தையா புடவையைக் கிழித்து அஸ்தமிப்பன் . அவ் ராய் இருக்கலாம் . பிசிரென்னும் ஊர்ப் விரண் புடவைகளை யுந் தைத்து கொண் பெயர் சார்ந்து இப்பெயர் பெற்றனர் டிருப்பவரும் தடியுடன் வாசற்காப்பவரு போலும் ஆந்தையென வேறொருவன் மாயிருப்பவர் இருத்தலின் இவர்க்குப் பிசிராந்தை எனப் பிங்களன் 1. ஒரு இருடி இவன் சிவ பெயர் வந்தது . ( புற.நா ) ( அகநா . ) இவர் மூர்த்தியையெண்ணித் தவம்புரிந்து நித்தி பாண்டி நாட்டுப்பிசிர் என்னுமூரிலுள்ள யத்துவமடைந்தவன் ஆதன் தந்தையார் . உறையூரை ஆண்டி 2. இவன் விகிர்தன் சபலன் விசா ருந்த கோப் பெருஞ் சோழனுக்கு உயிர்த் லன் பிங்காஷன் முதலியவருடன் கூடி தோழனாயுள்ளவர் . பரிமேலழகர் அருங்கு வேதியர் உருக்கொண்டு மகோற்கடர்மீது றள் உரையில் கோப்பெருஞ் சோழனுக் அடிதையில் அத்திர ஆவாகனஞ்செய்து கும் பிசிராந்தையார்க்கும் போல உணர்ச்சி தூவ அவை அவரைத்தம் உருக்கொண்டு யொப்பின் அதுவே உடனுயிர் நீங்கு முரி பணிந்தன . மீண்டும் விநாயகர் அவர்கள் மைத் தாய நட்பினைப் பயக்கும் ' என்றெ மீது அக்ஷதை தூவிக்கொன் றனர் . ழுதிய தனாலும் இவர் நட்பின் திறமைய பிங்களை -1 தெற்கின் கண் உள்ள பெண் றிக . ஒருகாலத்துக்கோப்பெருஞ் சோழன் யானை . இதற்கு ஆண்யானை வரமனம் . தன் மக்களோடு பதைத்துப் போருக்கெழு 2. மிதிலா ககரத்திருந்த தாசி இவள் தலும் புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் தடுத்து தன்னை யாராவது புருஷர் நாடிவருவர் நன்னெறிப் படுத்தினர் . புறம் உக .. எனக் காத்திருந்து வாராமைகண்டு விரக் அவர்மொழி வழிகின்ற அரசன் தன் தியால் ஞானம் பெற்றவள் . இராச்சியத்தை வெறுத்து ஒருமரத்து நிழ 3. ஒரு வேசி . ( பார . சாங் . ) லில் வடக்கு முகமாகப் பட்டினியிருந்து பிங்காக்ஷன் - 1. தரும்பக்ஷியைக் காண்க . உயிர்விடத் துணிந்தனன் . புறம் உகச 2. பிங்களனைக் காண்க . அப்பொழுது பற்பல புலவரும் அறிவுடை பிசாசகை - ருக்ஷபர்வதத்தில் உற்பத்தியா முதியரும் அருகிருப்ப அரசன் எனது நட் கும் நதி . பாளன் பிசிர் ஆந்தை இன்னே வருகு பிசாசமோசனவாவி காசியில் உள்ள வன் . ( புறம் உகடு . ) அவனுக்கும் என் தீர்த்தங்களில் ஒன்று . இதில் பேயொன்று னோடு இடமொழிப்பீராக புறம் உகசு . மூழ்கித் தன் உருப்பெற்றது . சங்குகன் வென்னுமளவிற் பிசிராந்தையாரும் வந்து னனைக் காண்க . சேர்ந்தனர் . புறம் உகஎ . வந்த இவரும் பிசாசம் - 1. தூலதேகத்திற்கு விதித்த பட்டினியாகி வடக்கு முகமாயிருந்து அரச ஆயுளின் அளவை முடியுமுன் தேகநீங்கி னோடு உயிர் நீத்தருளினார் . இவ்விருவரும் வாயுவின் உருவடைந்து கால அளவை ஏனைப்புலவரும் ஆங்குப் பாடிய பாடல்கள் நோக்கி யிருக்கும் அந்தராத்மாக்கள் . கேட்போரை உருக்கும் தன்மைய . இப்பிசி 2. பாக்லிகம் குந்தலம் நேபாளம் முத சாந்தையர் நரைதிரையின்றி நெடுங்கா லிய தேசத்து வழங்கும் பாஷை . லஞ் ஜீவித்திருந்த முதியோர் . புறம் ( ககக ) பிசாசர் - ஒருவிதத் தேவ வகுப்பினர் . இவர் பாண்டியன் அறிவுரை நம்பியைப் பிசாசன் இராவண சோபதியரில் ஒரு பாடி மகிழ்வித்தார் . புறம் அச . இவர் வன் யக்ஷர்களைக் கையால் சுக்கித் தின் நெய்தலையும் குறிஞ்சியையும் பாராட்டிப்