அபிதான சிந்தாமணி

பாஷ்கரமூர்த்தி 1107 பிங்களர் துப் பாஷ்காழர்த்தி - இரண்டு முகம் நான்கு வற்றிற்கு முந்திய நூலா தலால் இவர் அந் கைகள், இரண்டு கைகளால் சிவனுக்கு நூலாசிர்யர்களுக்கு முந்தியவர். இவர் நமஸ்காரம், இரண்டுகைகளில் இரண்டு ஆதிதிவாகா முனிவர்க்குப் புத்திரர். கமலங்களைப் பிடித்தவராய் நீலாத்னபூஷ பிங்கலம் - ஒரு நூல், சந்தோபிசி தம் சொ ணம், சிகப்பு வஸ்திரம் சிகப்பு நிறமுள்ள ன்னது. வராய் இருப்பர். பிங்கலர் - பிங்கலந்தை நிகண்டு இயற்றிய பாஷ்கலன் - 1. இந்திரப்பிரமதி சீடனாகிய சைநர். திவாகான் குமான் என்பர். இருடி. பிங்கலன். - 1. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். 2. அநுசலா தன் குமரன். 2. ஒருவேடன் காட்டில் திரிகையில் பாஷ்கலி - பாஷ்கலன் குமான். புலி துரத்தப்பயந்து வில்வமரத்தில் ஏறி பாஷ்களர் - பயிலவரிடத்து இருக்கு ஓதிய னன். புலி அவனைவிடாது மரத்தடியில் இருடி. படுக்கக்கண்டு இரவுமுழுதும் உறக்கம் வராதபடி வில்வப்பத்திரத்தைப் பறித் போட்டுக்கொண்டிருந்தனன். அப் பத்திரம் அடியில் எழுந்தருளியிருந்த சிவ லிங்கத்தின் மீது விழுந்ததால் வேடன் சில பிங்கலகடகர் - இவர் பிங்கலனும், கடக நாள் தரித்து உயிர்நீங்கக் காலபடர் பற் னுமெனக் கூறப்படுவர் இவர்கள் உதய றினர். சிவமூர்த்தி யம டரைச் சீறி முத் ணன் தம்பிகள் ; அவனுக்கு உயிர்போன்ற தியிற் சேர்ப்பித்தனர். வர்கள் தன்னுயிரன்ன தம்பியர். அவன் 3. ஒருகொடுங்கோலாசன், இவன் தன் பால் மிக்க அன்புடையவர்கள் உதயணன் ஆயுள் இறுதியில் சிவன் திருநாமத்தைப் மாயயானையாற் பிடித்துக்கொண்டு போகப் பெற்ற தன் புத்திரரை அழைத்துச் சிவ பட்டபொழுது யூகியின் வேண்டுகோளால் நாம மகிமையால் கால தூதர் பற்று தலி தாய் மிருகாவதியையும், கோசாம்பி நகரத் னின்றும் நீங்கி முத்திபெற்றவன். தையும், பாதுகாத்திருந்து ஆருணியாசன் 4. வீதகவ்யனைக் காண்க. அந்நகரைக் கைப்பற்றிய பொழுது அவளை 5. கத்ருதாயன் நாகன், வெல்லமாட்டாதவர்களாய் தம்முருவத்தை 6. ஸ்ர்ப்ப யாகத்திருந்த ருஷி. (பார - மறைத்துக் கொண்டு பல வீரர்களோடு வேறிடஞ்சென்று ஒளித்திருந்து உதய பிங்கலாக்ஷன் - நிருதியைக் காண்க. ஆருணியோடு போர் செய்தற்குச் பிங்கலை 1 உமையின் தோழியரில் ஒரு செல்லும்பொழுது அவனைக்கண் பெணிந்து த்தி, கவரி வீசுபவள், பலவாறு புலம்பி வழிபடுவார்களாய் உட 2. இவள் ஒருவேசை. இவள், நாள் னிருந்து உதவி செய்தவர்கள். இவர்கள் ஒன்றுக்கு (க00) பொன் கொடுப்போ புலம்பியபகுதி யாருடைய மனத்தையும் ரைப் புணர்வது என்னும் நியமம் பூண்டி உருக்கும். ஆருணியரசனுடைய பெரும் ருக்கையில், இவளைச் சேரச் சக்தியில்லாச் படைத் தலைவர்களுள் ஒருவனாகிய காந் சுநந்தன் என்னும் வணிகன், இவளைச் தாரகனை, இவர்கள் அம்பால் எய்துவென் சேர விருப்புற்று மறுபிறப்பிலாயினும் மார்கள். கடகபிங்கலரெனவும் வழங்கப் இவளை நாயகியாகக்கொள்ள எண்ணி படுவர். (பெருங் கதை). நினைத்ததைத் தரும் காயத்ரி மடுவில் வீழ் பிங்கலகேசி - சுமாலிபுத்திரி. அக்ரகேசன் ந்து இறந்தனன். இவனது செயலறிந்த தேவி. வேசை அந்த வணிகனுக்குத் தங்கை பிங்கலசன் - துரியோதனன் தம்பி, நாலா யாகும்படி அம்மடுவில் வீழ்ந்து இறங் நாள் யுத்தத்தில் வீமனால் இறந்தவன். தனள். இருவரும் தங்கள் இஷ்ட சித்தி பிங்கலசாரமாணி - உதயணன் வீரர்பதின் களை அடையும் பொருட்டுப் புறாக்களாகப் - மருள் ஒருவன். (பெருங் கதை). பிறந்து இருவரும் நாயகபாவத்தையும் பிங்கலந்தை - பிங்கலர் செய்த தமிழ் நிகண்டு, சகோதரபாவத்தையும் அடைந்தனர். பிங்கல முனிவர் பிங்கலந்தை எனும் (பவாரி கூடற் புராணம்). நிகண்டு இயற்றியவர். இந் நிகண்டு சூடா பிங்களர் - 1. உலகப்போர்வையைத் தைத் மணிங்கண்டு சேந்தன் திவாகரம் முதலிய துக்கொண்டிருக்கும் ணன் கைலாச மேற்கு
பாஷ்கரமூர்த்தி 1107 பிங்களர் துப் பாஷ்காழர்த்தி - இரண்டு முகம் நான்கு வற்றிற்கு முந்திய நூலா தலால் இவர் அந் கைகள் இரண்டு கைகளால் சிவனுக்கு நூலாசிர்யர்களுக்கு முந்தியவர் . இவர் நமஸ்காரம் இரண்டுகைகளில் இரண்டு ஆதிதிவாகா முனிவர்க்குப் புத்திரர் . கமலங்களைப் பிடித்தவராய் நீலாத்னபூஷ பிங்கலம் - ஒரு நூல் சந்தோபிசி தம் சொ ணம் சிகப்பு வஸ்திரம் சிகப்பு நிறமுள்ள ன்னது . வராய் இருப்பர் . பிங்கலர் - பிங்கலந்தை நிகண்டு இயற்றிய பாஷ்கலன் - 1. இந்திரப்பிரமதி சீடனாகிய சைநர் . திவாகான் குமான் என்பர் . இருடி . பிங்கலன் . - 1. சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . 2. அநுசலா தன் குமரன் . 2. ஒருவேடன் காட்டில் திரிகையில் பாஷ்கலி - பாஷ்கலன் குமான் . புலி துரத்தப்பயந்து வில்வமரத்தில் ஏறி பாஷ்களர் - பயிலவரிடத்து இருக்கு ஓதிய னன் . புலி அவனைவிடாது மரத்தடியில் இருடி . படுக்கக்கண்டு இரவுமுழுதும் உறக்கம் வராதபடி வில்வப்பத்திரத்தைப் பறித் போட்டுக்கொண்டிருந்தனன் . அப் பத்திரம் அடியில் எழுந்தருளியிருந்த சிவ லிங்கத்தின் மீது விழுந்ததால் வேடன் சில பிங்கலகடகர் - இவர் பிங்கலனும் கடக நாள் தரித்து உயிர்நீங்கக் காலபடர் பற் னுமெனக் கூறப்படுவர் இவர்கள் உதய றினர் . சிவமூர்த்தி யம டரைச் சீறி முத் ணன் தம்பிகள் ; அவனுக்கு உயிர்போன்ற தியிற் சேர்ப்பித்தனர் . வர்கள் தன்னுயிரன்ன தம்பியர் . அவன் 3. ஒருகொடுங்கோலாசன் இவன் தன் பால் மிக்க அன்புடையவர்கள் உதயணன் ஆயுள் இறுதியில் சிவன் திருநாமத்தைப் மாயயானையாற் பிடித்துக்கொண்டு போகப் பெற்ற தன் புத்திரரை அழைத்துச் சிவ பட்டபொழுது யூகியின் வேண்டுகோளால் நாம மகிமையால் கால தூதர் பற்று தலி தாய் மிருகாவதியையும் கோசாம்பி நகரத் னின்றும் நீங்கி முத்திபெற்றவன் . தையும் பாதுகாத்திருந்து ஆருணியாசன் 4. வீதகவ்யனைக் காண்க . அந்நகரைக் கைப்பற்றிய பொழுது அவளை 5. கத்ருதாயன் நாகன் வெல்லமாட்டாதவர்களாய் தம்முருவத்தை 6. ஸ்ர்ப்ப யாகத்திருந்த ருஷி . ( பார - மறைத்துக் கொண்டு பல வீரர்களோடு வேறிடஞ்சென்று ஒளித்திருந்து உதய பிங்கலாக்ஷன் - நிருதியைக் காண்க . ஆருணியோடு போர் செய்தற்குச் பிங்கலை 1 உமையின் தோழியரில் ஒரு செல்லும்பொழுது அவனைக்கண் பெணிந்து த்தி கவரி வீசுபவள் பலவாறு புலம்பி வழிபடுவார்களாய் உட 2. இவள் ஒருவேசை . இவள் நாள் னிருந்து உதவி செய்தவர்கள் . இவர்கள் ஒன்றுக்கு ( 00 ) பொன் கொடுப்போ புலம்பியபகுதி யாருடைய மனத்தையும் ரைப் புணர்வது என்னும் நியமம் பூண்டி உருக்கும் . ஆருணியரசனுடைய பெரும் ருக்கையில் இவளைச் சேரச் சக்தியில்லாச் படைத் தலைவர்களுள் ஒருவனாகிய காந் சுநந்தன் என்னும் வணிகன் இவளைச் தாரகனை இவர்கள் அம்பால் எய்துவென் சேர விருப்புற்று மறுபிறப்பிலாயினும் மார்கள் . கடகபிங்கலரெனவும் வழங்கப் இவளை நாயகியாகக்கொள்ள எண்ணி படுவர் . ( பெருங் கதை ) . நினைத்ததைத் தரும் காயத்ரி மடுவில் வீழ் பிங்கலகேசி - சுமாலிபுத்திரி . அக்ரகேசன் ந்து இறந்தனன் . இவனது செயலறிந்த தேவி . வேசை அந்த வணிகனுக்குத் தங்கை பிங்கலசன் - துரியோதனன் தம்பி நாலா யாகும்படி அம்மடுவில் வீழ்ந்து இறங் நாள் யுத்தத்தில் வீமனால் இறந்தவன் . தனள் . இருவரும் தங்கள் இஷ்ட சித்தி பிங்கலசாரமாணி - உதயணன் வீரர்பதின் களை அடையும் பொருட்டுப் புறாக்களாகப் - மருள் ஒருவன் . ( பெருங் கதை ) . பிறந்து இருவரும் நாயகபாவத்தையும் பிங்கலந்தை - பிங்கலர் செய்த தமிழ் நிகண்டு சகோதரபாவத்தையும் அடைந்தனர் . பிங்கல முனிவர் பிங்கலந்தை எனும் ( பவாரி கூடற் புராணம் ) . நிகண்டு இயற்றியவர் . இந் நிகண்டு சூடா பிங்களர் - 1. உலகப்போர்வையைத் தைத் மணிங்கண்டு சேந்தன் திவாகரம் முதலிய துக்கொண்டிருக்கும் ணன் கைலாச மேற்கு