அபிதான சிந்தாமணி

பான் ல்லை 1106 பாவை தரிசித்து அன்று முதல் அம்பாள் பூஜை கல் பாஷாணம், துருசு, நாக பாஷாணம், விட்டு அரிபூஜை மேற்கொண்டனன். ஒரு ஈயபித்தளை, பஞ்சபக்ஷி பாஷாணம், பவ நாள் பானு தாசர் வித்யா நகரஞ்சென்று ழப்புற்று, பூரம், பொற்றொட்டி, மிருதார் பகவானைப் பூசிக்கையில் பகவான் தரி சிங்கி, வாண கந்தகம், வைப்பரி தாரம் முத சனந் தந்து ஒரு ரத்னாஹாரத்தை அவரது லிய, கழுத்திலிட்டுச் சென்றனர். விடிகையில் பாஷாண சத்துள்ளமாம் - அமெரிக்காவி பானு தாசர் கழுத்தில் ஹாரமிருக்கக் கண் லும், போர்ச்சுகலிலும், கொரியாவிலும் டார் பானு தாசர் திருடினர் என்று அரச உள்ள காடுகளில் இவ்வித மரங்கள் இருக் னுக்குக் கூற அரசன் தாசரைக் கழுவேற் கின்றன. இவற்றின் காற்றால் பிராணிகள் றக் கட்டளையிட்டனன். சேவகர் தாச இறக்கின்றன. இவ்வகையில் சில இந்தி ரைக் கழுவேற்ற அம்மரத்தடியில் கொண் யாவில் தின்றால் கொல்லும் எட்டி இரளி, 6 செல்லத் தாசர் எதுவரினும் உன் திரு நாபி முதலியவுண்டு, வடி மறவேனென்று கழுவைநோக்கக் கழு பாஷாணவகை - பாதரசம், ரசாஞ்சனபா தளிர்த்தது. இதனை அரசனறிந்து அபரா ஷாணம், ரசகற்பூரம், ஜாதிலிங்கம், சவ் தக்ஷமை வேண்டினன். தாசர் பண்டரி வீரம், நெல்லிக்காய் கந்தகம், வானகந்த யடைந்து பெருமாளைத் துதித்திருந்தனர். கம், தாளகம், செவ்வரி தாரம், மடலரி பான் முல்லை - செவ்வரி கருவரி பாந்தமை தாரம், மனோசிலை, பொன்னரி தாரம், மிரு யுண்ட விழியினையும் தெரிந்த ஆபாணத் தாரசிங்கி, வெள்ளைப்பாஷாணம், கௌரி தினையு முடையாளை மணந்தவன் வருத்த பாஷாணம், நீலாஞ்சன பாஷாணம், தொட் நீங்கின மனத்துடனே விதியை ஏத்தியது. டிபாஷாணம். (பு. வெ. பொது.) பாஷாணவைப்பு - (32) 1. புத்தோட்டுத் பாஷாணம் - கல்போன்ற விஷப்பொருள். தொட்டி பாஷாணம், 2. பொற்றொட்டி தின்றால் சொல்லும். இது, பிறவிப் பாஷாணம், 3. செப்புத்தொட்டி பாஷா பாஷாணமெனவும், வைப்புப் பாஷாண ணம், 4. எருமை நர்த்தொட்டி பாஷா மெனவும் இருவகைப்படும். இவைகளுள் ணம், 5. மிருதார்சிங்கி, 6. இரத்தசிங்கி பிறவிப் பாஷாணங்கள் - அஞ்சன பாஷா 7. ஏமசிங்கி, 8. சாதிலிங்கம், 9. கருமுகிற் ணம், அப்பிரக பாஷாணம், ஒளபலபாஷா பாஷாணம், 10. தீமுறுகற் பாஷாணம், ணம், லிங்கபாஷாணம், கந்தக பாஷா 11. வெள்ளை பாஷாணம், 12. சவ்வீர ணம், காட்டுத்தாளக பாஷாணம், கற்பரி பாஷாணம், 13. கோழித்தலை கெந்தி பாஷாணம் கற்பாஷாணம், காய்ச்சற் பாஷாணம், 14. வாணகந்தி பாஷாணம், பாஷாணம், காந்த பாஷாணம், கார்முகிற் 15. அரிதாரம், 16. பவளப்புற்று பாஷா பாஷாணம், குதிரைப் பல்பாஷாணம், ணம், 17 கோடாசோரி பாஷாணம், 18. கந்தகம், கௌரிபாஷாணம், கோளக பஞ்சபக்ஷி பாஷாணம், 19. குங்குமபாஷா பாஷாணம், சங்கபாஷாணம், பரங்கிப் ணம், 20. இரத்த பாஷாணம், 21. துத் பாஷாணம், (சவ்வீரம்) சாகாண்ட பாஷா தம், 22. துரிசு, 23. ரசித பாஷாணம், ணம், சாலாங்க பாஷாணம், சிலாமதம், 24. தைல பாஷாணம், 25. சூதபாஷா சீதாங்கபாஷாணம், சீர்பந்த பாஷாணம், ணம், 26. நீலபாஷாணம், 27. கந்தக சூதகபாஷாணம், தகட்டுத்தாளகம், தாலம் பாஷாணம், 28. சோரபாஷாணம், 29. பம், துத்தபாஷாணம், தொட்டி பாஷா காகபாஷாணம், 30. லவண பாஷாணம், ணம், பலண்டுறுக பாஷாணம், மனோசிலை, 31. நாகபாஷாணம், '32. இந்திர பாஷா மிருதபாஷாணம், வெள்ளை பாஷாணம். ணம், 33. குதிரைப்பல் பாஷாணம், கற வைப்புப் பாஷாணங்கள் - அமரசிலை கந்த ட கபாஷாணம், வைக்கிராந்த பாஷாணம், கம், அயத்தொட்டி பாஷாணம், இந்திர தாலக பாஷாணம், அமுத பாஷாணம், பாஷாணம், இரசிதம், இரத்த பாஷாணம், சிரபந்த பாஷாணம். (போகர்) இலவணபாஷாணம், எருமை நாத்தொ பாஷை -(கஅ) அங்கம், அருணம், கலிங்கம், ட்டி பாஷாணம், கருமுகில் பாஷாணம், கௌசிகம், காம்போஜம், கொங்கணம், காகபாஷாணம், குங்கும பாஷாணம், கோசலம், சாவகம், சிங்களம், சிந்து, சீனம், கோடாசொரி, கோழித்தலை கந்தகம், செப் சோனகம், திரவிடம், துளுவம், பப்பாம், புத்தொட்டி பாஷாணம், சோரம், தீமுறு மகதம், மராடம், வங்கம்.
பான் ல்லை 1106 பாவை தரிசித்து அன்று முதல் அம்பாள் பூஜை கல் பாஷாணம் துருசு நாக பாஷாணம் விட்டு அரிபூஜை மேற்கொண்டனன் . ஒரு ஈயபித்தளை பஞ்சபக்ஷி பாஷாணம் பவ நாள் பானு தாசர் வித்யா நகரஞ்சென்று ழப்புற்று பூரம் பொற்றொட்டி மிருதார் பகவானைப் பூசிக்கையில் பகவான் தரி சிங்கி வாண கந்தகம் வைப்பரி தாரம் முத சனந் தந்து ஒரு ரத்னாஹாரத்தை அவரது லிய கழுத்திலிட்டுச் சென்றனர் . விடிகையில் பாஷாண சத்துள்ளமாம் - அமெரிக்காவி பானு தாசர் கழுத்தில் ஹாரமிருக்கக் கண் லும் போர்ச்சுகலிலும் கொரியாவிலும் டார் பானு தாசர் திருடினர் என்று அரச உள்ள காடுகளில் இவ்வித மரங்கள் இருக் னுக்குக் கூற அரசன் தாசரைக் கழுவேற் கின்றன . இவற்றின் காற்றால் பிராணிகள் றக் கட்டளையிட்டனன் . சேவகர் தாச இறக்கின்றன . இவ்வகையில் சில இந்தி ரைக் கழுவேற்ற அம்மரத்தடியில் கொண் யாவில் தின்றால் கொல்லும் எட்டி இரளி 6 செல்லத் தாசர் எதுவரினும் உன் திரு நாபி முதலியவுண்டு வடி மறவேனென்று கழுவைநோக்கக் கழு பாஷாணவகை - பாதரசம் ரசாஞ்சனபா தளிர்த்தது . இதனை அரசனறிந்து அபரா ஷாணம் ரசகற்பூரம் ஜாதிலிங்கம் சவ் தக்ஷமை வேண்டினன் . தாசர் பண்டரி வீரம் நெல்லிக்காய் கந்தகம் வானகந்த யடைந்து பெருமாளைத் துதித்திருந்தனர் . கம் தாளகம் செவ்வரி தாரம் மடலரி பான் முல்லை - செவ்வரி கருவரி பாந்தமை தாரம் மனோசிலை பொன்னரி தாரம் மிரு யுண்ட விழியினையும் தெரிந்த ஆபாணத் தாரசிங்கி வெள்ளைப்பாஷாணம் கௌரி தினையு முடையாளை மணந்தவன் வருத்த பாஷாணம் நீலாஞ்சன பாஷாணம் தொட் நீங்கின மனத்துடனே விதியை ஏத்தியது . டிபாஷாணம் . ( பு . வெ . பொது . ) பாஷாணவைப்பு - ( 32 ) 1. புத்தோட்டுத் பாஷாணம் - கல்போன்ற விஷப்பொருள் . தொட்டி பாஷாணம் 2. பொற்றொட்டி தின்றால் சொல்லும் . இது பிறவிப் பாஷாணம் 3. செப்புத்தொட்டி பாஷா பாஷாணமெனவும் வைப்புப் பாஷாண ணம் 4. எருமை நர்த்தொட்டி பாஷா மெனவும் இருவகைப்படும் . இவைகளுள் ணம் 5. மிருதார்சிங்கி 6. இரத்தசிங்கி பிறவிப் பாஷாணங்கள் - அஞ்சன பாஷா 7. ஏமசிங்கி 8. சாதிலிங்கம் 9. கருமுகிற் ணம் அப்பிரக பாஷாணம் ஒளபலபாஷா பாஷாணம் 10. தீமுறுகற் பாஷாணம் ணம் லிங்கபாஷாணம் கந்தக பாஷா 11. வெள்ளை பாஷாணம் 12. சவ்வீர ணம் காட்டுத்தாளக பாஷாணம் கற்பரி பாஷாணம் 13. கோழித்தலை கெந்தி பாஷாணம் கற்பாஷாணம் காய்ச்சற் பாஷாணம் 14. வாணகந்தி பாஷாணம் பாஷாணம் காந்த பாஷாணம் கார்முகிற் 15. அரிதாரம் 16. பவளப்புற்று பாஷா பாஷாணம் குதிரைப் பல்பாஷாணம் ணம் 17 கோடாசோரி பாஷாணம் 18 . கந்தகம் கௌரிபாஷாணம் கோளக பஞ்சபக்ஷி பாஷாணம் 19. குங்குமபாஷா பாஷாணம் சங்கபாஷாணம் பரங்கிப் ணம் 20. இரத்த பாஷாணம் 21. துத் பாஷாணம் ( சவ்வீரம் ) சாகாண்ட பாஷா தம் 22. துரிசு 23. ரசித பாஷாணம் ணம் சாலாங்க பாஷாணம் சிலாமதம் 24. தைல பாஷாணம் 25. சூதபாஷா சீதாங்கபாஷாணம் சீர்பந்த பாஷாணம் ணம் 26. நீலபாஷாணம் 27. கந்தக சூதகபாஷாணம் தகட்டுத்தாளகம் தாலம் பாஷாணம் 28. சோரபாஷாணம் 29 . பம் துத்தபாஷாணம் தொட்டி பாஷா காகபாஷாணம் 30. லவண பாஷாணம் ணம் பலண்டுறுக பாஷாணம் மனோசிலை 31. நாகபாஷாணம் '32 . இந்திர பாஷா மிருதபாஷாணம் வெள்ளை பாஷாணம் . ணம் 33. குதிரைப்பல் பாஷாணம் கற வைப்புப் பாஷாணங்கள் - அமரசிலை கந்த கபாஷாணம் வைக்கிராந்த பாஷாணம் கம் அயத்தொட்டி பாஷாணம் இந்திர தாலக பாஷாணம் அமுத பாஷாணம் பாஷாணம் இரசிதம் இரத்த பாஷாணம் சிரபந்த பாஷாணம் . ( போகர் ) இலவணபாஷாணம் எருமை நாத்தொ பாஷை - ( கஅ ) அங்கம் அருணம் கலிங்கம் ட்டி பாஷாணம் கருமுகில் பாஷாணம் கௌசிகம் காம்போஜம் கொங்கணம் காகபாஷாணம் குங்கும பாஷாணம் கோசலம் சாவகம் சிங்களம் சிந்து சீனம் கோடாசொரி கோழித்தலை கந்தகம் செப் சோனகம் திரவிடம் துளுவம் பப்பாம் புத்தொட்டி பாஷாணம் சோரம் தீமுறு மகதம் மராடம் வங்கம் .