அபிதான சிந்தாமணி

பால 1102 பாவருசி யன. மேடாகின்றது. இது வருவதை யறியும் முலைப்பால், பசுவின் பால், காராம் ஒட்டகம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பூமியில் பசுவின்பால், கொம்பசையும் பசுவின்பால், கவிழ்ந்து படுத்துக் கொள்ளுமாம். அதிலி ஆகாப்பசுவின்பால், எருமைப்பால், வெள் ருக்கும் மனிதரும் அதன் பக்கத்தில் கம் ளாட்டுப்பால், செம்மறியாட்டுப்பால், யானை பளியால் தம்மை மூடிக்கொண்டு படுத்துக் ப்பால், குதிரைப்பால், கழுதைப்பால், தேங் கொள்வர். சூறை சில வேளைகளில் மனி காய்ப்பால், ஆலம்பால், அத்திப்பால், பேயத் தரையும் மிருகங்களையுந் திக்குமுக்காட்டி திப்பால், தில்லைமரத்தின்பால், திருகுக்கள் மாணத்தையு முண்டாக்கும். இவ்வகை ளிப்பால், சதிரக்கள்ளிப்பால், மான்செவிக் வனாந்தரத்தில் சில இடங்களில் ஒயசீஸ் கள்ளிப்பால், இலைக்கள்ளிப்பால், கொடிக் எனுமிடங்களுண்டு, அவ்விடங்களில் சிறிது கள்ளிப்பால், எருக்கம்பால், வெள்ளெருக் நீர் நிலைகளும் பேரிச்ச மரங்களுமுண்டு, கம்பால், காட்டாமணக்கின்பால், எலியா அவ்விடம் பிரயாணிகள் தங்கிப் போவார். மணக்கின்பால், பிரமதண்டின் பால், இவற் இதிற் சில இடங்களில் சில காடுகளும் றின் குணங்களைப் பதார்த்த குணசிந்தா இந்த இடங்களிலும், இந்தப் மணியிற் காண்க. பாலைவனத்திற்கு மேற்கிலும் ஒரு பள்ளத் பால்வடியுமாம் இந்த மரம் தென் அமெ தாக்கான பூமியுண்டு, அதைச் சுற்றிலும் ரிக்கா காடுகளில் இருக்கின்றன. இந்த சில பட்டணங்கள் இருக்கின்றன. மற் மரத்தின் பட்டையில் தொளையிடின் அத் றொன்று மங்கோலியாவிலுள்ள கோபி தொளையிலிருந்து பசுவின் பாலைப்போல் யென்பதாம். மற்றும் சிறு பாலைவனங் சுத்தமான உரிசையுள்ள பால் வடிகிறதாம். கள் பாரசீகத்திலும், இந்தியாவிலும் அதனால் அந்நாட்டார் அதற்குப் பசு மரம் உண்டு. ஆயினும் அவை சிறந்தன அல்ல. எனப் பெயரிட்டழைக்கின்றனர். வெளிகளாம். பாலக உலகு-ஒரு உலகம். இதனை வேள்வி பால் - 1. (C) முடி, கொண்டை, சுருள், முதலிய அக்னிகார்யம் செய்தவர் அடை குழல், பளிச்சை என்பன. இவற்றுள் வர். மயிரை உச்சியில் முடித்தல் முடி, பக்க பாவகரம் - காசியில் உள்ள மடு, மாக முடித்தல் கொண்டை, பின்னே பாவகன் - 1. அக்னிக்குச் சுவாகாதேவியி செருகல் சுருள், சுருட்டி முடித்தல் குழல், டம் உதித்த குமரன். பின்னிவிடுதல் பனிச்சை. பால் - 2. வசுக்களில் ஒருவன். ஆண், பெண், பலர், ஒன்று, பல. பாவநருஷ இவர், தம் தாயரின் இறந்த 2. சராசாப் பொருள்களி லுண்டாம் எலும்பைப் பல தீர்த்தங்களிலும் கொண்டு சத்து. இது பெரும்பாலும் வெண்ணிறமாக சென்று தீர்த்தமாடி அது எலும்பாய் வும், மஞ்சள் கலந்து மிருக்கும். அசாப்பால் இருக்கக்கண்டு கும்பகோணத்தில் மாமக கள்ளி எருக்கு முதலிய மரங்களிலுண்டாம் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து பொற்ற பால், மரைகளாய் இருக்கக்கண்டு களித்தவர். 3. (கச) கைக்கிளை முதல் பெருந்திணை பாவதன் - தீர்க்க தவனைக் காண்க. இறுவாய் ஏழும், வெட்சி முதல் பாடாணி பாவநாசம் - திருநெல்வேலியில் உள்ள றுவாய் எழுமாம். ஒரு தீர்த்தம். பால்கரப்பான் பிள்ளைகளுக் குண்டாம் பாவபுண்ணிய வழக்கம் - (1) செய்தல், சோகங்களில் ஒன்று. தேகத்தில் ஊறல், செய்வித்தல், உடன்படல். சொறி, புண், விகாரரூபம் உண்டாக்கு பாவருசி இவன் ஒரு வேதியன். இவன் வது. கருங்காப்பான், செங்காப்பான், வரி அதிதிபூசை செய்யாது உண்பதில்லையெ கரப்பான், சொறிகாப்பான், ஆனந்தகரப் னும் நியமங்கொண்டு வாழுநாளில் ஒரு பான், மண்டைகாப்பான் இது இடுப்பி நாள் மழை அதிகமாகப் பெய்ததால் ஒருவ லுண்டானால் கடுவன் எனப் பெயர் ரும் அதிதிகள் நேராத இவனைச் சோதிக்க பெறும். (ஜீவ.) வேண்டி அக்னி ஒரு சோகங்கொண்ட பால்வகை - இவை வெண்ணிறத்த ஆத புலையனாய்ப் புண்களில் புழுச்சொரிய ஒரு லின் பாலெனப் பெயர் பெற்றன. இவை மரத்தடியிலிருந்தனன். வேதியன் அவ மக்கள், விலங்கு, தாவரவகைகளி லுண்டு. னைத் தன்னிடம் உணவு கொள்ளவேண் ஒவ்வொன்றும் பலவகைக் குணங்களுடை டத் தான் நீசனென்று மறுப்பவும் வேதி
பால 1102 பாவருசி யன . மேடாகின்றது . இது வருவதை யறியும் முலைப்பால் பசுவின் பால் காராம் ஒட்டகம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பூமியில் பசுவின்பால் கொம்பசையும் பசுவின்பால் கவிழ்ந்து படுத்துக் கொள்ளுமாம் . அதிலி ஆகாப்பசுவின்பால் எருமைப்பால் வெள் ருக்கும் மனிதரும் அதன் பக்கத்தில் கம் ளாட்டுப்பால் செம்மறியாட்டுப்பால் யானை பளியால் தம்மை மூடிக்கொண்டு படுத்துக் ப்பால் குதிரைப்பால் கழுதைப்பால் தேங் கொள்வர் . சூறை சில வேளைகளில் மனி காய்ப்பால் ஆலம்பால் அத்திப்பால் பேயத் தரையும் மிருகங்களையுந் திக்குமுக்காட்டி திப்பால் தில்லைமரத்தின்பால் திருகுக்கள் மாணத்தையு முண்டாக்கும் . இவ்வகை ளிப்பால் சதிரக்கள்ளிப்பால் மான்செவிக் வனாந்தரத்தில் சில இடங்களில் ஒயசீஸ் கள்ளிப்பால் இலைக்கள்ளிப்பால் கொடிக் எனுமிடங்களுண்டு அவ்விடங்களில் சிறிது கள்ளிப்பால் எருக்கம்பால் வெள்ளெருக் நீர் நிலைகளும் பேரிச்ச மரங்களுமுண்டு கம்பால் காட்டாமணக்கின்பால் எலியா அவ்விடம் பிரயாணிகள் தங்கிப் போவார் . மணக்கின்பால் பிரமதண்டின் பால் இவற் இதிற் சில இடங்களில் சில காடுகளும் றின் குணங்களைப் பதார்த்த குணசிந்தா இந்த இடங்களிலும் இந்தப் மணியிற் காண்க . பாலைவனத்திற்கு மேற்கிலும் ஒரு பள்ளத் பால்வடியுமாம் இந்த மரம் தென் அமெ தாக்கான பூமியுண்டு அதைச் சுற்றிலும் ரிக்கா காடுகளில் இருக்கின்றன . இந்த சில பட்டணங்கள் இருக்கின்றன . மற் மரத்தின் பட்டையில் தொளையிடின் அத் றொன்று மங்கோலியாவிலுள்ள கோபி தொளையிலிருந்து பசுவின் பாலைப்போல் யென்பதாம் . மற்றும் சிறு பாலைவனங் சுத்தமான உரிசையுள்ள பால் வடிகிறதாம் . கள் பாரசீகத்திலும் இந்தியாவிலும் அதனால் அந்நாட்டார் அதற்குப் பசு மரம் உண்டு . ஆயினும் அவை சிறந்தன அல்ல . எனப் பெயரிட்டழைக்கின்றனர் . வெளிகளாம் . பாலக உலகு - ஒரு உலகம் . இதனை வேள்வி பால் - 1. ( C ) முடி கொண்டை சுருள் முதலிய அக்னிகார்யம் செய்தவர் அடை குழல் பளிச்சை என்பன . இவற்றுள் வர் . மயிரை உச்சியில் முடித்தல் முடி பக்க பாவகரம் - காசியில் உள்ள மடு மாக முடித்தல் கொண்டை பின்னே பாவகன் - 1. அக்னிக்குச் சுவாகாதேவியி செருகல் சுருள் சுருட்டி முடித்தல் குழல் டம் உதித்த குமரன் . பின்னிவிடுதல் பனிச்சை . பால் - 2. வசுக்களில் ஒருவன் . ஆண் பெண் பலர் ஒன்று பல . பாவநருஷ இவர் தம் தாயரின் இறந்த 2. சராசாப் பொருள்களி லுண்டாம் எலும்பைப் பல தீர்த்தங்களிலும் கொண்டு சத்து . இது பெரும்பாலும் வெண்ணிறமாக சென்று தீர்த்தமாடி அது எலும்பாய் வும் மஞ்சள் கலந்து மிருக்கும் . அசாப்பால் இருக்கக்கண்டு கும்பகோணத்தில் மாமக கள்ளி எருக்கு முதலிய மரங்களிலுண்டாம் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து பொற்ற பால் மரைகளாய் இருக்கக்கண்டு களித்தவர் . 3. ( கச ) கைக்கிளை முதல் பெருந்திணை பாவதன் - தீர்க்க தவனைக் காண்க . இறுவாய் ஏழும் வெட்சி முதல் பாடாணி பாவநாசம் - திருநெல்வேலியில் உள்ள றுவாய் எழுமாம் . ஒரு தீர்த்தம் . பால்கரப்பான் பிள்ளைகளுக் குண்டாம் பாவபுண்ணிய வழக்கம் - ( 1 ) செய்தல் சோகங்களில் ஒன்று . தேகத்தில் ஊறல் செய்வித்தல் உடன்படல் . சொறி புண் விகாரரூபம் உண்டாக்கு பாவருசி இவன் ஒரு வேதியன் . இவன் வது . கருங்காப்பான் செங்காப்பான் வரி அதிதிபூசை செய்யாது உண்பதில்லையெ கரப்பான் சொறிகாப்பான் ஆனந்தகரப் னும் நியமங்கொண்டு வாழுநாளில் ஒரு பான் மண்டைகாப்பான் இது இடுப்பி நாள் மழை அதிகமாகப் பெய்ததால் ஒருவ லுண்டானால் கடுவன் எனப் பெயர் ரும் அதிதிகள் நேராத இவனைச் சோதிக்க பெறும் . ( ஜீவ . ) வேண்டி அக்னி ஒரு சோகங்கொண்ட பால்வகை - இவை வெண்ணிறத்த ஆத புலையனாய்ப் புண்களில் புழுச்சொரிய ஒரு லின் பாலெனப் பெயர் பெற்றன . இவை மரத்தடியிலிருந்தனன் . வேதியன் அவ மக்கள் விலங்கு தாவரவகைகளி லுண்டு . னைத் தன்னிடம் உணவு கொள்ளவேண் ஒவ்வொன்றும் பலவகைக் குணங்களுடை டத் தான் நீசனென்று மறுப்பவும் வேதி