அபிதான சிந்தாமணி

பாலைப்பண் 1101 பாலைவனங்கள் வாதவூரடிகள் திருக்கோவையார் உஎசு. 2. செம்பாலையினும் படுமலைப் பாலை தலைவன் வாராமையும் தன்னை முயங்காமை வலிது. படுமலையின் செவ்வழி வலிது. யும் தன்னை அயலார் சுடலைபோல அகற் செவ்வழியின் அரும்பாலை வலிது. அரும் றலுமாகியவற்றைத் தலைவி கூறிய பகுதி பாலையின் கொடிப்பாலை வலிது. கொடிப் இரங்குந் தன்மைய தாகும். குழ - உங்க. பாலையின் விளரிப்பாலை வலிது. விளரிப் பிரிவுண்மையறிந்த தலைவி காதலனை மயக் பாலையிற் மேற்செம்பாலை வலிது. ஏழிசை குந் தன்மையுடைய கோலத்தோடு வந்து களில் தாரத்துள் உழையும், உழையுள் குர அவன்மீது சாய்ந்து முயங்கி வருந்துவதாக லும், குரலுள் இளியும், இளியுள் துத்த இவர் கூறியது நீத்தாரையும் விழைவிக் மும், துத்தத்துள் விளரியும், விளரியுள் குந் திறத்ததாகும். அகம்-6. பிரியுங் காத கைக்கிளையும் பிறத்தல் தகுதி. இவற்றின் லர் இரும்பினாலாகிய உயிருடையரெனத் பிறப்பிடங்கள் மிடற்றால் குரல், நவாற்றுத் தலைவி கூற்றாகக் கூறாநிற்பர். அகம் தம், அண்ணத்தாற் கைக்கிளை, சிரத்தா காடு. பிரிவோர் பழிவுடையால்லர். அவ லுழை, நெற்றியாலிளி, கெஞ்சால் விளரி, ரைப் பிணிக்க அறியாத என் தோள் மூக்காற்றாசம், பிறக்கும் என்பர். இவற் களே தவறுடைய வெனத் தலைவி கூறுவ றின் மாத்திரை, ஓசை, எழுத்து, மணம், தாக அமிழ்தம் பொழியாநிற்பர். அசம் சுவை முறையே வருமாறு, ஈ, -, கூ, உ, உசு. மான் கொம்பு முளைத்து முதிருமள சி, ஈ, உ, வண்டு, கிளி, குதிரை, யானை, வும் தோல் பொதித்திருப்பது கூறுகின் குயில், தேன், ஆ, ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஒ, றார். அகம் - உகக, பாலைநிலத்திற் பாம்பு ஔ, மௌவல், முல்லை, கடம்பு, வஞ்சி, வாடிக் கிடப்பது பணஞ் சொரிந்தமை நெய்தல், தாமரை, புன்னை, பால், தேன், போன்ற தென்கிறார். அகம் - கூக. கிழான், நெய், ஏலம், வாழை, மாதுளம் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் பத்து கனி. (5, சஅ, ககஅ, 102, உஉச, உடுக, கூகஅ, தெய்வம் - விச்வாமித்ரன், இயமன், ஈக எ, க. அச, கூக்க) பாடல்களும் குறுந் அங்கி, சந்திரன், சூரியன், கௌதமன், தொகையில் பத்தும் அகத்தில் பதினொன் காசிபன். றும் புறத்திலொன்றுமாக முப்பத்திரண்டு பாலையாநந்தர் - சச்சிதாநந்தமாலை இயற் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. றிய புலவர். பாலைப்பன் - 1. ஏழுவிதம், அவை செம் பாலைவனங்கள் - சில சமபூமிகள் மழைக் பாலை, படுமலைப்பாலை, செவ்வழிப்பாலை, காதாரமில்லாமலும், மரங்கள், குட்டைகள் அரும்பாலை, கோடிப்பாலை, விளரிப்பாலை முதலிய நிழல் நீர்வளங்களில்லாம லுள மேற் செம்பாலை என்பன. பின்னும் பாலை வாம். பொறுக்கக்கூடாத உஷ்ணமுள்ள நான்கு வகைப்படும். அவை ஆயப்பாலை, வாய்ச் சூறைக்காற்றினால் துன்புறுத்தும் சதுரப்பாலை, வட்டப்பாலை, திரிகோணப் இடங்களாம். இவ்வகைப் பாலைவனங்களில் பாலை என்பன. இப்பண்கள் தாரம் உழை சில ஆசியா கண்டத்தில் உள. ஆயினும் இளி முதலியவற்றுடன் மாறப் பற்பல ஆபிரிகா கண்டத்திலுள்ள சகாராபாலைவ இப்பாலைப் பண்ணில் தக்கராகம், னமே அவற்றுள் பெரியது. சகாராபாலை காந்தார பஞ்சமம், சோமராகம், காந்தாரம் வனம் இது கிழக்கு மேற்கில் (3000) முதலிய பிறக்கும். உழைகுரலாகிய கோ மைல் நீளமும் தெற்கு வடக்கில் (900) டிப்பாலை நிற்க இடமுறைத்திரியு மிடத் மைல் பரப்புள்ள தென்று எண்ணுகின் துக் குரல் குரலாயது செம்பாலை இதனில் றனர். இதில் சில முட்செடிகளும், கற்க குரலிற் பாதியும் தாரத்திலொன்றும் இரண் ளுந் தவிரவேறொன்று மில்லை இங்கு தீக் டின் அந்தரத்திலே கிளையாக்கித் தாரத் கோழியும், ஒட்டகச் சிவிங்கியும் வசிக்கின் திலே நின்றவோரலகை விளரியின் மேலே றன. இதிலடிக்கும் சூறைக்காற்று அதில் நடவிளரி குரலாய்ப் படுமலைப்பாலை பிறக் யாத்திரை செய்பவரை ஒட்டகங்களுடன் கும். இம்முறையே துத்தம் குரலாயது மூடிவிடுகின்றது. சில இடங்களில் பொய் செவ்வழிப் பாலையாம். இளி குரலாயது மணற் புதையல் மனிதரை அழுத்திக் கொல் அரும்பாலையாம். தாசம் குரலாயது விள லுகின்றது. இதிலுண்டாம் சூறைக்காற்று ரிப்பாலையாம். கைக்கிளை குரலாயது மேற் (400) அடிமுதல் (6000) அடி உயர்ந்து செம்பாலையாம் தூண்கள் போல் நின்று பின் பெருமணல் வாம.
பாலைப்பண் 1101 பாலைவனங்கள் வாதவூரடிகள் திருக்கோவையார் உஎசு . 2. செம்பாலையினும் படுமலைப் பாலை தலைவன் வாராமையும் தன்னை முயங்காமை வலிது . படுமலையின் செவ்வழி வலிது . யும் தன்னை அயலார் சுடலைபோல அகற் செவ்வழியின் அரும்பாலை வலிது . அரும் றலுமாகியவற்றைத் தலைவி கூறிய பகுதி பாலையின் கொடிப்பாலை வலிது . கொடிப் இரங்குந் தன்மைய தாகும் . குழ - உங்க . பாலையின் விளரிப்பாலை வலிது . விளரிப் பிரிவுண்மையறிந்த தலைவி காதலனை மயக் பாலையிற் மேற்செம்பாலை வலிது . ஏழிசை குந் தன்மையுடைய கோலத்தோடு வந்து களில் தாரத்துள் உழையும் உழையுள் குர அவன்மீது சாய்ந்து முயங்கி வருந்துவதாக லும் குரலுள் இளியும் இளியுள் துத்த இவர் கூறியது நீத்தாரையும் விழைவிக் மும் துத்தத்துள் விளரியும் விளரியுள் குந் திறத்ததாகும் . அகம் -6 . பிரியுங் காத கைக்கிளையும் பிறத்தல் தகுதி . இவற்றின் லர் இரும்பினாலாகிய உயிருடையரெனத் பிறப்பிடங்கள் மிடற்றால் குரல் நவாற்றுத் தலைவி கூற்றாகக் கூறாநிற்பர் . அகம் தம் அண்ணத்தாற் கைக்கிளை சிரத்தா காடு . பிரிவோர் பழிவுடையால்லர் . அவ லுழை நெற்றியாலிளி கெஞ்சால் விளரி ரைப் பிணிக்க அறியாத என் தோள் மூக்காற்றாசம் பிறக்கும் என்பர் . இவற் களே தவறுடைய வெனத் தலைவி கூறுவ றின் மாத்திரை ஓசை எழுத்து மணம் தாக அமிழ்தம் பொழியாநிற்பர் . அசம் சுவை முறையே வருமாறு - கூ உசு . மான் கொம்பு முளைத்து முதிருமள சி வண்டு கிளி குதிரை யானை வும் தோல் பொதித்திருப்பது கூறுகின் குயில் தேன் றார் . அகம் - உகக பாலைநிலத்திற் பாம்பு மௌவல் முல்லை கடம்பு வஞ்சி வாடிக் கிடப்பது பணஞ் சொரிந்தமை நெய்தல் தாமரை புன்னை பால் தேன் போன்ற தென்கிறார் . அகம் - கூக . கிழான் நெய் ஏலம் வாழை மாதுளம் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் பத்து கனி . ( 5 சஅ ககஅ 102 உஉச உடுக கூகஅ தெய்வம் - விச்வாமித்ரன் இயமன் ஈக . அச கூக்க ) பாடல்களும் குறுந் அங்கி சந்திரன் சூரியன் கௌதமன் தொகையில் பத்தும் அகத்தில் பதினொன் காசிபன் . றும் புறத்திலொன்றுமாக முப்பத்திரண்டு பாலையாநந்தர் - சச்சிதாநந்தமாலை இயற் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . றிய புலவர் . பாலைப்பன் - 1. ஏழுவிதம் அவை செம் பாலைவனங்கள் - சில சமபூமிகள் மழைக் பாலை படுமலைப்பாலை செவ்வழிப்பாலை காதாரமில்லாமலும் மரங்கள் குட்டைகள் அரும்பாலை கோடிப்பாலை விளரிப்பாலை முதலிய நிழல் நீர்வளங்களில்லாம லுள மேற் செம்பாலை என்பன . பின்னும் பாலை வாம் . பொறுக்கக்கூடாத உஷ்ணமுள்ள நான்கு வகைப்படும் . அவை ஆயப்பாலை வாய்ச் சூறைக்காற்றினால் துன்புறுத்தும் சதுரப்பாலை வட்டப்பாலை திரிகோணப் இடங்களாம் . இவ்வகைப் பாலைவனங்களில் பாலை என்பன . இப்பண்கள் தாரம் உழை சில ஆசியா கண்டத்தில் உள . ஆயினும் இளி முதலியவற்றுடன் மாறப் பற்பல ஆபிரிகா கண்டத்திலுள்ள சகாராபாலைவ இப்பாலைப் பண்ணில் தக்கராகம் னமே அவற்றுள் பெரியது . சகாராபாலை காந்தார பஞ்சமம் சோமராகம் காந்தாரம் வனம் இது கிழக்கு மேற்கில் ( 3000 ) முதலிய பிறக்கும் . உழைகுரலாகிய கோ மைல் நீளமும் தெற்கு வடக்கில் ( 900 ) டிப்பாலை நிற்க இடமுறைத்திரியு மிடத் மைல் பரப்புள்ள தென்று எண்ணுகின் துக் குரல் குரலாயது செம்பாலை இதனில் றனர் . இதில் சில முட்செடிகளும் கற்க குரலிற் பாதியும் தாரத்திலொன்றும் இரண் ளுந் தவிரவேறொன்று மில்லை இங்கு தீக் டின் அந்தரத்திலே கிளையாக்கித் தாரத் கோழியும் ஒட்டகச் சிவிங்கியும் வசிக்கின் திலே நின்றவோரலகை விளரியின் மேலே றன . இதிலடிக்கும் சூறைக்காற்று அதில் நடவிளரி குரலாய்ப் படுமலைப்பாலை பிறக் யாத்திரை செய்பவரை ஒட்டகங்களுடன் கும் . இம்முறையே துத்தம் குரலாயது மூடிவிடுகின்றது . சில இடங்களில் பொய் செவ்வழிப் பாலையாம் . இளி குரலாயது மணற் புதையல் மனிதரை அழுத்திக் கொல் அரும்பாலையாம் . தாசம் குரலாயது விள லுகின்றது . இதிலுண்டாம் சூறைக்காற்று ரிப்பாலையாம் . கைக்கிளை குரலாயது மேற் ( 400 ) அடிமுதல் ( 6000 ) அடி உயர்ந்து செம்பாலையாம் தூண்கள் போல் நின்று பின் பெருமணல் வாம .