அபிதான சிந்தாமணி

பாரிமகளிர் 1096 பாரியர்டாக் அம்மகளிர்க்குத் தக்க அறிவும் பெருமை கொள்ளும்படி அவனைப் பாடி வேண்ட, யுமுடைய கணவரைத் தேட நினைந்து, அவனுடம் படாமையால் இருங்கோவே அவர்களுடன், அவர்கட்குந் தமக்கும் ளென்பா னுழைச் சென்று அவனையும் போன் புமிக்க பறம்பினை விடமுடியாமே அவ்வாறு வேண்ட, அவனும் அங்கனமே விடுத்து, அப்பாரியை நினையுந்தோறும் உடம்படானாய் மறுக்க இதற்காக அவனை பறம்பினைத் திரும்பி நோக்குந் தோறும் முனிந்து பாடி, பாரிகுடிக்கும் மூவேந்தர் உள்ளம் நெக்கு நெக்குருகிக் கண்ணீர்வார க்கு முண்டாகிய பகைமைபற்றி அரச நின்று ஆற்றொணாத் துயராற் பொங்கி ரொருவரும் இவர்களை மணஞ் செய்து யெழுந்த அன்புடைப் பாடல்களாற் பாரி கொள்ள இயையாமற் கபிலர் அம்மக யினையும் பறம்பினையும் புகழ்ந்து கொண் ளிரைத் தமக்கினிய பார்ப்பார் சிலர் பாற் டே சென்று ஒரூரிற் றங்கினர். அங்கு படுத்துப் பாரியின் பிரிவாற்றாது வடக் அன்றிரவு நிலாத் தோன்றியபோது அவ கிருப்பாராயினர். இம்மகளிர் வேளிர்குலக் ருடனிருந்த பாரியினருமை மகளிர், தாம் கொடிகளாதலால் அக்குலத்து நல்லாண் இதற்கு முந்திய நிலாக்காலத்துத் தமது மக்களையே தேடிச் சென்றன ரென்பது அரசுரிலையிட்ட திருவுடை நகர்க்கண்ணே தெள்ளிது. அன்றியும், பார்ப்பார்களுக் இனிது மகிழ்ந்து விளையாடியதும், அடு கும் வேளிர்க்கும் மணநிகழ்ச்சி கூறுதலும் த்த இந்நிலாக் காலத்துத் தாம் தந்தை இயையாதாம், கபிலர், மகளிரை அர யிழந்து தண்பறம்பிழந்து தமியராய்த் சர்க்கு மணஞ்செய்ய லாகாமற் பார்ப்பா துச்சிலொதுங்கித் துயர்கூர நின்றதும் தம் ரது பாதுகாப்பில் வைத்து வடக்கிருக்க முள்ளத்தே தோன்ற, அப்போது, "அற் ஔவையார் அது தெரிந்து தெய்வீகன் றைத் திங்க ளவ்வெண் ணிலவி, னெக் என்னும் அரசனை, இம்மகளிரை மணஞ் தையு முடையேமெங் குன்றும் பிறர் செய்து கொள்ளும்படி உடம்படுவித்து கொளா, ரிற்றைத் திங்களிவ்வெண் ணில அவர் மணத்தைச் சிறப்ப வியற்றினர் வின், வென்றெறி முரசின் வேந்தரெங், என்பதே இயைபுடைத்தாவது காண்க. குன்றுங் கொண்டார்யா மெந்தையு இம்மகளிர் புலவர் பேரணியாங் கபில ரந் மிலமே'' என்னும் பாடலைப் பாடினர். தணர்பாற் பயின்றமைக்கேற்ற நல்லிசைப் இப்பாட்டால், இச் செய்யுள் செய்தற்கு புலமையேயன்றி, வரையா வள்ளியோ ஒருமாதத்துக்கு முன், பாரி தன்னரசிருக் னாகிய பாரிமகளிர் என் றற்கேற்ற வள்ளற் கையாகிய பறம்பின் கண் தம்மகளிர் முதலி நன்மை யுடையராயின ரென்பது, "மாரி யோருடன் இருந்து வாழ்ந்திருந்தன யொன் றின்றி வறந்திருந்த காலத்தும், னென்பது புலப்படுகிறது. இப்பாடல், பாரி மடமகள் பாண்மகற்கு நீருலை சங்கத்தாராற் றொகுக்கப் பட்ட புறநா யுட், பொன் றந்து கொண்டு புகாவாக நல் னூற்றி லொன்றாகக் காணப்பட்ட வாற் கினா, ளொன்று றா முன்றிலோ வில்" என் றால், இம்மகளிர் நற்றமிழுணர்ந்த நங்கை னும் பழமொழிச் செய்யுளாலறிக. முன் யருள் ஒருவராக உணரப்படும். பாரிமக னமே ஒளவையாரது வரலாற்றுள் இம் ளிர் இருவர் ஆதலின், ஈண்டும் பாரிமக மகளிரது திருமணச் சிறப்பு முதலியன ளிர் பாடியது' எனப் பொதுப்படக் கூறப் கூறப்பட்டனவாதலான், ஈண்டு வேறெடுத் பட்டமைபற்றி அவ் விருவருமே செந் தோதினேனில்லை. " (புற.நா). தமிழ்ப் புலமையாற் சிறந்தா ராவரென் பாரியாத்திரன் - 1. சிவகணத்தவரில் ஒரு பதும் தெளியலாகும். புலவரிருவர் சேர் வன். ந்து ஒரு பாடல் பாடுவது முன்வழக்கே. 2. (சூ.) அங்கன் குமரன். இம்மகளிரது இன்றமிழ்ப் புலமை, தம பாரியாத்திரம் - 1. ஒரு பர்வதம். தரும்பெறற் றந்தையாகிய வள்ளற் பாரி 2. குலபர்வதங்களில் ஒன்று. (பா.பீஷ்). க்கு ஆருயிர்த் தோழராகிய கபிலரென் The western part of Vindya Badge னும் புலவர் தலைவர்பாற் பெற்றதாகும். extending from the sourGe of the பின்னர் கபிலர் அவ்வூரைவிடுத்து இளவிச் Narmada to the gulf of Canbay. சிக்கோ என்பானிடஞ் சென்று இம்மக பாரியர்டாக் - இது, மார்மாட் இனத்தைச ளிரது உயர்குடிப்பிறப்பு முதலியவற்றை சேர்ந்தது. இது பேரில் ஜலசந்தி பிர எடுத்துரைத்து இவர்களை மணஞ்செய்து தேசத்தி லிருக்கிறது. இது, சிறு நாயை
பாரிமகளிர் 1096 பாரியர்டாக் அம்மகளிர்க்குத் தக்க அறிவும் பெருமை கொள்ளும்படி அவனைப் பாடி வேண்ட யுமுடைய கணவரைத் தேட நினைந்து அவனுடம் படாமையால் இருங்கோவே அவர்களுடன் அவர்கட்குந் தமக்கும் ளென்பா னுழைச் சென்று அவனையும் போன் புமிக்க பறம்பினை விடமுடியாமே அவ்வாறு வேண்ட அவனும் அங்கனமே விடுத்து அப்பாரியை நினையுந்தோறும் உடம்படானாய் மறுக்க இதற்காக அவனை பறம்பினைத் திரும்பி நோக்குந் தோறும் முனிந்து பாடி பாரிகுடிக்கும் மூவேந்தர் உள்ளம் நெக்கு நெக்குருகிக் கண்ணீர்வார க்கு முண்டாகிய பகைமைபற்றி அரச நின்று ஆற்றொணாத் துயராற் பொங்கி ரொருவரும் இவர்களை மணஞ் செய்து யெழுந்த அன்புடைப் பாடல்களாற் பாரி கொள்ள இயையாமற் கபிலர் அம்மக யினையும் பறம்பினையும் புகழ்ந்து கொண் ளிரைத் தமக்கினிய பார்ப்பார் சிலர் பாற் டே சென்று ஒரூரிற் றங்கினர் . அங்கு படுத்துப் பாரியின் பிரிவாற்றாது வடக் அன்றிரவு நிலாத் தோன்றியபோது அவ கிருப்பாராயினர் . இம்மகளிர் வேளிர்குலக் ருடனிருந்த பாரியினருமை மகளிர் தாம் கொடிகளாதலால் அக்குலத்து நல்லாண் இதற்கு முந்திய நிலாக்காலத்துத் தமது மக்களையே தேடிச் சென்றன ரென்பது அரசுரிலையிட்ட திருவுடை நகர்க்கண்ணே தெள்ளிது . அன்றியும் பார்ப்பார்களுக் இனிது மகிழ்ந்து விளையாடியதும் அடு கும் வேளிர்க்கும் மணநிகழ்ச்சி கூறுதலும் த்த இந்நிலாக் காலத்துத் தாம் தந்தை இயையாதாம் கபிலர் மகளிரை அர யிழந்து தண்பறம்பிழந்து தமியராய்த் சர்க்கு மணஞ்செய்ய லாகாமற் பார்ப்பா துச்சிலொதுங்கித் துயர்கூர நின்றதும் தம் ரது பாதுகாப்பில் வைத்து வடக்கிருக்க முள்ளத்தே தோன்ற அப்போது அற் ஔவையார் அது தெரிந்து தெய்வீகன் றைத் திங்க ளவ்வெண் ணிலவி னெக் என்னும் அரசனை இம்மகளிரை மணஞ் தையு முடையேமெங் குன்றும் பிறர் செய்து கொள்ளும்படி உடம்படுவித்து கொளா ரிற்றைத் திங்களிவ்வெண் ணில அவர் மணத்தைச் சிறப்ப வியற்றினர் வின் வென்றெறி முரசின் வேந்தரெங் என்பதே இயைபுடைத்தாவது காண்க . குன்றுங் கொண்டார்யா மெந்தையு இம்மகளிர் புலவர் பேரணியாங் கபில ரந் மிலமே ' ' என்னும் பாடலைப் பாடினர் . தணர்பாற் பயின்றமைக்கேற்ற நல்லிசைப் இப்பாட்டால் இச் செய்யுள் செய்தற்கு புலமையேயன்றி வரையா வள்ளியோ ஒருமாதத்துக்கு முன் பாரி தன்னரசிருக் னாகிய பாரிமகளிர் என் றற்கேற்ற வள்ளற் கையாகிய பறம்பின் கண் தம்மகளிர் முதலி நன்மை யுடையராயின ரென்பது மாரி யோருடன் இருந்து வாழ்ந்திருந்தன யொன் றின்றி வறந்திருந்த காலத்தும் னென்பது புலப்படுகிறது . இப்பாடல் பாரி மடமகள் பாண்மகற்கு நீருலை சங்கத்தாராற் றொகுக்கப் பட்ட புறநா யுட் பொன் றந்து கொண்டு புகாவாக நல் னூற்றி லொன்றாகக் காணப்பட்ட வாற் கினா ளொன்று றா முன்றிலோ வில் என் றால் இம்மகளிர் நற்றமிழுணர்ந்த நங்கை னும் பழமொழிச் செய்யுளாலறிக . முன் யருள் ஒருவராக உணரப்படும் . பாரிமக னமே ஒளவையாரது வரலாற்றுள் இம் ளிர் இருவர் ஆதலின் ஈண்டும் பாரிமக மகளிரது திருமணச் சிறப்பு முதலியன ளிர் பாடியது ' எனப் பொதுப்படக் கூறப் கூறப்பட்டனவாதலான் ஈண்டு வேறெடுத் பட்டமைபற்றி அவ் விருவருமே செந் தோதினேனில்லை . ( புற.நா ) . தமிழ்ப் புலமையாற் சிறந்தா ராவரென் பாரியாத்திரன் - 1 . சிவகணத்தவரில் ஒரு பதும் தெளியலாகும் . புலவரிருவர் சேர் வன் . ந்து ஒரு பாடல் பாடுவது முன்வழக்கே . 2. ( சூ . ) அங்கன் குமரன் . இம்மகளிரது இன்றமிழ்ப் புலமை தம பாரியாத்திரம் - 1. ஒரு பர்வதம் . தரும்பெறற் றந்தையாகிய வள்ளற் பாரி 2. குலபர்வதங்களில் ஒன்று . ( பா.பீஷ் ) . க்கு ஆருயிர்த் தோழராகிய கபிலரென் The western part of Vindya Badge னும் புலவர் தலைவர்பாற் பெற்றதாகும் . extending from the sourGe of the பின்னர் கபிலர் அவ்வூரைவிடுத்து இளவிச் Narmada to the gulf of Canbay . சிக்கோ என்பானிடஞ் சென்று இம்மக பாரியர்டாக் - இது மார்மாட் இனத்தைச ளிரது உயர்குடிப்பிறப்பு முதலியவற்றை சேர்ந்தது . இது பேரில் ஜலசந்தி பிர எடுத்துரைத்து இவர்களை மணஞ்செய்து தேசத்தி லிருக்கிறது . இது சிறு நாயை