அபிதான சிந்தாமணி

பாம்பு 1083 பாம்பின் பொது அடைப்பு இராஜமந்தசர்ப்பம் - இது உடல் மினு கிலு கிலுப்பைப்பாம்பு - இது வட மினுப்புடன் மந்த நடைபெற்றது. அமெரிகாவிலுள்ளது. இப்பாம்பு தன் நிர்விஷசர்ப்பம் - திவ்யம், சாலகம், விரோதிகளைக் கண்டவுடன் தன் வாலைக் பாதகம், விருக்ஷ சாயி, கலசி, புட்கரம், குலுக்குகிறது. அக்கலகலத்த ஒலியால் க்ஷரி, வாகினி, சாரவாகினி, வருஷாப்புவி பிராணிகள் அஞ்சியோடி விடுகின்றன. கம், சோதிரதம், சுட்கம், கோத்திரம், மலைப்பாம்பு - பாம்பினத்தில் பெரிய பலாககம், கசபகம், பிலவோற்பேதம் உருவமும் நீளமும் கனமும் உள்ளது. இப் எனப் பதினாறு வகை. பாம்பிற்கு பெரிய மிருகங்களும் அஞ்சும். வைகாஞ்சசர்ப்பம் - இது மூவி தபேத இவை பிராணிகளின் மீது பாய்ந்து சற்றிக் முள்ள சர்ப்பம். இந்தச் சர்ப்பங்கள் ஏற் கொண்டும் கடித்தும் கொல்கின் ன்றன. றுக்குமேல் கார்த்திரை மாதத்தில் முட் விரியன் - என்பது பாம்பின் ஒருவகை, டையிடும். இவற்றிற் சில காற்றினாலும் இது பெருவிரியன், ரத்தவிரியன், செவ் வெயில் மழையால் கெடும். இவற்றிற்கு விரியன், நீர்விரியன், பொறிவிரியன், புல் மேல்வாயில் (7) கோசைப்பற்களும் கீழ் விரியன் (6) வகை சருவழலை, மூர்க்கன், வாயில் (7) கோரைப்பற்களு முண்டாம். மயக்குசர்ப்பம், முறுக்குசர்ப்பம், இவை பிரம, ஷத்ரிய, வைசிய, சூத்ர மண்ணுளிப்பாம்பு - தம்பாக்கு, வெள் சாதி என நான்கு வகைப்படும். இவ்வகை ளி, ரத்தமிறங்களைப் பெற்று நீண்ட பயற் யில், கருநாகம் - இதுவே கிருஷ்ணசர்ப் தங்காயளவிருக்கும். இதனைச் சிறுபாம் பம், சிறுநாகம் - இது தருப்பை அகல பென்பர். முள்ள படத்தையும் பருத்த ஈர்க்கை காலியாங் குட்டி - ஒரு சாண், இரண்டு யொத்த உடலையும் பெற்றுத் தாழம்பூவில் ஜாண் நீளமுள்ளது. கடிக்க அறியாது. வசிப்பது. இதைப் பூநாகம் புல்நாகம் கடிக்கில் விஷம். என்பர். கண்தத்திப்பாம்பு - பசிய உருவத்துட கோளசர்ப்பம் - இது பசுவின் மூக்கில் னீண்டு மிருப்பது மரங்களில் வசிக்கும். சனிப்பது. வெண்ணந்தைப்பாம்பு பருத்தசெக்கு வழிச்சர்ப்பம் இது எப்பொழுதும் பனை, தூண்போல் பருத்து வாலும் சில கடிப்பதற்கே வழிக்கட்டிக் கொண்டிருப் யும் ஒரே மொத்தமாய் வரிகளைப் பெற்று ஆடு, மாடு, கோழி முதலியவற்றை விழும் மூர்க்கன் - இது பாம்பின் வகைகளில் குவது. இதனை மலைப்பாம்பு தாசிரிப்பாம் இதற்கு கொம்பேறி மூர்க்கன், சாணாரமூர் பென்பர். க்கன், பனையேறி எனவும் பெயர். இது மர கௌதோசர்ப்பம் இதன் பேதம் (62) ங்களின் மீதிருந்து தொந்தரை செய்வது. மயக்குச்சர்ப்பம் இது கண்ணில் பாம்பின் பொது அமைப்பு - பாம்புகளின் விஷமுடையது. இதன் பார்வை படின் மய தேகம் நீண்டு உருண்டிருக்கும். தலை முட் க்கமும் சுழற்சியுமுண்டாம். டை வடிவம் பெற்று வாய்ப் பக்கம் குறுகி முறுக்குச் சர்ப்பம் இது கடித்தால் உட யிருக்கும், வால்மெலிந்து கூரிய தாயிருக்கு லை முறுக்குதலும், பதறலும் உண்டாகும். ம். இதற்கு வேறு உறுப்புக்கள் இல்லை, சாரை - இது நீண்ட உடலையும், வேக சருமம் செதில் செதிளாக விருக்கும், கண் த்தையும் பெற்றது. இது . கடிப்பதும், கள் வட்டமாயிமையிலாதிருக்கும். இவை வாலால் அடிப்பதும் பாதமுதல் மார்பு களுக்கு காதுகள் கிடையா. கண்களுக் வரையில் சுற்றிக்கொண்டு வாலினாலும் கடுத்துக் கேள்விச் சவ்வுகளுண்டு. அவற் அடிக்கும். இதில், வெண்சாரை, கருஞ் சால் சிறு சத்தத்தையு மறியும். இது, சாரை, செஞ்சாரை, மஞ்சட்சாரை, என அடிக்கடி தன் பிளந்த நாவை நீட்டி வஸ் நால்வகை உண்டு. இவைகளைக் கண்ட எரு துக்களின் தன்மையை யறிந்து கொள்ளும். மைகளுக்கு மாலைக் கண் உண்டாம். இதற்கு ஏறக்குறைய ஏற்றுக்கு மேற் புடையன் இது நீண்ட உருவத்தையும் பட்ட தொளை வாய்ந்த எலும்புகளாலாகிய அழுக்குகிறத்தையும் பெற்று வாலின் முனை முதுகெலும்புகளுண்டு. இவற்றால் பலவித யால் குத்தி தேகத்தில் புடைகளை உண்டா மாக வளைந்தோடும். இதன் விலா எலும் க்கும், புகள், இரட்டையிாட்டையாய் முதுகெ வகை.
பாம்பு 1083 பாம்பின் பொது அடைப்பு இராஜமந்தசர்ப்பம் - இது உடல் மினு கிலு கிலுப்பைப்பாம்பு - இது வட மினுப்புடன் மந்த நடைபெற்றது . அமெரிகாவிலுள்ளது . இப்பாம்பு தன் நிர்விஷசர்ப்பம் - திவ்யம் சாலகம் விரோதிகளைக் கண்டவுடன் தன் வாலைக் பாதகம் விருக்ஷ சாயி கலசி புட்கரம் குலுக்குகிறது . அக்கலகலத்த ஒலியால் க்ஷரி வாகினி சாரவாகினி வருஷாப்புவி பிராணிகள் அஞ்சியோடி விடுகின்றன . கம் சோதிரதம் சுட்கம் கோத்திரம் மலைப்பாம்பு - பாம்பினத்தில் பெரிய பலாககம் கசபகம் பிலவோற்பேதம் உருவமும் நீளமும் கனமும் உள்ளது . இப் எனப் பதினாறு வகை . பாம்பிற்கு பெரிய மிருகங்களும் அஞ்சும் . வைகாஞ்சசர்ப்பம் - இது மூவி தபேத இவை பிராணிகளின் மீது பாய்ந்து சற்றிக் முள்ள சர்ப்பம் . இந்தச் சர்ப்பங்கள் ஏற் கொண்டும் கடித்தும் கொல்கின் ன்றன . றுக்குமேல் கார்த்திரை மாதத்தில் முட் விரியன் - என்பது பாம்பின் ஒருவகை டையிடும் . இவற்றிற் சில காற்றினாலும் இது பெருவிரியன் ரத்தவிரியன் செவ் வெயில் மழையால் கெடும் . இவற்றிற்கு விரியன் நீர்விரியன் பொறிவிரியன் புல் மேல்வாயில் ( 7 ) கோசைப்பற்களும் கீழ் விரியன் ( 6 ) வகை சருவழலை மூர்க்கன் வாயில் ( 7 ) கோரைப்பற்களு முண்டாம் . மயக்குசர்ப்பம் முறுக்குசர்ப்பம் இவை பிரம ஷத்ரிய வைசிய சூத்ர மண்ணுளிப்பாம்பு - தம்பாக்கு வெள் சாதி என நான்கு வகைப்படும் . இவ்வகை ளி ரத்தமிறங்களைப் பெற்று நீண்ட பயற் யில் கருநாகம் - இதுவே கிருஷ்ணசர்ப் தங்காயளவிருக்கும் . இதனைச் சிறுபாம் பம் சிறுநாகம் - இது தருப்பை அகல பென்பர் . முள்ள படத்தையும் பருத்த ஈர்க்கை காலியாங் குட்டி - ஒரு சாண் இரண்டு யொத்த உடலையும் பெற்றுத் தாழம்பூவில் ஜாண் நீளமுள்ளது . கடிக்க அறியாது . வசிப்பது . இதைப் பூநாகம் புல்நாகம் கடிக்கில் விஷம் . என்பர் . கண்தத்திப்பாம்பு - பசிய உருவத்துட கோளசர்ப்பம் - இது பசுவின் மூக்கில் னீண்டு மிருப்பது மரங்களில் வசிக்கும் . சனிப்பது . வெண்ணந்தைப்பாம்பு பருத்தசெக்கு வழிச்சர்ப்பம் இது எப்பொழுதும் பனை தூண்போல் பருத்து வாலும் சில கடிப்பதற்கே வழிக்கட்டிக் கொண்டிருப் யும் ஒரே மொத்தமாய் வரிகளைப் பெற்று ஆடு மாடு கோழி முதலியவற்றை விழும் மூர்க்கன் - இது பாம்பின் வகைகளில் குவது . இதனை மலைப்பாம்பு தாசிரிப்பாம் இதற்கு கொம்பேறி மூர்க்கன் சாணாரமூர் பென்பர் . க்கன் பனையேறி எனவும் பெயர் . இது மர கௌதோசர்ப்பம் இதன் பேதம் ( 62 ) ங்களின் மீதிருந்து தொந்தரை செய்வது . மயக்குச்சர்ப்பம் இது கண்ணில் பாம்பின் பொது அமைப்பு - பாம்புகளின் விஷமுடையது . இதன் பார்வை படின் மய தேகம் நீண்டு உருண்டிருக்கும் . தலை முட் க்கமும் சுழற்சியுமுண்டாம் . டை வடிவம் பெற்று வாய்ப் பக்கம் குறுகி முறுக்குச் சர்ப்பம் இது கடித்தால் உட யிருக்கும் வால்மெலிந்து கூரிய தாயிருக்கு லை முறுக்குதலும் பதறலும் உண்டாகும் . ம் . இதற்கு வேறு உறுப்புக்கள் இல்லை சாரை - இது நீண்ட உடலையும் வேக சருமம் செதில் செதிளாக விருக்கும் கண் த்தையும் பெற்றது . இது . கடிப்பதும் கள் வட்டமாயிமையிலாதிருக்கும் . இவை வாலால் அடிப்பதும் பாதமுதல் மார்பு களுக்கு காதுகள் கிடையா . கண்களுக் வரையில் சுற்றிக்கொண்டு வாலினாலும் கடுத்துக் கேள்விச் சவ்வுகளுண்டு . அவற் அடிக்கும் . இதில் வெண்சாரை கருஞ் சால் சிறு சத்தத்தையு மறியும் . இது சாரை செஞ்சாரை மஞ்சட்சாரை என அடிக்கடி தன் பிளந்த நாவை நீட்டி வஸ் நால்வகை உண்டு . இவைகளைக் கண்ட எரு துக்களின் தன்மையை யறிந்து கொள்ளும் . மைகளுக்கு மாலைக் கண் உண்டாம் . இதற்கு ஏறக்குறைய ஏற்றுக்கு மேற் புடையன் இது நீண்ட உருவத்தையும் பட்ட தொளை வாய்ந்த எலும்புகளாலாகிய அழுக்குகிறத்தையும் பெற்று வாலின் முனை முதுகெலும்புகளுண்டு . இவற்றால் பலவித யால் குத்தி தேகத்தில் புடைகளை உண்டா மாக வளைந்தோடும் . இதன் விலா எலும் க்கும் புகள் இரட்டையிாட்டையாய் முதுகெ வகை .