அபிதான சிந்தாமணி

பாண்டுராஷ்டரம் 1079 பாத்திரம் ணன் பாண்டுராஷ்டாம் பாண்டிய நாடு, வெடிப்புக்களையுண்டாக்கி அவ்வெடிப்பின் (பா. பீஷ்.) வழியாக இரத்தம் வடியச் செய்வது. (ஜீவ) பாண்டுரோகம் மார்பு அதிரல், தேகம் பாதமயக்கு- இது சித்திரக் கவியிலொன்று, சுறசுறத்தல், அரோசகம், மஞ்சள் மூத்ரம், மூவர் மூன்றாசிரிய அடி சொன்னால் தான் வியர்வை, மந்தாக்னி, தேகம் இளைத்தல், ஒர் அடி பாடிக் கிரியை கொளுத்துவ .. ஆயாசம், இக்குணங்களைத் தனக்குப் (யாப்பு - வி.) பழைய ரூபமாகப்பெறும். இது, வாத பாதம் இது ஐந்துவகை - அவை, சம பாண்டு, பித்தபாண்டு, சிலேஷ்மபாண்டு, நிலை, உற்கடிதம், சஞ்சாரம், காஞ்சிதம், திரிதோஷபாண்டு, மிருத்திகாபுச்தபாண்டு, குஞ்சிதம், என்பன. அசாத்யபாண்டு, விஷபாண்டு, முதலிய பாதாஸம் - இதுவே ரஸம் எனும் பொருள். வாகப் பேதப்படும். இதனை வசந்தகுசுமா இது பூமியிலுண்டாம் பொருள். காமாத்திரை முதலியவற்றால் வசமாக்குக. வெண்மையும் ஒளியும் கனமுள்ள திரவப் பாண்பாட்டு - விளிர்த்த கொம்பினையுடைய பொருள் இது, சைநா,ஜபான். ஐரோப்பா, யானையை யெறிந்து பறந்தலையிற் பட் அமெரிகா முதலிய இடங்களில் அகப்படு டார்க்குயாழ் வாசிக்கும் கைத்தொழிலில் கிறது. இது லிங்கமெனும் பொருளுட வல்லபாணர் உரிமை செய்தது. (பு வெ.) னும் கலந்திருக்கும். இலிங்கத்தை வா பாண்வாவுரைத்தல் - மாண்ட ஆபரணத் லிட்டு இறக்குவது வாலைடாஸம் என்பர். தினை உடையாளுக்கு வயலூரன் தன்பா இதனை ஒளஷதங்களுக்கும் வேறு வேலை வரவைத் தோழி சொல்லியது. களுக்கும் உபயோகிப்பர். (பு. வெ. பெருந்திணை.) பாதாஸவாயுமானி பரோமீடர் - (Biro- பாதகம் - 1. (3.) கொலை, பொய், களவு, meter) இது வாயுவினழுத்தும் சக்தி, உஷ் கள்ளருந்தல், குருநிந்தை. ணத்தின் ஏற்றத் தாழ்வு, காற்றோட்டம், 2. (எ.) அகங்காரம், லோபம், காமம், மழை அல்லது நீராவியின் ஏற்றத்தாழ்வு பகை, பேருண்டி, காய்தல், சோம்பல். களை அளக்கும் கருவி. பாதகவுரு - உக்கிரன், புளிந்தன், கால பாதவன் மீகரோகம் நெய்த நிலவாசம், கன், முத்தாயிகன், முதலியவர். மல சலம் ஊறிய பதார்த்தம் சிலேஷ்ம பாதஞ்சலம்-பதஞ்சலியால் இயற்றப்பட்ட பிரதான வஸ்து. இவற்றைப் புசித்தலால் யோகபாஷ்யம், இரண்டு தொடையிலுள்ள நரம்புகளில் பாதபங்கயமலை இது பாதபங்கய மென் சிலேஷ்ம நீர் நிறைந்து பாதங்களில் வியா றும் வழங்கப்படும். இம்மலையைக் கிருத்திர பித்து தர்மாமிசத்தை வளர்த்து அதைப் கூடமென்று தற்காலத்தில் வழங்குகின் புற்றுப்போல் பருக்கச் செய்யும். இது றனர். மகத நாட்டின் இராஜதானியாகிய வா தவன் மீகம், பித்தவன் மீகம், சிலேஷ்ம இராசக்ருக நகரத்தின் அருகிலுள்ள மலை, வன்மீகம் எனப்படும். இதனைச் சிலிபதம் இதில் புத்தன் அடிச்சுவடு உளதென்பர். எனவும், யானைக்கால் எனவுங் கூறுவர். (மணிமேகலை). பாதவேகன் திருதராட்டிரன் குமரன். பாதபீடிகை புத்தனுடைய பாதப்படி பாதாளகேது - ஒரு அரக்கன். இவன் சரி மங்களுள்ள பீடம். பண்டைக் காலத்து தையைக் குவலயாச்வனைக் காண்க. பௌத்தரால் வழிபாடு செய்யப்பட்டுவந்த வன் தவத்தினை மதாலசையால் அழிப் தென்றுந் தெரிகின்றது. இப் பீடிகை பித்தவன். இருதத்துவசனைக் காண்க. மாமணி பீடிகை யென்றும், தாமரைபீடி வச்சிரகேதுவின் குமரன் என்பர். கை யென்றும், புத்தபீடிகை யென்றும், பாதீடு - கவர்த்ததலையம்பினையுடைய கிளை தருமபீடிகை யென்றும் வழங்கப்படும். கொள்ளை கொண்ட பசுநிரையைச் செய் (மணிமேகலை.) தார் செய்த தொழில் வகையை அறிந்து பாதபேதரோகம் - இது, வெகு தூர சஞ் கொடுத்தது. (பு.வெ.) சாரத்தாலும், அதிக உஷ்ணத்தாலும், பா பாதுகாக்கத்தக்க எச்சில்கள் - மலங்கழித் தத்திலுள்ள சிலேஷ்மம் நாசமடைகையில் தல், சலங்கழித்தல், புணர்ச்சி, உமிநீர், பிறந்து வா தமித்தத்தை அதிகமாக்கி குதி முதலிய எச்சிலுடன் செய்யத்தகாதவை கால் உள்ளங்கால் முதலிய இடங்களிலும், ஓதல், பேசுதல், நித்திரை செயல் அவற்றின் ஓரங்களிலும் கீற்றுக்கிற்றான பாத்திரம் - பிரமனிடத்து உதித்த அக்னி. கால
பாண்டுராஷ்டரம் 1079 பாத்திரம் ணன் பாண்டுராஷ்டாம் பாண்டிய நாடு வெடிப்புக்களையுண்டாக்கி அவ்வெடிப்பின் ( பா . பீஷ் . ) வழியாக இரத்தம் வடியச் செய்வது . ( ஜீவ ) பாண்டுரோகம் மார்பு அதிரல் தேகம் பாதமயக்கு- இது சித்திரக் கவியிலொன்று சுறசுறத்தல் அரோசகம் மஞ்சள் மூத்ரம் மூவர் மூன்றாசிரிய அடி சொன்னால் தான் வியர்வை மந்தாக்னி தேகம் இளைத்தல் ஒர் அடி பாடிக் கிரியை கொளுத்துவ .. ஆயாசம் இக்குணங்களைத் தனக்குப் ( யாப்பு - வி . ) பழைய ரூபமாகப்பெறும் . இது வாத பாதம் இது ஐந்துவகை - அவை சம பாண்டு பித்தபாண்டு சிலேஷ்மபாண்டு நிலை உற்கடிதம் சஞ்சாரம் காஞ்சிதம் திரிதோஷபாண்டு மிருத்திகாபுச்தபாண்டு குஞ்சிதம் என்பன . அசாத்யபாண்டு விஷபாண்டு முதலிய பாதாஸம் - இதுவே ரஸம் எனும் பொருள் . வாகப் பேதப்படும் . இதனை வசந்தகுசுமா இது பூமியிலுண்டாம் பொருள் . காமாத்திரை முதலியவற்றால் வசமாக்குக . வெண்மையும் ஒளியும் கனமுள்ள திரவப் பாண்பாட்டு - விளிர்த்த கொம்பினையுடைய பொருள் இது சைநா ஜபான் . ஐரோப்பா யானையை யெறிந்து பறந்தலையிற் பட் அமெரிகா முதலிய இடங்களில் அகப்படு டார்க்குயாழ் வாசிக்கும் கைத்தொழிலில் கிறது . இது லிங்கமெனும் பொருளுட வல்லபாணர் உரிமை செய்தது . ( பு வெ . ) னும் கலந்திருக்கும் . இலிங்கத்தை வா பாண்வாவுரைத்தல் - மாண்ட ஆபரணத் லிட்டு இறக்குவது வாலைடாஸம் என்பர் . தினை உடையாளுக்கு வயலூரன் தன்பா இதனை ஒளஷதங்களுக்கும் வேறு வேலை வரவைத் தோழி சொல்லியது . களுக்கும் உபயோகிப்பர் . ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) பாதாஸவாயுமானி பரோமீடர் - ( Biro பாதகம் - 1. ( 3. ) கொலை பொய் களவு meter ) இது வாயுவினழுத்தும் சக்தி உஷ் கள்ளருந்தல் குருநிந்தை . ணத்தின் ஏற்றத் தாழ்வு காற்றோட்டம் 2. ( . ) அகங்காரம் லோபம் காமம் மழை அல்லது நீராவியின் ஏற்றத்தாழ்வு பகை பேருண்டி காய்தல் சோம்பல் . களை அளக்கும் கருவி . பாதகவுரு - உக்கிரன் புளிந்தன் கால பாதவன் மீகரோகம் நெய்த நிலவாசம் கன் முத்தாயிகன் முதலியவர் . மல சலம் ஊறிய பதார்த்தம் சிலேஷ்ம பாதஞ்சலம் - பதஞ்சலியால் இயற்றப்பட்ட பிரதான வஸ்து . இவற்றைப் புசித்தலால் யோகபாஷ்யம் இரண்டு தொடையிலுள்ள நரம்புகளில் பாதபங்கயமலை இது பாதபங்கய மென் சிலேஷ்ம நீர் நிறைந்து பாதங்களில் வியா றும் வழங்கப்படும் . இம்மலையைக் கிருத்திர பித்து தர்மாமிசத்தை வளர்த்து அதைப் கூடமென்று தற்காலத்தில் வழங்குகின் புற்றுப்போல் பருக்கச் செய்யும் . இது றனர் . மகத நாட்டின் இராஜதானியாகிய வா தவன் மீகம் பித்தவன் மீகம் சிலேஷ்ம இராசக்ருக நகரத்தின் அருகிலுள்ள மலை வன்மீகம் எனப்படும் . இதனைச் சிலிபதம் இதில் புத்தன் அடிச்சுவடு உளதென்பர் . எனவும் யானைக்கால் எனவுங் கூறுவர் . ( மணிமேகலை ) . பாதவேகன் திருதராட்டிரன் குமரன் . பாதபீடிகை புத்தனுடைய பாதப்படி பாதாளகேது - ஒரு அரக்கன் . இவன் சரி மங்களுள்ள பீடம் . பண்டைக் காலத்து தையைக் குவலயாச்வனைக் காண்க . பௌத்தரால் வழிபாடு செய்யப்பட்டுவந்த வன் தவத்தினை மதாலசையால் அழிப் தென்றுந் தெரிகின்றது . இப் பீடிகை பித்தவன் . இருதத்துவசனைக் காண்க . மாமணி பீடிகை யென்றும் தாமரைபீடி வச்சிரகேதுவின் குமரன் என்பர் . கை யென்றும் புத்தபீடிகை யென்றும் பாதீடு - கவர்த்ததலையம்பினையுடைய கிளை தருமபீடிகை யென்றும் வழங்கப்படும் . கொள்ளை கொண்ட பசுநிரையைச் செய் ( மணிமேகலை . ) தார் செய்த தொழில் வகையை அறிந்து பாதபேதரோகம் - இது வெகு தூர சஞ் கொடுத்தது . ( பு.வெ. ) சாரத்தாலும் அதிக உஷ்ணத்தாலும் பா பாதுகாக்கத்தக்க எச்சில்கள் - மலங்கழித் தத்திலுள்ள சிலேஷ்மம் நாசமடைகையில் தல் சலங்கழித்தல் புணர்ச்சி உமிநீர் பிறந்து வா தமித்தத்தை அதிகமாக்கி குதி முதலிய எச்சிலுடன் செய்யத்தகாதவை கால் உள்ளங்கால் முதலிய இடங்களிலும் ஓதல் பேசுதல் நித்திரை செயல் அவற்றின் ஓரங்களிலும் கீற்றுக்கிற்றான பாத்திரம் - பிரமனிடத்து உதித்த அக்னி . கால