அபிதான சிந்தாமணி

பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி 1077 பாண்டியன் - நெடுஞ்செழியன் வன் ; றனர். அவ்வகை இந்திரன் குலசேகர பாண்டியன் ஆரியப் படைதந்த நெடுஞ் பாண்டியனாகப் பிறந்து அரசாண்டனன். செழியன் கோவலனைக் கொல்வித்த அதுமுதல் இந்த வம்சம் பெருகியது. கற்றோர் பால் மதிப்புடையான். இவர்கள் மதுரை திருநெல்வேலி முதலிய ஊழ்வலியாற் கோவலனைக் கொல்வித் வற்றை ஆண்டனர். தான். இவன் தன்னாடுகாக்க ஆரியரைத் 2, விச்சுளிவித்தை யாடினவள் கூறி தருவித்தமையின் இப்பெயர் பெற்றான். யதைக் கேட்டு சடையநாதி வள்ளல் (புறநா.) கொடையைச் சோதிக்கச் சிலரை விட்ட பாண்டியன் இலவந்திகைப் பள்ளித் துஞ் போது கூறியது. "இரவலாளரே பெருங் சிய நன்மாறன் - ஆவூர் மூலங்கிழாராற் திருவுறுக, அரவுமிழ் மணியுமலை கடலமு பாடப் பெற்றவன். இவன் தமிழ்நாட்டா தும், சிங்கப்பாலுந் திங்கட்குழவியும், முதி சர் மூவரினும் மேம்பட்டு விளங்கினோன். ரைவாலுங் குதிரை மருப்பும், ஆமை மயிரு இவனைப் பாடிய புலவர், மதுரை மருத மன்னத்தின் பேடும், ஈகென இரப்பினு னிள நாகனார், மதுரைக் கணக்காயனார் மக மில்லென வறியான், சடையனை யயின் னார் நக்கீரனார், காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் றைத் தலைவனை, உடையது கேண்மி காரிக்கண்ணனார், ஆவூர்மூலங்கிழார், வடம் னுறு தியாராய்ந்தே" தொண்டைமண்ட வண்ணக்கன் பெரிய சாத்தனார். (புறநா.) லத்து வேளாளரைப் பாடியது. விருத்தம், பாண்டியன் ஏனதி நெடுங்கண்ணனார் "வையம் பெறினும் பொய்யுரைக்க, மாட் பாண்டியனிடத்தில், எனாதிப்பட்டம் பெற் டார் தொண்டைமாட்டாரென், றையன் றவர்போலும், கடைச்சங்கமருவிய புலவர். களந்தைப் புகழேந்தி யாண்டா னுரைத் (அகநானூறு.) (குறுந்தொகை). தவரோநீர், எய்யுஞ் சிலைவேள் வடி பாண்டியன் கருங்கையொள் வாட பெரும் வோனே யிராசாதிபனே யிரப்போர்கள், பெயர் வழதி - ஒரு பாண்டியன். இரும் ஐயந் தவிர்த்த பெருமானே யாவோ மடி பிடர்த்தலையரால் பாடப் பெற்றவன் ; ஈர யோ மாவோமே," இதில் பின்னிரண்டடி முங் கொடையு முடையவன். (புற.நா.) வேளாளர் பாடியது. அறம் வளர்த்தான் பாண்டியன் கானப் பேர்தந்த வுக்கிப் முதலியாரைப் பாண்டியன் கலம்பகம் பெருவழதி ஒளவை பாடலுக் களித பாடலாமோ என்ன புலவர்க்குக் கூறியது. தவன். திருவள்ளுவர் குறளுக்குச் சிறப் “உங்கண் மனந்தெரியும் புலவீ சொருசீர் புப்பாயிரங் கூறினவன். வேங்சை மா மரபெண், திங்கண் மரபினத் திங்களின் பனை வென்று கானப்பேர் அரண்கொண் கூடச் செம்பூரறமா, துங்கன் மரபினிற் டான். (புறம்). கங்கையுஞ் சூடினன் சோதியன்றோ, என் பாண்டியன் கீரஞ்சாத்தன் ஆவூர் மூலம் கண் மரபுண்டெனக் கவிபாடினம் யா கிழாரால் பாடப் பெற்றவன். இவன் புல மவர்க்கே விட்டல ராசாவைப் பாடியது. வர்க்கு ஆணையிட்டுப் போகாது மறுத்து "தொட்டிலிருக்கத் தொடங்கிய நாண் உணவளித்தவன். இவனுக்குப் பாண்டிக் முதலாய், அட்ட திக்கு நின்குடைக் கீழா குதிரைச் சாக்கயவன் எனப் பெயர் உண்டு, யிற்றே -- விட்டலையா, தன்குமரியன்றித் (புற-நா), தனிக்குமரி கொள்ளார், தென்குமரிக் பாண்டியன் கூடகாரத்துத் துஞ்சியமாறன் கேகுவதென் செப்பு." வழதி ஐயூர் முடவனாராலும், மருத 3. இது தமிழ் நாட்டு மூவாசர்களில் னிள நாகனாராலும், பாடப் பெற்றவன். பாண்டிநாட்டரசனுக்குப் பட்டப் பெயர். வடநாட்டரசரை வென்று கீழ்ப்படுத்தின இது தற்காலம் தமிழ்நாட்டு அம்பட்டன், வன். இவன் கூடகாரத்து இறந்ததனால் கம்மாளன், ஒச்சன், பள்ளன், வண்ணான், இப்பெயர் பெற்றான். (புறநா.) சாணான், ஒருவகை வேளாளன் முதலிய பாண்டியன் சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய நன் வர்க்குப் பட்டமாக இருக்கிறது. மாறன் - மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி தலைச் சாத்தனாரால் பாடப் பெற்றவன். சிறந்த அறிவுடையான், எல்லாச் சுகங் கூடினோர்க் கினியன், கூடார்க்குப் பகை களிலும் புத்திரப்பேறு சிறந்த தென்ப வன். (புற-நா.) தைப் பாடியவன். இவன் காலத்துப் பிசி பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செரு ராந்தையார் புலவர். (புற நா.) (அக-நா.) வென்ற நெடுஞ்செழியன் - பகைவரை, இவன்
பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி 1077 பாண்டியன் - நெடுஞ்செழியன் வன் ; றனர் . அவ்வகை இந்திரன் குலசேகர பாண்டியன் ஆரியப் படைதந்த நெடுஞ் பாண்டியனாகப் பிறந்து அரசாண்டனன் . செழியன் கோவலனைக் கொல்வித்த அதுமுதல் இந்த வம்சம் பெருகியது . கற்றோர் பால் மதிப்புடையான் . இவர்கள் மதுரை திருநெல்வேலி முதலிய ஊழ்வலியாற் கோவலனைக் கொல்வித் வற்றை ஆண்டனர் . தான் . இவன் தன்னாடுகாக்க ஆரியரைத் 2 விச்சுளிவித்தை யாடினவள் கூறி தருவித்தமையின் இப்பெயர் பெற்றான் . யதைக் கேட்டு சடையநாதி வள்ளல் ( புறநா . ) கொடையைச் சோதிக்கச் சிலரை விட்ட பாண்டியன் இலவந்திகைப் பள்ளித் துஞ் போது கூறியது . இரவலாளரே பெருங் சிய நன்மாறன் - ஆவூர் மூலங்கிழாராற் திருவுறுக அரவுமிழ் மணியுமலை கடலமு பாடப் பெற்றவன் . இவன் தமிழ்நாட்டா தும் சிங்கப்பாலுந் திங்கட்குழவியும் முதி சர் மூவரினும் மேம்பட்டு விளங்கினோன் . ரைவாலுங் குதிரை மருப்பும் ஆமை மயிரு இவனைப் பாடிய புலவர் மதுரை மருத மன்னத்தின் பேடும் ஈகென இரப்பினு னிள நாகனார் மதுரைக் கணக்காயனார் மக மில்லென வறியான் சடையனை யயின் னார் நக்கீரனார் காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் றைத் தலைவனை உடையது கேண்மி காரிக்கண்ணனார் ஆவூர்மூலங்கிழார் வடம் னுறு தியாராய்ந்தே தொண்டைமண்ட வண்ணக்கன் பெரிய சாத்தனார் . ( புறநா . ) லத்து வேளாளரைப் பாடியது . விருத்தம் பாண்டியன் ஏனதி நெடுங்கண்ணனார் வையம் பெறினும் பொய்யுரைக்க மாட் பாண்டியனிடத்தில் எனாதிப்பட்டம் பெற் டார் தொண்டைமாட்டாரென் றையன் றவர்போலும் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . களந்தைப் புகழேந்தி யாண்டா னுரைத் ( அகநானூறு . ) ( குறுந்தொகை ) . தவரோநீர் எய்யுஞ் சிலைவேள் வடி பாண்டியன் கருங்கையொள் வாட பெரும் வோனே யிராசாதிபனே யிரப்போர்கள் பெயர் வழதி - ஒரு பாண்டியன் . இரும் ஐயந் தவிர்த்த பெருமானே யாவோ மடி பிடர்த்தலையரால் பாடப் பெற்றவன் ; ஈர யோ மாவோமே இதில் பின்னிரண்டடி முங் கொடையு முடையவன் . ( புற.நா. ) வேளாளர் பாடியது . அறம் வளர்த்தான் பாண்டியன் கானப் பேர்தந்த வுக்கிப் முதலியாரைப் பாண்டியன் கலம்பகம் பெருவழதி ஒளவை பாடலுக் களித பாடலாமோ என்ன புலவர்க்குக் கூறியது . தவன் . திருவள்ளுவர் குறளுக்குச் சிறப் உங்கண் மனந்தெரியும் புலவீ சொருசீர் புப்பாயிரங் கூறினவன் . வேங்சை மா மரபெண் திங்கண் மரபினத் திங்களின் பனை வென்று கானப்பேர் அரண்கொண் கூடச் செம்பூரறமா துங்கன் மரபினிற் டான் . ( புறம் ) . கங்கையுஞ் சூடினன் சோதியன்றோ என் பாண்டியன் கீரஞ்சாத்தன் ஆவூர் மூலம் கண் மரபுண்டெனக் கவிபாடினம் யா கிழாரால் பாடப் பெற்றவன் . இவன் புல மவர்க்கே விட்டல ராசாவைப் பாடியது . வர்க்கு ஆணையிட்டுப் போகாது மறுத்து தொட்டிலிருக்கத் தொடங்கிய நாண் உணவளித்தவன் . இவனுக்குப் பாண்டிக் முதலாய் அட்ட திக்கு நின்குடைக் கீழா குதிரைச் சாக்கயவன் எனப் பெயர் உண்டு யிற்றே -- விட்டலையா தன்குமரியன்றித் ( புற - நா ) தனிக்குமரி கொள்ளார் தென்குமரிக் பாண்டியன் கூடகாரத்துத் துஞ்சியமாறன் கேகுவதென் செப்பு . வழதி ஐயூர் முடவனாராலும் மருத 3. இது தமிழ் நாட்டு மூவாசர்களில் னிள நாகனாராலும் பாடப் பெற்றவன் . பாண்டிநாட்டரசனுக்குப் பட்டப் பெயர் . வடநாட்டரசரை வென்று கீழ்ப்படுத்தின இது தற்காலம் தமிழ்நாட்டு அம்பட்டன் வன் . இவன் கூடகாரத்து இறந்ததனால் கம்மாளன் ஒச்சன் பள்ளன் வண்ணான் இப்பெயர் பெற்றான் . ( புறநா . ) சாணான் ஒருவகை வேளாளன் முதலிய பாண்டியன் சித்திரமாடத்துத் துஞ்சிய நன் வர்க்குப் பட்டமாக இருக்கிறது . மாறன் - மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி தலைச் சாத்தனாரால் பாடப் பெற்றவன் . சிறந்த அறிவுடையான் எல்லாச் சுகங் கூடினோர்க் கினியன் கூடார்க்குப் பகை களிலும் புத்திரப்பேறு சிறந்த தென்ப வன் . ( புற - நா . ) தைப் பாடியவன் . இவன் காலத்துப் பிசி பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செரு ராந்தையார் புலவர் . ( புற நா . ) ( அக - நா . ) வென்ற நெடுஞ்செழியன் - பகைவரை இவன்