அபிதான சிந்தாமணி

பாணனியம் tors பாண்டியன் மன எண்ணமறிந்து தமது திருக்கரத்தில் பாண்டிப்பெருமாள் - இவர் ஸ்ரீசிவஞான இருந்த நாதமயமாகியடமருகத்தைச்சிறிது போதத்திற்குத் தெளிவான ஓர் உரை அசைத்தனர். அதிலிருந்து எழுத்துக்கள் யெழுதிய ஆசிரியர். இவரது காலம் மாபு உண்டாயின. அவ்வெழுத்துக்களை அரு முதலிய விளங்கவில்லை. கிருந்த இவர், பன்னிரண்டு சூத்திரமாக் பாண்டியமண்டலாதீசுவார் ஸ்ரீ சோம் கினர். இதற்குப் பதஞ்சலி முநிவர் பாஷ் சுந்தரக் கடவுளின் விருதாவளித் திருநா யஞ் செய்தனர். மங்களுள் ஒன்று. (திருவிளை) பாணினீயம் - பாணினி செய்த இலக்க பாண்டியர் - 1. ஜடாவர்மன் குலசேகரன். ணம். 1190 - 1214. பாண்டாங்கண்ணனார் - சோழன் இராச 2. மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 1- 1216 - 35. சூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியைப் பாடி யவர். (புற. நா.) 3. மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் II- 1238 - 57. பாண்டரங்கம் - இது வானோராகிய தேரில் 4. ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 1- பிரமன் காணப் பராதி வடிவாகிய இறை 1251-61. வன் வெண்ணீறணிந்தாடிய கூத்து. 5. வீரபாண்டியன் -1252 - 67. பாண்டாயனி ஒரு ரிஷி. (பா, சபா.) 6. மாரவர்மன் குலசேகான் 1-1268. பாண்டவர் பாண்டுமகாராஜன் புத்திரர் 1308. பாண்டுவிற்குக் குந்தி, மாத்ரியென இரு 7. ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் - வர் தேவியர். இவர்களில் குந்திக்குத் தரு 1275 - 90. மன் பீமன், அருச்சுநன் என மூவர் குமார 8. மாரவர்மன் குலசேகரன்1-1314. ரும், மாத்ரியிடம் நகுலனும் சகாதேவனும் 21. பிறந்தனர். இவர்கள் சரித்திரத்தைப் 9. மாரவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன்- பாரதத்திற் காண்க. 1334 - 52. பாண்டி நாடு - ''வெள்ளாறது வடக்கா மே 10. ஜடாவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன்-- ற்குப் பெருவழியார், தெள்ளார் புனற் 1357 - 72. கன்னி தெற்காகும் - உள்ளார, ஆண்ட 11. ஜடிலவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன் கடல்கிழக் காமைம்பத் தறு காதம், பாண்டி அரிகேசரி தேவன் - 1422 - 61. நாட் டெல்லைப்பதி" இவற்றை எல்லை 12. ஜடிலவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன் யாகக்கொண்ட நாடு. குலசேகரன் - 1479 - 99, The Modern districts of Tinnevelly 13. ஜடிலவர்மன் ஸ்ரீவல்லபன்-1534-37. and Madura in South India. Its Oapi. 14. மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் III-- tals at different periods were Ura Ga 1531 - 55. pura now called Nega patam and 15. ஜடிலவர்மன் ஸ்ரீவகாப அதிவீர Madura. ராமன் - 1562 - 67. பாண்டித்துரைத்தேவர் - இவர் இராமநாத பாண்டியனகழ்வீதி - பள்ளத்தெரு. மாசி புரத்தைச் சேர்ந்த பாலவநத்தம் ஜமின் வீதி ஆவணிமூல வீதிக்கு இடையே கீழ் இலக்கிய இலக்கணங்களுணர்ந் பாலுள்ளது. (திருவிளை). தவர். தமிழபிமானி, மதுரையில் தற்காலம் பாண்டியன் - 1. துஷ்யந்தன் போனாகிய தாபித்துள்ள தமிழ்ச் சங்கம் கண்டவர். ஆசரி தன் குமரன் என்பர். இவன் முத வித்வான்களை யா தரித்து அவர்களைத் தமி லாகப் பாண்டியவம்சம் பரவிற்று என்பர். ழில் ஊக்கமுண்டாக்குபவர். தக்க பரிச சிலர், இதுவன்றி இந்திரன் பழிபெற்றுச் மளித்தவர். சைவப் பற்றுள்ளவர். நானி சிவபூசையாற் பழிங்கிச் சிவமூர்த்தியின் யற்றிய அபிதான சிந்தாமணியை அச்சேற் எதிரில் நிற்கையில் சிவமூர்த்தி இந்திரனை றிப் பிரசுரஞ் செய்வித்தவர். இவர் செய்த நோக்கி இக்கடம்பவனத்தைக் கெடுத்து நூல்கள் சிவஞானசுவாமிகள் இரட்டை நாடாக்கி நீ ஆள்க. உன்னிடம் மலையத்து மணி மாலை, இராஜராஜேஸ்வரி பதிகம், வசன் என ஒரு குமரன் பிறப்பான். அவன் சைவ மஞ்சரித்திரட்டு, பன்னூற்றிரட்டு யாகத்தில் உமை குமரியாகத் தோற்றுவள். முதலிய அவளை நாம் திருமணம் புணர்வோம் ஏன் தாசர்.
பாணனியம் tors பாண்டியன் மன எண்ணமறிந்து தமது திருக்கரத்தில் பாண்டிப்பெருமாள் - இவர் ஸ்ரீசிவஞான இருந்த நாதமயமாகியடமருகத்தைச்சிறிது போதத்திற்குத் தெளிவான ஓர் உரை அசைத்தனர் . அதிலிருந்து எழுத்துக்கள் யெழுதிய ஆசிரியர் . இவரது காலம் மாபு உண்டாயின . அவ்வெழுத்துக்களை அரு முதலிய விளங்கவில்லை . கிருந்த இவர் பன்னிரண்டு சூத்திரமாக் பாண்டியமண்டலாதீசுவார் ஸ்ரீ சோம் கினர் . இதற்குப் பதஞ்சலி முநிவர் பாஷ் சுந்தரக் கடவுளின் விருதாவளித் திருநா யஞ் செய்தனர் . மங்களுள் ஒன்று . ( திருவிளை ) பாணினீயம் - பாணினி செய்த இலக்க பாண்டியர் - 1. ஜடாவர்மன் குலசேகரன் . ணம் . 1190 - 1214 . பாண்டாங்கண்ணனார் - சோழன் இராச 2. மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 1 1216 - 35 . சூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளியைப் பாடி யவர் . ( புற . நா . ) 3. மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் II 1238 - 57 . பாண்டரங்கம் - இது வானோராகிய தேரில் 4. ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் 1 பிரமன் காணப் பராதி வடிவாகிய இறை 1251-61 . வன் வெண்ணீறணிந்தாடிய கூத்து . 5. வீரபாண்டியன் -1252 - 67 . பாண்டாயனி ஒரு ரிஷி . ( பா சபா . ) 6. மாரவர்மன் குலசேகான் 1-1268 . பாண்டவர் பாண்டுமகாராஜன் புத்திரர் 1308 . பாண்டுவிற்குக் குந்தி மாத்ரியென இரு 7. ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் - வர் தேவியர் . இவர்களில் குந்திக்குத் தரு 1275 - 90 . மன் பீமன் அருச்சுநன் என மூவர் குமார 8. மாரவர்மன் குலசேகரன்1-1314 . ரும் மாத்ரியிடம் நகுலனும் சகாதேவனும் 21 . பிறந்தனர் . இவர்கள் சரித்திரத்தைப் 9. மாரவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன் பாரதத்திற் காண்க . 1334 - 52 . பாண்டி நாடு - ' ' வெள்ளாறது வடக்கா மே 10. ஜடாவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன்- ற்குப் பெருவழியார் தெள்ளார் புனற் 1357 - 72 . கன்னி தெற்காகும் - உள்ளார ஆண்ட 11. ஜடிலவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன் கடல்கிழக் காமைம்பத் தறு காதம் பாண்டி அரிகேசரி தேவன் - 1422 - 61 . நாட் டெல்லைப்பதி இவற்றை எல்லை 12. ஜடிலவர்மன் பராக்ரம பாண்டியன் யாகக்கொண்ட நாடு . குலசேகரன் - 1479 - 99 The Modern districts of Tinnevelly 13. ஜடிலவர்மன் ஸ்ரீவல்லபன் - 1534-37 . and Madura in South India . Its Oapi . 14. மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் III- tals at different periods were Ura Ga 1531 - 55 . pura now called Nega patam and 15. ஜடிலவர்மன் ஸ்ரீவகாப அதிவீர Madura . ராமன் - 1562 - 67 . பாண்டித்துரைத்தேவர் - இவர் இராமநாத பாண்டியனகழ்வீதி - பள்ளத்தெரு . மாசி புரத்தைச் சேர்ந்த பாலவநத்தம் ஜமின் வீதி ஆவணிமூல வீதிக்கு இடையே கீழ் இலக்கிய இலக்கணங்களுணர்ந் பாலுள்ளது . ( திருவிளை ) . தவர் . தமிழபிமானி மதுரையில் தற்காலம் பாண்டியன் - 1. துஷ்யந்தன் போனாகிய தாபித்துள்ள தமிழ்ச் சங்கம் கண்டவர் . ஆசரி தன் குமரன் என்பர் . இவன் முத வித்வான்களை யா தரித்து அவர்களைத் தமி லாகப் பாண்டியவம்சம் பரவிற்று என்பர் . ழில் ஊக்கமுண்டாக்குபவர் . தக்க பரிச சிலர் இதுவன்றி இந்திரன் பழிபெற்றுச் மளித்தவர் . சைவப் பற்றுள்ளவர் . நானி சிவபூசையாற் பழிங்கிச் சிவமூர்த்தியின் யற்றிய அபிதான சிந்தாமணியை அச்சேற் எதிரில் நிற்கையில் சிவமூர்த்தி இந்திரனை றிப் பிரசுரஞ் செய்வித்தவர் . இவர் செய்த நோக்கி இக்கடம்பவனத்தைக் கெடுத்து நூல்கள் சிவஞானசுவாமிகள் இரட்டை நாடாக்கி நீ ஆள்க . உன்னிடம் மலையத்து மணி மாலை இராஜராஜேஸ்வரி பதிகம் வசன் என ஒரு குமரன் பிறப்பான் . அவன் சைவ மஞ்சரித்திரட்டு பன்னூற்றிரட்டு யாகத்தில் உமை குமரியாகத் தோற்றுவள் . முதலிய அவளை நாம் திருமணம் புணர்வோம் ஏன் தாசர் .