அபிதான சிந்தாமணி

பாடல் 1078 பாணபத்திரர் தெரிகிறது. இது பிற்காலத்துக் கங்கைப் சனாகவு மிருக்கிறான். எவ்வாறெனின் பெருக்காலழிந்தது. இதன் அழிவை (எ) சுஷுப்தியில் சே தனனுடைய ஆபாஸ ஆம் நூற்றாண்டின் சீனதேசத்திலிருந்து சகித அஞ்ஞானா நந்தமய கோசம் ஆத்மா யாத்திரை செய்த ஹ்யூங் த்ஸாங் கூறியிருக் என்று கூறப்படுகிறது. ஆதலால் ஆருந்த கிறார். மயகோசமே ஆத்மா என்பது இம்மதம், பாடல் - 1. என்பது இன்பம், தெளிவு, இம்மதத் தாபகருக்கு வார்த்திககாரர் என நிறை, ஒளி, வன்சொல், இறுதி, மந்தம், வும் ஒரு பெயர். (தத்துவநிஜாம்). உச்சம் எனும் எட்டும் கொண்டது. பாட்சர் - இது எலி யினத்தது. ஆசாம், 2, பாடாலிபுத்திர நகரம். இதிலுள்ள அரகான் முதலிய மலைப்ரதேசங்களில் பூமி பொன்வினைஞர் பண்டைக்காலத்தில் மிக்க யில் வளை தோண்டிக்கொண்டு வசிக்கிறது. பெயர் பெற்று விளங்கினார்கள், இது, சாகபகரணி. இதன் தேகத்திலழுத் பாடாணவாதசைவன் இவன் ஆன்மா தமான மயிருண்டு, இது கோபங்கொள் முத்தியிலும் சகசமலம் நீங்காது கல்போற் ளும்போது மயிரை முள்ளம் பன்றிபோல் கிடக்கும் என்பன். சிலிர்த்துக்கொண்டு உருமுகிறது. இது பாடாண் இசையும் வலியும் சீர்தூக்காக் நாயினளவாக இருக்கிறது. மரமேறித் கொடையும் தண்ணளியும் என்று சொல் தேன்கூடுகளை யுறிஞ்சித்தின்னும், இது லுமிவற்றைத் தெரிந்து சொல்லியது. மாரிக்காலத்திற்கென்று ஆகாரந்தேடிவைத் (பு. வெ.) துக் கொள்ளுகிறது. இவ்வினத்தில் மற் பாடிகாப்பான் இவன் சர்வரக்ஷன் என் றொருவகை ஆப்ரிகா மலைப்பிரதேசங்களி பவன், இவன் தன் மனைவியின் ஆப லுண்டு. அவற்றிற்கு ராடில் என்று பெயர். ரணங்களை இரவலாக வாங்கி அணிந்து இது (13) அடி நீளம் (3) அடி உயரம். கொண்டு வியபசாரத் தொழிலால் அம் பூமியில் வளைதோண்டி வசிப்பது. சாக பலத்தில் வந்த தன் தாயை வெருட்டித் தீங் பஷணி, கிழைத்து அவளது ஆபரணங்களைப் பறித் பாட்டாசாரியன் மதம் - இவன் வேதம் சித் துச் சென்று தன் மனைவிக்குக் கொடுப்ப தியமாய் அநாதியாய் முதல் ஈறு இன்றி அவள் ஊகித்தறிந்து உண்மை கண்டு யிருப்பது, இது ஒருவராற் கற்பிக்கப் வெளிப்படுத்த அவ்விருவரும் தண்டிக்கப் பட்டது அன்று என்பன். இதை அருட் பட்டனர். (சைநகதை). டித்து இதில் உள்ள யாகாதிகர்மங்களைச் பாடை -பிணந்தூக்க எட்டடி நீளமாய் செய்வது முத்தியென்பன், இரண்டு கொம்புகளமைத்துப் பிணத்தின் பாட்டியல் இது வச்சணந்தி, குணவீர அகலத்திற்குத் தக்கபடி குறுக்குப் புள்ள பண்டிதன், இந்திரகாளி முதலியவர்களாற் மைத்து எணிபோல் கட்டப்பட்ட பிணப் செய்யப்பட்ட செய்யுளிலக்கணம். படுகை. பாட்டியன்மாபுடையார் - இவர் யாப்பருங் பாட்டகம் - சத்தியூதியென் பவனது நகரம், கலவிருத்தியுள் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரி (பெ. கதை.) யர்களில் ஒருவர். இவர் செய்யுளிலக்க பாட்டமதம் இம்மதத்தாபகர் பாட்டர் ணஞ் செய்தவரா யிருக்கலாம். பெயர் என்பவர், இம்மத சித்தாந்தம், ஆத்மா விளங்கவில்லை, க்ஷணிக ரூபமன்று, ஆயினும் ஸ்திரச்வரூப பாணபத்திரர் - இவர் வரகுணபாண்டியன் ஆத்மா சடமாகவும் சித்தாகவும் சபையிலிருந்த யாழ்வல்ல பாணர். இவர் இருக்கிறான் ; எவ்வாறெனின்? நித்திரை காலத்துப் பாண்டியன் சபையில் தன் யினின்று எழுந்தவன் நான் மரம்போல் யாழ்வல்லமையைக் காட்டிப் பரிசுபெற தூங்கினேன் எனவும், விழித்துக் கொண் ஏயநாதன் என்னும் வடநாட்டான் ஒரு டவனுக்கு அறிவு உதித்தலின் சித்ஸ்வரூப வன் வந்து செருக்குற்றிருத்தலைப் பாண் மென்றும் கூறப்படுகிறான். சுஷூபதி டியன் கண்டு பத்திரரை அழைத்து ஏமநாத யில் ஆத்மஸ்வரூபம் தவிர வேறொன்றும் னுடன் பாடவல்லீசோ என் றனன். பாணர் தோன்றா திருத்தலின் ஸ்மாணத்திற்குக் சொக்கர் அருளால் பாடவல்லேன் என்று காரணம் சுஷுப்தியின் ஞானமே ஆத சொக்கரைத் துதிக்கச் சென்றனர். சொக் லால் இதுவே ஆத்மஸ்வரூபம் என்பன். கர் ஏமநாதன் வீறு அடங்க ஓர்விறகு விற் இதனால் ஆத்மா பிரகாசனாகவும் அப்பிரகா பவராய் விறகுகொண்டு யாழேந்தி ஏமரா 135 மான
பாடல் 1078 பாணபத்திரர் தெரிகிறது . இது பிற்காலத்துக் கங்கைப் சனாகவு மிருக்கிறான் . எவ்வாறெனின் பெருக்காலழிந்தது . இதன் அழிவை ( ) சுஷுப்தியில் சே தனனுடைய ஆபாஸ ஆம் நூற்றாண்டின் சீனதேசத்திலிருந்து சகித அஞ்ஞானா நந்தமய கோசம் ஆத்மா யாத்திரை செய்த ஹ்யூங் த்ஸாங் கூறியிருக் என்று கூறப்படுகிறது . ஆதலால் ஆருந்த கிறார் . மயகோசமே ஆத்மா என்பது இம்மதம் பாடல் - 1. என்பது இன்பம் தெளிவு இம்மதத் தாபகருக்கு வார்த்திககாரர் என நிறை ஒளி வன்சொல் இறுதி மந்தம் வும் ஒரு பெயர் . ( தத்துவநிஜாம் ) . உச்சம் எனும் எட்டும் கொண்டது . பாட்சர் - இது எலி யினத்தது . ஆசாம் 2 பாடாலிபுத்திர நகரம் . இதிலுள்ள அரகான் முதலிய மலைப்ரதேசங்களில் பூமி பொன்வினைஞர் பண்டைக்காலத்தில் மிக்க யில் வளை தோண்டிக்கொண்டு வசிக்கிறது . பெயர் பெற்று விளங்கினார்கள் இது சாகபகரணி . இதன் தேகத்திலழுத் பாடாணவாதசைவன் இவன் ஆன்மா தமான மயிருண்டு இது கோபங்கொள் முத்தியிலும் சகசமலம் நீங்காது கல்போற் ளும்போது மயிரை முள்ளம் பன்றிபோல் கிடக்கும் என்பன் . சிலிர்த்துக்கொண்டு உருமுகிறது . இது பாடாண் இசையும் வலியும் சீர்தூக்காக் நாயினளவாக இருக்கிறது . மரமேறித் கொடையும் தண்ணளியும் என்று சொல் தேன்கூடுகளை யுறிஞ்சித்தின்னும் இது லுமிவற்றைத் தெரிந்து சொல்லியது . மாரிக்காலத்திற்கென்று ஆகாரந்தேடிவைத் ( பு . வெ . ) துக் கொள்ளுகிறது . இவ்வினத்தில் மற் பாடிகாப்பான் இவன் சர்வரக்ஷன் என் றொருவகை ஆப்ரிகா மலைப்பிரதேசங்களி பவன் இவன் தன் மனைவியின் ஆப லுண்டு . அவற்றிற்கு ராடில் என்று பெயர் . ரணங்களை இரவலாக வாங்கி அணிந்து இது ( 13 ) அடி நீளம் ( 3 ) அடி உயரம் . கொண்டு வியபசாரத் தொழிலால் அம் பூமியில் வளைதோண்டி வசிப்பது . சாக பலத்தில் வந்த தன் தாயை வெருட்டித் தீங் பஷணி கிழைத்து அவளது ஆபரணங்களைப் பறித் பாட்டாசாரியன் மதம் - இவன் வேதம் சித் துச் சென்று தன் மனைவிக்குக் கொடுப்ப தியமாய் அநாதியாய் முதல் ஈறு இன்றி அவள் ஊகித்தறிந்து உண்மை கண்டு யிருப்பது இது ஒருவராற் கற்பிக்கப் வெளிப்படுத்த அவ்விருவரும் தண்டிக்கப் பட்டது அன்று என்பன் . இதை அருட் பட்டனர் . ( சைநகதை ) . டித்து இதில் உள்ள யாகாதிகர்மங்களைச் பாடை -பிணந்தூக்க எட்டடி நீளமாய் செய்வது முத்தியென்பன் இரண்டு கொம்புகளமைத்துப் பிணத்தின் பாட்டியல் இது வச்சணந்தி குணவீர அகலத்திற்குத் தக்கபடி குறுக்குப் புள்ள பண்டிதன் இந்திரகாளி முதலியவர்களாற் மைத்து எணிபோல் கட்டப்பட்ட பிணப் செய்யப்பட்ட செய்யுளிலக்கணம் . படுகை . பாட்டியன்மாபுடையார் - இவர் யாப்பருங் பாட்டகம் - சத்தியூதியென் பவனது நகரம் கலவிருத்தியுள் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரி ( பெ . கதை . ) யர்களில் ஒருவர் . இவர் செய்யுளிலக்க பாட்டமதம் இம்மதத்தாபகர் பாட்டர் ணஞ் செய்தவரா யிருக்கலாம் . பெயர் என்பவர் இம்மத சித்தாந்தம் ஆத்மா விளங்கவில்லை க்ஷணிக ரூபமன்று ஆயினும் ஸ்திரச்வரூப பாணபத்திரர் - இவர் வரகுணபாண்டியன் ஆத்மா சடமாகவும் சித்தாகவும் சபையிலிருந்த யாழ்வல்ல பாணர் . இவர் இருக்கிறான் ; எவ்வாறெனின் ? நித்திரை காலத்துப் பாண்டியன் சபையில் தன் யினின்று எழுந்தவன் நான் மரம்போல் யாழ்வல்லமையைக் காட்டிப் பரிசுபெற தூங்கினேன் எனவும் விழித்துக் கொண் ஏயநாதன் என்னும் வடநாட்டான் ஒரு டவனுக்கு அறிவு உதித்தலின் சித்ஸ்வரூப வன் வந்து செருக்குற்றிருத்தலைப் பாண் மென்றும் கூறப்படுகிறான் . சுஷூபதி டியன் கண்டு பத்திரரை அழைத்து ஏமநாத யில் ஆத்மஸ்வரூபம் தவிர வேறொன்றும் னுடன் பாடவல்லீசோ என் றனன் . பாணர் தோன்றா திருத்தலின் ஸ்மாணத்திற்குக் சொக்கர் அருளால் பாடவல்லேன் என்று காரணம் சுஷுப்தியின் ஞானமே ஆத சொக்கரைத் துதிக்கச் சென்றனர் . சொக் லால் இதுவே ஆத்மஸ்வரூபம் என்பன் . கர் ஏமநாதன் வீறு அடங்க ஓர்விறகு விற் இதனால் ஆத்மா பிரகாசனாகவும் அப்பிரகா பவராய் விறகுகொண்டு யாழேந்தி ஏமரா 135 மான