அபிதான சிந்தாமணி

பாஞ்சலன் 1072 பாடலீபுரம் யம், துயில் வாமஹ்ேவயம், 66-ஜயோகாம், 66-பிரா யின் தந்தையாகிய துருபதனால் ஆளப்பட் கஸ்பத்யம், 67 - ஜைமினம், வாமனாஹ்வ டது. Rohilkbaad. (பா, பீஷ்மபர்வம்.) 68 - காத்யாயனீயம், 69 - வால்மீகம், பாடகச்சீறடி பணிந்தபினிரங்கல் - குவடு 70 - ஒன்பகாயனசம்மிதை, 11 - இரண்ய நீண்ட மலையினை யுடையவன் குவித்தகை கர்ப்பம், 12 - ஆகஸ்தியம், 73 - காருஷம், யுடனே பாடகமணிந்த. சிற்றடியிலே வண 74-போதாயனாஹ்வயம், 75-பாரத்வாஜம், ங்கிய பின்பு நெஞ்சு நெகிழ்ந்தது. (பு. வெ. 76-நாரசிமமம், 77-கார்க்கியம், 78-உத்தர பெருந்திணை). பூர்வகம், 79-சாதாதயம், 80 - ஆங்கீரசம், பாடங்கேட்போர் கேட்கத்தகாதோர் 81-காச்யபம், 82-பைங்களாஹ்வயம், 83 - தன்மகன், ஆசிரியன் மகன், அரசன்மகன், திரைலோக்யவிஜயம், 84 - யோகம், 85 அதிகப்பொருள் தருவோன், வழிபடு நாரதீயம், 86 வாருணம், 87-கிருஷ்ணம், வோன் சொல்வதை விரைவிற் கிரகிப் 88-ஆம்பாம், 89 - ஆக்னேயம், 90 மார்க் போன் ஆகிய இவர்களுக்கு ஆசிரியன் சண்டேய சங்கிரகம், 91 - மகாசநத்குமா பாடம் கூறலாம். கள்ளுண்போன், சோம் சாக்கியம், 92 வியாசாக்கியம், விஷ்ணுசம் பேறி, மானி, காமி, கள்வன், பிணியன், மிதை, 93 - அகிர்புத்னியசம்மிசை, 94 - எழை, பிணக்கன், சினத்தன், பிரம்மராகவசம்மிதை, 95 - மார்க்கண்டே வோன், மந்தன், ஏவின் விரிவிற்கஞ்சு யம், 96 - பார்வதம், 97 - பிரம்மநார தசம் வோன், இரக்கமிலான், பாவி பொய் கூறு மிதை, 98. சுக்ரருத்ரசம்மிதை, 99-உமாம வானுக்குப் பாடங்கூறலாகாது. கேச்வரசம்மிதை, 100 - தத்தாத்ரேயம், பாடலனார் - ஒரு தமிழ் நூல் ஆசிரியர், இவர் 101 - சர்வாக்யம், 102-வாராஹம், 103 - சொன்ன சூத்திரம் காரிகையின் ஒரு மஹிராஹ்வயம், 104 - சங்கர்ஷணாக்யம், இடத்தில் உதகரித் திருக்கிறது. 105 - பிரத்தியும்னம், 106 - வாமனம், பாடலாவதி - 1. இருக்ஷபர்வதத்தில் உற் 107-கல்கிராகவம், 108-பிராசேதசாக்யம் பத்தியாகிப் பாயும் நதி. முதலிய. 2. அதுபதேசத்தின் சமிபத்தில் பாரி பாஞ்சலன் - ஆருணியென்னும் பெயருள்ள யாத்தரிகிரியில் தோன்றிச் சர்மன் நதியில் ரிஷி. (பா.ஆதி.) கலக்கும் உபாதி The Kali-saind a bra - பாஞ்சாலன் -1, சத்திக்கு ஓர்படன். nolh of the Cambol. 2. மதன நூல் ஆசாரியன். பாடலிபுத்திரம் இதற்குக் (குசுமபுரி, 3. அம்மியாசுவனைக் காண்க. புஷ்பபுரி) எனவும் பெயர். இது தற்கா 4. பாஞ்சாலதேசம் ஆண்டவன். துரு லம் பாட்னா கங்கைக் கரைக்கண் இருக்கி பதன் ; அருச்சுரனால் கட்டுண்டவன், துரி றது. மகததேசாதிபதியாகிய உதயாச்வ யோதனனைச் சோமசேயாதிகளால் அடிப் னால் நிருமிக்கப்பட்டது. இது பௌத்த பித்தவன். உபயாசனாசன் முதலிய முனி ரும் வைதிகசமயத்தாரும் இருந்த இட வரால் யாகாக்னியில் திட்டத்துய்ம்மனை மென்று சீனயாத்ரிகன் ஹியூன் தசாங் கூறி யும் திரௌபதியையும் ஒருவில்லையும் யிருக்கின் றனன். பெற்றவன். பார தவீரரில் ஒருவன். மருத் பாடலீபுரம் - இது, வடக்கே சோணை துவர் அம்சம். நதிக்கு வடபுறத்திலும், கங்கை நதிக்குச் பாஞ்சாலதேயம் இது மிக்க நீர்வளமு சிறிது தூரத்திலும் இருந்த பட்டணம். இது டையது. ஆருணி யாசனுடைய தேயம். (க) மைல் நீளமும், ஒன்றரைமைல் அகல (பெருங்கதை). மும், (சுச) வாயில்களும், (நி எச) கோபு பாஞ்சாலழனிவர் - இவர் வாமதேவரால் ரங்களும் பெற்றிருந்தது. இது, நந்தர், உபதேசிக்கப் பட்டவர். மௌரியர், ஆந்திரர் முதலியோரது பிர பாஞ்சாலம் - இந்திரபிரஸ்தத்திற்குக கிழக் பல ஆட்சித்தலமா யிருந்தது. இது மௌ இல் உள்ள தேசம். இது வடபாஞ்சாலம், ரியவம்ச முதல்வனாகிய சந்திரகுப்தனும் என்றும், தென் பாஞ்சாலம் என்று பிரிக் அவன் போன். அசோகசக்ரவர்த்தியும் கப்பட் டிருக்கின்றது. முதலாவதற்கு ஆண்டது. இதில் இருந்த அரச அரண் இராஜதானிஹா ஹிச்சத்திரம், இது துரோ மனை (ச) ஆம் நூற்றாண்டுவரை அழியா ணால் அபகரிக்கப்பட்டது. இரண்டா திருந்தது என சீனயாத்திரிகனாகிய பா-ஹீ வதற்கு. இராஜதானி சாம்பிலி தூவபதி யான் என்பவன் எழுதிய சரித்திரத்தால்
பாஞ்சலன் 1072 பாடலீபுரம் யம் துயில் வாமஹ்ேவயம் 66 - ஜயோகாம் 66 - பிரா யின் தந்தையாகிய துருபதனால் ஆளப்பட் கஸ்பத்யம் 67 - ஜைமினம் வாமனாஹ்வ டது . Rohilkbaad . ( பா பீஷ்மபர்வம் . ) 68 - காத்யாயனீயம் 69 - வால்மீகம் பாடகச்சீறடி பணிந்தபினிரங்கல் - குவடு 70 - ஒன்பகாயனசம்மிதை 11 - இரண்ய நீண்ட மலையினை யுடையவன் குவித்தகை கர்ப்பம் 12 - ஆகஸ்தியம் 73 - காருஷம் யுடனே பாடகமணிந்த . சிற்றடியிலே வண 74 - போதாயனாஹ்வயம் 75 - பாரத்வாஜம் ங்கிய பின்பு நெஞ்சு நெகிழ்ந்தது . ( பு . வெ . 76 - நாரசிமமம் 77 - கார்க்கியம் 78 - உத்தர பெருந்திணை ) . பூர்வகம் 79 - சாதாதயம் 80 - ஆங்கீரசம் பாடங்கேட்போர் கேட்கத்தகாதோர் 81 - காச்யபம் 82 - பைங்களாஹ்வயம் 83 - தன்மகன் ஆசிரியன் மகன் அரசன்மகன் திரைலோக்யவிஜயம் 84 - யோகம் 85 அதிகப்பொருள் தருவோன் வழிபடு நாரதீயம் 86 வாருணம் 87 - கிருஷ்ணம் வோன் சொல்வதை விரைவிற் கிரகிப் 88 - ஆம்பாம் 89 - ஆக்னேயம் 90 மார்க் போன் ஆகிய இவர்களுக்கு ஆசிரியன் சண்டேய சங்கிரகம் 91 - மகாசநத்குமா பாடம் கூறலாம் . கள்ளுண்போன் சோம் சாக்கியம் 92 வியாசாக்கியம் விஷ்ணுசம் பேறி மானி காமி கள்வன் பிணியன் மிதை 93 - அகிர்புத்னியசம்மிசை 94 - எழை பிணக்கன் சினத்தன் பிரம்மராகவசம்மிதை 95 - மார்க்கண்டே வோன் மந்தன் ஏவின் விரிவிற்கஞ்சு யம் 96 - பார்வதம் 97 - பிரம்மநார தசம் வோன் இரக்கமிலான் பாவி பொய் கூறு மிதை 98. சுக்ரருத்ரசம்மிதை 99 - உமாம வானுக்குப் பாடங்கூறலாகாது . கேச்வரசம்மிதை 100 - தத்தாத்ரேயம் பாடலனார் - ஒரு தமிழ் நூல் ஆசிரியர் இவர் 101 - சர்வாக்யம் 102 - வாராஹம் 103 - சொன்ன சூத்திரம் காரிகையின் ஒரு மஹிராஹ்வயம் 104 - சங்கர்ஷணாக்யம் இடத்தில் உதகரித் திருக்கிறது . 105 - பிரத்தியும்னம் 106 - வாமனம் பாடலாவதி - 1. இருக்ஷபர்வதத்தில் உற் 107 - கல்கிராகவம் 108 - பிராசேதசாக்யம் பத்தியாகிப் பாயும் நதி . முதலிய . 2. அதுபதேசத்தின் சமிபத்தில் பாரி பாஞ்சலன் - ஆருணியென்னும் பெயருள்ள யாத்தரிகிரியில் தோன்றிச் சர்மன் நதியில் ரிஷி . ( பா.ஆதி . ) கலக்கும் உபாதி The Kali - saind a bra - பாஞ்சாலன் -1 சத்திக்கு ஓர்படன் . nolh of the Cambol . 2. மதன நூல் ஆசாரியன் . பாடலிபுத்திரம் இதற்குக் ( குசுமபுரி 3. அம்மியாசுவனைக் காண்க . புஷ்பபுரி ) எனவும் பெயர் . இது தற்கா 4. பாஞ்சாலதேசம் ஆண்டவன் . துரு லம் பாட்னா கங்கைக் கரைக்கண் இருக்கி பதன் ; அருச்சுரனால் கட்டுண்டவன் துரி றது . மகததேசாதிபதியாகிய உதயாச்வ யோதனனைச் சோமசேயாதிகளால் அடிப் னால் நிருமிக்கப்பட்டது . இது பௌத்த பித்தவன் . உபயாசனாசன் முதலிய முனி ரும் வைதிகசமயத்தாரும் இருந்த இட வரால் யாகாக்னியில் திட்டத்துய்ம்மனை மென்று சீனயாத்ரிகன் ஹியூன் தசாங் கூறி யும் திரௌபதியையும் ஒருவில்லையும் யிருக்கின் றனன் . பெற்றவன் . பார தவீரரில் ஒருவன் . மருத் பாடலீபுரம் - இது வடக்கே சோணை துவர் அம்சம் . நதிக்கு வடபுறத்திலும் கங்கை நதிக்குச் பாஞ்சாலதேயம் இது மிக்க நீர்வளமு சிறிது தூரத்திலும் இருந்த பட்டணம் . இது டையது . ஆருணி யாசனுடைய தேயம் . ( ) மைல் நீளமும் ஒன்றரைமைல் அகல ( பெருங்கதை ) . மும் ( சுச ) வாயில்களும் ( நி எச ) கோபு பாஞ்சாலழனிவர் - இவர் வாமதேவரால் ரங்களும் பெற்றிருந்தது . இது நந்தர் உபதேசிக்கப் பட்டவர் . மௌரியர் ஆந்திரர் முதலியோரது பிர பாஞ்சாலம் - இந்திரபிரஸ்தத்திற்குக கிழக் பல ஆட்சித்தலமா யிருந்தது . இது மௌ இல் உள்ள தேசம் . இது வடபாஞ்சாலம் ரியவம்ச முதல்வனாகிய சந்திரகுப்தனும் என்றும் தென் பாஞ்சாலம் என்று பிரிக் அவன் போன் . அசோகசக்ரவர்த்தியும் கப்பட் டிருக்கின்றது . முதலாவதற்கு ஆண்டது . இதில் இருந்த அரச அரண் இராஜதானிஹா ஹிச்சத்திரம் இது துரோ மனை ( ) ஆம் நூற்றாண்டுவரை அழியா ணால் அபகரிக்கப்பட்டது . இரண்டா திருந்தது என சீனயாத்திரிகனாகிய பா - ஹீ வதற்கு . இராஜதானி சாம்பிலி தூவபதி யான் என்பவன் எழுதிய சரித்திரத்தால்