அபிதான சிந்தாமணி

பாங்சுவனன 10/0 பாசினி 'என்பனவற்றையும், இதில் முன்னுறவுண றன. இவ்வகைப் பாசிகளை லேசோனியா ர்தல், ஐயமுற்றோர் தல், ஐயந் தீர்தல், (Lessonis) என்கின்றனர். இன்னும் கடல் ஆராய்தல், இருவருமுன் வழியவன் வர களில் ஆயிரக்கணக்கான நீண்ட ஒருவ வுணர்தல் எதிர்மொழி கொடுத்தல், இறை கைப் பாசி உண்டு. அப்பாசி உஷ்ணப்பிர வனை நகுதல், மதியினவாவர் மனக்கருத் தேசத்தையடுத்த கடல்களில் உண்டென் துணர்தல் எனும் வகையினையும் தோற்றத் பர் அதனை மேக்ராகிஸ்டிஸ் (Mycrocys- தாலா ராய்தல், ஒழுக்கத் தாலையந் தீர்தல், tis) என்பர். இன்றும் கடல்களில் மூங்கி சுனை நயப்புரைத்தல், சனை வியந்துரைத் லைப்போல் கிளைக்கும் கெல்ப் (Kelp) தல், தகையணங்குறுத்தல், நடுங்கநாட்டம், எனும் ஒருவகையும், உண்டு, பெட்டவாயில் பெற்றிரவு வலியுறுத்தல், உப்புண்டாக்கிப் பலவகைக்கு உபயோ ஊர்வினாதல், பெயர் வினாதல், கெடுதி கிக்கின்றனர். ஐரோப்பாவின் வட வினாதல், ஒழிந்ததுவினாதல், யாரேயிவர் கடலில் ஐஸ்லண்டை யடுத்துள்ள கடற் மனத்தெண்ணம் யாதெனத்தேர்தல், எண் பாறைகளில் ஒருவகைப் பாசிகள் கற்ற ணந்தெளிதல், தலைவன் கையுறையேந்தி ழைபோல் வளருகின்றன. அவற்றை வருதல், தலைவ னவ்வகைவினாதல், எதிர் அந் நாட்டார் உணவாகக் கொள்கின் றனர். மொழி கொடுத்தல், இறைவனை நகுதல், அன்றியும், கடல்வாழ் திமிங்கிலங்களும் பாங்கிமதியின வாவர்மனக்கருத் துணர் உணவாகக் கொள்கின்றன. அவற்றை தல், முதலிய விரியினையு முடைத்து. சீவிட் ஐசில் கிளாஸ் என்பர். அப்பாசி பாங்சுவனன் ராஜரிஷி. (பா.அது.) ஜர்லாண்டை அடுத்த கடற்பாறைகளிலு பாசகர்ணன் சுமாலி குமானாகிய அரக் முண்டென்பர். இவற்றை ஆகாரப்பொரு இராவண சோபதி, அநுமனால் ளாகப் பிற நாடுகளுக்கும் அனுப்புகின்ற மாண்டவன். னர். இன்னும் பாலுள்ள கள்ளிகளைப் பாசண்டசாத்தன் - (கசு) வகைத்தருக்கக் போலச் சோதிப்பாசிகளும் உண்டென்பர். கோவையில் வல்லஜயனென்னுங் கடவுள், இவை இரவில் ஒரே சோதியாய்க் காணப் (சிலப்பதிகாரவுரை.) படுகின்றன என்பர். நன்னீர்ப்பாசி-இது, பாசண்டம் - இது சமயங்களைத் திரட்டிச் நல்ல நீருள்ள ஆறு, ஏரி, ஓடை, கசம், சொன்ன நூல், குளம், முதலிய நீர்நிலைகளில் உண்டா பாசமறுத்தான்றுறை - சிதம்பரத்தில் குருத் வது. இச்சாதியில் பலவகை உண்டு. அவை துரோகத்தால் வருணனுக்குண்டான பாச கொத்துப்பாசி, கொட்டைப்பாசி, குடற் மொழித்த துறை, பாசி, கோழைப்பாசி, அழுக்குப்பாசி, பாசறைநிலை - நிறைமதி போன்ற கொற் அழுக்கு நீக்கும்பாசி, சினைப்பாசி, இலைப் றக்குடையின் கீழேதாழ்வு சொல்லி வேந் பாசி, கொடிப்பாசி, வேப்பம்பாசி, வேலம் தர் பலரும் மாற்சரியத்தை விடவும் அவ் பாசி, நாற்றப்பாசி, ஆற்றுப்பாசி, கடற் விடத்தினின்றும் போகானாகி மறத்தினை பாசி, கற்பாசி, கூந்தற்பாசி, பழம்பாசி, யுடைய மன்னன் பாடி வீட்டிலே இருந் முட்டைப்பாசி, வழுக்குப்பாசி எனப் பல தது. (4 - வெ) வகையுண்டு. நிலப்பாசி வகைகளில் பல பாசன் - இருடிபுத்திரன் தவத்தால் ஞான வகை உண்டு. அவை, மண்ணிலும், கற் மடைந்தவன். கள், பாறைகள், மரங்கள் முதலியவற்றில் 2. திருதராட்டிரன் குமரன். உண்டாவன. இவை பாறைகளில் கண் பாசி-1. இது பசுமை நிறங்கொண்டிருக்கும் ணுக் கெட்டாத சிறிய இலைகளைப் பெற் காரணத்தால் பாசி எனப் பெயர்பெற்றது. றுப்பச்சைப்பட்டு விரித்தாற்போல் வளரு இதில் பலவகை உண்டு. நீர்ப்பாசி, நிலப் கற்பாசி மலைகளில் நீர் தங்கு பாசி, கற்பாசி, கடற்பாசி முதலிய. முத மிடங்களில் வளர்வன. லில் நீர்ப்பாசியில் உப்பு நீர்ப்பாசி, நன்னீ ர்ப்பாசி என இருவகையுண்டு. உப்புநீர்ப் பாசிநிலை -பகை வருடைய வலிகெட அக பாசிகள் கடற்பாசிகளாம். இப்பாசிகள், ழியிடத்துப் பூசலை மேற்கொண்டது. கடவில் காடுகளைப் போலடர்ந்து கப்பல் (பு. வெ.) கள் போகவழியிலாது கடலை நிலமெனக் பாசினி - தருமன் குமரி. பருந்துகளையும், கூறும்படி நெடுந்தூரம் அடர்ந்திருக்கின் ஆந்தைகளையும் பெற்றனள். கின்றன.
பாங்சுவனன 10/0 பாசினி ' என்பனவற்றையும் இதில் முன்னுறவுண றன . இவ்வகைப் பாசிகளை லேசோனியா ர்தல் ஐயமுற்றோர் தல் ஐயந் தீர்தல் ( Lessonis ) என்கின்றனர் . இன்னும் கடல் ஆராய்தல் இருவருமுன் வழியவன் வர களில் ஆயிரக்கணக்கான நீண்ட ஒருவ வுணர்தல் எதிர்மொழி கொடுத்தல் இறை கைப் பாசி உண்டு . அப்பாசி உஷ்ணப்பிர வனை நகுதல் மதியினவாவர் மனக்கருத் தேசத்தையடுத்த கடல்களில் உண்டென் துணர்தல் எனும் வகையினையும் தோற்றத் பர் அதனை மேக்ராகிஸ்டிஸ் ( Mycrocys தாலா ராய்தல் ஒழுக்கத் தாலையந் தீர்தல் tis ) என்பர் . இன்றும் கடல்களில் மூங்கி சுனை நயப்புரைத்தல் சனை வியந்துரைத் லைப்போல் கிளைக்கும் கெல்ப் ( Kelp ) தல் தகையணங்குறுத்தல் நடுங்கநாட்டம் எனும் ஒருவகையும் உண்டு பெட்டவாயில் பெற்றிரவு வலியுறுத்தல் உப்புண்டாக்கிப் பலவகைக்கு உபயோ ஊர்வினாதல் பெயர் வினாதல் கெடுதி கிக்கின்றனர் . ஐரோப்பாவின் வட வினாதல் ஒழிந்ததுவினாதல் யாரேயிவர் கடலில் ஐஸ்லண்டை யடுத்துள்ள கடற் மனத்தெண்ணம் யாதெனத்தேர்தல் எண் பாறைகளில் ஒருவகைப் பாசிகள் கற்ற ணந்தெளிதல் தலைவன் கையுறையேந்தி ழைபோல் வளருகின்றன . அவற்றை வருதல் தலைவ னவ்வகைவினாதல் எதிர் அந் நாட்டார் உணவாகக் கொள்கின் றனர் . மொழி கொடுத்தல் இறைவனை நகுதல் அன்றியும் கடல்வாழ் திமிங்கிலங்களும் பாங்கிமதியின வாவர்மனக்கருத் துணர் உணவாகக் கொள்கின்றன . அவற்றை தல் முதலிய விரியினையு முடைத்து . சீவிட் ஐசில் கிளாஸ் என்பர் . அப்பாசி பாங்சுவனன் ராஜரிஷி . ( பா.அது . ) ஜர்லாண்டை அடுத்த கடற்பாறைகளிலு பாசகர்ணன் சுமாலி குமானாகிய அரக் முண்டென்பர் . இவற்றை ஆகாரப்பொரு இராவண சோபதி அநுமனால் ளாகப் பிற நாடுகளுக்கும் அனுப்புகின்ற மாண்டவன் . னர் . இன்னும் பாலுள்ள கள்ளிகளைப் பாசண்டசாத்தன் - ( கசு ) வகைத்தருக்கக் போலச் சோதிப்பாசிகளும் உண்டென்பர் . கோவையில் வல்லஜயனென்னுங் கடவுள் இவை இரவில் ஒரே சோதியாய்க் காணப் ( சிலப்பதிகாரவுரை . ) படுகின்றன என்பர் . நன்னீர்ப்பாசி - இது பாசண்டம் - இது சமயங்களைத் திரட்டிச் நல்ல நீருள்ள ஆறு ஏரி ஓடை கசம் சொன்ன நூல் குளம் முதலிய நீர்நிலைகளில் உண்டா பாசமறுத்தான்றுறை - சிதம்பரத்தில் குருத் வது . இச்சாதியில் பலவகை உண்டு . அவை துரோகத்தால் வருணனுக்குண்டான பாச கொத்துப்பாசி கொட்டைப்பாசி குடற் மொழித்த துறை பாசி கோழைப்பாசி அழுக்குப்பாசி பாசறைநிலை - நிறைமதி போன்ற கொற் அழுக்கு நீக்கும்பாசி சினைப்பாசி இலைப் றக்குடையின் கீழேதாழ்வு சொல்லி வேந் பாசி கொடிப்பாசி வேப்பம்பாசி வேலம் தர் பலரும் மாற்சரியத்தை விடவும் அவ் பாசி நாற்றப்பாசி ஆற்றுப்பாசி கடற் விடத்தினின்றும் போகானாகி மறத்தினை பாசி கற்பாசி கூந்தற்பாசி பழம்பாசி யுடைய மன்னன் பாடி வீட்டிலே இருந் முட்டைப்பாசி வழுக்குப்பாசி எனப் பல தது . ( 4 - வெ ) வகையுண்டு . நிலப்பாசி வகைகளில் பல பாசன் - இருடிபுத்திரன் தவத்தால் ஞான வகை உண்டு . அவை மண்ணிலும் கற் மடைந்தவன் . கள் பாறைகள் மரங்கள் முதலியவற்றில் 2. திருதராட்டிரன் குமரன் . உண்டாவன . இவை பாறைகளில் கண் பாசி -1 . இது பசுமை நிறங்கொண்டிருக்கும் ணுக் கெட்டாத சிறிய இலைகளைப் பெற் காரணத்தால் பாசி எனப் பெயர்பெற்றது . றுப்பச்சைப்பட்டு விரித்தாற்போல் வளரு இதில் பலவகை உண்டு . நீர்ப்பாசி நிலப் கற்பாசி மலைகளில் நீர் தங்கு பாசி கற்பாசி கடற்பாசி முதலிய . முத மிடங்களில் வளர்வன . லில் நீர்ப்பாசியில் உப்பு நீர்ப்பாசி நன்னீ ர்ப்பாசி என இருவகையுண்டு . உப்புநீர்ப் பாசிநிலை -பகை வருடைய வலிகெட அக பாசிகள் கடற்பாசிகளாம் . இப்பாசிகள் ழியிடத்துப் பூசலை மேற்கொண்டது . கடவில் காடுகளைப் போலடர்ந்து கப்பல் ( பு . வெ . ) கள் போகவழியிலாது கடலை நிலமெனக் பாசினி - தருமன் குமரி . பருந்துகளையும் கூறும்படி நெடுந்தூரம் அடர்ந்திருக்கின் ஆந்தைகளையும் பெற்றனள் . கின்றன .