அபிதான சிந்தாமணி

| அருளொடு நீங்கல் 97 அர்த்த வசு அருளொடு நீங்கல் -- முழங்கும் கடலுலகத் ' தீபாக்னிசூரணம், முதலியவற்றால் வச துத் துயரத்தைப் பார்த்துப் பற்றை யொ மாக்கலாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்.) ழிந்தது. (புறப்பொருள் வெண்பாமாலை.) அரோராபோரியாலிஸ் - துருவ வொளி, அருள்மாரி--திருமங்கையாழ்வார் திருமதில் இது, துருவத்தை யடுத்துத் தோன்றும் கட்டுகையில் தொண்டாடிப்பொடிகள் ஒளி, இது இராக்காலத்தும் ஒளி திருமாலைகட்டும் மண்டபத்தை விட்டுக் யாகவே இருப்பது. இவ்வொளி, சில கட்டியபடியால் இவருக்குப் பெருமாள் காலங்களில் ஒரே நிலையாகவும், சில சம இட்டபெயர். | யங்களில் புழுக்கள் போல் நெளிந்து அருள்வித்தர் - ஒரு வேதியர், சிவபூசைக்கு அசைந்து கொண்டு மிருக்கிறது. சில மாலைகொண்டு பூக்குடலையுடன் ஆற்றில் வேளைகளில் தனித்தனி துணிக்கைகளா இறங்க வெள்ளம் அடித்துச் சென்றது. கக் காணப்படுகிறது. இது, பலவி தநிற அப்படிச் செல்லவும் பூக்குடலையை விடா மாக மின்னற்காட்சி போல் காணப்படு மல் இருந்து சிவத்தியானத்தால் கரை கிறது. (கக) வருஷங்களுக் கொருமுறை யேறிச் சிவமூர்த்தி ஆசாரியராக உபதே இக் காட்சிகள் மாறுகின்றன என்கின்ற சிக்கப்பெற்றுச் சித்தியடைந்தவர். னர். அக்காலங்களில் சூரிய கோளத்திற் அருஜன்- இராவணனுக்கு உதவிபரியவந்த காணப்படும் புள்ளிகளும் மாறுகின்றன இராக்ஷசன். விபீஷணனால் கொல்லப்பட்ட வாம். ஆதலால் இப் பூ மண்டல துருவ டவன். முனைக்கும் சூரியனுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் அருஷணர் - சூதருஷியின் புத்திரர். இவர் இருப்பதாக எண்ணப்படுகிறது. இது க்கு உரோம அருஷணர் எனவும் பெயர்.) வன்றி அத்துருவ முனையின் வடகோடி அருஷன் தருமன் எனும் மனுவின் புத்தி யில் வட்டவடிவான மின்னற்சோதி எக் ரன். மனைவி நந்தி காலத்தும் பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கிற அருபப்பிரமர் - உலகம் முப்பத்தொன்ற தாம். அவ்வட்டத்தின் நடுவிடம் திணிந்த னுள் இருபத்தெட்டாவதாகிய ஆகாசா இருளாகத் தோற்று கிற தென்கிறார்கள். நந்தியாய தனலோக முதலிய நான்குலங் இந்த இடங்களிலும் சிலர் வாழ்ந்து கொண் களிலும் முறையே தங்கும் நான்குவகைப் டிருக்கின்றனராம். அவ்வொளி அவர் பிரமகணங்கள். இவர்களைத் தியானமைந் களின் போக்குவாவிற்கு உபகாரமான தா தனுள் ஐந்தாவதிற் றேறியவர் என்பர். | யிருக்கிறதென்பர். (மணிமேகலை அர்க்கதந்தீர் - சோமகரைக் காணக. அருபை - ஒரு தெய்வம். பஜஹாரிணியின் அர்க்கன் - வசுக்களிலொருவன் தருமனுக்கு குமரி. வீர்யகலித முண்டு செய்பவள். வசுவிடம் உதித்த குமரன். பாரி அசனை, (மார்.) அர்ச்சகன்--ஒச்சன், கிராமதேவதை பூஜகன். அரைஞாண்கட்டுதல், சிற்றுடையுடுத்தல் - அர்ச்சசு - வேனன் தோளைக் கடைந்ததி பிள்ளை பிறந்த ஒருவயதாகிய பிறந்த னால் உண்டான பெண்ணுரு. இவள் இல மாதம் பிறந்த நக்ஷத்திரத்திலே பிள்ளை - க்ஷமி அம்சம் ; பிருதுவை மணந்தனள். யைச் சுத்த ஜலத்திலே முழுக்காட்டிப் அர்ச்சிகம் - ஓர் மலை. பிராமணருக்கு ஆராதனை செய்து சுபக் அசீசிசு- தக்ஷன் குமரி. கிரிசாசுவன கோளுதயமாகப் பொன்னரை ஞாண் தரித் | தேவி. குமரன் தூம்ரகேசன். துச் சிற்றாடை யுடுத்துஞ் சடங்கு. அர்த்தசித்தீ- சாத்தியருக்குப் பிறந்த அரையம் - இது பெரியதொரு நகரம். சிற் குமரன். றரையம், போரையமென்னும் இரண்டு அர்த்த்த ர்சீ- பதினேழாவது புத்தன். பிரிவினையுடையது. (புறநானூறு) அர்த்தநாரீசன்- பார்வதிபிராட்டி கௌதமர் அரோசகபோகம் - இது நாவையும் மனதை ஆச்சிரமத்தில் தவஞ்செய்து சிவமூர்த்தி யும் அநுசரித்த திரிதோஷங்களால் பிறப் யின் திருவுருவில் பாதியுருப் பெற்றனள். பது. இது, வாத, பித்த, சிலேஷ்ம, சந்தி அன்று முதல் அர்த்தநாரிபாகன் ஆயினன். பாத, துக்கமென ஐந்து வகைப்படும். இது, பிருங்கியைக் காண்க. நாவை உருசி தெரியவொட்டாது வேறு அர்த்தபிரகரணன்- புதன் குமரன். படுத்தும். இதனை வேம்பின் லேகியம், அர்த்தழலம் - நக்ஷத்திரம் காண்க. நவரஸத்துவையல், வில்வாதிலேக்யம், கர்த்தவசு - இரப்பியன் புத்திரன், - 13
| அருளொடு நீங்கல் 97 அர்த்த வசு அருளொடு நீங்கல் - - முழங்கும் கடலுலகத் ' தீபாக்னிசூரணம் முதலியவற்றால் வச துத் துயரத்தைப் பார்த்துப் பற்றை யொ மாக்கலாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் . ) ழிந்தது . ( புறப்பொருள் வெண்பாமாலை . ) அரோராபோரியாலிஸ் - துருவ வொளி அருள்மாரி - - திருமங்கையாழ்வார் திருமதில் இது துருவத்தை யடுத்துத் தோன்றும் கட்டுகையில் தொண்டாடிப்பொடிகள் ஒளி இது இராக்காலத்தும் ஒளி திருமாலைகட்டும் மண்டபத்தை விட்டுக் யாகவே இருப்பது . இவ்வொளி சில கட்டியபடியால் இவருக்குப் பெருமாள் காலங்களில் ஒரே நிலையாகவும் சில சம இட்டபெயர் . | யங்களில் புழுக்கள் போல் நெளிந்து அருள்வித்தர் - ஒரு வேதியர் சிவபூசைக்கு அசைந்து கொண்டு மிருக்கிறது . சில மாலைகொண்டு பூக்குடலையுடன் ஆற்றில் வேளைகளில் தனித்தனி துணிக்கைகளா இறங்க வெள்ளம் அடித்துச் சென்றது . கக் காணப்படுகிறது . இது பலவி தநிற அப்படிச் செல்லவும் பூக்குடலையை விடா மாக மின்னற்காட்சி போல் காணப்படு மல் இருந்து சிவத்தியானத்தால் கரை கிறது . ( கக ) வருஷங்களுக் கொருமுறை யேறிச் சிவமூர்த்தி ஆசாரியராக உபதே இக் காட்சிகள் மாறுகின்றன என்கின்ற சிக்கப்பெற்றுச் சித்தியடைந்தவர் . னர் . அக்காலங்களில் சூரிய கோளத்திற் அருஜன் - இராவணனுக்கு உதவிபரியவந்த காணப்படும் புள்ளிகளும் மாறுகின்றன இராக்ஷசன் . விபீஷணனால் கொல்லப்பட்ட வாம் . ஆதலால் இப் பூ மண்டல துருவ டவன் . முனைக்கும் சூரியனுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் அருஷணர் - சூதருஷியின் புத்திரர் . இவர் இருப்பதாக எண்ணப்படுகிறது . இது க்கு உரோம அருஷணர் எனவும் பெயர் . ) வன்றி அத்துருவ முனையின் வடகோடி அருஷன் தருமன் எனும் மனுவின் புத்தி யில் வட்டவடிவான மின்னற்சோதி எக் ரன் . மனைவி நந்தி காலத்தும் பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கிற அருபப்பிரமர் - உலகம் முப்பத்தொன்ற தாம் . அவ்வட்டத்தின் நடுவிடம் திணிந்த னுள் இருபத்தெட்டாவதாகிய ஆகாசா இருளாகத் தோற்று கிற தென்கிறார்கள் . நந்தியாய தனலோக முதலிய நான்குலங் இந்த இடங்களிலும் சிலர் வாழ்ந்து கொண் களிலும் முறையே தங்கும் நான்குவகைப் டிருக்கின்றனராம் . அவ்வொளி அவர் பிரமகணங்கள் . இவர்களைத் தியானமைந் களின் போக்குவாவிற்கு உபகாரமான தா தனுள் ஐந்தாவதிற் றேறியவர் என்பர் . | யிருக்கிறதென்பர் . ( மணிமேகலை அர்க்கதந்தீர் - சோமகரைக் காணக . அருபை - ஒரு தெய்வம் . பஜஹாரிணியின் அர்க்கன் - வசுக்களிலொருவன் தருமனுக்கு குமரி . வீர்யகலித முண்டு செய்பவள் . வசுவிடம் உதித்த குமரன் . பாரி அசனை ( மார் . ) அர்ச்சகன் - - ஒச்சன் கிராமதேவதை பூஜகன் . அரைஞாண்கட்டுதல் சிற்றுடையுடுத்தல் - அர்ச்சசு - வேனன் தோளைக் கடைந்ததி பிள்ளை பிறந்த ஒருவயதாகிய பிறந்த னால் உண்டான பெண்ணுரு . இவள் இல மாதம் பிறந்த நக்ஷத்திரத்திலே பிள்ளை - க்ஷமி அம்சம் ; பிருதுவை மணந்தனள் . யைச் சுத்த ஜலத்திலே முழுக்காட்டிப் அர்ச்சிகம் - ஓர் மலை . பிராமணருக்கு ஆராதனை செய்து சுபக் அசீசிசு - தக்ஷன் குமரி . கிரிசாசுவன கோளுதயமாகப் பொன்னரை ஞாண் தரித் | தேவி . குமரன் தூம்ரகேசன் . துச் சிற்றாடை யுடுத்துஞ் சடங்கு . அர்த்தசித்தீ - சாத்தியருக்குப் பிறந்த அரையம் - இது பெரியதொரு நகரம் . சிற் குமரன் . றரையம் போரையமென்னும் இரண்டு அர்த்த்த ர்சீ - பதினேழாவது புத்தன் . பிரிவினையுடையது . ( புறநானூறு ) அர்த்தநாரீசன் - பார்வதிபிராட்டி கௌதமர் அரோசகபோகம் - இது நாவையும் மனதை ஆச்சிரமத்தில் தவஞ்செய்து சிவமூர்த்தி யும் அநுசரித்த திரிதோஷங்களால் பிறப் யின் திருவுருவில் பாதியுருப் பெற்றனள் . பது . இது வாத பித்த சிலேஷ்ம சந்தி அன்று முதல் அர்த்தநாரிபாகன் ஆயினன் . பாத துக்கமென ஐந்து வகைப்படும் . இது பிருங்கியைக் காண்க . நாவை உருசி தெரியவொட்டாது வேறு அர்த்தபிரகரணன் - புதன் குமரன் . படுத்தும் . இதனை வேம்பின் லேகியம் அர்த்தழலம் - நக்ஷத்திரம் காண்க . நவரஸத்துவையல் வில்வாதிலேக்யம் கர்த்தவசு - இரப்பியன் புத்திரன் - 13