அபிதான சிந்தாமணி

பாகவரதன் 1968 பாக்யவதி ருஷி. பாகவாதன் - புனிந்தன் குமான், இவன் அவுரவருஷி தடுத்தனர். இவர்களுள் முத குமான் தேவவூதி. ல்வி சுமதி, கருப்பிணியென்றுணர்ந்த சகக் பாகன் - விருத்திராசுரன் தம்பியாகிய அசு களத்தியர் அவளுக்கு நஞ்சூட்ட அவள் என். இந்திரனார் கொல்லப்பட்டவன். அவுரவர் அனுக்கிரகத்தால் உயிர்பெற்றுச் பாகஸ்வரி தலாரண தேசத்து அதிபதி, சகரனைப் பெற்றாள். (பாகவதம்.) ருதுபானி. (பா. சபாபர்வம்). பாதசுசி - பதினான்காம் மன்வந்தரத்து பாகாசித்தன் - சத்தம் நித்யம்பிரயத்தினத் திற்குப் பின்புண்டாகையினால், இந்த ஏது பாததாயன்- பார்ப்பினி வைசியனைக்கூடிப் வில், யாலவாதி சத்தங்களுக்கு ஈச்வரப் பெற்ற பிள்ளை. பயத்னம் பூர்வத்வ முண்டாயிருக்கையி பாதுதை - இமயபர்வதத்தில் பிறக்கும் ஓர் னும், மானுஷப்ரயத்தினத்தினலே உண் நதி. (பா - வன) டாயிருக்கிற தீவிரத்வம், மந்தத்துவ முத பாகுபலி - ருஷபத்தீர்த்தங் காருக்குச் சுநந் லாயிருக்கிற தந்ததா லோஷ்டகங்களின் தையிடம் பிறந்தவர். வியாபாரத்தினாலே ஜயத்வ மில்லாதபடி பாததன் - பிரஞ்சயன் குமரன், யாலென்க. (சிவ சித்). பாகுலிகன் - சோமதத்தன் தந்தை, அசாங் பாகீரதி-1. கங்கைக்கு ஒரு பெயர். சூர்யவம் கனம்சம், சந்தனு தம்பி, பிரதீபன் குமரன். சத்துப் பகீரதன் தவத்தால் பூமிக்குவந்த பாக்கிழார் குன்றத்தூரில் இருந்த படியால் இப்பெயர் அடைந்தனள். இவள் வேளாண் குலத்தவர். பிரமன் சபைக்கு வந்தபோது வாயுவும் பாக்கு - 1. இளம்பாக்கு, களிப்பாக்கு, மற் உடன் வந்த வேகத்தால் ஆடைசற்று றது வெட்டை. இது பனை, தென்னை விலக அதை வருணன் ஆவலுடன் கண்ட போன்ற புல்வகையினைச் சேர்ந்தது. குளி தால் பிரமனிடம் சாபமடைந்து வருண ர்ந்த இடங்களில் பயிராவது, இது நெடு னாகப் பூமியில் உதித்த சந்தனுவை மண நாள் இருக்குமென்பர். இது பாளைவிட்டு ந்து வசுக்களைப் புத்திரனாகப் பெற்றுத் மலர்ந்து குலைகளினிறையக் காய்கொண்டு தன்பதம் அடைந் தனள். பழுக்கும். ஒவ்வொரு குலையிலும் அதிக 2. தேவராட்டி வேடம் பூண்ட ஒருத்தி காய்களிருக்கும். ஒரு மரத்தில் 4, 5, 6 தன் மக்கள் உதயணன்பாற் கற்று கல்வி குலைகளுண்டாம். இதன் காய்கள் பழுத்த கேள்விகளிற் சிறந்து விளங்குவதாகத்தெ பின் தோல் நீக்கி வெற்றிலையும் சுண்ணாம் ரிந்த பிரச்சோதனன் அவன் அழைத்துப் பும் கலந்த நீரில் வேகவைத்துச் சாயப் பாராட்டி மறுநாட் சேனைகளுடன் கௌ பாக்குச் செய்வர். சாம்பிக்கு அனுப்ப எண்ணியது தெரிந்து 2. பாக்கு என்பது கமுகமாக் கொட் அதனால் தன்னுடைய சூளுறவு தவறி டை, இதனைப் பகுத்துப் பதஞ்செய்வதால் விடுமே யென்றெண்ணிய யூகியின் கட்டளை இதனைப் பாக்கென்பர் போலும், இச் யால் தெய்வாவேசங் கொண்டவள் போல் சொல் பகு எனும் பகுதி இரட்டித்து முத உஞ்சை நகரின் வீதியில் வந்து ஆடிச் னீண்ட ஆகுபெயர். சனங்களை நோக்கி நீங்கள் நீர்விழவு செய் 3. மிகவும் பிஞ்சு, அதிகமுதிர்ச்சி மிக யத் தொடங்கீராயின் மறுபடியும் நளகிரி வும் புதிய பாக்கு, பச்சை நிறமான மேனிப் யினிடத்தே புகுந்து ஊரை அழித்துவிடு பாக்கு, சொக்குதல், ஆகிய இப்பாக்குக வேன் என்று சொல்லி அச்சுறுத்தி நீர் ளில் ஒன்றகப்பட்டாலும் தின்னாமல் ஒழிக் விழாச் செய்யும்படி செய்வித்தவள் இவள். கக்கடவாய். (பெ. கதை). பாக்யவதி - ஒரு வைசியன் பெண். இவள் பாதகன் - 1. வோனுடைய வலதுதொ தமக்கை புண்ணியவதி. இவ் விருவரும் டையைக் கடைந்ததால் பிறந்த கோரரூப கேதாரநாதர் விரதம் அநுட்டித்து அர முடையவன், இவனை இருடிகள் நிஷிதா மணந்து செல்வத்திருந்தபோது வென்றழைத்தனர். பாக்யவதி செல்வத்தால் விரதத்தை மற 2. (சூ.) விருகன் குமரன், இவன் இரா ந்து அரசனால் நீக்கப்பட்டுக் காடடை ச்சியத்தைப் பகைவர் அபகரிக்கையில் ந்து புத்திரனைத் தமக்கையிடம் அனுப் அரசன் பாரியருடன் வநமடைந்து மரண பிச்செல்வம் பெற்று வரக் கூறினள். இப் மடைய உடனிறக்கவெண்ணிய பாரியரை புத்திரன் செல்வம்பெற்று வரும்வழியில் சரை
பாகவரதன் 1968 பாக்யவதி ருஷி . பாகவாதன் - புனிந்தன் குமான் இவன் அவுரவருஷி தடுத்தனர் . இவர்களுள் முத குமான் தேவவூதி . ல்வி சுமதி கருப்பிணியென்றுணர்ந்த சகக் பாகன் - விருத்திராசுரன் தம்பியாகிய அசு களத்தியர் அவளுக்கு நஞ்சூட்ட அவள் என் . இந்திரனார் கொல்லப்பட்டவன் . அவுரவர் அனுக்கிரகத்தால் உயிர்பெற்றுச் பாகஸ்வரி தலாரண தேசத்து அதிபதி சகரனைப் பெற்றாள் . ( பாகவதம் . ) ருதுபானி . ( பா . சபாபர்வம் ) . பாதசுசி - பதினான்காம் மன்வந்தரத்து பாகாசித்தன் - சத்தம் நித்யம்பிரயத்தினத் திற்குப் பின்புண்டாகையினால் இந்த ஏது பாததாயன்- பார்ப்பினி வைசியனைக்கூடிப் வில் யாலவாதி சத்தங்களுக்கு ஈச்வரப் பெற்ற பிள்ளை . பயத்னம் பூர்வத்வ முண்டாயிருக்கையி பாதுதை - இமயபர்வதத்தில் பிறக்கும் ஓர் னும் மானுஷப்ரயத்தினத்தினலே உண் நதி . ( பா - வன ) டாயிருக்கிற தீவிரத்வம் மந்தத்துவ முத பாகுபலி - ருஷபத்தீர்த்தங் காருக்குச் சுநந் லாயிருக்கிற தந்ததா லோஷ்டகங்களின் தையிடம் பிறந்தவர் . வியாபாரத்தினாலே ஜயத்வ மில்லாதபடி பாததன் - பிரஞ்சயன் குமரன் யாலென்க . ( சிவ சித் ) . பாகுலிகன் - சோமதத்தன் தந்தை அசாங் பாகீரதி -1 . கங்கைக்கு ஒரு பெயர் . சூர்யவம் கனம்சம் சந்தனு தம்பி பிரதீபன் குமரன் . சத்துப் பகீரதன் தவத்தால் பூமிக்குவந்த பாக்கிழார் குன்றத்தூரில் இருந்த படியால் இப்பெயர் அடைந்தனள் . இவள் வேளாண் குலத்தவர் . பிரமன் சபைக்கு வந்தபோது வாயுவும் பாக்கு - 1. இளம்பாக்கு களிப்பாக்கு மற் உடன் வந்த வேகத்தால் ஆடைசற்று றது வெட்டை . இது பனை தென்னை விலக அதை வருணன் ஆவலுடன் கண்ட போன்ற புல்வகையினைச் சேர்ந்தது . குளி தால் பிரமனிடம் சாபமடைந்து வருண ர்ந்த இடங்களில் பயிராவது இது நெடு னாகப் பூமியில் உதித்த சந்தனுவை மண நாள் இருக்குமென்பர் . இது பாளைவிட்டு ந்து வசுக்களைப் புத்திரனாகப் பெற்றுத் மலர்ந்து குலைகளினிறையக் காய்கொண்டு தன்பதம் அடைந் தனள் . பழுக்கும் . ஒவ்வொரு குலையிலும் அதிக 2. தேவராட்டி வேடம் பூண்ட ஒருத்தி காய்களிருக்கும் . ஒரு மரத்தில் 4 5 6 தன் மக்கள் உதயணன்பாற் கற்று கல்வி குலைகளுண்டாம் . இதன் காய்கள் பழுத்த கேள்விகளிற் சிறந்து விளங்குவதாகத்தெ பின் தோல் நீக்கி வெற்றிலையும் சுண்ணாம் ரிந்த பிரச்சோதனன் அவன் அழைத்துப் பும் கலந்த நீரில் வேகவைத்துச் சாயப் பாராட்டி மறுநாட் சேனைகளுடன் கௌ பாக்குச் செய்வர் . சாம்பிக்கு அனுப்ப எண்ணியது தெரிந்து 2. பாக்கு என்பது கமுகமாக் கொட் அதனால் தன்னுடைய சூளுறவு தவறி டை இதனைப் பகுத்துப் பதஞ்செய்வதால் விடுமே யென்றெண்ணிய யூகியின் கட்டளை இதனைப் பாக்கென்பர் போலும் இச் யால் தெய்வாவேசங் கொண்டவள் போல் சொல் பகு எனும் பகுதி இரட்டித்து முத உஞ்சை நகரின் வீதியில் வந்து ஆடிச் னீண்ட ஆகுபெயர் . சனங்களை நோக்கி நீங்கள் நீர்விழவு செய் 3. மிகவும் பிஞ்சு அதிகமுதிர்ச்சி மிக யத் தொடங்கீராயின் மறுபடியும் நளகிரி வும் புதிய பாக்கு பச்சை நிறமான மேனிப் யினிடத்தே புகுந்து ஊரை அழித்துவிடு பாக்கு சொக்குதல் ஆகிய இப்பாக்குக வேன் என்று சொல்லி அச்சுறுத்தி நீர் ளில் ஒன்றகப்பட்டாலும் தின்னாமல் ஒழிக் விழாச் செய்யும்படி செய்வித்தவள் இவள் . கக்கடவாய் . ( பெ . கதை ) . பாக்யவதி - ஒரு வைசியன் பெண் . இவள் பாதகன் - 1. வோனுடைய வலதுதொ தமக்கை புண்ணியவதி . இவ் விருவரும் டையைக் கடைந்ததால் பிறந்த கோரரூப கேதாரநாதர் விரதம் அநுட்டித்து அர முடையவன் இவனை இருடிகள் நிஷிதா மணந்து செல்வத்திருந்தபோது வென்றழைத்தனர் . பாக்யவதி செல்வத்தால் விரதத்தை மற 2. ( சூ . ) விருகன் குமரன் இவன் இரா ந்து அரசனால் நீக்கப்பட்டுக் காடடை ச்சியத்தைப் பகைவர் அபகரிக்கையில் ந்து புத்திரனைத் தமக்கையிடம் அனுப் அரசன் பாரியருடன் வநமடைந்து மரண பிச்செல்வம் பெற்று வரக் கூறினள் . இப் மடைய உடனிறக்கவெண்ணிய பாரியரை புத்திரன் செல்வம்பெற்று வரும்வழியில் சரை