அபிதான சிந்தாமணி

பக்ஷவிபக்ஷ அனைகாந்திகள் 1066 பக்ஷிசுவரர் புறா, சிபியின் லான சத்தமாயிருக்கிற பவுஏகதேசத்தி யாலுபதேசிக்கப் பெற்றது. கோழி, கந் லும், திரணமாதியா யிருக்கிற விபட்ச தமூர்த்திக்குக் கொடியாம். அன்றி, திரு ஏகதேசத்திலும் இல்லா தபடியால் என்க. சிராப்பள்ளியில் அரசன் சேனையை மறித் (சிவ. சித்). துப் போரிட்டதுமாம். பக்ஷவிபக்ஷவியாபகசபக்ஷ ஏகதேசவிரு பொருட்டு அக்னிகொண்ட தேகமாம். த்தியெனும் அனைகாந்திகள் அன்றி வாதிட்ட இருவர் தவத்தால் புணர கோவல்ல கொம்பை யுடைத்தாகையால், உருக் கொடுத்ததுமாம், ஆந்தை, இந்த எது, பக்ஷமாயிருக்கிற பசுவினிடத் பூசைசெய்து முத்தியடைந்த உருவமு திலும் விபக்ஷமான எல்லாப் பசுக்களிடத் மாம், காகம், சநிக்கு வாகனமாம், இவ்வு தும், சபகமான யானை முதலியவிடத்தும் ருக்கொண்ட அசுரன் உருவமுமாம். யமப் இருக்கையினால் என்க. (சிவ. சித்). பிரீதியுமாம். நாரை, மதுரையில் பொற் பக்ஷவிபக்ஷவ்மாபக விருத்தன் சத்தம், மாமரையினின்று நல்லறிவு பெற்ற உரு நிதயம் காரியமாகையால் இந்தக் காரியத்வ வாம். ஈ, சிவபூசை செய்ததால் ஈங்கோய் மென்கிற சாத்தியத்திற்கு விபரீதமாயிருக் மலையெனப் பெயர் தந்ததுமாம். பூவை- கிற அநித்யத்தோடு வியாப்தமாகையா மன்மதன் தூதாம். கருடன், விஷ்ணுவி லும் பக்ஷவிபக்ஷ வியாபகனாகையாலும், ற்கு வாகனமாம். கழுகு-சம்பாதி, சடாயு, (சிவ. சித்). முதலியோர் கொண்ட உருவாம். சக்ரவா பக்ஷவியாபகசபக்ஷவிபக்ஷ ஏகதேசவிரு கம், இது பெண்கள் கொங்கைக் கிணை த்தியெனும் அனைகாந்திகள் - சத்தம், யாகக் கூறும் பக்ஷி. இதனைக் காமத்திற் அநித்யம், பிரத்யக்ஷமாகையினால் என்கிற குத் தூண்டும் புள்ளாகக் கூறுவதுண்டு, ஏது, பிரத்யத்வம் பக்ஷமான சத்தம் இது பகற்காலத் திணை பிரியாதிருந்து இர எல்லாவற்றிலும் இருக்கையினாலும் சபக்ஷ வில் பிரிந்து நிற்பதாகக் கூறுவர். விபக்ஷங்களிலெங்கு மிராமலிருக்கையாலு னைக் கவிகள் நூல்களிற் புகழ்ந்து கூறுவர். மென்பர். (சிவ. சித்) கிளி, மன்மதனுக்கு வாகனமாம். பக்ஷாபாசம் - பக்ஷமாயுள்ள நெருப்பினி செல்லவுமாம். சுகருக்கு உருவமாம். கல் சூடில்லாமை ஆபாசமாகையால், கிக்குச் சிவமூர்த்தியால் கொடுக்கப்பட் அரஷ்ணம் வந்தி என்பது. இதனை அப்ர இது காலமறிந்து கூறுவது. இது சித்திவிசேடணம் என்பர். (சிவ. சித்). சிம்மளத் தீவின் பெருமையையும் பத்மா பக்ஷி (ரு) வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், வதியின் விசனத்தையும் கல்கிக்குக் கூறி கோழி, மயில், இவற்றிற்கு முறையே மணக்கச் செய்தது. அருந்தருஷியின் மன எழுத்து அ, இ, உ, எ, ஒ உண்டி, நடை, மயக்கத்திற்குக் காரணம் வினவி மார்க் அரசு, தூக்கம், சாவு; பிற்பக்கமாகில் கண்ட ருஷியைப் பிரளயகாலத்தில் எதை உண்டி, சாவு, தூக்கம், அரசு, நடை; சா, எப்படிக் கண்டீர் அதை அப்படிக் கூறுக தூக்கம் இல்லாதபொழுது அறிந்து செய் எனக் கேட்டது. (கல்கி - புரா.) கோட் யுள் முதலிய செய்தல் நன்மை, டான் இலக்குமியைக் காண்க. பக்ஷிகள் - பக்ஷிகளில் பலபுண்ணிய வுருக் பக்ஷசுவார் - ஒரு முனிவர், இவர் விருதை கொண்டன உள. அவற்றிற் சில சுருக்கிக் புத்திரருள் ஒருவர். இவர் க்ஷராப்தியின் கூறுகிறேன். அன்னம் பிரமனுக்கு வாக பாலுண்டு உயிர் தாங்கி வருகையில் அக் னம், கருடன் விஷ்ணுவிற்கு வாகனம். கடலிலுள்ள சலசரங்கள் மனைவி மயில் கந்தமூர்த்திக்கு வாகனமாயது, இந் ளுடனிருத்தல்கண்டு தாமும் அவ்வாறி திரனுக்கு ஆபத்துக்காலத்தில் உடம்பை ரூக்க விரும்பிச் சுதன்மனெனும் அரசனி யுதவியது. கழுகு சடாயுவின் உரு, இவ் டஞ்சென்று தன்னெண்ணத்தைத் தெரி வுருக் கொண்டோர் இருமுனிவர் பிரத் விக்க அரசன் இவர் பக்ஷியுருக்கொண் தியக்ஷமாகக் கழுகாசலத்தில் தவம் புரி டிருத்தலை யெண்ணித் தம் பதினைந்து கின்றனர். சிம்புள் - நாசிங்கத்தின் கர்வ பெண்களுள் விரும்பியவர் உம்மை மண பங்கத்தின் பொருட்டு வீரபத்திரரால் ந்து கொள்ளக்கடவர் என இருடி மன்ம எடுக்கப்பட்டவுரு. குயில், தக்ஷயாகத்திற் தனையொப்ப வடிவுகொண்டு அவர்களி குப் பயந்த இந்திரற்கு உருவம். மன்மதகா டஞ்செல்ல அவர்களனை வரும் இருடியை ளம், கரிக்குருவி, மதுரையில் சிவமூர்த்தி மணந்து சுகித்தனர். (சிவமகாபுராணம்.) மக்க
பக்ஷவிபக்ஷ அனைகாந்திகள் 1066 பக்ஷிசுவரர் புறா சிபியின் லான சத்தமாயிருக்கிற பவுஏகதேசத்தி யாலுபதேசிக்கப் பெற்றது . கோழி கந் லும் திரணமாதியா யிருக்கிற விபட்ச தமூர்த்திக்குக் கொடியாம் . அன்றி திரு ஏகதேசத்திலும் இல்லா தபடியால் என்க . சிராப்பள்ளியில் அரசன் சேனையை மறித் ( சிவ . சித் ) . துப் போரிட்டதுமாம் . பக்ஷவிபக்ஷவியாபகசபக்ஷ ஏகதேசவிரு பொருட்டு அக்னிகொண்ட தேகமாம் . த்தியெனும் அனைகாந்திகள் அன்றி வாதிட்ட இருவர் தவத்தால் புணர கோவல்ல கொம்பை யுடைத்தாகையால் உருக் கொடுத்ததுமாம் ஆந்தை இந்த எது பக்ஷமாயிருக்கிற பசுவினிடத் பூசைசெய்து முத்தியடைந்த உருவமு திலும் விபக்ஷமான எல்லாப் பசுக்களிடத் மாம் காகம் சநிக்கு வாகனமாம் இவ்வு தும் சபகமான யானை முதலியவிடத்தும் ருக்கொண்ட அசுரன் உருவமுமாம் . யமப் இருக்கையினால் என்க . ( சிவ . சித் ) . பிரீதியுமாம் . நாரை மதுரையில் பொற் பக்ஷவிபக்ஷவ்மாபக விருத்தன் சத்தம் மாமரையினின்று நல்லறிவு பெற்ற உரு நிதயம் காரியமாகையால் இந்தக் காரியத்வ வாம் . சிவபூசை செய்ததால் ஈங்கோய் மென்கிற சாத்தியத்திற்கு விபரீதமாயிருக் மலையெனப் பெயர் தந்ததுமாம் . பூவை கிற அநித்யத்தோடு வியாப்தமாகையா மன்மதன் தூதாம் . கருடன் விஷ்ணுவி லும் பக்ஷவிபக்ஷ வியாபகனாகையாலும் ற்கு வாகனமாம் . கழுகு - சம்பாதி சடாயு ( சிவ . சித் ) . முதலியோர் கொண்ட உருவாம் . சக்ரவா பக்ஷவியாபகசபக்ஷவிபக்ஷ ஏகதேசவிரு கம் இது பெண்கள் கொங்கைக் கிணை த்தியெனும் அனைகாந்திகள் - சத்தம் யாகக் கூறும் பக்ஷி . இதனைக் காமத்திற் அநித்யம் பிரத்யக்ஷமாகையினால் என்கிற குத் தூண்டும் புள்ளாகக் கூறுவதுண்டு ஏது பிரத்யத்வம் பக்ஷமான சத்தம் இது பகற்காலத் திணை பிரியாதிருந்து இர எல்லாவற்றிலும் இருக்கையினாலும் சபக்ஷ வில் பிரிந்து நிற்பதாகக் கூறுவர் . விபக்ஷங்களிலெங்கு மிராமலிருக்கையாலு னைக் கவிகள் நூல்களிற் புகழ்ந்து கூறுவர் . மென்பர் . ( சிவ . சித் ) கிளி மன்மதனுக்கு வாகனமாம் . பக்ஷாபாசம் - பக்ஷமாயுள்ள நெருப்பினி செல்லவுமாம் . சுகருக்கு உருவமாம் . கல் சூடில்லாமை ஆபாசமாகையால் கிக்குச் சிவமூர்த்தியால் கொடுக்கப்பட் அரஷ்ணம் வந்தி என்பது . இதனை அப்ர இது காலமறிந்து கூறுவது . இது சித்திவிசேடணம் என்பர் . ( சிவ . சித் ) . சிம்மளத் தீவின் பெருமையையும் பத்மா பக்ஷி ( ரு ) வல்லூறு ஆந்தை காகம் வதியின் விசனத்தையும் கல்கிக்குக் கூறி கோழி மயில் இவற்றிற்கு முறையே மணக்கச் செய்தது . அருந்தருஷியின் மன எழுத்து உண்டி நடை மயக்கத்திற்குக் காரணம் வினவி மார்க் அரசு தூக்கம் சாவு ; பிற்பக்கமாகில் கண்ட ருஷியைப் பிரளயகாலத்தில் எதை உண்டி சாவு தூக்கம் அரசு நடை ; சா எப்படிக் கண்டீர் அதை அப்படிக் கூறுக தூக்கம் இல்லாதபொழுது அறிந்து செய் எனக் கேட்டது . ( கல்கி - புரா . ) கோட் யுள் முதலிய செய்தல் நன்மை டான் இலக்குமியைக் காண்க . பக்ஷிகள் - பக்ஷிகளில் பலபுண்ணிய வுருக் பக்ஷசுவார் - ஒரு முனிவர் இவர் விருதை கொண்டன உள . அவற்றிற் சில சுருக்கிக் புத்திரருள் ஒருவர் . இவர் க்ஷராப்தியின் கூறுகிறேன் . அன்னம் பிரமனுக்கு வாக பாலுண்டு உயிர் தாங்கி வருகையில் அக் னம் கருடன் விஷ்ணுவிற்கு வாகனம் . கடலிலுள்ள சலசரங்கள் மனைவி மயில் கந்தமூர்த்திக்கு வாகனமாயது இந் ளுடனிருத்தல்கண்டு தாமும் அவ்வாறி திரனுக்கு ஆபத்துக்காலத்தில் உடம்பை ரூக்க விரும்பிச் சுதன்மனெனும் அரசனி யுதவியது . கழுகு சடாயுவின் உரு இவ் டஞ்சென்று தன்னெண்ணத்தைத் தெரி வுருக் கொண்டோர் இருமுனிவர் பிரத் விக்க அரசன் இவர் பக்ஷியுருக்கொண் தியக்ஷமாகக் கழுகாசலத்தில் தவம் புரி டிருத்தலை யெண்ணித் தம் பதினைந்து கின்றனர் . சிம்புள் - நாசிங்கத்தின் கர்வ பெண்களுள் விரும்பியவர் உம்மை மண பங்கத்தின் பொருட்டு வீரபத்திரரால் ந்து கொள்ளக்கடவர் என இருடி மன்ம எடுக்கப்பட்டவுரு . குயில் தக்ஷயாகத்திற் தனையொப்ப வடிவுகொண்டு அவர்களி குப் பயந்த இந்திரற்கு உருவம் . மன்மதகா டஞ்செல்ல அவர்களனை வரும் இருடியை ளம் கரிக்குருவி மதுரையில் சிவமூர்த்தி மணந்து சுகித்தனர் . ( சிவமகாபுராணம் . ) மக்க