அபிதான சிந்தாமணி

பனைநாடு 100 பன்னிருவர் ஆழ்வார்கள் இது (20) க்கு மேற்பட்ட வருஷங்களில் பன்றிக்காடி -இது, இமயமலைச் சார்பில் பலன் தரும். தோட்டக்கால்களில் வேலி உள்ள பிராணி. இதன் தேகத்தில் காடிக் யாக வைப்பர். அடிமரம் கனத்துத் தூண் இருப்பது போல் மயிர் மூடியிருக்கும். போக விருக்கும். மடல்கள் வாள் போல் இதன் உடலும் முகமும் பன்றியை யொத் கூர்மையுடனிருக்கும். ஒலை வீடு மூடவும், தவை. இதன் வால் நீளம். இது கோபிக் பாய் முடையவும், புத்தகங்கள் முதலிய கையில் மயிரைச் சிலிர்த்துக் கொண்டு பல வேலைகளுக்குதவும், காய் நுங்காம், காடிபோல் பின் கால்களில் நின்று கொண்டு பழம் பனாட்டு செய்வர். கள்ளைச் சாறாக்கி போரிடும். வெல்லம், கற்கண்டு முதலிய செய்வர். பன்றி நாடு இராமநாதபுரம் சிவகங்கை அடிமரம் வீட்டிற்கு வலச்சல் முதலிய முதலிய சேர்ந்தது. செய்வர். பன்னகசயனன் - பாம்பிடம் பள்ளிகொ 2. சிந்துதேசத்தில் பெரும்பாலும் ண்ட திருமால். எல்லா நிலங்களிலும் வளரும் மரம். இது பன்னகாபரணன் - தாருகவனத்து இருடி புல்வகையில் பெரிது. இப் பனை இந்துக் கள் சிவமூர்த்தியிடம் விரோதித்து ஆபி களுக்குப் பலவகையில் உதவி, வீட்டுக்குக் சாரயாகஞ்செய்து ஏவிய பாம்புக களை அணி கூரையாகவும், படுக்கப் பாயாகவும், எழுத களாக அணிந்த சிவமூர்த்தி. வும் மற்றும் பலவிதத்தில் உதவுகிறது. பன்னவாதை - சுதாயுவின் தாய். இது முதலில் கிழங்கையும், முதிர்ச்சியில் பன்னாசன் - திரணாசனைக் காண்க. நுங்கு, பழம், கள், சாறு, வெல்லம், வீடு களுக்குத் தூலப்பட்டை, வரிச்சல், நார், பன்னிரண்டு (பாவம்) தெசை - உதயம், கயிறு முதலிய வகைகளாக உபயோகப் தனம், பிராத்ரு, தோழமை, புத்ரன், சத்ரு படுகிறது. இதன்வகை, நாட்டுப் பனை, பாரி, மிருத்யு, புண்ணியம், கருமம், ஆயம், அலகுப்பனை, கூந்தற்பனை, தாளிப்பனை, வியம், இவை ஒருவனுக்குச் சன்மம் முத நிலப்பனை முதலிய. லாக நேர்வன. (விதான). பன்னிரண்டு லக்னம் - க -வது சன்மலக் பனைநாடு முடத்திருமாறன் காலத்தழி வடைந்த பாண்டி நாட்டில் ஒன்று. னம், உ-வது ஓராலக்னம், கூ-வது கடிகா பனையோலை விசிறி - பனையோலை விசிறி லக்னம், ச-வது ஆருடலக்கனம், ரு-வது யினால் வாததோஷம், சிலேஷ்மரோகம், நக்ஷத்ரலக்னம், சு-வது காரகலக்னம், எ- பித்தாதிக்கம், அரோசகம், ஆகிய இவை வது ஆதெரிசலக்னம், அ - வது ஆயுர்லக் கள் நீங்கும். னம், க வது திரேக்காணலக்னம், 50 - பன்சசேனி இருஷபன் குமரனாகிய பர வது அங்கிசலக்னம், சுக - வது நவாங்கிச தன் பாரி. விச்வரூபன் பெண். லக்னம், கஉ வது பாவலக்னம். பன்றி - இதன் முகம் நீண்டு இருபுறத் பன்னிருபடலம் - அகத்தியர் மாணாக்கர் திலும் கொம்புகளைப் பெற்றிருக்கும். இது பன்னிருவராலும் கூறப்பட்ட புறப்பொரு தன் நீண்டமூக்கை பூமிக்குள் நுழைத்துக் கிழங்கு முதலிய தோண்டித் தின்னும். பன்னிரு பாட்டியல் இஃது இந்திரகாளி பிளவுபட்ட குளம்புகள் உள்ளது. இதன் யார் முதலான பல புலவர்களாற் செய்யப் தேகத்தில் முரட்டு மயிர்கள் உண்டு. இது பட்டது. இதில் நூல்களுக்குரியப் பத்துப் நாட்டில் தாழ்ந்த ஒட்டர், குறவர், உப்புர பொருத்தங்களின் இலக்கணமும் தொண் வர் முதலியவர்களால் ஆகாரத்தின் பொரு ணூற்றறுவகைப் பிரபந்தங்களின் இலக் ட்டு வளர்க்கப்படுகிறது. இது ஒருமுறை கணமும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. க்கு ஐந்தாறு குட்டிகள் போடும். இதன் பழைய நூல். உடல் பருத்தும், கால்கள் குறுகியு மிருக் பன்னிருவர் ஆழ்வார்கள் பொய்கையாழ் கும். இதில் ஒருவகை, காட்டில் வாழும் வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திரும பன்றியுமுண்டு. அது காட்டுப்பன்றி. இது ழிசையாழ்வார், நம்மாழ்வார், மதுரகவி பருத்தவுடல் பெற்றுக் காட்டில் வசித்து யாழ்வார், குலசேகராழ்வார், பெரியாழ் நாட்டில் வந்து பயிர்களை நாசஞ்செய்வது. வார், ஆண்டாள், தொண்டரடிப்பொடி இதை ஆகாரத்தின் பொருட்டு வேட்டை யாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், திருமங்கை யாடுகிறார்கள். யாழ்வார். ணூல்,
பனைநாடு 100 பன்னிருவர் ஆழ்வார்கள் இது ( 20 ) க்கு மேற்பட்ட வருஷங்களில் பன்றிக்காடி -இது இமயமலைச் சார்பில் பலன் தரும் . தோட்டக்கால்களில் வேலி உள்ள பிராணி . இதன் தேகத்தில் காடிக் யாக வைப்பர் . அடிமரம் கனத்துத் தூண் இருப்பது போல் மயிர் மூடியிருக்கும் . போக விருக்கும் . மடல்கள் வாள் போல் இதன் உடலும் முகமும் பன்றியை யொத் கூர்மையுடனிருக்கும் . ஒலை வீடு மூடவும் தவை . இதன் வால் நீளம் . இது கோபிக் பாய் முடையவும் புத்தகங்கள் முதலிய கையில் மயிரைச் சிலிர்த்துக் கொண்டு பல வேலைகளுக்குதவும் காய் நுங்காம் காடிபோல் பின் கால்களில் நின்று கொண்டு பழம் பனாட்டு செய்வர் . கள்ளைச் சாறாக்கி போரிடும் . வெல்லம் கற்கண்டு முதலிய செய்வர் . பன்றி நாடு இராமநாதபுரம் சிவகங்கை அடிமரம் வீட்டிற்கு வலச்சல் முதலிய முதலிய சேர்ந்தது . செய்வர் . பன்னகசயனன் - பாம்பிடம் பள்ளிகொ 2. சிந்துதேசத்தில் பெரும்பாலும் ண்ட திருமால் . எல்லா நிலங்களிலும் வளரும் மரம் . இது பன்னகாபரணன் - தாருகவனத்து இருடி புல்வகையில் பெரிது . இப் பனை இந்துக் கள் சிவமூர்த்தியிடம் விரோதித்து ஆபி களுக்குப் பலவகையில் உதவி வீட்டுக்குக் சாரயாகஞ்செய்து ஏவிய பாம்புக களை அணி கூரையாகவும் படுக்கப் பாயாகவும் எழுத களாக அணிந்த சிவமூர்த்தி . வும் மற்றும் பலவிதத்தில் உதவுகிறது . பன்னவாதை - சுதாயுவின் தாய் . இது முதலில் கிழங்கையும் முதிர்ச்சியில் பன்னாசன் - திரணாசனைக் காண்க . நுங்கு பழம் கள் சாறு வெல்லம் வீடு களுக்குத் தூலப்பட்டை வரிச்சல் நார் பன்னிரண்டு ( பாவம் ) தெசை - உதயம் கயிறு முதலிய வகைகளாக உபயோகப் தனம் பிராத்ரு தோழமை புத்ரன் சத்ரு படுகிறது . இதன்வகை நாட்டுப் பனை பாரி மிருத்யு புண்ணியம் கருமம் ஆயம் அலகுப்பனை கூந்தற்பனை தாளிப்பனை வியம் இவை ஒருவனுக்குச் சன்மம் முத நிலப்பனை முதலிய . லாக நேர்வன . ( விதான ) . பன்னிரண்டு லக்னம் - -வது சன்மலக் பனைநாடு முடத்திருமாறன் காலத்தழி வடைந்த பாண்டி நாட்டில் ஒன்று . னம் - வது ஓராலக்னம் கூ - வது கடிகா பனையோலை விசிறி - பனையோலை விசிறி லக்னம் - வது ஆருடலக்கனம் ரு - வது யினால் வாததோஷம் சிலேஷ்மரோகம் நக்ஷத்ரலக்னம் சு - வது காரகலக்னம் பித்தாதிக்கம் அரோசகம் ஆகிய இவை வது ஆதெரிசலக்னம் - வது ஆயுர்லக் கள் நீங்கும் . னம் வது திரேக்காணலக்னம் 50 - பன்சசேனி இருஷபன் குமரனாகிய பர வது அங்கிசலக்னம் சுக - வது நவாங்கிச தன் பாரி . விச்வரூபன் பெண் . லக்னம் கஉ வது பாவலக்னம் . பன்றி - இதன் முகம் நீண்டு இருபுறத் பன்னிருபடலம் - அகத்தியர் மாணாக்கர் திலும் கொம்புகளைப் பெற்றிருக்கும் . இது பன்னிருவராலும் கூறப்பட்ட புறப்பொரு தன் நீண்டமூக்கை பூமிக்குள் நுழைத்துக் கிழங்கு முதலிய தோண்டித் தின்னும் . பன்னிரு பாட்டியல் இஃது இந்திரகாளி பிளவுபட்ட குளம்புகள் உள்ளது . இதன் யார் முதலான பல புலவர்களாற் செய்யப் தேகத்தில் முரட்டு மயிர்கள் உண்டு . இது பட்டது . இதில் நூல்களுக்குரியப் பத்துப் நாட்டில் தாழ்ந்த ஒட்டர் குறவர் உப்புர பொருத்தங்களின் இலக்கணமும் தொண் வர் முதலியவர்களால் ஆகாரத்தின் பொரு ணூற்றறுவகைப் பிரபந்தங்களின் இலக் ட்டு வளர்க்கப்படுகிறது . இது ஒருமுறை கணமும் சொல்லப்பட்டுள்ளன . க்கு ஐந்தாறு குட்டிகள் போடும் . இதன் பழைய நூல் . உடல் பருத்தும் கால்கள் குறுகியு மிருக் பன்னிருவர் ஆழ்வார்கள் பொய்கையாழ் கும் . இதில் ஒருவகை காட்டில் வாழும் வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் திரும பன்றியுமுண்டு . அது காட்டுப்பன்றி . இது ழிசையாழ்வார் நம்மாழ்வார் மதுரகவி பருத்தவுடல் பெற்றுக் காட்டில் வசித்து யாழ்வார் குலசேகராழ்வார் பெரியாழ் நாட்டில் வந்து பயிர்களை நாசஞ்செய்வது . வார் ஆண்டாள் தொண்டரடிப்பொடி இதை ஆகாரத்தின் பொருட்டு வேட்டை யாழ்வார் திருப்பாணாழ்வார் திருமங்கை யாடுகிறார்கள் . யாழ்வார் . ணூல்