அபிதான சிந்தாமணி

அருந்தமன் 96) அருளையர் னர். இந்ததி, கொண்டு வில் ஆ வேண்டாதிருக்கவும் விரும்பித் தம்பதிகள் தரிசித்துப் பிரார்த்திப்பது வழக்கம். இவ ளிடம் சூரியன், இந்திரன், அக்கி மூவரும் ஸ்திரீகளின் மனோபாவமறிய வேதிய ருருக்கொண்டு சென்றனர். இவர்களைத் தேவரென்று அறிந்து கொண்ட அருந்ததி, அர்க்கிய பாத்தியத்திற்கு நீர்கொண்டு வரச் செல்ல இம்மூவரும் அவளைத் தடு த்து நாங்களே இக்கும்பத்தை நீரால் நிறைக்கிறோமென்று முதலில், இந்திரன் ஜன்மத்தால் பிராமணனிடத்தில் பயமிலா போடும் பலியுணவை உண்ணவேண்டிக் காக்கைகள் கூடியிருப்பதை "கொடுங்கட் காக்கைக் கூர்வாய்ப்பேடை" என்னுஞ் செய்யுளில் நக்கீரர் வெகு சிறப்பாக எழு துகிறார் (கூசு எ) இவனுடைய சிறுகுடி யென்னுமூர் மிகப் பழமையுடைய தாகக் கொண்டு மூதூரென்னும் பெயராலே கூறு வர் கள்ளில் ஆத்திரேயனார் “ஆதியரு மன் மூதூரன்ன" என்றார். குறு. (உ.க.) இவனை நற்றிணையிற் பாடியவர் நக்கீரர். (நற்றிணை). ராதிகளால் என் பதவியை ஒருவன் யார். இவர்கள் சிவாலயத்தில் பூமாலை அடைவது சத்தியமாயின் இக்குடம் காற் ' தொடுக்கும் தொழில் மேற்கொண்டவர் பங்கு நீரால் நிறைக எனவும், அக்கி, யாக கள், இராமநாதபுரம் ஜில்லாவில் உள்ளவர் த்தைக் காட்டிலும் அதிதியைப் பூசித் கள். இவர்கள் ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு தன்னமளிப்பதில் யான் திருப்தியடை முன் தொண்டை நாட்டிலிருந்து சென் வது சத்தியமாயின் மற்ற காற்பங்கும் நீர் றவர்கள். (தர்ஸ்டன்.) நிறைக எனவும், சூரியன், நாடோறும் மந் அரும்பைத்தொள்ளாயிரம் - ஒட்டக்கூத்த தேஹர்கள் செய்யும் தீமையை வேதியர் ராற் பாடப்பட்ட ஒரு பிரபந்தம். செய்யும் அர்க்கிய பிரதானமாகிய பிரம் அருவந்தை- அம்பர் கிழானருவந்தையைக் மாஸ்திரம் நீக்குவ துண்மையாயின் மிகுதி காண்க. காற்பங்கு நிறைக எனவும், அருந்ததி, அருவர் - கஞ்சம் தாலூக்காவில் கரையோரத் இரகசிய ஸ்தானமும் இதா புருஷ சம் திலுள்ள உழவர்கள். (தர்ஸ்ட ன்). பாஷணையுங் கிடைக்காவெல்லை ஸ்திரீகள் அருவாநாடு - தென்னாற்காடு. பெண்ணை பதிவிரதைகள் ஆதலின் ஸ்திரீகளைச் சாக் | யாற்றிற்குத் தென்பாகம் (கூடலூர், மஞ்ச ரதையாகக் காக்க என முழுதும் நிரம் குப்பம்) பியது. இவள் சுவாகாவால் அநுக்ரகம் அருவாவசு-(I) பராவசுவைக் காண்க. பெற்றவள். (சிவமகாபுராணம்.) 2. ரைப்பியரிஷியின் இரண்டாவது புத் 2. ஒரு பர்வதம், 'திரன். இவன் சகோதரன் பராவசு. 3. (அநுருந்ததி) இதில் (து) கெட்டது. அருவா வட தலை-செங்கற்பட்டு நில்லா . நாயகனின் விருப்பத்தை அநுசரிப்பவள். அருளாளதாசர் - இவர்க்குமதுரகவிவரதராஜ பார- அநுசா.) | ஐயங்கார் எனவும் பெயர். இவர் நெல்லி 4. பதரபாசனம் காண்க. நகர்வாசி, கவிபாடுவதில் வல்லவர். இவர் அருந்தமன்- குபேரனைக் காண்க. தமிழில் ஒரு பாகவதபுராணம் பாடி யிருக் அருமருந்து தேசிகர் - இவர் பாண்டி நாட கின்ற னர். | டுத் திருச்செந்தூரிலிருந்த சைவர். பல அருளாளப் பெருமாளேம் பெருமானார்- இலக்கியங்களிலிருந்த சொற்களைத் திர யஞ்ஞமூர்த்தியைக் காண்க, ட்டி ஒரு சொற் பல பொருளுடைய அருளாளப்பெருமாள்- ஞானசாரம் பிரமேய வாக அரும்பொருள்விளக்கமெனும் நிகண் சாரமென்னும் நூலியற்றிய வைஷ்ணவர். டியற்றியவர். அஃது (200) விருத்த இவர் உடையவருடைய நியமனப்படி பே முடையது. தில்லை மன்றில் அரங்கேற் ரருளாளரைத்திருவாராதனஞ் செய்திருக்க நியமனம் பெற்றவர். (14th Century) அருமன் - இவன் ஒரு பிரபு. சிறுகுடி அருளாளன் ஒரு மறையவன் திருச்சோற் யென்ன மூரிலே பரம்பரைச் செல்வறுத்துறையில் சிவமூர்த்தியால் அளவு முடைய மரபிலே தோன்றியவன். எக் | படாத சோறு பெற்றவன். காலத்தும் வருவார்க்கு வரையாது சோற் அருளையர்--தாயுமான சுவாமிகள் என்பவ றுணவு கொடுப்பவன். இவன் வீட்டில் ரிடம் உபதேசம் பெற்றவர். தாயுமான நாள்தோறும் தெய்வத்துக்கு நிவேதித்துப் சுவாமிகளின் சிறியதாயின் குமாரர். வீட்டில் அருளைய க்கு
அருந்தமன் 96 ) அருளையர் னர் . இந்ததி கொண்டு வில் வேண்டாதிருக்கவும் விரும்பித் தம்பதிகள் தரிசித்துப் பிரார்த்திப்பது வழக்கம் . இவ ளிடம் சூரியன் இந்திரன் அக்கி மூவரும் ஸ்திரீகளின் மனோபாவமறிய வேதிய ருருக்கொண்டு சென்றனர் . இவர்களைத் தேவரென்று அறிந்து கொண்ட அருந்ததி அர்க்கிய பாத்தியத்திற்கு நீர்கொண்டு வரச் செல்ல இம்மூவரும் அவளைத் தடு த்து நாங்களே இக்கும்பத்தை நீரால் நிறைக்கிறோமென்று முதலில் இந்திரன் ஜன்மத்தால் பிராமணனிடத்தில் பயமிலா போடும் பலியுணவை உண்ணவேண்டிக் காக்கைகள் கூடியிருப்பதை கொடுங்கட் காக்கைக் கூர்வாய்ப்பேடை என்னுஞ் செய்யுளில் நக்கீரர் வெகு சிறப்பாக எழு துகிறார் ( கூசு ) இவனுடைய சிறுகுடி யென்னுமூர் மிகப் பழமையுடைய தாகக் கொண்டு மூதூரென்னும் பெயராலே கூறு வர் கள்ளில் ஆத்திரேயனார் ஆதியரு மன் மூதூரன்ன என்றார் . குறு . ( . . ) இவனை நற்றிணையிற் பாடியவர் நக்கீரர் . ( நற்றிணை ) . ராதிகளால் என் பதவியை ஒருவன் யார் . இவர்கள் சிவாலயத்தில் பூமாலை அடைவது சத்தியமாயின் இக்குடம் காற் ' தொடுக்கும் தொழில் மேற்கொண்டவர் பங்கு நீரால் நிறைக எனவும் அக்கி யாக கள் இராமநாதபுரம் ஜில்லாவில் உள்ளவர் த்தைக் காட்டிலும் அதிதியைப் பூசித் கள் . இவர்கள் ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு தன்னமளிப்பதில் யான் திருப்தியடை முன் தொண்டை நாட்டிலிருந்து சென் வது சத்தியமாயின் மற்ற காற்பங்கும் நீர் றவர்கள் . ( தர்ஸ்டன் . ) நிறைக எனவும் சூரியன் நாடோறும் மந் அரும்பைத்தொள்ளாயிரம் - ஒட்டக்கூத்த தேஹர்கள் செய்யும் தீமையை வேதியர் ராற் பாடப்பட்ட ஒரு பிரபந்தம் . செய்யும் அர்க்கிய பிரதானமாகிய பிரம் அருவந்தை - அம்பர் கிழானருவந்தையைக் மாஸ்திரம் நீக்குவ துண்மையாயின் மிகுதி காண்க . காற்பங்கு நிறைக எனவும் அருந்ததி அருவர் - கஞ்சம் தாலூக்காவில் கரையோரத் இரகசிய ஸ்தானமும் இதா புருஷ சம் திலுள்ள உழவர்கள் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . பாஷணையுங் கிடைக்காவெல்லை ஸ்திரீகள் அருவாநாடு - தென்னாற்காடு . பெண்ணை பதிவிரதைகள் ஆதலின் ஸ்திரீகளைச் சாக் | யாற்றிற்குத் தென்பாகம் ( கூடலூர் மஞ்ச ரதையாகக் காக்க என முழுதும் நிரம் குப்பம் ) பியது . இவள் சுவாகாவால் அநுக்ரகம் அருவாவசு - ( I ) பராவசுவைக் காண்க . பெற்றவள் . ( சிவமகாபுராணம் . ) 2 . ரைப்பியரிஷியின் இரண்டாவது புத் 2 . ஒரு பர்வதம் ' திரன் . இவன் சகோதரன் பராவசு . 3 . ( அநுருந்ததி ) இதில் ( து ) கெட்டது . அருவா வட தலை - செங்கற்பட்டு நில்லா . நாயகனின் விருப்பத்தை அநுசரிப்பவள் . அருளாளதாசர் - இவர்க்குமதுரகவிவரதராஜ பார - அநுசா . ) | ஐயங்கார் எனவும் பெயர் . இவர் நெல்லி 4 . பதரபாசனம் காண்க . நகர்வாசி கவிபாடுவதில் வல்லவர் . இவர் அருந்தமன் - குபேரனைக் காண்க . தமிழில் ஒரு பாகவதபுராணம் பாடி யிருக் அருமருந்து தேசிகர் - இவர் பாண்டி நாட கின்ற னர் . | டுத் திருச்செந்தூரிலிருந்த சைவர் . பல அருளாளப் பெருமாளேம் பெருமானார் இலக்கியங்களிலிருந்த சொற்களைத் திர யஞ்ஞமூர்த்தியைக் காண்க ட்டி ஒரு சொற் பல பொருளுடைய அருளாளப்பெருமாள் - ஞானசாரம் பிரமேய வாக அரும்பொருள்விளக்கமெனும் நிகண் சாரமென்னும் நூலியற்றிய வைஷ்ணவர் . டியற்றியவர் . அஃது ( 200 ) விருத்த இவர் உடையவருடைய நியமனப்படி பே முடையது . தில்லை மன்றில் அரங்கேற் ரருளாளரைத்திருவாராதனஞ் செய்திருக்க நியமனம் பெற்றவர் . ( 14th Century ) அருமன் - இவன் ஒரு பிரபு . சிறுகுடி அருளாளன் ஒரு மறையவன் திருச்சோற் யென்ன மூரிலே பரம்பரைச் செல்வறுத்துறையில் சிவமூர்த்தியால் அளவு முடைய மரபிலே தோன்றியவன் . எக் | படாத சோறு பெற்றவன் . காலத்தும் வருவார்க்கு வரையாது சோற் அருளையர் - - தாயுமான சுவாமிகள் என்பவ றுணவு கொடுப்பவன் . இவன் வீட்டில் ரிடம் உபதேசம் பெற்றவர் . தாயுமான நாள்தோறும் தெய்வத்துக்கு நிவேதித்துப் சுவாமிகளின் சிறியதாயின் குமாரர் . வீட்டில் அருளைய க்கு