அபிதான சிந்தாமணி

பள்ளிகொண்டான் 1053 பறவைகள் இவர்களின் பட்டங்கள் நாய்க்கர், வர்மா, ற்றின் உதவியால் இப்பிராணிகள் மரம் படையாச்சி, கண்டன், சேரன், சோழன், விட்டு மரம் தாவும் போது (50) கஜத்திற்கு பாண்டியன், நயினார், உடையார், சம்புரா மேல் தாவுகின்றன. இவற்றிற் சில பறக் யர், பிள்ளை, ரெட்டி, கௌண்டன், காவா கும் பூனை, பறக்கும் குரங்கு, பறக்கும் குள் ண்டான், செம்பியன், சோழகனார். இவர் ளகரி. இவற்றை (பிளிரோபிட்ரா) என்பர். கள் சூர்ய, சந்திரவம்சத்தவ பன்றியும், பறக்கும் மீன் - இது நீர்வாழ் சாதிய அக்னிகுலம், ருத்ரவன்னியன், கிருஷ்ண லொன்று, இது (கஉ) அங்குல நீளமுள் வந்நியன், சம்புவந்நியன், பிரம்மவந்நியன், ளது. இது கூட்டமாக வசிக்கும். இம்மீன் இந்திரவந்தியன் எனவும் கூறுவர். பின் களை வேறு மீன்கள் தூரத்தின் இவை னும் அக்னி, அரசு, க்ஷத்ரியன், நாகவடம், அவற்றினின்று தப்ப நூற்றுக்கணக்காய் நாட்டாமன், ஓலைவந்நியன், பாண்டமுட்டு, மேலெழும்பிச் சிறிது தூரம் பறந்து தப் பெருமாள் கோத்ரம், பள்ளிகள் சைவர், பும், பின் நீரில் நீந்திச் செல்லும் என்பர். வைஷ்ணவர். இவர்களிற்சிலர் பேய் பிசாச பறநாட்டுப் பெருங்கொற்றனர் - கடைச் வணக்கமுடையர். மைசூரில் வாபள்ளிகள் சங்க மருவிய புலவர். (அகநானூறு,) என சிலருண்டு. இவர்கள் ஒவ்வொரு பறம்புநாடு -1. பாரி என்னும் வள்ளலின் கிராமத்திலும் மற்ற சாதியருடன் சேரா நாடு. முந்நூறு ஊர்களையுடையது (புற.நா) மல் தனித்திருப்பர். இவர்களிருக்கும் ' 2. இது வேள் பாரியெனும் வள்ளல் தெரு பள்ளித்தெரு எனப்படும். இவர் ஆண்ட நாடு, இது பாண்டி நாட்டிலிருந்த களிற் சிலர் தேன் பள்ளிகள் என்பர். தாகச் சாசனங்கள் கூறும், இது பாரிமலை, இவர்கள் பாண்டவர்கள் வந்திமரத்தில் தங் பிரான்மலை யெனும் கொடுங்குன்றமா கள் ஆயுதங்களை வைத்தனர் வந்திசம்பத் யிருக்கலாம். தினால் என்பர். பறவைகள் - இவற்றின் பொது இலக்க பள்ளிகொண்டான் - இவர் ஒரு பாதவர் ணம் பறத்தலால் பறவை. இவை எலும் குலத்தைச் சேர்ந்த பிரபு. இவர் பலவித் புக்கூடு, அலகுகள், பாதம், நகம், கழுத்து, வான்களுக்குப் பொருள் உதவிக் கவி காது, கண், இறகுகள் எனும் இவற்றின் கொண்டவர் ; இவர்மீது நையாண்டிப்புல சேர்க்கையால் அமையப்பெற்றவை, பிரா வன் "வள்ளிகொண்டான் மயிலேறிக் ணிகளின் எலும்புக ளவற்றின் தேகங்க கொண்டான் மதிபோலுமலை, வெள்ளி 'ளைத் தாங்கிச் செல்கின்றன: பூமியில் நட கொண்டான் விடையேறிக்கொண்டான் மாடும் பிராணிகளின் எலும்புகள் கனமா விண்ணவர்க்கமுதம், துள்ளிகொண்டான் யிருக்கின்றன. ஆகாய சஞ்சாரியாகிய புள்ளிலேறிக் கொண்டான் சுபசோபனஞ் பக்ஷிகளின் எலும்புக்கூடு, இலேசாய்த் சேர், பள்ளிகொண்டான் புகழேறிக் துவாரமுள்ள தா யிருக்கிறது. இக் குழா கொண்டானென்று பார்க்கவென்றே." யெலும்புகள் சுவாசாசயத்துட னியைந்து எனப் பாடிப் பரிசுபெற்றவன். பறவைகள் பறக்கையில் தங்களிடத்துள்ள பள்ளிதாசிரி - தமிழ்நாட்டுத் தமிழ் பேசும் காற்றை உதவுகின்றன. அப்போது எலும் தாசிரி ஜாதியர். புகளில் காற்றில்லாமையால் பறவைகள் பள்ளிமிசைத் தொடர்தல் மிகவும் பெரிய எளிதாகப் பறக்கின்றன. இறக்கைகள் - கங்குலிடத்துப் பெரியவரைநாடனை உற இவை இறகுகளைப் பெற்று ஆகாயத்தில் க்கத்தை யொழிந்து சயனத்திலே பற்றி செல்லச் செய்தலா லிறக்கையெனப்படும். 'யது. (பு. வெ. பெருந்திணை). இறக்கை ஒரு விசிறிபோன்றது. இதில் பறக்கும் மிருகங்கள் - ஆப்ரிகாவின் கீழ்ப் அடியில் குழல்போன்ற உட்சத்தமைந்த பாகவாசி. பிராணிகளில் சில மரமேறும் எலும்புடன் சம்பந்தப்பட்ட இறகுகள் பழக்கமுள்ளவை. அவ்வினத்தில் சிலவற் பக்கவிலாவுட னியைந்து இருக்கின்றன. றிற்குப் பறப்பதற்கு உதவியான இறக்கை இவ்விறக்கைகள் பறவைகளுக்குக் கை போன்ற தோல் கழுத்திற்கும் தோள்க போல் உதவுகின்றன. இவ்விறக்கைகள் ளுக்கு மிடையிலும் முன்கால் பின் கால்க உயர்ந்து பறக்கும் பணிகளுக்கு நீண்டும், ளுக்கிடையிலும் உள்ள விலாப்பக்கங்களி பூமியில் உலாவும் பறவைகளுக்குக் குறுகி லும் பின் கால்களின் பின்புறந்தொடங்கி 'யும் உள்ளன. இறகுகள் - பேரிறகுகள், வால் வரையிலும் வளர்ந்திருக்கிறது. இவ நடுத்தரமான போர்வை யிறகுகள், சிற்றிற நகும் ஒன் கான் ஆம்
பள்ளிகொண்டான் 1053 பறவைகள் இவர்களின் பட்டங்கள் நாய்க்கர் வர்மா ற்றின் உதவியால் இப்பிராணிகள் மரம் படையாச்சி கண்டன் சேரன் சோழன் விட்டு மரம் தாவும் போது ( 50 ) கஜத்திற்கு பாண்டியன் நயினார் உடையார் சம்புரா மேல் தாவுகின்றன . இவற்றிற் சில பறக் யர் பிள்ளை ரெட்டி கௌண்டன் காவா கும் பூனை பறக்கும் குரங்கு பறக்கும் குள் ண்டான் செம்பியன் சோழகனார் . இவர் ளகரி . இவற்றை ( பிளிரோபிட்ரா ) என்பர் . கள் சூர்ய சந்திரவம்சத்தவ பன்றியும் பறக்கும் மீன் - இது நீர்வாழ் சாதிய அக்னிகுலம் ருத்ரவன்னியன் கிருஷ்ண லொன்று இது ( கஉ ) அங்குல நீளமுள் வந்நியன் சம்புவந்நியன் பிரம்மவந்நியன் ளது . இது கூட்டமாக வசிக்கும் . இம்மீன் இந்திரவந்தியன் எனவும் கூறுவர் . பின் களை வேறு மீன்கள் தூரத்தின் இவை னும் அக்னி அரசு க்ஷத்ரியன் நாகவடம் அவற்றினின்று தப்ப நூற்றுக்கணக்காய் நாட்டாமன் ஓலைவந்நியன் பாண்டமுட்டு மேலெழும்பிச் சிறிது தூரம் பறந்து தப் பெருமாள் கோத்ரம் பள்ளிகள் சைவர் பும் பின் நீரில் நீந்திச் செல்லும் என்பர் . வைஷ்ணவர் . இவர்களிற்சிலர் பேய் பிசாச பறநாட்டுப் பெருங்கொற்றனர் - கடைச் வணக்கமுடையர் . மைசூரில் வாபள்ளிகள் சங்க மருவிய புலவர் . ( அகநானூறு ) என சிலருண்டு . இவர்கள் ஒவ்வொரு பறம்புநாடு - 1 . பாரி என்னும் வள்ளலின் கிராமத்திலும் மற்ற சாதியருடன் சேரா நாடு . முந்நூறு ஊர்களையுடையது ( புற . நா ) மல் தனித்திருப்பர் . இவர்களிருக்கும் ' 2 . இது வேள் பாரியெனும் வள்ளல் தெரு பள்ளித்தெரு எனப்படும் . இவர் ஆண்ட நாடு இது பாண்டி நாட்டிலிருந்த களிற் சிலர் தேன் பள்ளிகள் என்பர் . தாகச் சாசனங்கள் கூறும் இது பாரிமலை இவர்கள் பாண்டவர்கள் வந்திமரத்தில் தங் பிரான்மலை யெனும் கொடுங்குன்றமா கள் ஆயுதங்களை வைத்தனர் வந்திசம்பத் யிருக்கலாம் . தினால் என்பர் . பறவைகள் - இவற்றின் பொது இலக்க பள்ளிகொண்டான் - இவர் ஒரு பாதவர் ணம் பறத்தலால் பறவை . இவை எலும் குலத்தைச் சேர்ந்த பிரபு . இவர் பலவித் புக்கூடு அலகுகள் பாதம் நகம் கழுத்து வான்களுக்குப் பொருள் உதவிக் கவி காது கண் இறகுகள் எனும் இவற்றின் கொண்டவர் ; இவர்மீது நையாண்டிப்புல சேர்க்கையால் அமையப்பெற்றவை பிரா வன் வள்ளிகொண்டான் மயிலேறிக் ணிகளின் எலும்புக ளவற்றின் தேகங்க கொண்டான் மதிபோலுமலை வெள்ளி ' ளைத் தாங்கிச் செல்கின்றன : பூமியில் நட கொண்டான் விடையேறிக்கொண்டான் மாடும் பிராணிகளின் எலும்புகள் கனமா விண்ணவர்க்கமுதம் துள்ளிகொண்டான் யிருக்கின்றன . ஆகாய சஞ்சாரியாகிய புள்ளிலேறிக் கொண்டான் சுபசோபனஞ் பக்ஷிகளின் எலும்புக்கூடு இலேசாய்த் சேர் பள்ளிகொண்டான் புகழேறிக் துவாரமுள்ள தா யிருக்கிறது . இக் குழா கொண்டானென்று பார்க்கவென்றே . யெலும்புகள் சுவாசாசயத்துட னியைந்து எனப் பாடிப் பரிசுபெற்றவன் . பறவைகள் பறக்கையில் தங்களிடத்துள்ள பள்ளிதாசிரி - தமிழ்நாட்டுத் தமிழ் பேசும் காற்றை உதவுகின்றன . அப்போது எலும் தாசிரி ஜாதியர் . புகளில் காற்றில்லாமையால் பறவைகள் பள்ளிமிசைத் தொடர்தல் மிகவும் பெரிய எளிதாகப் பறக்கின்றன . இறக்கைகள் - கங்குலிடத்துப் பெரியவரைநாடனை உற இவை இறகுகளைப் பெற்று ஆகாயத்தில் க்கத்தை யொழிந்து சயனத்திலே பற்றி செல்லச் செய்தலா லிறக்கையெனப்படும் . ' யது . ( பு . வெ . பெருந்திணை ) . இறக்கை ஒரு விசிறிபோன்றது . இதில் பறக்கும் மிருகங்கள் - ஆப்ரிகாவின் கீழ்ப் அடியில் குழல்போன்ற உட்சத்தமைந்த பாகவாசி . பிராணிகளில் சில மரமேறும் எலும்புடன் சம்பந்தப்பட்ட இறகுகள் பழக்கமுள்ளவை . அவ்வினத்தில் சிலவற் பக்கவிலாவுட னியைந்து இருக்கின்றன . றிற்குப் பறப்பதற்கு உதவியான இறக்கை இவ்விறக்கைகள் பறவைகளுக்குக் கை போன்ற தோல் கழுத்திற்கும் தோள்க போல் உதவுகின்றன . இவ்விறக்கைகள் ளுக்கு மிடையிலும் முன்கால் பின் கால்க உயர்ந்து பறக்கும் பணிகளுக்கு நீண்டும் ளுக்கிடையிலும் உள்ள விலாப்பக்கங்களி பூமியில் உலாவும் பறவைகளுக்குக் குறுகி லும் பின் கால்களின் பின்புறந்தொடங்கி ' யும் உள்ளன . இறகுகள் - பேரிறகுகள் வால் வரையிலும் வளர்ந்திருக்கிறது . இவ நடுத்தரமான போர்வை யிறகுகள் சிற்றிற நகும் ஒன் கான் ஆம்