அபிதான சிந்தாமணி

பவித்திரர் | 1056 பளிக்கறைமண்டபம் ரியென்னும் பழனி ஜமாப்புடன் வ வருங் கவிக்க 3. பிளவாத முனைகளை யுடையதும், கொட்டை முந்திரிகைப்பழம், தமர்த்தம் உலராத முனைகளுடையதும், பசுமையான பழம், கொய்யாப்பழம், எலுமிச்சம்பழம், நிறமுள்ளதுமான தர்ப்பையால் பவித் பலவகை நாரத்தம்பழம், சீத்தாப்பழம், சம் செய்யவேண்டும். கோவின் வால் கொம்மட்டிமாதுளம்பழம், பேரீச்சம்பழம். ரோமத்தால் செய்தபவித்ரம் விசேஷம். பலவகைக் கிச்சிலிப்பழம், பூதகிச்சிலிப் (வித ஸ்மிருதி.) பழம், வெள்ளரிப்பழம், முலாம்பழம், தர் பவித்திரர் - பதினான்காம் மந்வந்தரத்துத் போசிப்பழம், காரை, சூரை, பாலை, புளி, தேவர். களா, மாதுளம்பழம், பனம்பழம், பவித்திரை - விசாரசருமர் தாய், எச்சதத் பழனியப்பன் சேர்வைக்காரர் - இவர் தன் தேவி. 1 நொச்சியூரிலிருந்த கவிவாணர். இவர் சற் பவியசூடாமணி பாண்டியன் - முழுது 'றேறக்குறைய (.00) வருஷங்களுக்கு கண்டராமனைக் காண்க. முன்னிருந்தவர். திருவுசாத்தான புசா விரகாாசன் - புரிசைக் கிரியென்னும் ணம் இயற்றியவர். பட்டணத்து அரசன். பாவஞ்செய்து கரி பழனி ஜமீன்தார் - இவர் ஒரு புலியைச் யாய்ப் பிறந்தும் மாம்சபக்ஷணம் நீக்கி நன் சுட்டுக் களிப்புடன் வந்த சமயத்தில் ஒரு மையடைந்தவன். கவிஞர் கூக்குரலிட்டு பின்வருங் கவிகூறக் பவிஷ்யத்புராணம் - இது பதினெண்புரா, கேட்டு, அக் கவிப்புலிக்கு இரண்டுபை ணங்களுள் ஒன்று, இது உலக உற்பத்தி ரூபா கொடுவென்று கட்டளையிடப்பெற்ற சிருட்டிபேதம் முதலியவற்றை உரைப் போது கூறியது. "பையாடாவப் பணி பது. (உக,000 கிரந்தமுடையது.) யேந்து சொக்கர் பதியைவிட்டு, வையா பவுரார் - வசுதேவருடைய பாரி. புரிக்கு வரும்போதிலென்னை வழிமறித்து, பவுஷ்பஞ்சி - சகவர்மா மாணாக்கர். மெய்யாத் தொடர்ந்து கவிப்புலி தானும் பவோற்ப்வன் - 1. சிவமூர்த்தியின் திரு வெருட்டுகின்றது, ஐயா விசயகிரித் துரை நாமங்களில் ஒன்று, யேயுன் னடைக்கலமே." 2. ஏகாதசருத்ரரில் ஒருவன். பழிச்சினர்பணிதல்-- விளங்கிய கீர்த்தியை பவ்யன் -1. ஓர் முனிவன், பாரி மமதை. யுடைய, இறைவனைப் பெறும் பேற்றை - 2. பிரியவிரதன் குமரன் ; சாகத் தீவை நினைந்து வாழ்த்தினராய் வணங்கியது. யாண்டவன். | (பு. வெ. பாடாண்.) பழமதுரை - இது கடல் கொள்ள வந்த பழையர் - இவர் மலைநாடுகளில் தேனெ மதுரை.. இது இப்போதுள்ள மதுரைப் டுத்துவரும் ஒரு பழங்குடியினர். "பழை பதிக்குக் கிழக்கே இருந்ததாகத் தெரிகின் யர் தம் மனையன பழாறை" என்பது இரா றது ; "தமிழொடு பிறந்து பழமதுரையில் மாவதாரம். இக் குடித்தலைவர் முன்னா வளர்ந்தகொடி'' (மீனாட்சி, சப்பாணி. ளிற் சிறந்த வீரராய் விளங்கினர். சங்க க-டு. பழமதுரை மேடென்ற ஓரிடமும், காலத்தே தலையாலங்கானத்துச் செரு பழமதுரை முனியென்ற ஒரு முனியின் வென் றநெடுஞ்செழியற்கு முக்கிய படைத் கோயிலும் அங்கேயுண்டு. (திருவிளை.) தலைவனாக விளங்கிய "பழையன் மாறன் பழமொழி -சைநமுனிவராகிய மூன்றுறை என்பான் இக்குடியைச் சேர்ந்தவனென் யரையனாரால் செய்யப்பட்ட நீதி நூல் சங்க றே கருதப்படுகிறான். மருவியபதினெண்கீழ்க்கணக்கினுள் ஒன்று பழையனூர் நீலி - நீலியைக் காண்க. ஒவ்வொருபழமொழியை இறுதியில் பெற்ற பழையன் -1. பாண்டி நாட்டில் மோகூரில் நானூறு வெண்பாக்களையுடையது. உள்ள குறுநிலமன்னன். இவன் காவல் பழவகை-ரஸ் தாளிப்பழம், மொந்தன்பழம், மரமாக வேம்பினை வளர்த்தனன் (புறநா.) செவ்வாழை, வெள்வாழை, அடுக்குவா 2. இவன் பாண்டியன் படைத்தலைவன், ழைப்பழம், மலைவாழை பச்சைவாழைப் மோகூராண்டவன். இவன் அறுகை என் பழம், கருவாழைப்பழம், நவரைவாழை னும் மோரிய அரசனுக்குப் பகைவனாத பல்வகை பலாப்பழங்கள், பலசாதி மாம் லால் அவ்வறுகைக்கு நண்பனாகிய செங் பழங்கள், விளாம்பழம், இலந்தைப்பழம், குட்டுவனிவனுடன் போரிட்டு வென்றான், அத்திப்பழம், நாவற்பழம், வெள்ளை நாவற் பளிக்கறைமண்டபம் - இது காவிரிப்பூம் பழம், சம்பு நாவற்பழம், குழிநாவற்பழம் | பட்டினத்தைச் சார்ந்த உவவனத்திலுள்ள - -
பவித்திரர் | 1056 பளிக்கறைமண்டபம் ரியென்னும் பழனி ஜமாப்புடன் வருங் கவிக்க 3 . பிளவாத முனைகளை யுடையதும் கொட்டை முந்திரிகைப்பழம் தமர்த்தம் உலராத முனைகளுடையதும் பசுமையான பழம் கொய்யாப்பழம் எலுமிச்சம்பழம் நிறமுள்ளதுமான தர்ப்பையால் பவித் பலவகை நாரத்தம்பழம் சீத்தாப்பழம் சம் செய்யவேண்டும் . கோவின் வால் கொம்மட்டிமாதுளம்பழம் பேரீச்சம்பழம் . ரோமத்தால் செய்தபவித்ரம் விசேஷம் . பலவகைக் கிச்சிலிப்பழம் பூதகிச்சிலிப் ( வித ஸ்மிருதி . ) பழம் வெள்ளரிப்பழம் முலாம்பழம் தர் பவித்திரர் - பதினான்காம் மந்வந்தரத்துத் போசிப்பழம் காரை சூரை பாலை புளி தேவர் . களா மாதுளம்பழம் பனம்பழம் பவித்திரை - விசாரசருமர் தாய் எச்சதத் பழனியப்பன் சேர்வைக்காரர் - இவர் தன் தேவி . 1 நொச்சியூரிலிருந்த கவிவாணர் . இவர் சற் பவியசூடாமணி பாண்டியன் - முழுது ' றேறக்குறைய ( . 00 ) வருஷங்களுக்கு கண்டராமனைக் காண்க . முன்னிருந்தவர் . திருவுசாத்தான புசா விரகாாசன் - புரிசைக் கிரியென்னும் ணம் இயற்றியவர் . பட்டணத்து அரசன் . பாவஞ்செய்து கரி பழனி ஜமீன்தார் - இவர் ஒரு புலியைச் யாய்ப் பிறந்தும் மாம்சபக்ஷணம் நீக்கி நன் சுட்டுக் களிப்புடன் வந்த சமயத்தில் ஒரு மையடைந்தவன் . கவிஞர் கூக்குரலிட்டு பின்வருங் கவிகூறக் பவிஷ்யத்புராணம் - இது பதினெண்புரா கேட்டு அக் கவிப்புலிக்கு இரண்டுபை ணங்களுள் ஒன்று இது உலக உற்பத்தி ரூபா கொடுவென்று கட்டளையிடப்பெற்ற சிருட்டிபேதம் முதலியவற்றை உரைப் போது கூறியது . பையாடாவப் பணி பது . ( உக 000 கிரந்தமுடையது . ) யேந்து சொக்கர் பதியைவிட்டு வையா பவுரார் - வசுதேவருடைய பாரி . புரிக்கு வரும்போதிலென்னை வழிமறித்து பவுஷ்பஞ்சி - சகவர்மா மாணாக்கர் . மெய்யாத் தொடர்ந்து கவிப்புலி தானும் பவோற்ப்வன் - 1 . சிவமூர்த்தியின் திரு வெருட்டுகின்றது ஐயா விசயகிரித் துரை நாமங்களில் ஒன்று யேயுன் னடைக்கலமே . 2 . ஏகாதசருத்ரரில் ஒருவன் . பழிச்சினர்பணிதல் - - விளங்கிய கீர்த்தியை பவ்யன் - 1 . ஓர் முனிவன் பாரி மமதை . யுடைய இறைவனைப் பெறும் பேற்றை - 2 . பிரியவிரதன் குமரன் ; சாகத் தீவை நினைந்து வாழ்த்தினராய் வணங்கியது . யாண்டவன் . | ( பு . வெ . பாடாண் . ) பழமதுரை - இது கடல் கொள்ள வந்த பழையர் - இவர் மலைநாடுகளில் தேனெ மதுரை . . இது இப்போதுள்ள மதுரைப் டுத்துவரும் ஒரு பழங்குடியினர் . பழை பதிக்குக் கிழக்கே இருந்ததாகத் தெரிகின் யர் தம் மனையன பழாறை என்பது இரா றது ; தமிழொடு பிறந்து பழமதுரையில் மாவதாரம் . இக் குடித்தலைவர் முன்னா வளர்ந்தகொடி ' ' ( மீனாட்சி சப்பாணி . ளிற் சிறந்த வீரராய் விளங்கினர் . சங்க - டு . பழமதுரை மேடென்ற ஓரிடமும் காலத்தே தலையாலங்கானத்துச் செரு பழமதுரை முனியென்ற ஒரு முனியின் வென் றநெடுஞ்செழியற்கு முக்கிய படைத் கோயிலும் அங்கேயுண்டு . ( திருவிளை . ) தலைவனாக விளங்கிய பழையன் மாறன் பழமொழி - சைநமுனிவராகிய மூன்றுறை என்பான் இக்குடியைச் சேர்ந்தவனென் யரையனாரால் செய்யப்பட்ட நீதி நூல் சங்க றே கருதப்படுகிறான் . மருவியபதினெண்கீழ்க்கணக்கினுள் ஒன்று பழையனூர் நீலி - நீலியைக் காண்க . ஒவ்வொருபழமொழியை இறுதியில் பெற்ற பழையன் - 1 . பாண்டி நாட்டில் மோகூரில் நானூறு வெண்பாக்களையுடையது . உள்ள குறுநிலமன்னன் . இவன் காவல் பழவகை - ரஸ் தாளிப்பழம் மொந்தன்பழம் மரமாக வேம்பினை வளர்த்தனன் ( புறநா . ) செவ்வாழை வெள்வாழை அடுக்குவா 2 . இவன் பாண்டியன் படைத்தலைவன் ழைப்பழம் மலைவாழை பச்சைவாழைப் மோகூராண்டவன் . இவன் அறுகை என் பழம் கருவாழைப்பழம் நவரைவாழை னும் மோரிய அரசனுக்குப் பகைவனாத பல்வகை பலாப்பழங்கள் பலசாதி மாம் லால் அவ்வறுகைக்கு நண்பனாகிய செங் பழங்கள் விளாம்பழம் இலந்தைப்பழம் குட்டுவனிவனுடன் போரிட்டு வென்றான் அத்திப்பழம் நாவற்பழம் வெள்ளை நாவற் பளிக்கறைமண்டபம் - இது காவிரிப்பூம் பழம் சம்பு நாவற்பழம் குழிநாவற்பழம் | பட்டினத்தைச் சார்ந்த உவவனத்திலுள்ள - -