அபிதான சிந்தாமணி

பலினன் 1032| பலல தம் முற்றத் மேலிடத்திலும் தர்க்க பல்லன் கும் வாஸ்து புருஷனுக்கும் வீட்டின் நடு சுவர்க்கம் புகக் கண்டவன். இவன் (உa) விலும், விசவேதேவர்களுக்கும் பகலிரவு ஆண்டு செங்கோல் செலுத்தினன். களில் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் தேவதை 2. இமயவரம்பன் தம்பி, பாலைக்கௌத களுக்கும் முற்றத்திலும், சர்வாந்தர்யா மனாரால் பாடல் பெற்றவன். இவனைப் மிக்கு மெத்தையின் மேவிடத்திலும் அல் பல்யானைச் செல்கெழுகுட்டுவன் என்பர். லது தனக்குப் பின்புறத்திலும், பிதுர்க்க பல்லக்கு - இது பரதகண்ட வாசிகளில் ளுக்கு மிகுந்த எல்லாவற்றையும் தென் மனிதரால் சுமக்கப்பட்ட வாஹனம். இது முகமாகக் காலை மடித்துக்கொண்டு பூமி மூடுபல்லக்கு, மூடாப்பல்லக்கு எனப் பல யிலும், பலி வைக்கவேண்டியது. பின் வகை. மூடாப்பல்லக்கு ஒரு கோணக்கணை தன் வீட்டிற்குச் சமைத்த அன்னத்திற் மேலிருக்க பலகை பூட்டிக் கணைகளில் கொஞ்சம் எடுத்து நாய், பதி தன், சண்டா ஆள்கள் சுமந்து செல்வது. மற்றவை ளன், தீராப்பிணியன், காக்கை, கிருமி முத பெட்டிபோல் உள்ளில் தலைவனிருக்கக் லியோருக்குச் சுத்தபூமியில் பலி வைக்க கணை தாங்கிச் செல்வது. இவை பலவித வேண்டியது. இவ்வாறு நாடோறுஞ் செய் மாகச் செய்யப்படும் தண்டிகையும் இதன் பவன் மேலான பதவி யடைகிறான். பாற்படும். பலினன் - (சூ.) விவசன் குமரன். மகா பல்லவதேயம்-1. பல்லவன் ஆண்டநாடு, கொடிய இருத்தியங்களைச் செய்த கொடுங்2. தனபதி அரசன் நாடு, கோலரசன். இவன் குமரன் கரந்தன். ' பல்லவராயன் - காஞ்சிபுரத்தை அரசாண்ட பலிஜர் - தெலுங்கு நாட்டு வர்த்தக ஜாதி அரசன். இவன் காஞ்சியில் கணிகண் யார். இவர்கள் வளையல் முதலிய விற்று ணன் இராதவண்ணம் அகல்வித்துப் பின்பு வாழ்வோர். கூமைவேண்டியவன். பலை-1, இராமமூர்த்தி மிதிலைக்குச் செல் பல்லவன் - இவனும் வில்வலன் என்பவ லுஞ் சமயத்தில் விச்வாமித்திரர் உபதே னும் பூர்வம் விஷ்ணு துவாரபாலகராகிய சித்த மந்திரம், ஜயவிஜயர். இவர்கள் அரசராகப் பிறந்து 2. (க) கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல் விஷ்ணு பூசாபலத்தால் அப்பதமடைர் லிக்காய் இவை திரிடலை யென்பர். - தவர், பலோமன்- தனுப்புத்திரனாகிய தானவன். பல்லவி - இந்திரத் தீயுமனுக்குப் பாட்டன், பல்காயனார் - ஒரு யாப்பிலக்கண நூலா பல்லாங்குழி - இது ஒரு விளையாட்டுப் சிரியர். இவர் யாப்பு, காரிகைக்கு உதா பலகை. இதில் பக்கத்திற்கு (7) ஆக ரணமாகக் காட்டியிருக்கிறது. இரண்டு பக்கத்திற்கு (14) குழிகளில் பல்து - இஃது ஒரு நதி. குழிக்கு (5) ஆக (70) காய்களைக் கொண்டு பல்ததன் - அருச்சானுக்கு ஒரு பெயர்; ஒவ்வொரு குழியிலுள்ள காயை ஒவ்வொ பங்குனி உத்தரத்தில் பிறந்தவனாதலால், ன்றாக எடுத்து இருவர் குழியிற் போட்டு பல்பொருட் சொற்றெடாணி - அஃதாவது ஆடுகையில் யாருடைய பக்கத்தில் காய்கள் 'பல பொருள்களைத் தருதற்குரிய சொற் எல்லாம் சேர்ந்துவிடுகின்றனவோ அவர் களைப் புணர்த்துக் கூறு தலாம். இதனை - கள் வென்றவர்களாம். இது ஒருவசை வடநூலார் சிலேஷாலங்காரம் என்பர். இன்னும் இதிற் பலவகை யுண்டு. பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதி - பல்லாடம் - ஒரு தேசம். இவன் பஃறுளியானும் பிறநாடுகளும் பல்லாதன் - உதக்சேநன் குமரன்; கர்ண கடல் கொள்வதற்கு முன் ஆண்ட பாண்டி னால் பாரதயுத்தத்தில் கொல்ல பட்டவன். யன். முடத்திருமாறனுக்கு முன் ஆண்ட பல்லி- இது ஊரும் இனத்தைச் சொந்தது. வன். இவனை "எங்கோவாழி" (புறம் 6) | தேகம் நீண்டு நான்கு கால்களும் ஒரே அள நெட்டிமையார் பாடினர். வாக இருக்கும். வால் நீண்டிருக்கும். மண பல்யானைச் செல்கெழகுட்டுவன் - லில் முட்டை யிடும். முட்டைகள் சூரிய 1. இவன் நெடுஞ்சேரலாதனுக்குத் தம்பி, வெட்பத்தால் பொரிந்து விடும். இதன் செங்குட்டுவனுக்குச் சிறிய தந்தை. இவன் மூத்திரம் தேகத்திற்படின் நெருப்புப் பட் பாலைக்கௌதமனார் வேண்டுகோளின்படி 'டதுபோல் சிறு கொப்புளங்க ளெழும்பும். (50) வேள்விகளை நடப்பிக்க முடிவில் இதன் வால் அறுந்தாலும் முளைக்கும். இது பார்ப்பனப் புலவரும் அவர் பத்தினியும் சிறு தேன், ஈ, கொசுகு முதலிய தின்னும், க்கண ஆதார பலகை." பாலே
பலினன் 1032 | பலல தம் முற்றத் மேலிடத்திலும் தர்க்க பல்லன் கும் வாஸ்து புருஷனுக்கும் வீட்டின் நடு சுவர்க்கம் புகக் கண்டவன் . இவன் ( உa ) விலும் விசவேதேவர்களுக்கும் பகலிரவு ஆண்டு செங்கோல் செலுத்தினன் . களில் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் தேவதை 2 . இமயவரம்பன் தம்பி பாலைக்கௌத களுக்கும் முற்றத்திலும் சர்வாந்தர்யா மனாரால் பாடல் பெற்றவன் . இவனைப் மிக்கு மெத்தையின் மேவிடத்திலும் அல் பல்யானைச் செல்கெழுகுட்டுவன் என்பர் . லது தனக்குப் பின்புறத்திலும் பிதுர்க்க பல்லக்கு - இது பரதகண்ட வாசிகளில் ளுக்கு மிகுந்த எல்லாவற்றையும் தென் மனிதரால் சுமக்கப்பட்ட வாஹனம் . இது முகமாகக் காலை மடித்துக்கொண்டு பூமி மூடுபல்லக்கு மூடாப்பல்லக்கு எனப் பல யிலும் பலி வைக்கவேண்டியது . பின் வகை . மூடாப்பல்லக்கு ஒரு கோணக்கணை தன் வீட்டிற்குச் சமைத்த அன்னத்திற் மேலிருக்க பலகை பூட்டிக் கணைகளில் கொஞ்சம் எடுத்து நாய் பதி தன் சண்டா ஆள்கள் சுமந்து செல்வது . மற்றவை ளன் தீராப்பிணியன் காக்கை கிருமி முத பெட்டிபோல் உள்ளில் தலைவனிருக்கக் லியோருக்குச் சுத்தபூமியில் பலி வைக்க கணை தாங்கிச் செல்வது . இவை பலவித வேண்டியது . இவ்வாறு நாடோறுஞ் செய் மாகச் செய்யப்படும் தண்டிகையும் இதன் பவன் மேலான பதவி யடைகிறான் . பாற்படும் . பலினன் - ( சூ . ) விவசன் குமரன் . மகா பல்லவதேயம் - 1 . பல்லவன் ஆண்டநாடு கொடிய இருத்தியங்களைச் செய்த கொடுங்2 . தனபதி அரசன் நாடு கோலரசன் . இவன் குமரன் கரந்தன் . ' பல்லவராயன் - காஞ்சிபுரத்தை அரசாண்ட பலிஜர் - தெலுங்கு நாட்டு வர்த்தக ஜாதி அரசன் . இவன் காஞ்சியில் கணிகண் யார் . இவர்கள் வளையல் முதலிய விற்று ணன் இராதவண்ணம் அகல்வித்துப் பின்பு வாழ்வோர் . கூமைவேண்டியவன் . பலை - 1 இராமமூர்த்தி மிதிலைக்குச் செல் பல்லவன் - இவனும் வில்வலன் என்பவ லுஞ் சமயத்தில் விச்வாமித்திரர் உபதே னும் பூர்வம் விஷ்ணு துவாரபாலகராகிய சித்த மந்திரம் ஜயவிஜயர் . இவர்கள் அரசராகப் பிறந்து 2 . ( ) கடுக்காய் தான்றிக்காய் நெல் விஷ்ணு பூசாபலத்தால் அப்பதமடைர் லிக்காய் இவை திரிடலை யென்பர் . - தவர் பலோமன் - தனுப்புத்திரனாகிய தானவன் . பல்லவி - இந்திரத் தீயுமனுக்குப் பாட்டன் பல்காயனார் - ஒரு யாப்பிலக்கண நூலா பல்லாங்குழி - இது ஒரு விளையாட்டுப் சிரியர் . இவர் யாப்பு காரிகைக்கு உதா பலகை . இதில் பக்கத்திற்கு ( 7 ) ஆக ரணமாகக் காட்டியிருக்கிறது . இரண்டு பக்கத்திற்கு ( 14 ) குழிகளில் பல்து - இஃது ஒரு நதி . குழிக்கு ( 5 ) ஆக ( 70 ) காய்களைக் கொண்டு பல்ததன் - அருச்சானுக்கு ஒரு பெயர் ; ஒவ்வொரு குழியிலுள்ள காயை ஒவ்வொ பங்குனி உத்தரத்தில் பிறந்தவனாதலால் ன்றாக எடுத்து இருவர் குழியிற் போட்டு பல்பொருட் சொற்றெடாணி - அஃதாவது ஆடுகையில் யாருடைய பக்கத்தில் காய்கள் ' பல பொருள்களைத் தருதற்குரிய சொற் எல்லாம் சேர்ந்துவிடுகின்றனவோ அவர் களைப் புணர்த்துக் கூறு தலாம் . இதனை - கள் வென்றவர்களாம் . இது ஒருவசை வடநூலார் சிலேஷாலங்காரம் என்பர் . இன்னும் இதிற் பலவகை யுண்டு . பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதி - பல்லாடம் - ஒரு தேசம் . இவன் பஃறுளியானும் பிறநாடுகளும் பல்லாதன் - உதக்சேநன் குமரன் ; கர்ண கடல் கொள்வதற்கு முன் ஆண்ட பாண்டி னால் பாரதயுத்தத்தில் கொல்ல பட்டவன் . யன் . முடத்திருமாறனுக்கு முன் ஆண்ட பல்லி - இது ஊரும் இனத்தைச் சொந்தது . வன் . இவனை எங்கோவாழி ( புறம் 6 ) | தேகம் நீண்டு நான்கு கால்களும் ஒரே அள நெட்டிமையார் பாடினர் . வாக இருக்கும் . வால் நீண்டிருக்கும் . மண பல்யானைச் செல்கெழகுட்டுவன் - லில் முட்டை யிடும் . முட்டைகள் சூரிய 1 . இவன் நெடுஞ்சேரலாதனுக்குத் தம்பி வெட்பத்தால் பொரிந்து விடும் . இதன் செங்குட்டுவனுக்குச் சிறிய தந்தை . இவன் மூத்திரம் தேகத்திற்படின் நெருப்புப் பட் பாலைக்கௌதமனார் வேண்டுகோளின்படி ' டதுபோல் சிறு கொப்புளங்க ளெழும்பும் . ( 50 ) வேள்விகளை நடப்பிக்க முடிவில் இதன் வால் அறுந்தாலும் முளைக்கும் . இது பார்ப்பனப் புலவரும் அவர் பத்தினியும் சிறு தேன் கொசுகு முதலிய தின்னும் க்கண ஆதார பலகை . பாலே