அபிதான சிந்தாமணி

பலசூதனன 1049 பலராமர் பக்கீர்கள் வெளிவந்து பலக்புகாரைப் பணி பலபத்திரர் - பலராமருக்கு ஒரு பெயர். ந்து மடத்திற் கொண்டடைந்தனர். பராக்கிரமத்தால் விசேஷித்ததால் பெற்ற பலசூதனன் - பலனைக்கொன்ற இந்திரன். | பெயர். பலதன் - அரசப்பெண் வணிகனைக்கூடப் பலப்பிரமதனர் - பலப்பிரமதனி சத்திக்கு பிறந்த கரு. நாயகராகிய சிவமூர்த்தம், சூர்யவியாபி, பலதேவன் - பலராமன் (மணிமேகலை.) பலப்பிரமதனி - சூர்யனிடம் வியாபித்திரு பலந்தன் - நாபாகன் குமரன். இவனுக்கு க்கும் சிவசத்தி. இவளுக்கீசர் உக்ரர் அவ் லது பலப்பிரமதனர். அலந்தன் எனவும் பெயர். வச்சிர பிரீதி பலராமர் -1. இவர் விஷ்ணுவின் அம்சமாய் தந்தை . வஸுதேவருக்கு உரோகணியிடம் அவதரி பலபடப்புனைவணி- ஒரு பொருளில், பல த்தவர். இவரை ஆதிசேஷன் அம்சமென ரும் பல தருமங்களினால் பல பொருள்களை வும் பரமபதநாதரது வெண்ணிறமான ஆசோபித்தலும், ஒருவரே ஒரு பொருளில் அம்சமெனவும் புராணங்கள் கூறும், இவர் விஷய பேதங்களால் பல பொருள்களை யோகமாயையால் கிரகிக்கப்பட்டவராத ஆசோபித்தலுமாம். இதனை வடநூலார் லால் சங்கருஷண ரெனவும், பெயர் பெறு உல்லேகாலங்காரம் என்பர். வர். பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் - 1, - 2. இல்வலன் என்னும் நிசாசானைக் இவர் வேளாண்குடியினர். இவர் ஒருநாள் கொன்றவர். ஒரே குண்டலத்தை யுடைய தெருவழிச் செல்லுகையில் கம்மாளராகிய வர். ஆயுதம் கலப்பை. இவர்க்கு வாரு சுப்பிர தீபக் கவிராயர் காலிற் பாதரக்ஷை ணியாகிய யமுனை இரண்டு நீலவஸ்திரங் யிட்டுச் செல்லுதலைக் கண்டு “சாணாருங் களும் ஒரு பொன்மாலையு மளித்தனள். கள் குடியார் பணிக்கர் சாராயமுண்ணார், ஆகையால் அதனை யணிந்து, நீலாம்பரன் கோணாது பாதகுறடு செய்தான் பெருங் எனப் பெயாடைந்தனர். கூலி யல்லால், நாணாது வீதிதோறும் போ 3. ஆயர்பாடியில் இருக்கையில் வெந்து ட்டுச் செல்வது ஞாயமில்ல, வீணாவடா வி தெனென்னும் வாகரனைக் கொன்றவர். சுப்ரதீபா வஞ்ஞான விளக் கொளியே.” இவர் முதலில் தேவகிகர்ப்பத்தில் இருந்து என்று பாடியதைக் கேட்ட சுப்ர தீபக் கவி பின் உரோகணி கர்ப்பத்தில் சேர்ந்தனர் ராயர், "தேவை முத்துராமலிங்கச் சேதி என்பர். பதிமீது விஞசைக் கோவையென்ற பில்லி 4, சங்கசூடனது சிசோரத்தினத்தின் வைத்துக் கொன்றாயே-பாவி, இட்டகவி பொருட்டு கண்ணனிடம் கோபித்து விதர் தான் வசையாயேன் சொன்னாய் சேர்ந்த ப்பதேசத்திலிருந்து மீண்டும் அதைக் கண் பல, பட்டரை சொக்கா முழுவம்பா "என்ற ணனளிக்கப் பெற்றுக் கொண்டவர், னர். சுப்ர தீபக் கவி இறந்தபோது இவர், 5. உருக்மணி மணத்தில் தம்முடன் “செய்யகொழுனைச் சிவசுப்ர தீபா, வெய்ய சொக்கட்டான் ஆடித்தோற்றுச் செயித் கொழுந்தழலில் வேவுதே - ஐயையோ, தேனெனப் பரிகசித்த உருக்மியை அலா நின்மலனார் வெண்ணீற்று நெற்றிக்கண் யுதத்தாற் கொன்றவர், காணத, மன்ம தன் காண் என்று சொன்ன 6. கிருஷ்ணனாற் பிருந்தாவனத்திற் வாய்'' என்றனர். கேவப்பட்டுக் கள்ளுண்டு களித்துக் கோ 2. சற்றேறக்குறைய (உடு) வருடங் பிகைகளுடன் விளையாட யமுனையை களுக்கு முன் இவர் சிவகங்கை ஜமீனைச் அழைக்க வாராதிருத்தல் கண்டு கோபித் சார்ந்த கடம்பங்குடியி லிருந்தவர் என்பர். துக் கலப்பையால் அதை இழுத்தவர். இவர் எப்போதும் அரையில் பட்டுடுத்திருந் இவருக்குக் காந்தியென்று ஒரு தேவி. தமையாலிவரைப்பட்டரையென்றும் கூறு 7. துரியோ தனன் குமரியாகிய இலஷ் வர். இவர் சொக்கர் மீதும் மீனாக்ஷியம்மை மணை பொருட்டு அத்தினபுரத்துடன் மீதும் கவிகளும், சிவந்தான், செங்குன்றை கௌரவரை அலாயுதத்தால் கங்கையிற் யூரன் வல்லைக் காளத்தி முதலியார் முத றள்ள உத்தேசித்தவர். லியவரைப் புகழ்ந்தும் பாடியிருக்கின்ற 8. பாண்டவர் யுத்தத்தை உற்பாதத் னர். இவர் படிக்காசுப் புலவர் கவியைப் தால் அறிந்து தீர்த்தயாத்திரை சென்று புகழ்ந்து பாடியிருக்கின்றனர். வலன் என்பவனை அலாயுதத்தாற் கொன் 132)
பலசூதனன 1049 பலராமர் பக்கீர்கள் வெளிவந்து பலக்புகாரைப் பணி பலபத்திரர் - பலராமருக்கு ஒரு பெயர் . ந்து மடத்திற் கொண்டடைந்தனர் . பராக்கிரமத்தால் விசேஷித்ததால் பெற்ற பலசூதனன் - பலனைக்கொன்ற இந்திரன் . | பெயர் . பலதன் - அரசப்பெண் வணிகனைக்கூடப் பலப்பிரமதனர் - பலப்பிரமதனி சத்திக்கு பிறந்த கரு . நாயகராகிய சிவமூர்த்தம் சூர்யவியாபி பலதேவன் - பலராமன் ( மணிமேகலை . ) பலப்பிரமதனி - சூர்யனிடம் வியாபித்திரு பலந்தன் - நாபாகன் குமரன் . இவனுக்கு க்கும் சிவசத்தி . இவளுக்கீசர் உக்ரர் அவ் லது பலப்பிரமதனர் . அலந்தன் எனவும் பெயர் . வச்சிர பிரீதி பலராமர் - 1 . இவர் விஷ்ணுவின் அம்சமாய் தந்தை . வஸுதேவருக்கு உரோகணியிடம் அவதரி பலபடப்புனைவணி - ஒரு பொருளில் பல த்தவர் . இவரை ஆதிசேஷன் அம்சமென ரும் பல தருமங்களினால் பல பொருள்களை வும் பரமபதநாதரது வெண்ணிறமான ஆசோபித்தலும் ஒருவரே ஒரு பொருளில் அம்சமெனவும் புராணங்கள் கூறும் இவர் விஷய பேதங்களால் பல பொருள்களை யோகமாயையால் கிரகிக்கப்பட்டவராத ஆசோபித்தலுமாம் . இதனை வடநூலார் லால் சங்கருஷண ரெனவும் பெயர் பெறு உல்லேகாலங்காரம் என்பர் . வர் . பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் - 1 - 2 . இல்வலன் என்னும் நிசாசானைக் இவர் வேளாண்குடியினர் . இவர் ஒருநாள் கொன்றவர் . ஒரே குண்டலத்தை யுடைய தெருவழிச் செல்லுகையில் கம்மாளராகிய வர் . ஆயுதம் கலப்பை . இவர்க்கு வாரு சுப்பிர தீபக் கவிராயர் காலிற் பாதரக்ஷை ணியாகிய யமுனை இரண்டு நீலவஸ்திரங் யிட்டுச் செல்லுதலைக் கண்டு சாணாருங் களும் ஒரு பொன்மாலையு மளித்தனள் . கள் குடியார் பணிக்கர் சாராயமுண்ணார் ஆகையால் அதனை யணிந்து நீலாம்பரன் கோணாது பாதகுறடு செய்தான் பெருங் எனப் பெயாடைந்தனர் . கூலி யல்லால் நாணாது வீதிதோறும் போ 3 . ஆயர்பாடியில் இருக்கையில் வெந்து ட்டுச் செல்வது ஞாயமில்ல வீணாவடா வி தெனென்னும் வாகரனைக் கொன்றவர் . சுப்ரதீபா வஞ்ஞான விளக் கொளியே . இவர் முதலில் தேவகிகர்ப்பத்தில் இருந்து என்று பாடியதைக் கேட்ட சுப்ர தீபக் கவி பின் உரோகணி கர்ப்பத்தில் சேர்ந்தனர் ராயர் தேவை முத்துராமலிங்கச் சேதி என்பர் . பதிமீது விஞசைக் கோவையென்ற பில்லி 4 சங்கசூடனது சிசோரத்தினத்தின் வைத்துக் கொன்றாயே - பாவி இட்டகவி பொருட்டு கண்ணனிடம் கோபித்து விதர் தான் வசையாயேன் சொன்னாய் சேர்ந்த ப்பதேசத்திலிருந்து மீண்டும் அதைக் கண் பல பட்டரை சொக்கா முழுவம்பா என்ற ணனளிக்கப் பெற்றுக் கொண்டவர் னர் . சுப்ர தீபக் கவி இறந்தபோது இவர் 5 . உருக்மணி மணத்தில் தம்முடன் செய்யகொழுனைச் சிவசுப்ர தீபா வெய்ய சொக்கட்டான் ஆடித்தோற்றுச் செயித் கொழுந்தழலில் வேவுதே - ஐயையோ தேனெனப் பரிகசித்த உருக்மியை அலா நின்மலனார் வெண்ணீற்று நெற்றிக்கண் யுதத்தாற் கொன்றவர் காணத மன்ம தன் காண் என்று சொன்ன 6 . கிருஷ்ணனாற் பிருந்தாவனத்திற் வாய் ' ' என்றனர் . கேவப்பட்டுக் கள்ளுண்டு களித்துக் கோ 2 . சற்றேறக்குறைய ( உடு ) வருடங் பிகைகளுடன் விளையாட யமுனையை களுக்கு முன் இவர் சிவகங்கை ஜமீனைச் அழைக்க வாராதிருத்தல் கண்டு கோபித் சார்ந்த கடம்பங்குடியி லிருந்தவர் என்பர் . துக் கலப்பையால் அதை இழுத்தவர் . இவர் எப்போதும் அரையில் பட்டுடுத்திருந் இவருக்குக் காந்தியென்று ஒரு தேவி . தமையாலிவரைப்பட்டரையென்றும் கூறு 7 . துரியோ தனன் குமரியாகிய இலஷ் வர் . இவர் சொக்கர் மீதும் மீனாக்ஷியம்மை மணை பொருட்டு அத்தினபுரத்துடன் மீதும் கவிகளும் சிவந்தான் செங்குன்றை கௌரவரை அலாயுதத்தால் கங்கையிற் யூரன் வல்லைக் காளத்தி முதலியார் முத றள்ள உத்தேசித்தவர் . லியவரைப் புகழ்ந்தும் பாடியிருக்கின்ற 8 . பாண்டவர் யுத்தத்தை உற்பாதத் னர் . இவர் படிக்காசுப் புலவர் கவியைப் தால் அறிந்து தீர்த்தயாத்திரை சென்று புகழ்ந்து பாடியிருக்கின்றனர் . வலன் என்பவனை அலாயுதத்தாற் கொன் 132 )