அபிதான சிந்தாமணி

அருணாசலக்கவிராயர் அருந்ததி சலித்தும் அவரை எவ்வாற்றானும் இவ் (கசு சலில் பிறந்து (க10)ல் சீகாழி விடம் இருத்த வேண்டுமென்னுங் கருத் யில் சிவபெருமானுடைய திருவடியை , தால் அவருக்கென்றே ஒரு கிருகம் வடக்கு அடைந்தார். வீதியிற் கட்டுவித்து அவரது குடும்பத் அருணாசலழதலியார் - இவர் திருமயிலையி தைக் கவிராயர் வருவிப்பதுபோற் சீகா லிருந்த தமிழ் வித்வான். இவர் செய்த நூல்கள் : கொடியிடைமாலை, சிதம்பரம் சென்ற கவிராயர் இங்ஙனம் விரைவில் சிவகாமியம்மைப்பதிகம், திருமுல்லைவா வருவாரென அவர்களுக்குத் திடவாக் யில் மாசிலாமணி யீசர் பதிகம். களித்துத் தம்மாற் கட்டுவித்த புதுக்கிருகத் | அருணாசுவன் - இக்ஷ்வாகு வம்சத்தவனான திற் சுபதினத்திற் பிரவேசம் பண்ணுவித் பர்ஹிணாசுவன் இரண்டாம் புத்திரன், தனர். கவிராயர் புதுவை நீங்கிச் சீகாழிக் அருணாதித்தன் - அருணன் தவஞ் செய்ய குச் சிதம்பரநாதமுனிவரிடம் வந்தபோது அவன் முன் சூரியன் தோன்றித் தனக்குப் கவிராயரும், முனிவரும் உலாப்போவது - பாகனாக என வேண்டிய தால் இப் பெயர் போற் சென்று இவர் குடும்பத்தார் வசிக் | பெற்றனன். (காசிகாண்டம்). கின்ற புதுக்கிருகத்திற் புகுந்தார்கள். கவி அருணி- பிரமன் மானசபுத்ரருள் ஒருவன். ராயர், தமது மனைவி முதலாயினோர் அங்கு அருணை-1. பஞ்சபூதத் தலங்களிலொன்று. இருக்கக் கண்டு வியப்புற்று அவர்களால் இது தேயுத்தலம். இதில் சிவாலயம் நடந்த எல்லா வரலாற்றையும் அறிந்து ஒன்று இருக்கிறது. இது திருவண்ணாமலை குருலிங்க சங்கம க்ஷேத்திரமாயும், திரு யென்று வழங்கும். வடஆற்காடு ஜில்லா. ஞானசம்பர் தப் பிள்ளையார் திருவவதாரத் 2. வசிட்டரைக் காண்க. தலமாயும் விளங்கும், சீகாழித் தலத்தில் அருண்மொழித்தேவர் - சேக்கிழார் குடியிற் வசிக்க ஆகூழிருந்தமையையு முணர்ந் தம் பிறந்த பெரியபுராணம் பாடிய சேக்கிழா முனிவர் வேண்டுகோளுக்கு இசைந்து ருக்கு ஒரு பெயர். (பெரியபுராணம்). அவ்விடத்திலேயே வசித்திருந்தார். ஆத அருத்தாபத்தி- பொருள், இது, கங்கையில் லால் இவர் அன்று தொட்டுச் சீகாழி அரு இடைச்சேரி யென்றால் கங்கைக்குள் ணாசலக்கவிராயரெனப் பேர் பெற்றனர். என்றுணராமல் அதன் கரையிலென்றுண இவரிடத்தே கம்பராமாயணங் கற்றுவல் ரலாம். வராகிய சட்டநாதபுரம் கோதண்டராமை அருத்தாபத்திசமை- அருத்தாபத்தியை முன் யர், வெங்கிடராமையர் என்னும் சங்கீதா னிட்டுச் சாத்தியா பாவத்தைக் காட்டல். வித்வான்கள் வந்து இராமாயணத்தைக் கீர் அருந்ததி-1. கருத்தம முனிவர்குமரி. வசிட் த்தனைகளாகப் பாடித் தருகவென அவ் டர் தேவி. மகா பதிவிரதை. இவள், தன் வாறே அவர்கள் வேண்டுகோளின்படி நாயகனிடம் சந்தேகித்ததால் கருநிற கீர்த்தனா ரூபமாக ஷை இராமாயணத்தை மியைந்த செந்நிற முள்ளவளாய் யாவருங் யும் அதனுடன் அசோமுகி நாடகம், அது காண நக்ஷத்திர பதம்பெறச் சாபமடைந் மார் பிள்ளைத் தமிழ், காழியந்தாதி, காழிக் தனள். இவள் குமார் சத்திமுனிவர் முத கலம்பகம், காழிக்கோவை, தியேகேசர் லிய நூற்றுவர். பஞ்சகன்னியரில் ஒரு த்தி. உலகத்தவர் மணஞ்செய்து கொள் தமிழ் முதலிய பிரபந்தங்களையும் இயற் கையில் கற்பிற்கு இலக்ஷியமாகத் தங்கள் றினார் ; பின்னர் சிதம்பர நாதமுனிவர் மனைவியர்க்கு இவளைக் காட்டுதல் மரபு. வேண்டுகோளின்படி வடமொழியிலுள்ள துருவமண்டலத்தருகு சப்தருஷி மண்ட சீகாழி த்தல புராணத்தைத் தென்மொழியில் லம். இந்த எழு நக்ஷத்திரங்களுக் கிடை (கூக) அத்தியாயமாக இயற்றிச் சிவபெரு யில் வசிட்டர் இருப்பர். அவர்க்கருகில் மான் சந்நிதியில் எழுந்தருளப் பண்ணி அருந்ததி இருப்பள். சிவமூர்த்தி பூர்வம் விதிப்படி அருச்சித்து நமஸ்கரித்து இருந் பாலவேடந் தரித்தெழுந்தருளிய காலத்து துகொண்டு அங்கு வந்திருந்த உபயபாஷா நிலைகலங்காத பதிவிரதை, திகம்பரராகத் பண்டித சைவசித்தாந்த சாஸ்திரிகள் முத தாருகவன மடைந்த காலத்தும் நிலைகலங் லாயினோரும், சிதம்பரநாதமுனிவரும் காதவள். இவளை மணவினை காலத்துக் கேட்டு மகிழப் பிரசங்கித்து அரங்கேற் கணவன் தன்னிடம் அன்புடனிருக்கவும், றினார். இவர் சாலிவாகன சகாப்தம் தனவானாகவும், அன்ய ஸ்திரீசங்கமம்
அருணாசலக்கவிராயர் அருந்ததி சலித்தும் அவரை எவ்வாற்றானும் இவ் ( கசு சலில் பிறந்து ( க10 ) ல் சீகாழி விடம் இருத்த வேண்டுமென்னுங் கருத் யில் சிவபெருமானுடைய திருவடியை தால் அவருக்கென்றே ஒரு கிருகம் வடக்கு அடைந்தார் . வீதியிற் கட்டுவித்து அவரது குடும்பத் அருணாசலழதலியார் - இவர் திருமயிலையி தைக் கவிராயர் வருவிப்பதுபோற் சீகா லிருந்த தமிழ் வித்வான் . இவர் செய்த நூல்கள் : கொடியிடைமாலை சிதம்பரம் சென்ற கவிராயர் இங்ஙனம் விரைவில் சிவகாமியம்மைப்பதிகம் திருமுல்லைவா வருவாரென அவர்களுக்குத் திடவாக் யில் மாசிலாமணி யீசர் பதிகம் . களித்துத் தம்மாற் கட்டுவித்த புதுக்கிருகத் | அருணாசுவன் - இக்ஷ்வாகு வம்சத்தவனான திற் சுபதினத்திற் பிரவேசம் பண்ணுவித் பர்ஹிணாசுவன் இரண்டாம் புத்திரன் தனர் . கவிராயர் புதுவை நீங்கிச் சீகாழிக் அருணாதித்தன் - அருணன் தவஞ் செய்ய குச் சிதம்பரநாதமுனிவரிடம் வந்தபோது அவன் முன் சூரியன் தோன்றித் தனக்குப் கவிராயரும் முனிவரும் உலாப்போவது - பாகனாக என வேண்டிய தால் இப் பெயர் போற் சென்று இவர் குடும்பத்தார் வசிக் | பெற்றனன் . ( காசிகாண்டம் ) . கின்ற புதுக்கிருகத்திற் புகுந்தார்கள் . கவி அருணி - பிரமன் மானசபுத்ரருள் ஒருவன் . ராயர் தமது மனைவி முதலாயினோர் அங்கு அருணை - 1 . பஞ்சபூதத் தலங்களிலொன்று . இருக்கக் கண்டு வியப்புற்று அவர்களால் இது தேயுத்தலம் . இதில் சிவாலயம் நடந்த எல்லா வரலாற்றையும் அறிந்து ஒன்று இருக்கிறது . இது திருவண்ணாமலை குருலிங்க சங்கம க்ஷேத்திரமாயும் திரு யென்று வழங்கும் . வடஆற்காடு ஜில்லா . ஞானசம்பர் தப் பிள்ளையார் திருவவதாரத் 2 . வசிட்டரைக் காண்க . தலமாயும் விளங்கும் சீகாழித் தலத்தில் அருண்மொழித்தேவர் - சேக்கிழார் குடியிற் வசிக்க ஆகூழிருந்தமையையு முணர்ந் தம் பிறந்த பெரியபுராணம் பாடிய சேக்கிழா முனிவர் வேண்டுகோளுக்கு இசைந்து ருக்கு ஒரு பெயர் . ( பெரியபுராணம் ) . அவ்விடத்திலேயே வசித்திருந்தார் . ஆத அருத்தாபத்தி - பொருள் இது கங்கையில் லால் இவர் அன்று தொட்டுச் சீகாழி அரு இடைச்சேரி யென்றால் கங்கைக்குள் ணாசலக்கவிராயரெனப் பேர் பெற்றனர் . என்றுணராமல் அதன் கரையிலென்றுண இவரிடத்தே கம்பராமாயணங் கற்றுவல் ரலாம் . வராகிய சட்டநாதபுரம் கோதண்டராமை அருத்தாபத்திசமை - அருத்தாபத்தியை முன் யர் வெங்கிடராமையர் என்னும் சங்கீதா னிட்டுச் சாத்தியா பாவத்தைக் காட்டல் . வித்வான்கள் வந்து இராமாயணத்தைக் கீர் அருந்ததி - 1 . கருத்தம முனிவர்குமரி . வசிட் த்தனைகளாகப் பாடித் தருகவென அவ் டர் தேவி . மகா பதிவிரதை . இவள் தன் வாறே அவர்கள் வேண்டுகோளின்படி நாயகனிடம் சந்தேகித்ததால் கருநிற கீர்த்தனா ரூபமாக ஷை இராமாயணத்தை மியைந்த செந்நிற முள்ளவளாய் யாவருங் யும் அதனுடன் அசோமுகி நாடகம் அது காண நக்ஷத்திர பதம்பெறச் சாபமடைந் மார் பிள்ளைத் தமிழ் காழியந்தாதி காழிக் தனள் . இவள் குமார் சத்திமுனிவர் முத கலம்பகம் காழிக்கோவை தியேகேசர் லிய நூற்றுவர் . பஞ்சகன்னியரில் ஒரு த்தி . உலகத்தவர் மணஞ்செய்து கொள் தமிழ் முதலிய பிரபந்தங்களையும் இயற் கையில் கற்பிற்கு இலக்ஷியமாகத் தங்கள் றினார் ; பின்னர் சிதம்பர நாதமுனிவர் மனைவியர்க்கு இவளைக் காட்டுதல் மரபு . வேண்டுகோளின்படி வடமொழியிலுள்ள துருவமண்டலத்தருகு சப்தருஷி மண்ட சீகாழி த்தல புராணத்தைத் தென்மொழியில் லம் . இந்த எழு நக்ஷத்திரங்களுக் கிடை ( கூக ) அத்தியாயமாக இயற்றிச் சிவபெரு யில் வசிட்டர் இருப்பர் . அவர்க்கருகில் மான் சந்நிதியில் எழுந்தருளப் பண்ணி அருந்ததி இருப்பள் . சிவமூர்த்தி பூர்வம் விதிப்படி அருச்சித்து நமஸ்கரித்து இருந் பாலவேடந் தரித்தெழுந்தருளிய காலத்து துகொண்டு அங்கு வந்திருந்த உபயபாஷா நிலைகலங்காத பதிவிரதை திகம்பரராகத் பண்டித சைவசித்தாந்த சாஸ்திரிகள் முத தாருகவன மடைந்த காலத்தும் நிலைகலங் லாயினோரும் சிதம்பரநாதமுனிவரும் காதவள் . இவளை மணவினை காலத்துக் கேட்டு மகிழப் பிரசங்கித்து அரங்கேற் கணவன் தன்னிடம் அன்புடனிருக்கவும் றினார் . இவர் சாலிவாகன சகாப்தம் தனவானாகவும் அன்ய ஸ்திரீசங்கமம்