அபிதான சிந்தாமணி

பருத்தி வகைகள் 1047 பர் காசை பருத்தி வகைகள் - உப்பம்பருத்தி, ஐம் இருக்கையில் நாரதர் அதைக் கடந்ததால் பருத்தி, காட்டுப்பருத்தி, குப்பைப்பருத்தி, குரங்கு முகமாக நாரதரைச் சபித்தவன், செம்பருத்தி, தாளிப்பருத்தி, நாடன்பரு இவன் நாரதனைக் குரங்கு முகமாக்கிய த்தி, பூப்பருத்தி, வேலிப்பருத்தி யெனப் தால் இவனைக் கழுதை முகமாக ஸ்ரீமதி பலவகைப்படும். சபித்து விஷ்ணுவை மணந்தனள். பருந்து - 1. இது சாதாரண இந்து தேசத் பருவம்- (எ) பேதை, பெதும்பை, மங்கை, தில் காணப்படும். மாம்சபக்ஷணியாகிய மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம் பக்ஷி. இது, கறுத்த நிறமும் வளைந்த பெண். இவர்க்கு முறையே வயதெல்லை அலகும் வலிய கால்களும் 11 அடி நீள ஐந்து முதல் ஏழளவும் பேதை, எட்டு முதல் முள்ள இரக்கைகளும் உள்ள பறவை. பதினொன்று அளவும் பெதும்பை, பன் மரங்களில் சிறு குச்சுகள் கந்தைகளைக் னிரண்டு முதல் பதின்மூன்று அளவும் கொண்டு கூடு கட்டி முட்டைகள் இட்டு மங்கை. பதினான்கு முதல் பத்தொன்பது வாழ்வது. கிராமங்களில் செத்துக் கிடக் அளவும் மடந்தை . இருபது முதல் இருபத் கும் பிராணிகளையும் கோழி, எலி, பெருச் தைந்து அளவும் அரிவை, இருபத்தாறு சாளி முதலிய தின்று ஜீவிப்பது: முதல் முப்பத்தொன்று அளவும் தெரிவை. 2. இப் பறவை பிங்கல நிறமுள்ளது. முப்பத்திரண்டு முதல் நாற்பது அளவும் இதன் இறக்கை நீண்டு நன்றாய்ப் பறக்கக் பேரிளம்பெண். (2) வாலை, தருணி, பிர கூடிய வன்மையுள்ளது. இதன் கால்க விடை, விருத்தை . (3) கார் கூதிர், முன் ளில் கூர்மையான நகங்களுண்டு, அவற் பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவே றால் இவை இரைகளைத் தாவிப் பிடிக்கும். னில், இவை ஆவணி முதலிரண்டிரண்டு மூக்கின் முனை வளைந்து மாமிசங்களைக் ' மாதங்களாகக் கணக்கிடப்படும். கிழிக்குந் திறத்திலிருக்கும். கண்கள் கூர் பருவமயங்கல்-1 அழகிய வெள்வளையினை மையாய்க் காணும் வன்மையுள்ளவை. 'யுடையாள் வருந்தப் பாங்கி காலத்தை செம்பருந்து - (கருடன்) இதன் கழுத் - அன்றாமென மருண்டு வருத்தமுற்றது. தும் மார்பும் வெண்மை , தேகம் செந்நிறம், (பு. வெ. பெருந்திணை.) இதுவும் கரும்பருந்து போன்றது. இத 2. அவ்விடத்துத் தலைவர் சொன்ன னைப் பாம்புகள் கண்டு அஞ்சும் என்பர். காலம் இஃது அன்றென மணம் பொருந் இவ்வகையில் ஆபிரிக்கா கண்டத்திலுள்ள தின மாலையினையுடைய தலைவி தேறுத வைகளுக்கு இறக்கைகள் வாலினும் அதி லும் அத்துறையேயாம் (பு.வெ. பெருர்.) கம் நீண்டவையாய் முட்போல் கூர்மை பருஉமோவாய்ப்பதுமன் - இவர் கடைச் யுள்ளவை. இதன் தலையும் முதுகும் சங்க மருவிய புலவர்களுள் ஒருவர். இவர் பச்சை நிறம், வயிறு மேக நிறம், இயற்பெயர் பதுமன். இவரது மோவாய் பருவதகன் - சிவகணத்தவன் பருத்திருத்தலை நோக்கி இப் பெயரிட்ட பருவதம் - நந்திமாதேவர் தவத்தால் மலை னர்போலும். (குறு - 40க.) யுருக்கொண்ட இடம், இதுவே ஸ்ரீசைலம். பரோக்ஷன் - அநுபுத்திரன். இவன் புத் பருவதன் - ஒரு இருடி. அம்பரீஷனுக்கு திரன் காலமான். புத்திரகாமேஷ்டி செய்வித்து நீங்க, அவன் பாக்கன்-1. (சர்.) விதிகோதரன் குமரன். கவலுகையில் அம்பரீஷன் குமரியாகிய -இவன் குமரன் பார்க்கபூமி. ஸ்ரீமதியிடம் விருப்பமடைந்து விஷ்ணு 2. பிரகிருதியை அஷ்டமூர்த்தமாய்த் வின் மாயைக்குட்பட்டுக் குரங்கு முகம் தாங்கி நிற்கும் சிவமூர்த்தம். பெற்று அப் பெண்ணைத் தான் மணவாத பர்கிணாசுவன் - கிருசாசுவன் தந்தை. இவ தினால் அம்பரீஷனைக் கோபித்து அந்த னுக்கு அமிதாசுவன் என்றும் பெயர், காரத்தை யேவினன். அம்பரீஷனிட பர் சன்ய ன் - 1. ஒர் பிரசாபதி. மிருந்த ஆழி முனிவனைத் துரத்த விஷ்ணு 2. மேகநாதன். வால் இருக்கப் பெற்று விஷ்ணு செய்த வஞ்சனையால் அவரை வணங்காதவன் பர்நாகன் - தமயந்தியைத் தேடச் சென்ற நாரதர் உடன்பிறந்தாள் குமரன். இவரும் | பிராமண தூதன். (பாரதம் வனபர்வம்). நாரதரும் ஒருவருக்கொருவர் மன எண் பர்நாசை - ஒரு நதி. இதற்குச் சீததோ ணங்களை ஒளிக்காது இருப்போமென யம் என்றும் பெயர். The River Batus
பருத்தி வகைகள் 1047 பர் காசை பருத்தி வகைகள் - உப்பம்பருத்தி ஐம் இருக்கையில் நாரதர் அதைக் கடந்ததால் பருத்தி காட்டுப்பருத்தி குப்பைப்பருத்தி குரங்கு முகமாக நாரதரைச் சபித்தவன் செம்பருத்தி தாளிப்பருத்தி நாடன்பரு இவன் நாரதனைக் குரங்கு முகமாக்கிய த்தி பூப்பருத்தி வேலிப்பருத்தி யெனப் தால் இவனைக் கழுதை முகமாக ஸ்ரீமதி பலவகைப்படும் . சபித்து விஷ்ணுவை மணந்தனள் . பருந்து - 1 . இது சாதாரண இந்து தேசத் பருவம் - ( ) பேதை பெதும்பை மங்கை தில் காணப்படும் . மாம்சபக்ஷணியாகிய மடந்தை அரிவை தெரிவை பேரிளம் பக்ஷி . இது கறுத்த நிறமும் வளைந்த பெண் . இவர்க்கு முறையே வயதெல்லை அலகும் வலிய கால்களும் 11 அடி நீள ஐந்து முதல் ஏழளவும் பேதை எட்டு முதல் முள்ள இரக்கைகளும் உள்ள பறவை . பதினொன்று அளவும் பெதும்பை பன் மரங்களில் சிறு குச்சுகள் கந்தைகளைக் னிரண்டு முதல் பதின்மூன்று அளவும் கொண்டு கூடு கட்டி முட்டைகள் இட்டு மங்கை . பதினான்கு முதல் பத்தொன்பது வாழ்வது . கிராமங்களில் செத்துக் கிடக் அளவும் மடந்தை . இருபது முதல் இருபத் கும் பிராணிகளையும் கோழி எலி பெருச் தைந்து அளவும் அரிவை இருபத்தாறு சாளி முதலிய தின்று ஜீவிப்பது : முதல் முப்பத்தொன்று அளவும் தெரிவை . 2 . இப் பறவை பிங்கல நிறமுள்ளது . முப்பத்திரண்டு முதல் நாற்பது அளவும் இதன் இறக்கை நீண்டு நன்றாய்ப் பறக்கக் பேரிளம்பெண் . ( 2 ) வாலை தருணி பிர கூடிய வன்மையுள்ளது . இதன் கால்க விடை விருத்தை . ( 3 ) கார் கூதிர் முன் ளில் கூர்மையான நகங்களுண்டு அவற் பனி பின்பனி இளவேனில் முதுவே றால் இவை இரைகளைத் தாவிப் பிடிக்கும் . னில் இவை ஆவணி முதலிரண்டிரண்டு மூக்கின் முனை வளைந்து மாமிசங்களைக் ' மாதங்களாகக் கணக்கிடப்படும் . கிழிக்குந் திறத்திலிருக்கும் . கண்கள் கூர் பருவமயங்கல் - 1 அழகிய வெள்வளையினை மையாய்க் காணும் வன்மையுள்ளவை . ' யுடையாள் வருந்தப் பாங்கி காலத்தை செம்பருந்து - ( கருடன் ) இதன் கழுத் - அன்றாமென மருண்டு வருத்தமுற்றது . தும் மார்பும் வெண்மை தேகம் செந்நிறம் ( பு . வெ . பெருந்திணை . ) இதுவும் கரும்பருந்து போன்றது . இத 2 . அவ்விடத்துத் தலைவர் சொன்ன னைப் பாம்புகள் கண்டு அஞ்சும் என்பர் . காலம் இஃது அன்றென மணம் பொருந் இவ்வகையில் ஆபிரிக்கா கண்டத்திலுள்ள தின மாலையினையுடைய தலைவி தேறுத வைகளுக்கு இறக்கைகள் வாலினும் அதி லும் அத்துறையேயாம் ( பு . வெ . பெருர் . ) கம் நீண்டவையாய் முட்போல் கூர்மை பருஉமோவாய்ப்பதுமன் - இவர் கடைச் யுள்ளவை . இதன் தலையும் முதுகும் சங்க மருவிய புலவர்களுள் ஒருவர் . இவர் பச்சை நிறம் வயிறு மேக நிறம் இயற்பெயர் பதுமன் . இவரது மோவாய் பருவதகன் - சிவகணத்தவன் பருத்திருத்தலை நோக்கி இப் பெயரிட்ட பருவதம் - நந்திமாதேவர் தவத்தால் மலை னர்போலும் . ( குறு - 40க . ) யுருக்கொண்ட இடம் இதுவே ஸ்ரீசைலம் . பரோக்ஷன் - அநுபுத்திரன் . இவன் புத் பருவதன் - ஒரு இருடி . அம்பரீஷனுக்கு திரன் காலமான் . புத்திரகாமேஷ்டி செய்வித்து நீங்க அவன் பாக்கன் - 1 . ( சர் . ) விதிகோதரன் குமரன் . கவலுகையில் அம்பரீஷன் குமரியாகிய - இவன் குமரன் பார்க்கபூமி . ஸ்ரீமதியிடம் விருப்பமடைந்து விஷ்ணு 2 . பிரகிருதியை அஷ்டமூர்த்தமாய்த் வின் மாயைக்குட்பட்டுக் குரங்கு முகம் தாங்கி நிற்கும் சிவமூர்த்தம் . பெற்று அப் பெண்ணைத் தான் மணவாத பர்கிணாசுவன் - கிருசாசுவன் தந்தை . இவ தினால் அம்பரீஷனைக் கோபித்து அந்த னுக்கு அமிதாசுவன் என்றும் பெயர் காரத்தை யேவினன் . அம்பரீஷனிட பர் சன்ய ன் - 1 . ஒர் பிரசாபதி . மிருந்த ஆழி முனிவனைத் துரத்த விஷ்ணு 2 . மேகநாதன் . வால் இருக்கப் பெற்று விஷ்ணு செய்த வஞ்சனையால் அவரை வணங்காதவன் பர்நாகன் - தமயந்தியைத் தேடச் சென்ற நாரதர் உடன்பிறந்தாள் குமரன் . இவரும் | பிராமண தூதன் . ( பாரதம் வனபர்வம் ) . நாரதரும் ஒருவருக்கொருவர் மன எண் பர்நாசை - ஒரு நதி . இதற்குச் சீததோ ணங்களை ஒளிக்காது இருப்போமென யம் என்றும் பெயர் . The River Batus