அபிதான சிந்தாமணி

பரிமேலழகர் 1045 பரியாயவணி யுடைய வள்ளுவர் அருளிய திருக்குற ளில் இறைவனது எட்டுக்குணங்களைத் ளுக்குத் தருமர், மணக்குடையர், தாமத் தமது கொள்கையாகக் குறித்து மற்றவை தர், நச்சர், பரிதி, திருமலையர், மல்லர், களைப் பிறன் கோளாகக் கூறு தலானும் கவிப்பெருமாள், - காளிங்கர் என்பவர்கள் ஸ்மார்த்தர் என்பர். அரிமேலன் புறூஉம் இயற்றிய உரையேயன்றித் தாமும் ஓர் அன்பமையந்தணன் என்பதால் வைண உரை செய்தனர். அவ்வுரையை அரசன் வர் என்பர். இவர் பரிபாடற்கு ஒருரை முன் பிரசங்கிக்க அரசன் இதனை அவ்வி செய்திருப்பதாக "கண்ணுதற் கடவுளண் டமிருந்த உருக்குப் பரிமேலிருந்து கூறு ணலங் குறுமுனி, முனைவேன் முருக வீராயின் ஒப்புவோமென அவ்வகையே னென விவர்முதலிய, திருந்து மொழிப் பழுக்கக் காய்ச்சிய பரிமேலிருந்து தம் புலவரருந்த மிழாய்ந்த, சங்கமென்னும் உரை சிறந்ததெனக் கூறிப் பழுதில்லா துங்கமலிகடலு, ளரிதினெழுந்த பரிபாட் மல் வந்தமையால் பரிமேலழகர் எனப் டமுதம், அரசுநிலை திரீ இயலளப் பருவ பட்டனர். இதனை திருத்தகு சீர்த்தெய் காலங், கோதில் சொன் மகணோத கக்கி வத் திருவள்ளுவர் தங் கருத்தமைதி தானே டத்தலிற், பாடிய சான்றவர் பீடுநன்கு கருதி - விரித்துரைத்தான், பன்னு தமிழ் ணா, மிகைப்படுபொருளை நகைபடு புன் தேர்பரி மேலழகனெனு, மன்னு முயர் சொலிற், றந்திடைமடுத்த கதிதன் நாமன் வந்து எ-ம் "பாலெல்லா நல்லா பிழைப்பும், எழுதினர்ப் பிழைப்பு மெழுத் வின் பாலாமோ பாரிலுள்ள, நூலெல்லாம் துருவொக்கும், பகுதியின் வந்த பாடகர்ப் வள்ளுவர்செய் நூலாமோ-நூலிற், பரித்த பிழைப்பும், ஒருங்குடன் கிடந்த வொவ்வா வரையெல்லாம் பரிமேலழகன், தெரித்த ப்பாடமும், திருந்திய காட்சியோர் செவி வரையாமோ தெளி" எனக் கூறியிருத்த முதல் வெதுப்பலிற், சிற்றறிவினர்க்கும் வின், இவரே உரையாளர் எனப் பெயர் தெற்றெனத் தோன்ற, மதியின் றகைப்பு உடைந்தனர். இவர் காலத்திருந்த நச்சி விதியுளியகற்றி, யெல்லையில் சிறப்பிற் தர்க்கினியர் விருத்தரா தலின் அவர்க்குத் சொல்லோர் பாடிய, வணிதிகழ் பாடத் தாம் இயற்றிய உரையைக்காட்ட ஆசிரி துத் துணி தருபொருளைச் சுருங்கியவுரை யர் சென்றிருக்கையில் நச்சினார்க்கினியர், யின் விளங்கக் காட்டினன், நீணிலங் கடக் "குடம்பை தனித் தொழியப் புட்பறக் தோன் டொழு மரபிற், பரிமேலழக தற்றே" என்னும் திருக்குறளுக்கு உரை னுரிமையி னுணர்ந்தே ." என்பதால் தெரி கேட்க ஆசிரியர், "முன் தனியாத முட்டை கிறது. பின்னும் திருந்திய தமிழறி தனித்துக்கிடப்ப, அதனுட் கிடந் தபுள் தெய்வப் புலமை.......... பரிமேலழக பருவம் வந்த காலத்துப் பறந்து போன னெனப் பெயர் படைத்துத், தரைமேலு தன்மைத்து" எனக் கூறிக்கேட்டுத் தாம் தித்த தலைமையோனே" எனும் பழைய கூடென உரை கூறியதைத் தெரிவித்து வுரைப்பாயிரத்தை படுத்து விரைத்தார ஆசிரியர், பரிமேலழகர் உரையைப் புகழ்ந் லங்கற் றிருவள்ளுவர் முன்னம் வெண் தனர். இவர் தம் உரையில் ஆங்காங்குத் குறட்பா, நிறைத்தார்மிகு பொருணான்கும் திருக்கோவையார், நாலடியார், சீவகசிந்தா விளங்க நெறிப்புலவ, ருரைத்தார் பலரு மணி, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை முத மதற்குரை தன்னை யுவகறிய, கருத்தான் வியவற்றை யெடுத்து உதகரித்திருப்பதி வகுத்தமைத் தான் கலைதே சொக்கை னாலும், கம்பராமாயண முதலியவற்றை காவலனே'' என்பதனாலும், "முன்னு உதகரித்தில்லாமையாலும், இவர் காலம் ரைத்த தேவர்குறள் .............., இன்ன கம்பர் காலத்திற்கு முந்தியிருக்கலாம். திது வென் றுரைக்க வெய்தினான் - முன் இவர் நக்கீரர் அருளிச்செய்த திருமுருகாற் னூற், பரிமேலழகிய கோப்போற்று தமி ஒப் படைக்கும் ஒரு சுருங்கிய உரை இய ழ்க் கூடல், பரிமேலழகிய னென்பான். 17 ற்றினர். அதனை "அரிமேலழகுறூஉ மன் என்பதால் இவர் சோழபாண்டி மண்டலங் பமைநெஞ்சப், பரிமேலழகன் பகர்ந்தான் களிலுள்ள ஒக்கூரினராகவும், மதுரை விரிவுரைமூ, தக்கீரிஞ்ஞான்று தனிமுரு நகரத்தினாராகவும் இருக்கலாம் எனவும் காற்றுப்படையாம், நக்கீரனல்லகவிக்கு," அறியப்படுகிறது. என்பதாலறிக. இவர் சைவ நூல்களுக்கு பரியாயவணி - இது தான் கருதிய தனைக் உரையியற்றி யிருத்தலாலும், திருக்குறா சுறது அப்பொருள் தோன்றப் பிறிதொ
பரிமேலழகர் 1045 பரியாயவணி யுடைய வள்ளுவர் அருளிய திருக்குற ளில் இறைவனது எட்டுக்குணங்களைத் ளுக்குத் தருமர் மணக்குடையர் தாமத் தமது கொள்கையாகக் குறித்து மற்றவை தர் நச்சர் பரிதி திருமலையர் மல்லர் களைப் பிறன் கோளாகக் கூறு தலானும் கவிப்பெருமாள் - காளிங்கர் என்பவர்கள் ஸ்மார்த்தர் என்பர் . அரிமேலன் புறூஉம் இயற்றிய உரையேயன்றித் தாமும் ஓர் அன்பமையந்தணன் என்பதால் வைண உரை செய்தனர் . அவ்வுரையை அரசன் வர் என்பர் . இவர் பரிபாடற்கு ஒருரை முன் பிரசங்கிக்க அரசன் இதனை அவ்வி செய்திருப்பதாக கண்ணுதற் கடவுளண் டமிருந்த உருக்குப் பரிமேலிருந்து கூறு ணலங் குறுமுனி முனைவேன் முருக வீராயின் ஒப்புவோமென அவ்வகையே னென விவர்முதலிய திருந்து மொழிப் பழுக்கக் காய்ச்சிய பரிமேலிருந்து தம் புலவரருந்த மிழாய்ந்த சங்கமென்னும் உரை சிறந்ததெனக் கூறிப் பழுதில்லா துங்கமலிகடலு ளரிதினெழுந்த பரிபாட் மல் வந்தமையால் பரிமேலழகர் எனப் டமுதம் அரசுநிலை திரீ இயலளப் பருவ பட்டனர் . இதனை திருத்தகு சீர்த்தெய் காலங் கோதில் சொன் மகணோத கக்கி வத் திருவள்ளுவர் தங் கருத்தமைதி தானே டத்தலிற் பாடிய சான்றவர் பீடுநன்கு கருதி - விரித்துரைத்தான் பன்னு தமிழ் ணா மிகைப்படுபொருளை நகைபடு புன் தேர்பரி மேலழகனெனு மன்னு முயர் சொலிற் றந்திடைமடுத்த கதிதன் நாமன் வந்து - ம் பாலெல்லா நல்லா பிழைப்பும் எழுதினர்ப் பிழைப்பு மெழுத் வின் பாலாமோ பாரிலுள்ள நூலெல்லாம் துருவொக்கும் பகுதியின் வந்த பாடகர்ப் வள்ளுவர்செய் நூலாமோ - நூலிற் பரித்த பிழைப்பும் ஒருங்குடன் கிடந்த வொவ்வா வரையெல்லாம் பரிமேலழகன் தெரித்த ப்பாடமும் திருந்திய காட்சியோர் செவி வரையாமோ தெளி எனக் கூறியிருத்த முதல் வெதுப்பலிற் சிற்றறிவினர்க்கும் வின் இவரே உரையாளர் எனப் பெயர் தெற்றெனத் தோன்ற மதியின் றகைப்பு உடைந்தனர் . இவர் காலத்திருந்த நச்சி விதியுளியகற்றி யெல்லையில் சிறப்பிற் தர்க்கினியர் விருத்தரா தலின் அவர்க்குத் சொல்லோர் பாடிய வணிதிகழ் பாடத் தாம் இயற்றிய உரையைக்காட்ட ஆசிரி துத் துணி தருபொருளைச் சுருங்கியவுரை யர் சென்றிருக்கையில் நச்சினார்க்கினியர் யின் விளங்கக் காட்டினன் நீணிலங் கடக் குடம்பை தனித் தொழியப் புட்பறக் தோன் டொழு மரபிற் பரிமேலழக தற்றே என்னும் திருக்குறளுக்கு உரை னுரிமையி னுணர்ந்தே . என்பதால் தெரி கேட்க ஆசிரியர் முன் தனியாத முட்டை கிறது . பின்னும் திருந்திய தமிழறி தனித்துக்கிடப்ப அதனுட் கிடந் தபுள் தெய்வப் புலமை . . . . . . . . . . பரிமேலழக பருவம் வந்த காலத்துப் பறந்து போன னெனப் பெயர் படைத்துத் தரைமேலு தன்மைத்து எனக் கூறிக்கேட்டுத் தாம் தித்த தலைமையோனே எனும் பழைய கூடென உரை கூறியதைத் தெரிவித்து வுரைப்பாயிரத்தை படுத்து விரைத்தார ஆசிரியர் பரிமேலழகர் உரையைப் புகழ்ந் லங்கற் றிருவள்ளுவர் முன்னம் வெண் தனர் . இவர் தம் உரையில் ஆங்காங்குத் குறட்பா நிறைத்தார்மிகு பொருணான்கும் திருக்கோவையார் நாலடியார் சீவகசிந்தா விளங்க நெறிப்புலவ ருரைத்தார் பலரு மணி சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை முத மதற்குரை தன்னை யுவகறிய கருத்தான் வியவற்றை யெடுத்து உதகரித்திருப்பதி வகுத்தமைத் தான் கலைதே சொக்கை னாலும் கம்பராமாயண முதலியவற்றை காவலனே ' ' என்பதனாலும் முன்னு உதகரித்தில்லாமையாலும் இவர் காலம் ரைத்த தேவர்குறள் . . . . . . . . . . . . . . இன்ன கம்பர் காலத்திற்கு முந்தியிருக்கலாம் . திது வென் றுரைக்க வெய்தினான் - முன் இவர் நக்கீரர் அருளிச்செய்த திருமுருகாற் னூற் பரிமேலழகிய கோப்போற்று தமி ஒப் படைக்கும் ஒரு சுருங்கிய உரை இய ழ்க் கூடல் பரிமேலழகிய னென்பான் . 17 ற்றினர் . அதனை அரிமேலழகுறூஉ மன் என்பதால் இவர் சோழபாண்டி மண்டலங் பமைநெஞ்சப் பரிமேலழகன் பகர்ந்தான் களிலுள்ள ஒக்கூரினராகவும் மதுரை விரிவுரைமூ தக்கீரிஞ்ஞான்று தனிமுரு நகரத்தினாராகவும் இருக்கலாம் எனவும் காற்றுப்படையாம் நக்கீரனல்லகவிக்கு அறியப்படுகிறது . என்பதாலறிக . இவர் சைவ நூல்களுக்கு பரியாயவணி - இது தான் கருதிய தனைக் உரையியற்றி யிருத்தலாலும் திருக்குறா சுறது அப்பொருள் தோன்றப் பிறிதொ