அபிதான சிந்தாமணி

பரிச்சேதம் 104 பரிமேலழகர் ருஷியின் பொன்றை பொது இறந்து கதின்ை ஏழு குதிரைகளாகமன் குமான் தீமை திருங்கி முன் அம்முனிகிருந்த இரு தாமன் பாண்டு புத்திரர் வம்சம் நாசமாம் கும், ஒருபொருள் இது அன்று என்பது படி பாணப்பிரயோகஞ் செய்தனன். அங் |- வஸ்து பரிச்சேதம். தப் பாணம் உத்தரையின் வயிற்றிலிருந்த பரிணாமவாதசைவன் - உயிர் கெட்டுக் கூடி இக் கருவைப் பேதிக்கச் சென்றது. அவ் | அரனடியில் ஒன்று படும் என்பன். விடம் திருமால் பஞ்சாயுதத்துடன் நின்று பரிதி - 1. ஒரு தீர்த்த ம். அத்திரத்தை யுங்கரிக்க அத்திரம் நீங்கி 2. திருவள்ள வநாயனார் திருவாய் மலர் யது. அங்குத் திருமால் திருவடிப்பரிசம் ந்தருளிய திருக்குறளுக்கு உரையிட்டவர் பெற்றமையால் பரிச்சித்து எனப் பிறந்து களில் ஒருவர். கலிகடிந்து தருமம் நான்குபாதத்தால் 3. அக்நிக்கு அலங்காரமாகச் சூழப்படும் நடக்கச்செய்தனன். சாகைகளாகும். இவை பெரும்பாலும் 2. இவன் இராஜருஷி. இவன் ஒரு பலாச சாகைகளாம் நாள் வேட்டைக்குச் சென்று வேட்டை 4. யாககாரியத்தில் பலாசம், மா இவற் யாடுகையில், அம்பிற்குத் தப்பிச் சென்ற றின் கொம்புகளால் இரண்டு முழ நீளமும் மிருகத்தைப் பின்றொடருகையில் அது பெருவிரல் கனமுமாக அமைக்கப்பட்ட மறைந்தது கண்டு அவ்விடம் மௌன விறகு. . மடைந்திருந்த சமீகருஷியைக் கண்டு பரிதிக்கண்ணன் - சூரபதுமன் குமரன். மிருகம் எப்படிப் போயிற்றென்ன அவர் பரிதியின் ஏழு குதிரைகளாவன- தினமணி, பேசாதிருந்தது கண்டு அவ்விடம் இறந்து கத்யை, லோகபந்து, சுரோத்தமை, தாம நிதி, பத்மினீவல்லபை, ஹரி : இவை ருஷியின் கழுத்தில் சுற்றி நீங்கினன். யன்றிச் சப்தா என்கிற ஒரு குதிரையே அவ்வரசன் செயல்களை அருகிருந்த இரு யுண்டு. (விங்காபட்டீயம்.) டியரா லுணர்ந்த அம்முனிவரின் குமாரா பரிதிபாணி - பராசருஷியின் புத்திரன். கிய சிருங்கி முனி கோபித்து இவ்வகை பரிபாடல் - இது சங்கத்தாரால் தொகுக் தீமை புரிந்த இவன் இன்று எழாநாள் கப்பட்ட எட்டுத்தொகையுள் ஐந்தாவது தக்ஷகனால் இறக்க என்று சாபமிட்டனன். பாவகையுள் ஒன்று. இதுமுறையே திரு இதனைக் கௌரமுகரால் அறிந்த அரசன் மால், குமாவேள், கடல், வையை, மதுரை சுகரால் தத்துவமுணர்ந்து ஏழாநாள் தக்ஷ முதலியவர்க்கு , அ, ஙக, க, உசு, ச, ஆக கனால் கடியுண்டு இறந்தனன். இவன் கும் எழுபது பாடல்கள் கொண்டது. இதனைத் என் ஜநமேஜயன். சாபமிட்ட முனிவரை ''திருமாற் கிருநான்கு செவ்வேட்கு முப் மகாசத்தர் எனவும், கடித்த பாம்பினைக் பத், தொருபாட்டுக்கார் கோளுக் கொன்று கார்க்கோடகன் எனவும் தேவி பாகவதம் - மருவினிய, வையையிருபத்தாறு மா கூறும். (பரிக்ஷயம் = நாசம்). குருகுலம் மதுரை நான்கென்ப, செய்யபரி பாடற் நாசமடைந்த பின் பிறந்தவனாதலால் பரி றிறம் " (இதற்குப் பரிமேலழகர் உரையி சமித்து எனவும் பெயர் பெற்றவன். யற்றிய தாகத்தெரிகிறது ) விரும்பியருணி 3. குரு குமான். லவெற்பிமயக் குன்றின், வரும்பரிசு புள் '4. சூர்யகுலத்தவனாகிய ஒரு அரசன், ளூருமாலே -- சுரும்பு, வரிபாடலின் சீர் இவன் ஆயு தமகாராஜன் புத்திரியாகிய வளர் துளவத்தோளாய், பரிபாடலின் சீர்ப் சோபனையைக் காட்டில் மணந்து ஒரு பயன் " என்பதால் அறிக. தடாகத்தில் நீர் விளையாடச் செல்லுகையில் பரிமளகந்தி - வேதவியாசர் தாய். பராசர் அவள் மறைய அவ்விடமிருந்த தவளைகள் தேவி | விழுங்கினவென்று அக் குளங்களிலிருந்த தவளைகளையெல்லாங் கொலை புரியச் செய் பரிமளாலயன் -- இரத்தினாவலியைக் காண்க. தவன். பரிமாணனர் - யாப்பருங்கல விருத்தியுட் பரிச்சேதம்-(ங) காலப்பரிச்சேதம், தேசப் - கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியர்களில் ஒருவர். பரிச்சேதம், வஸ்து பரிச்சேதம், ஒரு பரிமேலழகர் - இவர் தொண்டை நாட்டில் காலத்து உண்டு, ஒருகாலத்து இல்லை என் திருக்காஞ்சிபுரத்திலிருந்த அருச்சக வேதி பது காலப்பரிச்சேதம். ஒரு தேசத்து யர். இவர் இள்மையில் அழகரெனப் பெய உண்டு. ஒரு தேசத்து இல்லை என்பது சடைந்து தமிழ்ப்புலமையும் வட ஏற் தேசப்பரிச்சேதம். ஒரு பொருள் இதுவா புலமையும் பெற்று வேதப்பொருளமைதி
பரிச்சேதம் 104 பரிமேலழகர் ருஷியின் பொன்றை பொது இறந்து கதின்ை ஏழு குதிரைகளாகமன் குமான் தீமை திருங்கி முன் அம்முனிகிருந்த இரு தாமன் பாண்டு புத்திரர் வம்சம் நாசமாம் கும் ஒருபொருள் இது அன்று என்பது படி பாணப்பிரயோகஞ் செய்தனன் . அங் | - வஸ்து பரிச்சேதம் . தப் பாணம் உத்தரையின் வயிற்றிலிருந்த பரிணாமவாதசைவன் - உயிர் கெட்டுக் கூடி இக் கருவைப் பேதிக்கச் சென்றது . அவ் | அரனடியில் ஒன்று படும் என்பன் . விடம் திருமால் பஞ்சாயுதத்துடன் நின்று பரிதி - 1 . ஒரு தீர்த்த ம் . அத்திரத்தை யுங்கரிக்க அத்திரம் நீங்கி 2 . திருவள்ள வநாயனார் திருவாய் மலர் யது . அங்குத் திருமால் திருவடிப்பரிசம் ந்தருளிய திருக்குறளுக்கு உரையிட்டவர் பெற்றமையால் பரிச்சித்து எனப் பிறந்து களில் ஒருவர் . கலிகடிந்து தருமம் நான்குபாதத்தால் 3 . அக்நிக்கு அலங்காரமாகச் சூழப்படும் நடக்கச்செய்தனன் . சாகைகளாகும் . இவை பெரும்பாலும் 2 . இவன் இராஜருஷி . இவன் ஒரு பலாச சாகைகளாம் நாள் வேட்டைக்குச் சென்று வேட்டை 4 . யாககாரியத்தில் பலாசம் மா இவற் யாடுகையில் அம்பிற்குத் தப்பிச் சென்ற றின் கொம்புகளால் இரண்டு முழ நீளமும் மிருகத்தைப் பின்றொடருகையில் அது பெருவிரல் கனமுமாக அமைக்கப்பட்ட மறைந்தது கண்டு அவ்விடம் மௌன விறகு . . மடைந்திருந்த சமீகருஷியைக் கண்டு பரிதிக்கண்ணன் - சூரபதுமன் குமரன் . மிருகம் எப்படிப் போயிற்றென்ன அவர் பரிதியின் ஏழு குதிரைகளாவன - தினமணி பேசாதிருந்தது கண்டு அவ்விடம் இறந்து கத்யை லோகபந்து சுரோத்தமை தாம நிதி பத்மினீவல்லபை ஹரி : இவை ருஷியின் கழுத்தில் சுற்றி நீங்கினன் . யன்றிச் சப்தா என்கிற ஒரு குதிரையே அவ்வரசன் செயல்களை அருகிருந்த இரு யுண்டு . ( விங்காபட்டீயம் . ) டியரா லுணர்ந்த அம்முனிவரின் குமாரா பரிதிபாணி - பராசருஷியின் புத்திரன் . கிய சிருங்கி முனி கோபித்து இவ்வகை பரிபாடல் - இது சங்கத்தாரால் தொகுக் தீமை புரிந்த இவன் இன்று எழாநாள் கப்பட்ட எட்டுத்தொகையுள் ஐந்தாவது தக்ஷகனால் இறக்க என்று சாபமிட்டனன் . பாவகையுள் ஒன்று . இதுமுறையே திரு இதனைக் கௌரமுகரால் அறிந்த அரசன் மால் குமாவேள் கடல் வையை மதுரை சுகரால் தத்துவமுணர்ந்து ஏழாநாள் தக்ஷ முதலியவர்க்கு ஙக உசு ஆக கனால் கடியுண்டு இறந்தனன் . இவன் கும் எழுபது பாடல்கள் கொண்டது . இதனைத் என் ஜநமேஜயன் . சாபமிட்ட முனிவரை ' ' திருமாற் கிருநான்கு செவ்வேட்கு முப் மகாசத்தர் எனவும் கடித்த பாம்பினைக் பத் தொருபாட்டுக்கார் கோளுக் கொன்று கார்க்கோடகன் எனவும் தேவி பாகவதம் - மருவினிய வையையிருபத்தாறு மா கூறும் . ( பரிக்ஷயம் = நாசம் ) . குருகுலம் மதுரை நான்கென்ப செய்யபரி பாடற் நாசமடைந்த பின் பிறந்தவனாதலால் பரி றிறம் ( இதற்குப் பரிமேலழகர் உரையி சமித்து எனவும் பெயர் பெற்றவன் . யற்றிய தாகத்தெரிகிறது ) விரும்பியருணி 3 . குரு குமான் . லவெற்பிமயக் குன்றின் வரும்பரிசு புள் ' 4 . சூர்யகுலத்தவனாகிய ஒரு அரசன் ளூருமாலே - - சுரும்பு வரிபாடலின் சீர் இவன் ஆயு தமகாராஜன் புத்திரியாகிய வளர் துளவத்தோளாய் பரிபாடலின் சீர்ப் சோபனையைக் காட்டில் மணந்து ஒரு பயன் என்பதால் அறிக . தடாகத்தில் நீர் விளையாடச் செல்லுகையில் பரிமளகந்தி - வேதவியாசர் தாய் . பராசர் அவள் மறைய அவ்விடமிருந்த தவளைகள் தேவி | விழுங்கினவென்று அக் குளங்களிலிருந்த தவளைகளையெல்லாங் கொலை புரியச் செய் பரிமளாலயன் - - இரத்தினாவலியைக் காண்க . தவன் . பரிமாணனர் - யாப்பருங்கல விருத்தியுட் பரிச்சேதம் - ( ) காலப்பரிச்சேதம் தேசப் - கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியர்களில் ஒருவர் . பரிச்சேதம் வஸ்து பரிச்சேதம் ஒரு பரிமேலழகர் - இவர் தொண்டை நாட்டில் காலத்து உண்டு ஒருகாலத்து இல்லை என் திருக்காஞ்சிபுரத்திலிருந்த அருச்சக வேதி பது காலப்பரிச்சேதம் . ஒரு தேசத்து யர் . இவர் இள்மையில் அழகரெனப் பெய உண்டு . ஒரு தேசத்து இல்லை என்பது சடைந்து தமிழ்ப்புலமையும் வட ஏற் தேசப்பரிச்சேதம் . ஒரு பொருள் இதுவா புலமையும் பெற்று வேதப்பொருளமைதி