அபிதான சிந்தாமணி

பாத்தையோல் | 1050 | பரமேசுவரப்பு சல், கால மக்கொருப் பால் கென்றல், தனித்துழி யிறைவி தனித் பாத்வாசதீர்த்தம் - தென்கடற் கருகிலுள் தழுதிரங்கல், சங்கிதுவென்னெனப் பாங்கி ளது. அச்வமேத பலந்தருவது. வினாதல், இறைமகன் புறத்தொழுக் கிறை பாத்வாசி - மாளவதேசத்தில் பிரவகிக்கும் மகளுணர்த்தல், தலைவியைப் பாங்கி கழ நதி, றல், தலைவி செவ்வணி யணிந்து கேடியை பாநாதகலைகள் - வியாபினி, வியோம விகுப்புத்தி யவ்வணி யுழையர்கண் டழும் ரூபை, அனந்தை, அனாதை, அனாசிருதை, இக்கூறல், பரத்தையர் கண்டு பழித்தல், இவை ஐந்தும் அபரநாதத்தை நடத்தும் பாத்தைய ருலகிய னோக்கி விடுத்தலிற் கலைகள். பரவிந்தும் பரநாதமும் சத்திசிவா மலைவன் வாவு கண்டு வந்து வாயில்கண் த்மகமாயிருந்து அபாவிந்து அபராதத்தை மொழி தல், தலைமகன் வாவு பாங்கி தலை நடத்தும். (சதா.) விக் குணர்த்தல், தலைவனைத் தலைவி எதிர் பாந்தாமன் - விஷ்ணுவின் திருநாமங்களில் கொண்டு பணிதல், புணர்ச்சியின் மகிழ் ஒன்று. தல், முதலிய (கக )- ம் உணர்த்தவுணரு பரபிரமம் - அபின்னாசத்தி விசாம்பித்துச் மூடற்குரியனவாம், இனி உணர்த்த வுண | -சுத்த பிரமத்தை வியாபரிக்கையில் அப் ரா வூடற்குரியன - வெள்ளணி யணிந்து பிரமம் பரையினது வியாபகத்தி லிருக்கு விடுத்துழித் தலைமகன் வாயில் வேண்டல்,நிலை, (நான). தலைவி நெய்யாடிய திகுளை சாற்றல், தலை பாமகாரன் - நன்னிதியின் வலப்புசத்தில் வன் தன் மனத்துவகை கூர்தல், தலைவிக் | உதித்தவன். சவன்வரல் பாங்கி சாற்றல், தலைவி யுணர் பரமசுகம் - சிவ சூர்ய பீடத் தொன்று. ந்து தலைவனொடு புலத்தல், தலைவி பர பாமசுந்தரி -1. பிரமசுந்தர யோகியின் ணனை மறுத்தல், வாயின் மறுக்கப்பட்ட மனைவி, கற்பிற் சிறந்தவள், பாணன் கூறல், வறவியாயின் மறுத்தல், 2. யூகியின் தாய். (பெ-கதை) விருந்தொடு வந்துழி பொறுத்தல் கண்டு பரமதத்தன் - புனிதவதியார்க்குக் கணவன. இறையோன் மகிழ்தல், விருந்து கண்டொ | நிதிபதி வனரிகன் குமான். ளித்த வூடல் வெளிப்பட நோக்கிச் சீறே பாமபதத்திலுள்ள நித்ய முத்தர்கள் - ஆதி லென் றவள் சீறடி தொழுதல், இஃதெங் சேஷன், கருடன், சேனை முதலியார், கையர் காணினன் றன் றென்னல், அங்க ஜயர், விஜயர், சுந்தர், நந்தர், சங்ககர்ணர், வர் யாரையு மறியேனென்றல், காமக்கிழ புஷ்கார், புஷ்கராக்ஷர், குமுதாக்ஷர், கஜா த்தியைக் கண்டமை பகர் தல், தலைவியைப் நகர், பிருச்சநிகர்ப்பர், காளர், புண்டரீகர், பாங்கி தணித்தல், தலைமகள் புலவி தணி குமுதர், வாமர், ஜயச்சேநர், சுப்பிரதிஷ் யாளாகத் தலைமகன் ஊடல், பாங்கி யன் 'டர், சுமுகர், அமாணவ புருஷர், சருவ பிலை கொடியையெனத் தலைவனை யிகழ் - கந்தி முதலியோர். (அரிசமய தீபம்.) தல், ஆயிழை மைந்தனு மாற்றாமையும் பாமனையே பாடுவார் - சிவபெருமானையே வாயில்களாக வாவெதிர்கோடல், மணந்த பாடி முத்திபெற்ற தொகையடியவர்கள். வன் போயபின் வந்த பாங்கியோடு இண பாமன் - சிவன், விஷ்ணு, பிரமன், ங்கிய மைந்தனை வினிதிற் புகழல், தலைவி பரமானந்தர் - காரணமான ஆனந்தரூப தலைவனைப் புகழ்தல், பாங்கி மனைவியைப் - சத்தியுடன் பாப்பிரமங் கூடிச் சர்வானந்த புகழ்தல் என்பன. (அகம்.) மெனுஞ் சழுத்தி யவஸ்தை யடைகையில் பாத்தையேசல் - அழகிய பழனத்தையு பாப்பிரமமென்கிற பெயர் நீங்கிய நிலை, டைய ஊானுடனே தீர்விளையாட்டு விரும் | (நானா.) | பும் மெல்லிய சொல்லினையடைய தலை பரமேசுவாப்புலவர் - இவர் திருவண்ணா மகள், பாத்தையைப் புல்லற் கூறியது. மலையிலிருந்த ஒரு புலவர். சேறைக் கவி (பு வெ. பெருந்திணை.) ராஜ பண்டிதர் காலத்தவர். இவரைப்பற் பாத்தை வாயில் பாங்கி கண்டுரைத்தல் - றிய சரிதம் ஒன்றும் தெரியவில்லை. இவர் உங்கள் வீட்டிடத்து மடவாள் சொன்ன சேறைக்கவிராஜ பண்டி தரை "கண்ணார் வார்த்தை நீங்க எங்கள் அகத்திடத்துப் மதிக்கும் கவிராஜசிங்கள் கடந்து திரு, பாகனும் தேரும் வருமெனச் சொல்லி வண்ணாமலையப்பர்மேல் வண்ணம்பாடி இற்பாத்தை தோழிக்குச் சேரிப் பாத்தை முத்தாலத்தி கொண், டெண்ணாயிர மட தோழி சொல்லியது. (பு. வெ. நற்றிணை.) வார்சூழ பல்லக்கிலேறி வந்தான், உண்ணா
பாத்தையோல் | 1050 | பரமேசுவரப்பு சல் கால மக்கொருப் பால் கென்றல் தனித்துழி யிறைவி தனித் பாத்வாசதீர்த்தம் - தென்கடற் கருகிலுள் தழுதிரங்கல் சங்கிதுவென்னெனப் பாங்கி ளது . அச்வமேத பலந்தருவது . வினாதல் இறைமகன் புறத்தொழுக் கிறை பாத்வாசி - மாளவதேசத்தில் பிரவகிக்கும் மகளுணர்த்தல் தலைவியைப் பாங்கி கழ நதி றல் தலைவி செவ்வணி யணிந்து கேடியை பாநாதகலைகள் - வியாபினி வியோம விகுப்புத்தி யவ்வணி யுழையர்கண் டழும் ரூபை அனந்தை அனாதை அனாசிருதை இக்கூறல் பரத்தையர் கண்டு பழித்தல் இவை ஐந்தும் அபரநாதத்தை நடத்தும் பாத்தைய ருலகிய னோக்கி விடுத்தலிற் கலைகள் . பரவிந்தும் பரநாதமும் சத்திசிவா மலைவன் வாவு கண்டு வந்து வாயில்கண் த்மகமாயிருந்து அபாவிந்து அபராதத்தை மொழி தல் தலைமகன் வாவு பாங்கி தலை நடத்தும் . ( சதா . ) விக் குணர்த்தல் தலைவனைத் தலைவி எதிர் பாந்தாமன் - விஷ்ணுவின் திருநாமங்களில் கொண்டு பணிதல் புணர்ச்சியின் மகிழ் ஒன்று . தல் முதலிய ( கக ) - ம் உணர்த்தவுணரு பரபிரமம் - அபின்னாசத்தி விசாம்பித்துச் மூடற்குரியனவாம் இனி உணர்த்த வுண | - சுத்த பிரமத்தை வியாபரிக்கையில் அப் ரா வூடற்குரியன - வெள்ளணி யணிந்து பிரமம் பரையினது வியாபகத்தி லிருக்கு விடுத்துழித் தலைமகன் வாயில் வேண்டல் நிலை ( நான ) . தலைவி நெய்யாடிய திகுளை சாற்றல் தலை பாமகாரன் - நன்னிதியின் வலப்புசத்தில் வன் தன் மனத்துவகை கூர்தல் தலைவிக் | உதித்தவன் . சவன்வரல் பாங்கி சாற்றல் தலைவி யுணர் பரமசுகம் - சிவ சூர்ய பீடத் தொன்று . ந்து தலைவனொடு புலத்தல் தலைவி பர பாமசுந்தரி - 1 . பிரமசுந்தர யோகியின் ணனை மறுத்தல் வாயின் மறுக்கப்பட்ட மனைவி கற்பிற் சிறந்தவள் பாணன் கூறல் வறவியாயின் மறுத்தல் 2 . யூகியின் தாய் . ( பெ - கதை ) விருந்தொடு வந்துழி பொறுத்தல் கண்டு பரமதத்தன் - புனிதவதியார்க்குக் கணவன . இறையோன் மகிழ்தல் விருந்து கண்டொ | நிதிபதி வனரிகன் குமான் . ளித்த வூடல் வெளிப்பட நோக்கிச் சீறே பாமபதத்திலுள்ள நித்ய முத்தர்கள் - ஆதி லென் றவள் சீறடி தொழுதல் இஃதெங் சேஷன் கருடன் சேனை முதலியார் கையர் காணினன் றன் றென்னல் அங்க ஜயர் விஜயர் சுந்தர் நந்தர் சங்ககர்ணர் வர் யாரையு மறியேனென்றல் காமக்கிழ புஷ்கார் புஷ்கராக்ஷர் குமுதாக்ஷர் கஜா த்தியைக் கண்டமை பகர் தல் தலைவியைப் நகர் பிருச்சநிகர்ப்பர் காளர் புண்டரீகர் பாங்கி தணித்தல் தலைமகள் புலவி தணி குமுதர் வாமர் ஜயச்சேநர் சுப்பிரதிஷ் யாளாகத் தலைமகன் ஊடல் பாங்கி யன் ' டர் சுமுகர் அமாணவ புருஷர் சருவ பிலை கொடியையெனத் தலைவனை யிகழ் - கந்தி முதலியோர் . ( அரிசமய தீபம் . ) தல் ஆயிழை மைந்தனு மாற்றாமையும் பாமனையே பாடுவார் - சிவபெருமானையே வாயில்களாக வாவெதிர்கோடல் மணந்த பாடி முத்திபெற்ற தொகையடியவர்கள் . வன் போயபின் வந்த பாங்கியோடு இண பாமன் - சிவன் விஷ்ணு பிரமன் ங்கிய மைந்தனை வினிதிற் புகழல் தலைவி பரமானந்தர் - காரணமான ஆனந்தரூப தலைவனைப் புகழ்தல் பாங்கி மனைவியைப் - சத்தியுடன் பாப்பிரமங் கூடிச் சர்வானந்த புகழ்தல் என்பன . ( அகம் . ) மெனுஞ் சழுத்தி யவஸ்தை யடைகையில் பாத்தையேசல் - அழகிய பழனத்தையு பாப்பிரமமென்கிற பெயர் நீங்கிய நிலை டைய ஊானுடனே தீர்விளையாட்டு விரும் | ( நானா . ) | பும் மெல்லிய சொல்லினையடைய தலை பரமேசுவாப்புலவர் - இவர் திருவண்ணா மகள் பாத்தையைப் புல்லற் கூறியது . மலையிலிருந்த ஒரு புலவர் . சேறைக் கவி ( பு வெ . பெருந்திணை . ) ராஜ பண்டிதர் காலத்தவர் . இவரைப்பற் பாத்தை வாயில் பாங்கி கண்டுரைத்தல் - றிய சரிதம் ஒன்றும் தெரியவில்லை . இவர் உங்கள் வீட்டிடத்து மடவாள் சொன்ன சேறைக்கவிராஜ பண்டி தரை கண்ணார் வார்த்தை நீங்க எங்கள் அகத்திடத்துப் மதிக்கும் கவிராஜசிங்கள் கடந்து திரு பாகனும் தேரும் வருமெனச் சொல்லி வண்ணாமலையப்பர்மேல் வண்ணம்பாடி இற்பாத்தை தோழிக்குச் சேரிப் பாத்தை முத்தாலத்தி கொண் டெண்ணாயிர மட தோழி சொல்லியது . ( பு . வெ . நற்றிணை . ) வார்சூழ பல்லக்கிலேறி வந்தான் உண்ணா