அபிதான சிந்தாமணி

பரதம் 1037 - பாதர் யாகக் கூறிய மார்க்கமாறில் தக்கணம் வேதமத்தியம், கோபுச்சம், சுரோதோவ எட்டுமாத்திரை கூடிய களையையும், வார்த் சும் என ஆறாம், நெட்டங்கமும் குற்றங்க திகம் நான்குமாத்திரை கூடிய களையை $60. TOT 30 wible மும் சமமாய்வரல் சமயதியாம். எல்லா அவ் யும், சித்திரம் ஒருமாத்திரை கூடிய களை கமும் ஒழுங்கின்றி விரவிவருவது விடம் யையும் சித்திர தரம், ஒருமாத்திரை கூடிய யதியாம். முதலிலும் இறுதியிலும் குற் களையையும், அர்தவசித்திரம் அரைமாத்தி றங்கமும், இடையில் நெட்டங்கமும் வரு ரைகூடிய களையையும், அதிசித்திரம் கால் வது மிருதங்கியதியாம். முதலிலும் இறு தியிலும் நெட்டங்கமும் இடையில் குற்றங் கிரியையாவது, தேசிகம், மார்க்கமென கமும் வருவது வேதமத்தியயதியாம். முத இரண்டுவகைப்படும், தேசிகமென்பது துர் விற் நெட்டங்கமும் கடையிற்குற்றங்கமும் வகம், சர்ப்பிணி, கிருடியை, பதுமினி , நிரையே வருவது கோபுச்சயதியாம். முத விசர்ச்சிதை, பதாகை, விட்சிப்த்தம், பதி விற் குற்றங்கமும் கடையில் நெட்டங்க தம், என எட்டுவகைப்படும். மார்க்கமா மும் நிரையே வருவது சுரோதோவகயதி வது நிசத்தம் நான்கும், சசத்தம் நான் யாம். பிரத்தாரயதியைப் பெரு நூல்களிற் கும் என எட்டாம். நிசத்தமாவது ஆவா காண்க. தாளங்கள் சச்சற்புடத்துக்கு குரு- பம், நிட்கிராமம், விட்சேபம், பிரவேசம்,1 உ, இலகு-க, புலுதம்-க ஆகமாத்திரை (ச). என நான்கு வகைப்படும். சசத்தமாவது சாசற்புடத்திற்கு குருக, இலகு-2, குரு- துருவம், சம்மியம், காளம், சந்நிபாதம் க. ஆகமாத்திரை (சு). சட்டதாபுத்திரி கத் என நான்காம். அங்கமாவன பிறை, மதி, திற்குப் புலுதம்-க, இலகு-க, குரு.உ.. கணை, வில், பாம்பு, புள்ளடி. இவற்றின் இலகு-க, புலதம்-க ஆகமாத்திரை-கஉ, சம் பரியாய நாமம் முறையே அநுதுரிதம், பத்து வேட்டத்திற்குப் புலுதம்-க, குரு-க, துரிதம், இலகு, குரு, புலு தம், காகபதம் புலதம் க ஆகமாத்திரை-கஉ. உற்கடிதத் என்பனவாம். பிறைக்குக் கால்மாத்திரை, திற்கு குரு-க., ஆகமாத்திரை ஆறாம். மற் மதிக்கு அரைமாத்திரை, கணைக்கு ஒரு சொருசாரார் கூறிய துருவத்திற்கு இலகு- மாத்திரை, வில்லுக்கு இரண்மொத்திரை, க, குரு-க, துரிதம்-க. இதற்குச் சுரம், பாம்புக்கு மூன்று மாத்திரை, புள்ளடிக்கு சரிகம், கரிசரி, கரிசரிகம, மட்டியத்திற்கு நான்கு மாத்திரை, அந்தக்கரணமென் இலகு-க, துரிதம்-க, இலகு-க, இதற்குச் பது உத்துவேட்டி தம், அபவேட்டி தம், சுரம் சரிகரி, சரி, சரிகம. உரூபகத்திற்கு பரிந்தாய விருத்தம், பரி விருத்தமென இலகு-க, துரிதம்-க. இதற்குச்சுரம் சரிசரி நான்காம். தானகமாவது ஆடவர் நிலைத் கம். சம்பைக்கு இலகு-க, அது துரிதம்-க, 'தானம் ஆறு, பெண்களின் நிலைத்தானம் துரிதம்-க இதற்குச்சுரம் ச, ரிக, சரி, சரி, எழு, தேசி இருபத்து மூன்று, ஆதனம் கம, திரிபுடைக்கு துரிதம்--, அதுரிதம் பதினைந்து, ஆக தானகம் ஐம்பத்தொ க, இதற்குச்சுரம் சரிக சரிகம அட தாளத் ன்று. கிரகம் நான்காவன, அ தீதம், அநா திற்கு இலகு-க, அரிதம்-உ, இலகு-க இத் கதம், சமம், விடமென நான்காம். அவற் ற்குச் சுரம், சரிகா, சாரிகா, மா, மா. ஏக றுள் குரல் முன்னும், தாளம் பின்னும் வரு தாளத்திற்கு இலகு.க, இதற்குச்சுரம் வது அதீதமாம். தாளம் முன்னும் குரல் சரிகம் , பின்னும் வருவது அநாகதம். குரலுந் தாள மும் முன்னும் பின்னுங் கலப்பது விட பாதர் - 1. இருஷபருக்குச் சயந்தியிடம் மாம். சாதியாவன - சதுரசிரம், திரிசிரம், உதித்தகுமார். இவர் ஆண்டதால் இக் மிசிரம், கண்டம், சங்கீரணம் என ஐந் கண்டம் பரதகண்டமெனப் பெயர்பெற் தாம். களை யென்பது ஒருகளை, இருகளை, றது. இவர் பாரி பஞ்சசேரி. இவர் கோடி நாற்களை என மூன்றாம். அந்தக் களைகள் வருஷம் அரசாண்டு புலகராச்சிரமம் அக்கரகாலமாகக் கிரியையோடு வரல் ஏக அடைந்து யோகத் திருக்கையில், ஒரு களை; இரட்டித்துவரல் துவிகளை. துவிகளை முறை கண்டகி நதிதீரமடைந்து சந்திவந் விரட்டித்துவால் சதுர்க்களையாம். இலையை தனை செய்கையில் பெண்மானொன்று சிங் யாவது விளம்பமென்றும், மத்திமமென் கத் தொனிகேட்டு நடுங்கிக்கருவுயிர்த்திறந் றும், துரிதமென்றும் மூன்று வகைப்படும். தது, பரதராகிய இராசருஷி அந்தமான் யதி யென்பது சமம், விடமம், மிருதங்கம், குட்டியை யெடுத்து வளர்த்து அதனிட
பரதம் 1037 - பாதர் யாகக் கூறிய மார்க்கமாறில் தக்கணம் வேதமத்தியம் கோபுச்சம் சுரோதோவ எட்டுமாத்திரை கூடிய களையையும் வார்த் சும் என ஆறாம் நெட்டங்கமும் குற்றங்க திகம் நான்குமாத்திரை கூடிய களையை $ 60 . TOT 30 wible மும் சமமாய்வரல் சமயதியாம் . எல்லா அவ் யும் சித்திரம் ஒருமாத்திரை கூடிய களை கமும் ஒழுங்கின்றி விரவிவருவது விடம் யையும் சித்திர தரம் ஒருமாத்திரை கூடிய யதியாம் . முதலிலும் இறுதியிலும் குற் களையையும் அர்தவசித்திரம் அரைமாத்தி றங்கமும் இடையில் நெட்டங்கமும் வரு ரைகூடிய களையையும் அதிசித்திரம் கால் வது மிருதங்கியதியாம் . முதலிலும் இறு தியிலும் நெட்டங்கமும் இடையில் குற்றங் கிரியையாவது தேசிகம் மார்க்கமென கமும் வருவது வேதமத்தியயதியாம் . முத இரண்டுவகைப்படும் தேசிகமென்பது துர் விற் நெட்டங்கமும் கடையிற்குற்றங்கமும் வகம் சர்ப்பிணி கிருடியை பதுமினி நிரையே வருவது கோபுச்சயதியாம் . முத விசர்ச்சிதை பதாகை விட்சிப்த்தம் பதி விற் குற்றங்கமும் கடையில் நெட்டங்க தம் என எட்டுவகைப்படும் . மார்க்கமா மும் நிரையே வருவது சுரோதோவகயதி வது நிசத்தம் நான்கும் சசத்தம் நான் யாம் . பிரத்தாரயதியைப் பெரு நூல்களிற் கும் என எட்டாம் . நிசத்தமாவது ஆவா காண்க . தாளங்கள் சச்சற்புடத்துக்கு குரு பம் நிட்கிராமம் விட்சேபம் பிரவேசம் 1 இலகு - புலுதம் - ஆகமாத்திரை ( ) . என நான்கு வகைப்படும் . சசத்தமாவது சாசற்புடத்திற்கு குருக இலகு - 2 குரு துருவம் சம்மியம் காளம் சந்நிபாதம் . ஆகமாத்திரை ( சு ) . சட்டதாபுத்திரி கத் என நான்காம் . அங்கமாவன பிறை மதி திற்குப் புலுதம் - இலகு - குரு . . . கணை வில் பாம்பு புள்ளடி . இவற்றின் இலகு - புலதம் - ஆகமாத்திரை - கஉ சம் பரியாய நாமம் முறையே அநுதுரிதம் பத்து வேட்டத்திற்குப் புலுதம் - குரு - துரிதம் இலகு குரு புலு தம் காகபதம் புலதம் ஆகமாத்திரை - கஉ . உற்கடிதத் என்பனவாம் . பிறைக்குக் கால்மாத்திரை திற்கு குரு - . ஆகமாத்திரை ஆறாம் . மற் மதிக்கு அரைமாத்திரை கணைக்கு ஒரு சொருசாரார் கூறிய துருவத்திற்கு இலகு மாத்திரை வில்லுக்கு இரண்மொத்திரை குரு - துரிதம் - . இதற்குச் சுரம் பாம்புக்கு மூன்று மாத்திரை புள்ளடிக்கு சரிகம் கரிசரி கரிசரிகம மட்டியத்திற்கு நான்கு மாத்திரை அந்தக்கரணமென் இலகு - துரிதம் - இலகு - இதற்குச் பது உத்துவேட்டி தம் அபவேட்டி தம் சுரம் சரிகரி சரி சரிகம . உரூபகத்திற்கு பரிந்தாய விருத்தம் பரி விருத்தமென இலகு - துரிதம் - . இதற்குச்சுரம் சரிசரி நான்காம் . தானகமாவது ஆடவர் நிலைத் கம் . சம்பைக்கு இலகு - அது துரிதம் - ' தானம் ஆறு பெண்களின் நிலைத்தானம் துரிதம் - இதற்குச்சுரம் ரிக சரி சரி எழு தேசி இருபத்து மூன்று ஆதனம் கம திரிபுடைக்கு துரிதம் - - அதுரிதம் பதினைந்து ஆக தானகம் ஐம்பத்தொ இதற்குச்சுரம் சரிக சரிகம அட தாளத் ன்று . கிரகம் நான்காவன தீதம் அநா திற்கு இலகு - அரிதம் - இலகு - இத் கதம் சமம் விடமென நான்காம் . அவற் ற்குச் சுரம் சரிகா சாரிகா மா மா . ஏக றுள் குரல் முன்னும் தாளம் பின்னும் வரு தாளத்திற்கு இலகு . இதற்குச்சுரம் வது அதீதமாம் . தாளம் முன்னும் குரல் சரிகம் பின்னும் வருவது அநாகதம் . குரலுந் தாள மும் முன்னும் பின்னுங் கலப்பது விட பாதர் - 1 . இருஷபருக்குச் சயந்தியிடம் மாம் . சாதியாவன - சதுரசிரம் திரிசிரம் உதித்தகுமார் . இவர் ஆண்டதால் இக் மிசிரம் கண்டம் சங்கீரணம் என ஐந் கண்டம் பரதகண்டமெனப் பெயர்பெற் தாம் . களை யென்பது ஒருகளை இருகளை றது . இவர் பாரி பஞ்சசேரி . இவர் கோடி நாற்களை என மூன்றாம் . அந்தக் களைகள் வருஷம் அரசாண்டு புலகராச்சிரமம் அக்கரகாலமாகக் கிரியையோடு வரல் ஏக அடைந்து யோகத் திருக்கையில் ஒரு களை ; இரட்டித்துவரல் துவிகளை . துவிகளை முறை கண்டகி நதிதீரமடைந்து சந்திவந் விரட்டித்துவால் சதுர்க்களையாம் . இலையை தனை செய்கையில் பெண்மானொன்று சிங் யாவது விளம்பமென்றும் மத்திமமென் கத் தொனிகேட்டு நடுங்கிக்கருவுயிர்த்திறந் றும் துரிதமென்றும் மூன்று வகைப்படும் . தது பரதராகிய இராசருஷி அந்தமான் யதி யென்பது சமம் விடமம் மிருதங்கம் குட்டியை யெடுத்து வளர்த்து அதனிட