அபிதான சிந்தாமணி

பரதிம் 1085 பரதம் 83. ஹரிணப்லுதம், 84. பிரேங்கோலி தம். டநிலைப்பதம் ஆக (க0). இனி நேத்திரம் - 85. நிதம்பம். 86. ஸ்கலி தம். 87. கரி காந்தைக்கண், பயாநகக்கண், கருணைக் ஹஸ் தகம். 88. பிரஸர்பிதகம். 89. சிம்ம கண், மூடாம்பரக்கண், அற்பு தக்கண், விக்ரீடிதம் 90. சிம்மாகர்ஷிதகம், 91. உத் வீரக்கண், நகைக்கண் என (எ). இரச ருத்தம். 92, உபஸ்ருதம். 93. தலஸங் வகை - பெருநகைரசம், சோகரசம், கருணா கட்டி தம், 94. ஜநிதம். 95. அவஹித்தம். ஈசம், வீரரசம், அச்சரசம், சாந்திரசம், அம் 36. நிவேசம். 97. ஏலகாக்ரீடிதம். 98.) புதரசம், ரௌத்திராசம், சிருங்காராசம் ஊருக்ருத்தம். 99. மலஸ்கலி தகம். 100. என (க). சுவை - இனிப்பு, துவர்ப்பு, விஷ்ணுக்ராந்தம். 101. ஸம்பிராந்தம். கார்ப்பு, கைப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு என 102. விஷ்கம்பம். 103. உத்தட்டிதம், (ச) இவை சேர்ந்தது பாவமாம். இனி 104. விருஷபக்ரீடிதம், 105. லோலி தம். 'இராகம் - மொழிக்கு முதற்காரணமாய் 106. நாகாபஸர்பிதம், 107. சகடாஸ்யம். நாதந்தோன்றும். அந்த நாதமே, அகா, 108. சங்காவதரணம், உகர, மகரம் என்கிற பிரணவத்தின் பாதம் - இது, பாவ ராக தாளமென்னும் வடிவு. அந்தப் பிரணவமாகிய ஓங்கார மூன்றின் முதலெழுத்துக்களைத் திரட்டி த்வனியினின்றும் சுரத்வனி, நீர்க்கோ யிட்ட பெயராம். இம் மூன்றெழுத்துக்க ஷத்வனி, நிர்ணய த்வனி, வேணு த்வனி, ளும் பிரணவ விகாரமெனவும், இவற்றிற் காளத்வனி, சங்கத்வனி; மேகத்வனி, குப் பிரமன் முதலிய மும்மூர்த்திகளும் பேரித்வனி, மத்தளத்வனி, குமந்த த்வனி அதிதேவதைகள் எனவுங் கூறுவர். இப் யென்னும் பத்து வித துவனிகள் தோன் பாதம் பாவராக தாளவகையால் மூன்று றின. அத்தொனிகள் காரணமாக ஆன்மா வி தப்படும். அந்தப்பாவம் கரவகையால் மனது, அக்னி, வாயு, ஆகிய நான்கின் நாற்பத்தொன்றும், சிரவகையாற் பத்தும் முயற்சியால் எழு சுரங்களும், மந்த இசை, பதவகையாற் பத்தும், நேத்திரவகையால் தாரை இசை, மத்திம இசை, யென்னும் எழும், இரசவகையால் ஒன்பதும், சுரவ மூன்று இசைகளும் தோன்றின. அச் கையால் ஆறுமாம். அக்காவகை, ஒற்றை சுரங்களாவன ச, ரி, க, ம, ப, த, நி என் க்கை, இரட்டைக்கை என இருவகைப்ப னும் குறிகளையுடைய குரல், துத்தம், கை 'டும், ஒற்றைக்கையினை - வகுக்குமிடத்தில் கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரமென்பன பதாகை, திரிபதாகை, பிறை, சர்ப்பசிரம், வாம். முறையே இவற்றின் ஆயுள். அதி சாளையம், மான் றலை, பற்மகோசம், சிலீ தேவதை, இடம், காலம், தவனி, மலர், முகம், தேசிமுஷ்டி , சிகரம், சூசிகம், கபித் சுவை, நாமம், பயன், வாரம், திதி, நகூத் தம், கடகம், சாந்தாங்கிசம், அன்னவாய், திரம், நிறம், உணவு, ஜாதி, பூச்சு, வஸ்தி முகிழ், திரிலிங்கம், மிருகசிரம், சிங்காகம், எம், அணி, அப்யசித்தவர், விருக்ஷம், வாக கூர்மம், பூர்ணம், மென்றிலை, முன்ன தம் னம், ஆயுதம் முதலியவற்றை விரிந்த நூல் என (உங) ஆம். இனி இரட்டைக்கை - களுட் காண்க. மேற்கூறிய சுரங்கள் - அஞ்சலி, புஷ்பாஞ்சலி, தாடனம், பதா சட்சம், ரிஷபம், காந்தாரம், மத்திமம், பஞ் கை, சங்கற்பம், டோளம், உற்சங்கம், உப சமம், தெய்வதம், நிஷாதம் எனப் பெயர் சாரக்கை , அபயவரதம், மகாக்கை , கரு பெறும். அச்சுவரங்கள் ஆரோகணம், அவ டக்கை, பாரதிக்கை, கலகக்கை, சுபசோ ரோகணம், டாலு, ஆந்தோளம், ஸ்புரிதம், பனக்கை, பத்மமுகிழ்க்கை , மல்லயுத்தக் ஆவாதம், மூர்ச்சனை, திரியுச்சம், பிரத்தி கை, பதாகைசோத்திகம், கத்திரிசோத்தி பாஹதம், கற்பிதமெனப் பத்துவித கம கம் எனப் பதினெட்டாம், ஆகக் கரவகை கங்களோடு சுருதியுடன் கூடி மேகவிரஞ்சி, (சக). இனிச் சிரவகை - சமசிரம், கம் குறிஞ்சி, பூபாளம், கைசிகம் , வராளி, பிதசிரம், ஆகம்பிதசிரம், துதசிரம், விதாத மலஹரி, பல்லதி, இந்தோளம், படமஞ் சிரம், உக்கி தசிரம், நிகுஞ்சி தசிரம், அதோ சரி, நாராயணி, நாட்டை, வசந்தம், முகசிரம், கந்தானன சிரம், அனுக்குச்சிரம் பௌளி, சீராகம், பங்காளம், கூர்ச்சரி, என (க0). இனிப் பதவகை - சமபதம், கௌளி, காந்தாரி, காம்போதி, இலலி மண்டிலப்பதம், குஞ்சிதபதம், அஞ்சிதபதம், தை, தேவக்கிரியை, தேசாக்ஷரி, மாளவி, வடிம்புபதம், தாடி தபதம், நாகபந்தபதம், சாவேரி, தேசி, சாரங்கம், தோடி, இராமக் சாடகதிப்பதம், நிருத்தமூர்த்திப்பதம், கரு கிரியை, வேளாவளி, பைாவி, குண்டக்
பரதிம் 1085 பரதம் 83 . ஹரிணப்லுதம் 84 . பிரேங்கோலி தம் . டநிலைப்பதம் ஆக ( க0 ) . இனி நேத்திரம் - 85 . நிதம்பம் . 86 . ஸ்கலி தம் . 87 . கரி காந்தைக்கண் பயாநகக்கண் கருணைக் ஹஸ் தகம் . 88 . பிரஸர்பிதகம் . 89 . சிம்ம கண் மூடாம்பரக்கண் அற்பு தக்கண் விக்ரீடிதம் 90 . சிம்மாகர்ஷிதகம் 91 . உத் வீரக்கண் நகைக்கண் என ( ) . இரச ருத்தம் . 92 உபஸ்ருதம் . 93 . தலஸங் வகை - பெருநகைரசம் சோகரசம் கருணா கட்டி தம் 94 . ஜநிதம் . 95 . அவஹித்தம் . ஈசம் வீரரசம் அச்சரசம் சாந்திரசம் அம் 36 . நிவேசம் . 97 . ஏலகாக்ரீடிதம் . 98 . ) புதரசம் ரௌத்திராசம் சிருங்காராசம் ஊருக்ருத்தம் . 99 . மலஸ்கலி தகம் . 100 . என ( ) . சுவை - இனிப்பு துவர்ப்பு விஷ்ணுக்ராந்தம் . 101 . ஸம்பிராந்தம் . கார்ப்பு கைப்பு புளிப்பு உவர்ப்பு என 102 . விஷ்கம்பம் . 103 . உத்தட்டிதம் ( ) இவை சேர்ந்தது பாவமாம் . இனி 104 . விருஷபக்ரீடிதம் 105 . லோலி தம் . ' இராகம் - மொழிக்கு முதற்காரணமாய் 106 . நாகாபஸர்பிதம் 107 . சகடாஸ்யம் . நாதந்தோன்றும் . அந்த நாதமே அகா 108 . சங்காவதரணம் உகர மகரம் என்கிற பிரணவத்தின் பாதம் - இது பாவ ராக தாளமென்னும் வடிவு . அந்தப் பிரணவமாகிய ஓங்கார மூன்றின் முதலெழுத்துக்களைத் திரட்டி த்வனியினின்றும் சுரத்வனி நீர்க்கோ யிட்ட பெயராம் . இம் மூன்றெழுத்துக்க ஷத்வனி நிர்ணய த்வனி வேணு த்வனி ளும் பிரணவ விகாரமெனவும் இவற்றிற் காளத்வனி சங்கத்வனி ; மேகத்வனி குப் பிரமன் முதலிய மும்மூர்த்திகளும் பேரித்வனி மத்தளத்வனி குமந்த த்வனி அதிதேவதைகள் எனவுங் கூறுவர் . இப் யென்னும் பத்து வித துவனிகள் தோன் பாதம் பாவராக தாளவகையால் மூன்று றின . அத்தொனிகள் காரணமாக ஆன்மா வி தப்படும் . அந்தப்பாவம் கரவகையால் மனது அக்னி வாயு ஆகிய நான்கின் நாற்பத்தொன்றும் சிரவகையாற் பத்தும் முயற்சியால் எழு சுரங்களும் மந்த இசை பதவகையாற் பத்தும் நேத்திரவகையால் தாரை இசை மத்திம இசை யென்னும் எழும் இரசவகையால் ஒன்பதும் சுரவ மூன்று இசைகளும் தோன்றின . அச் கையால் ஆறுமாம் . அக்காவகை ஒற்றை சுரங்களாவன ரி நி என் க்கை இரட்டைக்கை என இருவகைப்ப னும் குறிகளையுடைய குரல் துத்தம் கை ' டும் ஒற்றைக்கையினை - வகுக்குமிடத்தில் கிளை உழை இளி விளரி தாரமென்பன பதாகை திரிபதாகை பிறை சர்ப்பசிரம் வாம் . முறையே இவற்றின் ஆயுள் . அதி சாளையம் மான் றலை பற்மகோசம் சிலீ தேவதை இடம் காலம் தவனி மலர் முகம் தேசிமுஷ்டி சிகரம் சூசிகம் கபித் சுவை நாமம் பயன் வாரம் திதி நகூத் தம் கடகம் சாந்தாங்கிசம் அன்னவாய் திரம் நிறம் உணவு ஜாதி பூச்சு வஸ்தி முகிழ் திரிலிங்கம் மிருகசிரம் சிங்காகம் எம் அணி அப்யசித்தவர் விருக்ஷம் வாக கூர்மம் பூர்ணம் மென்றிலை முன்ன தம் னம் ஆயுதம் முதலியவற்றை விரிந்த நூல் என ( உங ) ஆம் . இனி இரட்டைக்கை - களுட் காண்க . மேற்கூறிய சுரங்கள் - அஞ்சலி புஷ்பாஞ்சலி தாடனம் பதா சட்சம் ரிஷபம் காந்தாரம் மத்திமம் பஞ் கை சங்கற்பம் டோளம் உற்சங்கம் உப சமம் தெய்வதம் நிஷாதம் எனப் பெயர் சாரக்கை அபயவரதம் மகாக்கை கரு பெறும் . அச்சுவரங்கள் ஆரோகணம் அவ டக்கை பாரதிக்கை கலகக்கை சுபசோ ரோகணம் டாலு ஆந்தோளம் ஸ்புரிதம் பனக்கை பத்மமுகிழ்க்கை மல்லயுத்தக் ஆவாதம் மூர்ச்சனை திரியுச்சம் பிரத்தி கை பதாகைசோத்திகம் கத்திரிசோத்தி பாஹதம் கற்பிதமெனப் பத்துவித கம கம் எனப் பதினெட்டாம் ஆகக் கரவகை கங்களோடு சுருதியுடன் கூடி மேகவிரஞ்சி ( சக ) . இனிச் சிரவகை - சமசிரம் கம் குறிஞ்சி பூபாளம் கைசிகம் வராளி பிதசிரம் ஆகம்பிதசிரம் துதசிரம் விதாத மலஹரி பல்லதி இந்தோளம் படமஞ் சிரம் உக்கி தசிரம் நிகுஞ்சி தசிரம் அதோ சரி நாராயணி நாட்டை வசந்தம் முகசிரம் கந்தானன சிரம் அனுக்குச்சிரம் பௌளி சீராகம் பங்காளம் கூர்ச்சரி என ( க0 ) . இனிப் பதவகை - சமபதம் கௌளி காந்தாரி காம்போதி இலலி மண்டிலப்பதம் குஞ்சிதபதம் அஞ்சிதபதம் தை தேவக்கிரியை தேசாக்ஷரி மாளவி வடிம்புபதம் தாடி தபதம் நாகபந்தபதம் சாவேரி தேசி சாரங்கம் தோடி இராமக் சாடகதிப்பதம் நிருத்தமூர்த்திப்பதம் கரு கிரியை வேளாவளி பைாவி குண்டக்