அபிதான சிந்தாமணி

பரதகண்டம் 1085 பாதமுனிவர் - வகை பதிற்றுப்பத்தில் பத்தும், அகத்தில் முப் பிறந்த சிங்கச்சுவண மென்னும் பொன் பத்திரண்டும், புறத்தில் பன்னிரண்டும், னில் எட்டிலக்கம் நன்கொடையாக உதய திருவள்ளுவமாலையி லொன்றுமாக எண் ணனால் அளிக்கப்பெற்றவன். (பெ-கதை.) பத்திரண்டு பாடல்கள் கிடைத்து இருக் பாதசேநாபதியம் - ஆதிவாயிலார் செய்த கின்றன. ஒரு தமிழ் நூல், 2. கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். பாதசேநாபதியார் - இவர் பாத நூலா இவர் செய்த நூல் சிவபெருமான் திரு அந் சிரியர், தாதி. | பாதழனிவர் செய்த பாதநாட்டிய வகை- 3. இவர் சங்கப்புலவருள் ஒருவர். எட் அப்பர தங்கள் 108-இன் பெயர் மாத்திரம், டுத் தொகையுள் ஒன்றாகிய பதிற்றுப்பத் மைசூர் கவர்ன்மெண்டார் அச்சிட்ட பரத தில் ஐந்தாம்பத்துப்பாடிக் கோச்செங் சாஸ்திரம் (vol - I)-இன்படி எழுதப்பட் குட்டுவனிடம் மலைநாட்டிலுள்ள உம்பற் டன. 1. தால புஷ்பம், 2, வர்திதம். 3. வலி காட்டுவாரியையும் அவன் மகன் குட்டுவன் தோருகம், 4. அபவித்தம். 5. ஸமனகம் சோலையும் பரிசிலாகப் பெற்றவர். இவர் 6. வீனம். 7. ஸ்வஸ்திகரேசிதம். 8. மண் சோழன் உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட்செ டலவஸ்திகம். 9. நிகுட்டகம். 10. அர்த்த ன்னி, சேரமான்குடக்கோ நெடுஞ்சொலா நிகுட்டகம். 11. கடிச்சின்னம். 12 அர்த்த தன், சோழன் வேற்பஃறடக்கை பெருநற் ரேசிதகம். 13. வக்ஷஸ்வஸ்திகம், 14. உன் கிள்ளி, வையாவிக்கோப் பெரும்பேகன், மத்தம். 15. ஸ்வஸ்திகம். 16. புருஷ்டஸ் சேரமான் கடலோட்டிய வேல்கெழு குட் வஸ்திகம். 17. திக்ஸ்வ ஸ்திகம், 18. அலா வென் முதலியவரைப் பாடியதாகத் தெரி. தகம். 19. கடிஸமம். 20. ஆக்ஷிப்தரே கிறது. திருவள்ளுவமாலையிலுள்ள "மா தம். 21. விக்ஷிப்தாக்ஷிப்தகம். 22. அர்த்த லுங்குறளாய் ' எனும் வெண்பா செய்ததா ஸ்வஸ்திகம். 23. அஞ்சிதம். 24. புஜங்க கத் தெரி தலின் உக்கிரப்பெருவழுதியா கத்ரா தம். 25. ஊர் த்வஜாநு 26. நிகு ரும் அம்மாலையை இயற்றிய மற்றப் புல ஞ்சிதம். 27. மத்தள்ளி . 28. அர்த்த மத் வர்களும் இருந்த காலத்தவர் என்று எண் தள்ளி. 29. ரேசகநிகுட்டிதம். 30. பாதா ணப்படுவர். கபிலருடைய அருந்துணைவர், பவித்திகம் 31. வலிதம், 32. தூர்ணி தம. அதிகமானெடுமானஞ்சி, கோவலூர்த் தலை 33. லாலி தம். 34. தண்ட பக்ஷம். 35 புஜ வனை வென்று அவ்வூரைக் கைக்கொண் ங்கத்ரஸ்தரேசிதம். 36. நூபுரம். 37. வை டமை இவராற் கூறப்பட்டுள்ளது. எட்டுத் சாகரேசிதம், 38. ப்ரமாகம். 39. சதுரம், தொகையில் (அஉ) செய்யுட்கள் இவர் 40. புஜங்காஞ்சிதம் 41. தண்டரேசிதம். பாடினவாகத் தெரிகிறது. சிவபெருமான் 42. விருச்சிக்குட்டிதம். 43. கடிப்ராந்தம். றிருவந்தாதி இயற்றிய பாணரும் இவராக 44. லதாவிருச்சிகம் 45. சித்ரம். 46. விரு இருக்கலாம் என்பது சில அறிவாளிகளின் ச்சிகரேசிதம், 47. விருச்சிகம். 48. வியம் நோக்கம். (பதிற்றுப்பத்து.) சிதம். 49. பார்க்வ நிகுட்டகம். 50. லலாட 4. சுதேசப் பழங்குடிகளில் ஒரு வகுப் திலகம், 51. திராந்தகம், 52, குஞ்சிதம் பினர். இவர்கள் கல்வியிலும், ஆடல் 53. சக்ரமண்டலம். 54. உரோமண்டலி பாடல்களிலும் வல்லவராயிருந்ததுபற்றித் கம். 55. ஆக்ஷிப்தம். 56. தலாவிலாஸி தம். தமிழ் நாட்டரிசர்களால் மதிக்கப்பெற்று 57. அர்கலம், 58. விக்ஷிப்தம். 59. ஆவர் இருந்தனர். இவர்கள் ஒரு மூங்கிற்கோல் தம். 60. டோலாபாதம், 61. நிவிருத்தம். கைக்கொண்டிருப்பர். 62. விநிவிருத்தம், 63. பார்ச்வகாந்தம். பாதகண்டம் - பரதனால் ஆளப்பட்ட பூமி, 64. நிசும்பிதம். 65. வித்யுத்பிராந்தம் இஃது அரசிலையுருவாய் மகாகண்டமாகிய 66. அதிக்ராந்தம். 67. விவர்த்திதகம். ஆசிய கண்டத்திற்குத் தெற்கில் இருப்பது, 68. கஜக்ரீடிதம். 69. தலஸம்ஸ்போடிதம். பாதகள் - பிரச்சோ தனனுடைய மந்திரிகள் 70. கருடபுலு தகம், 71. கண்ட சூசி. பதினாயிரவருள் ஒருவன், சாலங்காய 72. பரிவிருத்தம். 73. பார்ச்வஜாநு. னுக்கு அடுத்தபடி யென்னும் பெருமை 74, கிருத்ராவலீனகம். 75. ஸம்நதம். வாய்ந்தவன்; சிறந்த நூற்பொருள்களை 76. ஸூசி. 77. அர்த்த சூசி. 78. சூசி அறிந்தவன். உதயணன்பால் மிக்க அன் வித்தம். 79. அபக்ராந்தம். 80. மயூரலலி புடையவன். ஐராபதம் என்னும் மலையிற் தம். 81. ஸர்பிதம், 82. தண்ட பாதம், உதயணன் அம்பொபெருமை
பரதகண்டம் 1085 பாதமுனிவர் - வகை பதிற்றுப்பத்தில் பத்தும் அகத்தில் முப் பிறந்த சிங்கச்சுவண மென்னும் பொன் பத்திரண்டும் புறத்தில் பன்னிரண்டும் னில் எட்டிலக்கம் நன்கொடையாக உதய திருவள்ளுவமாலையி லொன்றுமாக எண் ணனால் அளிக்கப்பெற்றவன் . ( பெ - கதை . ) பத்திரண்டு பாடல்கள் கிடைத்து இருக் பாதசேநாபதியம் - ஆதிவாயிலார் செய்த கின்றன . ஒரு தமிழ் நூல் 2 . கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர் . பாதசேநாபதியார் - இவர் பாத நூலா இவர் செய்த நூல் சிவபெருமான் திரு அந் சிரியர் தாதி . | பாதழனிவர் செய்த பாதநாட்டிய வகை 3 . இவர் சங்கப்புலவருள் ஒருவர் . எட் அப்பர தங்கள் 108 - இன் பெயர் மாத்திரம் டுத் தொகையுள் ஒன்றாகிய பதிற்றுப்பத் மைசூர் கவர்ன்மெண்டார் அச்சிட்ட பரத தில் ஐந்தாம்பத்துப்பாடிக் கோச்செங் சாஸ்திரம் ( vol - I ) - இன்படி எழுதப்பட் குட்டுவனிடம் மலைநாட்டிலுள்ள உம்பற் டன . 1 . தால புஷ்பம் 2 வர்திதம் . 3 . வலி காட்டுவாரியையும் அவன் மகன் குட்டுவன் தோருகம் 4 . அபவித்தம் . 5 . ஸமனகம் சோலையும் பரிசிலாகப் பெற்றவர் . இவர் 6 . வீனம் . 7 . ஸ்வஸ்திகரேசிதம் . 8 . மண் சோழன் உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட்செ டலவஸ்திகம் . 9 . நிகுட்டகம் . 10 . அர்த்த ன்னி சேரமான்குடக்கோ நெடுஞ்சொலா நிகுட்டகம் . 11 . கடிச்சின்னம் . 12 அர்த்த தன் சோழன் வேற்பஃறடக்கை பெருநற் ரேசிதகம் . 13 . வக்ஷஸ்வஸ்திகம் 14 . உன் கிள்ளி வையாவிக்கோப் பெரும்பேகன் மத்தம் . 15 . ஸ்வஸ்திகம் . 16 . புருஷ்டஸ் சேரமான் கடலோட்டிய வேல்கெழு குட் வஸ்திகம் . 17 . திக்ஸ்வ ஸ்திகம் 18 . அலா வென் முதலியவரைப் பாடியதாகத் தெரி . தகம் . 19 . கடிஸமம் . 20 . ஆக்ஷிப்தரே கிறது . திருவள்ளுவமாலையிலுள்ள மா தம் . 21 . விக்ஷிப்தாக்ஷிப்தகம் . 22 . அர்த்த லுங்குறளாய் ' எனும் வெண்பா செய்ததா ஸ்வஸ்திகம் . 23 . அஞ்சிதம் . 24 . புஜங்க கத் தெரி தலின் உக்கிரப்பெருவழுதியா கத்ரா தம் . 25 . ஊர் த்வஜாநு 26 . நிகு ரும் அம்மாலையை இயற்றிய மற்றப் புல ஞ்சிதம் . 27 . மத்தள்ளி . 28 . அர்த்த மத் வர்களும் இருந்த காலத்தவர் என்று எண் தள்ளி . 29 . ரேசகநிகுட்டிதம் . 30 . பாதா ணப்படுவர் . கபிலருடைய அருந்துணைவர் பவித்திகம் 31 . வலிதம் 32 . தூர்ணி தம . அதிகமானெடுமானஞ்சி கோவலூர்த் தலை 33 . லாலி தம் . 34 . தண்ட பக்ஷம் . 35 புஜ வனை வென்று அவ்வூரைக் கைக்கொண் ங்கத்ரஸ்தரேசிதம் . 36 . நூபுரம் . 37 . வை டமை இவராற் கூறப்பட்டுள்ளது . எட்டுத் சாகரேசிதம் 38 . ப்ரமாகம் . 39 . சதுரம் தொகையில் ( அஉ ) செய்யுட்கள் இவர் 40 . புஜங்காஞ்சிதம் 41 . தண்டரேசிதம் . பாடினவாகத் தெரிகிறது . சிவபெருமான் 42 . விருச்சிக்குட்டிதம் . 43 . கடிப்ராந்தம் . றிருவந்தாதி இயற்றிய பாணரும் இவராக 44 . லதாவிருச்சிகம் 45 . சித்ரம் . 46 . விரு இருக்கலாம் என்பது சில அறிவாளிகளின் ச்சிகரேசிதம் 47 . விருச்சிகம் . 48 . வியம் நோக்கம் . ( பதிற்றுப்பத்து . ) சிதம் . 49 . பார்க்வ நிகுட்டகம் . 50 . லலாட 4 . சுதேசப் பழங்குடிகளில் ஒரு வகுப் திலகம் 51 . திராந்தகம் 52 குஞ்சிதம் பினர் . இவர்கள் கல்வியிலும் ஆடல் 53 . சக்ரமண்டலம் . 54 . உரோமண்டலி பாடல்களிலும் வல்லவராயிருந்ததுபற்றித் கம் . 55 . ஆக்ஷிப்தம் . 56 . தலாவிலாஸி தம் . தமிழ் நாட்டரிசர்களால் மதிக்கப்பெற்று 57 . அர்கலம் 58 . விக்ஷிப்தம் . 59 . ஆவர் இருந்தனர் . இவர்கள் ஒரு மூங்கிற்கோல் தம் . 60 . டோலாபாதம் 61 . நிவிருத்தம் . கைக்கொண்டிருப்பர் . 62 . விநிவிருத்தம் 63 . பார்ச்வகாந்தம் . பாதகண்டம் - பரதனால் ஆளப்பட்ட பூமி 64 . நிசும்பிதம் . 65 . வித்யுத்பிராந்தம் இஃது அரசிலையுருவாய் மகாகண்டமாகிய 66 . அதிக்ராந்தம் . 67 . விவர்த்திதகம் . ஆசிய கண்டத்திற்குத் தெற்கில் இருப்பது 68 . கஜக்ரீடிதம் . 69 . தலஸம்ஸ்போடிதம் . பாதகள் - பிரச்சோ தனனுடைய மந்திரிகள் 70 . கருடபுலு தகம் 71 . கண்ட சூசி . பதினாயிரவருள் ஒருவன் சாலங்காய 72 . பரிவிருத்தம் . 73 . பார்ச்வஜாநு . னுக்கு அடுத்தபடி யென்னும் பெருமை 74 கிருத்ராவலீனகம் . 75 . ஸம்நதம் . வாய்ந்தவன் ; சிறந்த நூற்பொருள்களை 76 . ஸூசி . 77 . அர்த்த சூசி . 78 . சூசி அறிந்தவன் . உதயணன்பால் மிக்க அன் வித்தம் . 79 . அபக்ராந்தம் . 80 . மயூரலலி புடையவன் . ஐராபதம் என்னும் மலையிற் தம் . 81 . ஸர்பிதம் 82 . தண்ட பாதம் உதயணன் அம்பொபெருமை