அபிதான சிந்தாமணி

பாணர் 1033 பரணர் 2. சிறுத்தொண்ட ருக்குப் பிள்ளைத் நற். (265, 270). குறு, (73, 292), அகம் திருநாமம். 152, 181, 208, 258, 356, 396). சோல பாணர் - 1. இவர் கடைச்சங்கப் புலவருள் னது தொண்டியைப் புகழ்ந்தது. குறு, ஒருவர். கபிலரோடு நட்புடையாா யிருங் (128). சேந்தனது உறையூர் காவிரி அழிசி தவர். சோழன் உருவப்பஃறேரிளஞ்சென் யின் ஆர்க்காடு, இவற்றைப் பாராட்டிக் னியைப் புகழ்ந்து பாடியவர். புறம் (4). கூறியது. குறு, (258). அஃதை தந்தை நெடுஞ்சேரலாதனும் பெருவிறற்கிள்ளி யைப் பாராட்டியது. குறு. (298). விச்சி யும் போர் புரிந்து மடிந்ததனையும் போர்க் யர்கோன்போரும் குறும்பூரார் ஆரவாரிப் களத்தின் அழிவையும் நோக்கி இரங்கிக் புங் கூறியது. குறு. (328). தித்தனது கூறினார். புறம் (63), வையாவிக்கோப் உறையூருங் காவிரியும் மத்தியின் கழாருங் பெரும் பேகனைப் பாணாற்றுப்படையும் கூறியது. அகம் (6), வெளியன் தித்த இயன்மொழியும் பாடி உவப்பித்தருளினார். னது கானலம் பெருந்துறையும் பிண்டன் புறம் (141, 142). அவனால் நீக்கப்பட்ட தோல்வியும் நள்ளியின் சோலைச் சிறப்பும் கண்ணகி யென்பாளை மீட்டும் அவன் ஆஅய்கானத்துச் சிறப்புக் கூறியது. அகம் அழைத்துக்கொள்ளும்படி பாடியருளினார். (152). அதகனது வேங்கை மலையைப் புக புறம் (144, 145). மகட்பாற் காஞ்சியென் ழ்ந்து கூறியது. அகம் (162). மணல்வா னுந் துறை பலரினும் பலபடப் புனைந்து யில் உறத்தூறைப்பாடியது. அகம் (262), பாடியுள்ளார் புறம் (336, 341). அம்மகட் போர் என்னு மூரிலுள்ள சோழர் சேனா பாற் காஞ்சியின் கட் குட்டுவனையும் அவ பதி பழையனைப் புகழ்ந்த து. அகம் (186). னது முசிறியையும் புகழ்ந்து பாடினார். ஆஅய் அண்டிரனது பொதிய மலையைப் புறம் (343). "'வாய்மொழித் தழும்பனூ புகழ்ந்த து. அகம் (198). மற்றும் இவர் னூரன்ன " எனத் தழும்பனையும் அவனது சோழன் கரிகாற் பெருவளத்தான் மகள் உனூரையும் பாராட்டிக் கூறுவராயினர். ஆதிமந்தி யென்பாள் தன் காதலனை மிழ புறம் (348). தித்தனையும் அவனது உறை ந்து புலம்பிய கதையை விரித்துஞ் சுருக்கி யூரையுங் கூறியுள்ளார். புறம் (352). சேர யும் உவமமாக்கியும் பல இடங்களில் கூறு மான் கடலோட்டியவேல் கெழுகுட்டுவனை கின்றார். அகம் (135, 222, 126, 236, எர்க்கள உருவகம் பாடிப் பரிசில்வேட்ட 376, 396). திருவழுந்தூர்த் திதியனும் னர். புறம் (369). (சிலப்பதிகாரத்திற் அன்னிகுடி அன்னியும் பொரு 5 கதையை கூறப்படும் செங்குட்டுவனிவனே). இச் விளக்கிப் பல இடங்களிலும் உவமிக்கிறார் செங்குட்டுவனைப் பதிற்றுப்பத்து ஐந்தாம் அகம் (196, 262). அதிகமான் நெடுமா பத்துப்பாடி அவன் கொடுத்த வரிசை எல் னஞ்சி திருக்கோவலூரை வென்ற தனைப் லாம் பெற்று மீள்வாராயினார். அகத்திலும் பாராட்டிக் கூறினார். அகம் (372), அங்க இவரால் அச் செங்குட்டுவன் புகழ்ந்து னம் பாடிய தனை எடுத்துக் காட்டிப் பாடப் பெற்றான். அகம் (396). வள்ள “பாணன் பாடினன் மற்கொல்' என லாகிய வல்விலோரியைப் புகழ்ந்து கூறு ஒளவையாராற் புகழ்ந்து பாடப் பெற்றார். வாராயினர். நற்றிணை (6) கொல்லிமலையி புறம் (99). இவர் பாடிய பாடல்களொவ் லமைந்த கொல்லிப்பாவையின் தோற்ற வொன்றினும் யாரையேனும் புகழாமலும், மும் அதனியல்பும் ஆங்காங்கு உவமை அக்காலத்து நிகழ்ந்த கதைகளினொன்றைப் முகத்தால் கூறியுள்ளார். நற். (201) குறு. புகுத்தாமலும் பாடுவதில்லை. இன்னும் (89) அகம் (62, 208). கொண் கானத்து வாகைப்போரிற் பாண்டியன், அதிகன், (கொங்கணம் - மலையாளம் ஜில்லா) முன் கொங்கர், சோசோழ பாண்டியர், வேளிர், பிருந்த நன்னன் என்னுஞ் சிற்றரசனது சேரலன், சேனாபதிகணையன் இவரெல் கொடை முதலியனவும் அவனது கொடுஞ் லாம் நம்புலவர் பாடலால் நிலைபெற்று செயல்களும் அவனொடு சேரமான் போர் விளங்குகிறார்கள். அகம் (202)ல் மாதரை செய்ததும், சோன் சேனாதிபதி ஆஅய் இவர் வருணித்திருப்பது வியக்கத்தக்கது. எயினனை நன்னன் சேனாபதி மிஞிலி என் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் பன்னி பான் கொன்றதும் பிறவும், நன்னனது ரண்டு (6, 100, 201, 247, 260, 265, பாழியில் பொருள் சேமித்துக் காவலோம் 270, 280, 300, 310, 350, 356) பாடல் பியதும், இவரே விரித்துக் கூறுகின்றார். களும், குறுந்தொகையில் பதினைந்தும், 130)
பாணர் 1033 பரணர் 2 . சிறுத்தொண்ட ருக்குப் பிள்ளைத் நற் . ( 265 270 ) . குறு ( 73 292 ) அகம் திருநாமம் . 152 181 208 258 356 396 ) . சோல பாணர் - 1 . இவர் கடைச்சங்கப் புலவருள் னது தொண்டியைப் புகழ்ந்தது . குறு ஒருவர் . கபிலரோடு நட்புடையாா யிருங் ( 128 ) . சேந்தனது உறையூர் காவிரி அழிசி தவர் . சோழன் உருவப்பஃறேரிளஞ்சென் யின் ஆர்க்காடு இவற்றைப் பாராட்டிக் னியைப் புகழ்ந்து பாடியவர் . புறம் ( 4 ) . கூறியது . குறு ( 258 ) . அஃதை தந்தை நெடுஞ்சேரலாதனும் பெருவிறற்கிள்ளி யைப் பாராட்டியது . குறு . ( 298 ) . விச்சி யும் போர் புரிந்து மடிந்ததனையும் போர்க் யர்கோன்போரும் குறும்பூரார் ஆரவாரிப் களத்தின் அழிவையும் நோக்கி இரங்கிக் புங் கூறியது . குறு . ( 328 ) . தித்தனது கூறினார் . புறம் ( 63 ) வையாவிக்கோப் உறையூருங் காவிரியும் மத்தியின் கழாருங் பெரும் பேகனைப் பாணாற்றுப்படையும் கூறியது . அகம் ( 6 ) வெளியன் தித்த இயன்மொழியும் பாடி உவப்பித்தருளினார் . னது கானலம் பெருந்துறையும் பிண்டன் புறம் ( 141 142 ) . அவனால் நீக்கப்பட்ட தோல்வியும் நள்ளியின் சோலைச் சிறப்பும் கண்ணகி யென்பாளை மீட்டும் அவன் ஆஅய்கானத்துச் சிறப்புக் கூறியது . அகம் அழைத்துக்கொள்ளும்படி பாடியருளினார் . ( 152 ) . அதகனது வேங்கை மலையைப் புக புறம் ( 144 145 ) . மகட்பாற் காஞ்சியென் ழ்ந்து கூறியது . அகம் ( 162 ) . மணல்வா னுந் துறை பலரினும் பலபடப் புனைந்து யில் உறத்தூறைப்பாடியது . அகம் ( 262 ) பாடியுள்ளார் புறம் ( 336 341 ) . அம்மகட் போர் என்னு மூரிலுள்ள சோழர் சேனா பாற் காஞ்சியின் கட் குட்டுவனையும் அவ பதி பழையனைப் புகழ்ந்த து . அகம் ( 186 ) . னது முசிறியையும் புகழ்ந்து பாடினார் . ஆஅய் அண்டிரனது பொதிய மலையைப் புறம் ( 343 ) . ' வாய்மொழித் தழும்பனூ புகழ்ந்த து . அகம் ( 198 ) . மற்றும் இவர் னூரன்ன எனத் தழும்பனையும் அவனது சோழன் கரிகாற் பெருவளத்தான் மகள் உனூரையும் பாராட்டிக் கூறுவராயினர் . ஆதிமந்தி யென்பாள் தன் காதலனை மிழ புறம் ( 348 ) . தித்தனையும் அவனது உறை ந்து புலம்பிய கதையை விரித்துஞ் சுருக்கி யூரையுங் கூறியுள்ளார் . புறம் ( 352 ) . சேர யும் உவமமாக்கியும் பல இடங்களில் கூறு மான் கடலோட்டியவேல் கெழுகுட்டுவனை கின்றார் . அகம் ( 135 222 126 236 எர்க்கள உருவகம் பாடிப் பரிசில்வேட்ட 376 396 ) . திருவழுந்தூர்த் திதியனும் னர் . புறம் ( 369 ) . ( சிலப்பதிகாரத்திற் அன்னிகுடி அன்னியும் பொரு 5 கதையை கூறப்படும் செங்குட்டுவனிவனே ) . இச் விளக்கிப் பல இடங்களிலும் உவமிக்கிறார் செங்குட்டுவனைப் பதிற்றுப்பத்து ஐந்தாம் அகம் ( 196 262 ) . அதிகமான் நெடுமா பத்துப்பாடி அவன் கொடுத்த வரிசை எல் னஞ்சி திருக்கோவலூரை வென்ற தனைப் லாம் பெற்று மீள்வாராயினார் . அகத்திலும் பாராட்டிக் கூறினார் . அகம் ( 372 ) அங்க இவரால் அச் செங்குட்டுவன் புகழ்ந்து னம் பாடிய தனை எடுத்துக் காட்டிப் பாடப் பெற்றான் . அகம் ( 396 ) . வள்ள பாணன் பாடினன் மற்கொல் ' என லாகிய வல்விலோரியைப் புகழ்ந்து கூறு ஒளவையாராற் புகழ்ந்து பாடப் பெற்றார் . வாராயினர் . நற்றிணை ( 6 ) கொல்லிமலையி புறம் ( 99 ) . இவர் பாடிய பாடல்களொவ் லமைந்த கொல்லிப்பாவையின் தோற்ற வொன்றினும் யாரையேனும் புகழாமலும் மும் அதனியல்பும் ஆங்காங்கு உவமை அக்காலத்து நிகழ்ந்த கதைகளினொன்றைப் முகத்தால் கூறியுள்ளார் . நற் . ( 201 ) குறு . புகுத்தாமலும் பாடுவதில்லை . இன்னும் ( 89 ) அகம் ( 62 208 ) . கொண் கானத்து வாகைப்போரிற் பாண்டியன் அதிகன் ( கொங்கணம் - மலையாளம் ஜில்லா ) முன் கொங்கர் சோசோழ பாண்டியர் வேளிர் பிருந்த நன்னன் என்னுஞ் சிற்றரசனது சேரலன் சேனாபதிகணையன் இவரெல் கொடை முதலியனவும் அவனது கொடுஞ் லாம் நம்புலவர் பாடலால் நிலைபெற்று செயல்களும் அவனொடு சேரமான் போர் விளங்குகிறார்கள் . அகம் ( 202 ) ல் மாதரை செய்ததும் சோன் சேனாதிபதி ஆஅய் இவர் வருணித்திருப்பது வியக்கத்தக்கது . எயினனை நன்னன் சேனாபதி மிஞிலி என் இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் பன்னி பான் கொன்றதும் பிறவும் நன்னனது ரண்டு ( 6 100 201 247 260 265 பாழியில் பொருள் சேமித்துக் காவலோம் 270 280 300 310 350 356 ) பாடல் பியதும் இவரே விரித்துக் கூறுகின்றார் . களும் குறுந்தொகையில் பதினைந்தும் 130 )