அபிதான சிந்தாமணி

பாசிராமர் 1082 பரஞ்சோதியார் தமையால் சமயத்தில் அவ்வித்தை பலியா 11. இவர் க்ஷத்ரிய நாசஞ் செய்து திருக்கச் சாபமளித்தவர். யயாதிபதனமெனும்க்ஷேத்திரத்தில் நடந்த 4. அம்பையென்னும் காசிராசன் பெண் யாகத்தில் பராவசு சொல்லால் பிரதர்த்த பொருட்டு மாணாக்கராகிய பீஷ்மரிடம் னன் முதலிய க்ஷத்ரியர்களை நாசஞ்செய்து யுத்தம் புரிந்து தோற்றவர். பூமியை கச்யபருக்குத் தானஞ் செய்தார். 5. கார்த்தவீரியனைக் கொன்ற தோஷத் கச்யபர் க்ஷ தரியரைக் காக்க வேண்டித் தால் தந்தை சொற்படி ஒருவருஷம் தீர்த்த தானம் வாங்கிய பூமியில் இருத்தல் கூடாது யாத்திரை சென்றவர். தென்கரை செல்கவெனச் சென்றவர். 6. தந்தை சொற்படி தாயைக் கொன்று சமுத்திரராஜன் இவருக்குப் பயந்து சூர்ப் மீண்டும் தந்தையால் தமயன்மார் தபோ பாகார மெனும் ஒரு தேசம் நியமித்துத் தனராகவும், தாய் கற்புக்கெடாது உயிர் தந்தான். (பார - அது.) பெறவும் வரம் பெற்றவர். கார்த்தவீரிய 12. சிவசூலத்தால் கார்த்திவீர்யனைச் னைக் கொன்ற தால், இவர் இல்லாத சம செயித்தவர். இவர் தன் சகோதரரை யங்கண்டு கார்த்தவீரியன் குமார், ஜமதக் வதைத்ததால் துக்கமடைந்து சிவபூசை னியைக் கொன்றனர். இதைக் கண்டு செய்து நல்வரங்களையும் மரணமிலாமை இரேணுகைவர அவளையும் எதிர்க்க அவள் யையும் கோடாலியையும் பெற்றார். இருபத்தொரு அடியுண்டு தன் குமரன் (பாரதம் அநுசானிகபர்வம்). -- வருமளவும் உயிர் தாங்கியிருந்தனள். கும பாசிவன் - உன் மனாதீதத்தில் யோகிய என்வா நடந்தது கூறியிறந்தனள். கும ரால் தரிசிக்கப்படும் சிவமூர்த்தி ; சக்தி ரன் இறந்த தாய் தந்தையர்க்குக் கருமஞ் மனோன்மனி. செய்கையில் ஐந்தாம் நாள் இரவில் தன்மீது பாசு - ஒரு அரக்கன், இவன் பிராமண ஒருபுலி பாய்ந்தது போற் கனாக் கண்டு வேடங்கொண்டு சாகல்யமுனிவரிடம் அதி " அம்மா, அம்மா" என்று அலறினன். தியாகச் சென்று அன்னம் வேண்ட அவர் இரேணுகை தன்னைக் குமரன் அழைக் இவனது கபடமறிந்து முற்பிறப்புணர்த்த சிறானென்று அதுவரையில் தனக்குக் கும 'அவரைத் துதித்துச் சென்றவன். (பிரம்ம ரன் செய்த கருமத்தால் ஏற்பட்டிருந்த புராணம்). தலையுடன் வெளிப்பட்டுப் பார்க்கப் பாசி பாசுராம சதுர்வேதி மங்கலம் - செல்லி ராமர் இதனைக்கண்டு தத்தாத்திரேயருக்கு அறிவிக்க முனிவர் கர்மம் பூர்த்தியாகு நகர். (திருவிளையாடல்). முன் அழைத்ததால் இவ்வகையாயிற்று | பாஞ்சோதிழனிவர் - 1. சத்தியஞான தரிச எனக் கர்மத்தைப் பூர்த்தி செய்வித்தனர். நிகள் மாணாக்கர். மெய்கண்ட தேவர்க்கு தாய் உயிர்பெற்றுத் தலைமாத்திரமாய்த் ஆசிரியர். தெய்வமாயினள். தந்தை சத்திய உலக '2. இவர் சோழநாட்டு வேதாரண்யத்த மடைந்தனர். வர். சைவவேளாளர். (வேதாரண்ய புரா 7. இனி வரப்போகிற மன்வந்தரத்தில் ணம்.) இவர் அதிவீர ராமபாண்டியன் சப்தருஷிகளில் ஒருவராகப் போகிறவர். காலத்து மதுரையிலிருந்த புலவர் திலகர், மகேந்திரபர்வதத்தில் இருக்கிறார். இவர் இவர் சைவவேளாளர், இவர் நிரம்ப அழ சிரஞ்சீவிகளில் ஒருவர். கியர் காலத்தவர் என்பர். இவர் செய்த 8. தாய் இருபத்தொரு அம்புபட்டு இரு நூல்கள் திருவிளையாடற் புராணம், மது பத்தொருமுறை தன்னைக்கண்டு மார்பில் ரைப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி முதலியவை: அறைந்து கொண்டதால் இருபத்தொரு இவர் சாலிவாகனசகம் (கசஙO) க்குமேல் தலைமுறை அரசர்களை நாசஞ்செய்த இரத் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. (திருவிளை.) தம் பெருகிச் சமந்த பஞ்சகமென்னும் பாஞ்சோதியார் - 1. இவர், மதுரையுலா, பெயரால் ஐந்து மடுக்களாயின. சிதம்பரபுராணம் இயற்றிய திருமலைநாத ' 9. இவர் அரசரை நாசஞ்செய்து அப் ருக்குப் புத்திரர். மெய்கண்டார் சந்தானத் பூமிகளை யெல்லாம் காசிபருக்குத் தானஞ் தின ராய்க் கச்சிப்பதியி லிருந் தவரும் தம செய்தனர். க்கு ஞானாசாரியருமாகிய தத்வஞான பிர 10. காந்தனென்னும் சோழனிடம் காசமுனிவர் ஆணைப்படி சிதம்பரப்பாட்டி 'போரிட வந்து அவன் ஒளிக்கச்சென்றவர். யல் செய்தவர். இருந்ததாம் - 1. துரிய திரு தானத்
பாசிராமர் 1082 பரஞ்சோதியார் தமையால் சமயத்தில் அவ்வித்தை பலியா 11 . இவர் க்ஷத்ரிய நாசஞ் செய்து திருக்கச் சாபமளித்தவர் . யயாதிபதனமெனும்க்ஷேத்திரத்தில் நடந்த 4 . அம்பையென்னும் காசிராசன் பெண் யாகத்தில் பராவசு சொல்லால் பிரதர்த்த பொருட்டு மாணாக்கராகிய பீஷ்மரிடம் னன் முதலிய க்ஷத்ரியர்களை நாசஞ்செய்து யுத்தம் புரிந்து தோற்றவர் . பூமியை கச்யபருக்குத் தானஞ் செய்தார் . 5 . கார்த்தவீரியனைக் கொன்ற தோஷத் கச்யபர் க்ஷ தரியரைக் காக்க வேண்டித் தால் தந்தை சொற்படி ஒருவருஷம் தீர்த்த தானம் வாங்கிய பூமியில் இருத்தல் கூடாது யாத்திரை சென்றவர் . தென்கரை செல்கவெனச் சென்றவர் . 6 . தந்தை சொற்படி தாயைக் கொன்று சமுத்திரராஜன் இவருக்குப் பயந்து சூர்ப் மீண்டும் தந்தையால் தமயன்மார் தபோ பாகார மெனும் ஒரு தேசம் நியமித்துத் தனராகவும் தாய் கற்புக்கெடாது உயிர் தந்தான் . ( பார - அது . ) பெறவும் வரம் பெற்றவர் . கார்த்தவீரிய 12 . சிவசூலத்தால் கார்த்திவீர்யனைச் னைக் கொன்ற தால் இவர் இல்லாத சம செயித்தவர் . இவர் தன் சகோதரரை யங்கண்டு கார்த்தவீரியன் குமார் ஜமதக் வதைத்ததால் துக்கமடைந்து சிவபூசை னியைக் கொன்றனர் . இதைக் கண்டு செய்து நல்வரங்களையும் மரணமிலாமை இரேணுகைவர அவளையும் எதிர்க்க அவள் யையும் கோடாலியையும் பெற்றார் . இருபத்தொரு அடியுண்டு தன் குமரன் ( பாரதம் அநுசானிகபர்வம் ) . - - வருமளவும் உயிர் தாங்கியிருந்தனள் . கும பாசிவன் - உன் மனாதீதத்தில் யோகிய என்வா நடந்தது கூறியிறந்தனள் . கும ரால் தரிசிக்கப்படும் சிவமூர்த்தி ; சக்தி ரன் இறந்த தாய் தந்தையர்க்குக் கருமஞ் மனோன்மனி . செய்கையில் ஐந்தாம் நாள் இரவில் தன்மீது பாசு - ஒரு அரக்கன் இவன் பிராமண ஒருபுலி பாய்ந்தது போற் கனாக் கண்டு வேடங்கொண்டு சாகல்யமுனிவரிடம் அதி அம்மா அம்மா என்று அலறினன் . தியாகச் சென்று அன்னம் வேண்ட அவர் இரேணுகை தன்னைக் குமரன் அழைக் இவனது கபடமறிந்து முற்பிறப்புணர்த்த சிறானென்று அதுவரையில் தனக்குக் கும ' அவரைத் துதித்துச் சென்றவன் . ( பிரம்ம ரன் செய்த கருமத்தால் ஏற்பட்டிருந்த புராணம் ) . தலையுடன் வெளிப்பட்டுப் பார்க்கப் பாசி பாசுராம சதுர்வேதி மங்கலம் - செல்லி ராமர் இதனைக்கண்டு தத்தாத்திரேயருக்கு அறிவிக்க முனிவர் கர்மம் பூர்த்தியாகு நகர் . ( திருவிளையாடல் ) . முன் அழைத்ததால் இவ்வகையாயிற்று | பாஞ்சோதிழனிவர் - 1 . சத்தியஞான தரிச எனக் கர்மத்தைப் பூர்த்தி செய்வித்தனர் . நிகள் மாணாக்கர் . மெய்கண்ட தேவர்க்கு தாய் உயிர்பெற்றுத் தலைமாத்திரமாய்த் ஆசிரியர் . தெய்வமாயினள் . தந்தை சத்திய உலக ' 2 . இவர் சோழநாட்டு வேதாரண்யத்த மடைந்தனர் . வர் . சைவவேளாளர் . ( வேதாரண்ய புரா 7 . இனி வரப்போகிற மன்வந்தரத்தில் ணம் . ) இவர் அதிவீர ராமபாண்டியன் சப்தருஷிகளில் ஒருவராகப் போகிறவர் . காலத்து மதுரையிலிருந்த புலவர் திலகர் மகேந்திரபர்வதத்தில் இருக்கிறார் . இவர் இவர் சைவவேளாளர் இவர் நிரம்ப அழ சிரஞ்சீவிகளில் ஒருவர் . கியர் காலத்தவர் என்பர் . இவர் செய்த 8 . தாய் இருபத்தொரு அம்புபட்டு இரு நூல்கள் திருவிளையாடற் புராணம் மது பத்தொருமுறை தன்னைக்கண்டு மார்பில் ரைப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி முதலியவை : அறைந்து கொண்டதால் இருபத்தொரு இவர் சாலிவாகனசகம் ( கசஙO ) க்குமேல் தலைமுறை அரசர்களை நாசஞ்செய்த இரத் இருந்ததாகத் தெரிகிறது . ( திருவிளை . ) தம் பெருகிச் சமந்த பஞ்சகமென்னும் பாஞ்சோதியார் - 1 . இவர் மதுரையுலா பெயரால் ஐந்து மடுக்களாயின . சிதம்பரபுராணம் இயற்றிய திருமலைநாத ' 9 . இவர் அரசரை நாசஞ்செய்து அப் ருக்குப் புத்திரர் . மெய்கண்டார் சந்தானத் பூமிகளை யெல்லாம் காசிபருக்குத் தானஞ் தின ராய்க் கச்சிப்பதியி லிருந் தவரும் தம செய்தனர் . க்கு ஞானாசாரியருமாகிய தத்வஞான பிர 10 . காந்தனென்னும் சோழனிடம் காசமுனிவர் ஆணைப்படி சிதம்பரப்பாட்டி ' போரிட வந்து அவன் ஒளிக்கச்சென்றவர் . யல் செய்தவர் . இருந்ததாம் - 1 . துரிய திரு தானத்