அபிதான சிந்தாமணி

பத்ரமதி IUZY பந்தும், பாவையும் இவன் மனைவியும் தீப் புகுந்தனள். இக் யாரோ யாசிக்கிறா னென்று எண்ணித் காலத்திற்குப் பிறகு லக்ஷ்மணசிங் பட்ட தமது கப்பலில் இருந்த சரக்குகளிற் சிறந் மடைந்தான். இவன் காலத்தில் அல்லாவு தவைகளைத் தந்தனர். இவ்வகை இரண்டு தீன் பெருஞ் சேனையுடன் சித்தூரைத் மூன்று முதலாக ஆயிரங்காங்கள் தனித் தாக்கினான். லக்ஷ்மணசிங்கவர்களை யெதி தனி ஒவ்வொரு கரங்களுக்குங் கப்பலில் ர்த்து தன் கிராம தேவியின் சொற்படி இருந்த சரக்குகளை யெடுத்துக் கொடுத் (12) புத்திரர்களையும் யுத்தத்தில் இழந் துக் கடைசி கரத்திற்குக் கொடுக்கச் சா தான். அதில் அஜேஷிங் ஓடி யொளித் க்கு இல்லாமையால் தாமே அக்காத்தில் தான். இதில் சித்தூரிலிருந்த பல இராச புகுந்தனர். ஆதிசேடன் மகிழ்ந்து இவ பத்தினிகளும் பத்மினியும் பூமிக்குள் வெ ரைச் சுமந்து சென்று தன்ன கரத்தில் இருத் ட்டப்பட்டிருந்த தீ நிறைந்த குழிகளில் தித் தமது குமரியை இவருக்குத் திரு விழுந்து மானத்தைக் காத்துக்கொண்ட மணஞ் செய்வித்துப் பன்னிரண்டு வருடம் னர். இவ்வாறு செய்த தார்த்தாரியன் நாகலோகத்தில் வைத்திருந்தனன். இவ தான் சித்தூரை நாசஞ்செய்து தான் ஜெயி ரது சுற்றத்தார் இவர் கடலில் இறந்தன த்த சிற்றரசனாகிய மால்தேவனிடம் ஒப்பு சென்று எண்ணி இவர்க்குக் கர்மாதிகள் வித்துத் தன் நகரம் சென்றான். இந்த செய்விக்கத் துணிந்தனர். இதனையறிந்த லஷ்மணசிங்கிற்கு ஆர்சிங் என மற்றொரு சேடன் பந்தனுக்கு வேண்டிய உபசாரத் குமாரன் உண்டு. | துடன் மரியாதை முதலிய செய்வித்துப் பத்ரமதி - காசிபர் பெண், ஐராவதத்தைப் பல நாகரத்தின்ங்களும், பொத்திக்கொண் பெற்றாள் என்பர். டால் இளமைமாருத பொன் வஸ்திரமும், பத்ரம் - வடக்கில் பூமியைத் தாங்கி நிற்கும் உண்டால் நீடுவாழச் செய்வதாகிய கரு திக்கு யானைகளில் ஒன்று. (இரா - பால.) நெல்லிக்கனி யொன்றுந் தந்து அனுப் பினன். பந்தன் தனது பட்டணம் வந்த பத்ரை - உசத்தியரைக் காண்க. தும் அரசனைக் கண்டு தான். கொண்டுவந்த பநசன் - ஒரு வானாவீரன். சங்கனென் நெல்லிக்கனியில் ஒரு பாதியைக் கொடு னும் அரக்கனைக் கொன்றவன். த்து இருக்கையில் ஒளவை இவன் மீது அந் பநந்தன் - பாகனைக் காண்க. வத்சந்திரன் தாதியும் நவமணி மாலையையும் பாடிவந் குமரன். தனள். பந்தன் அரசனுக்குக் கொடுத்து பநம்பரனர் - அகத்தியாது மாணாக்கர் பன் மிகுந்தபாதி நெல்லிக்கனியையும் பொன் னிருவரில் ஒருவர். இவர் பனம்பாரமென் வஸ்திரத்தையும் ஒளவைக்குக் கொடுத்துக் னும் ஊரிற்பிறந்ததால் இப்பெயர் பெற் களிப்புற்று இருந்தனன் றனர். இவர் தம்பெயரால் இலக்கணஞ் பந்தாட்டு - இது, பலவி தமாகிய பந்துகளைச் செய்தனர் என்பர். அதிற் சில சூத்திரங் செய்கை வேறுபாட்டால் ஒருவர், இருவர், கள் தவிர நூல் அரிதாயிற்று. இவர் தொல் மூவர் பலர் சேர்ந்து விளையாடும் விளை காப்பியத்திற்குப் பாயிரங் கூறினர். யாட்டு, இது, தற்காலம் நம்நாட்டில் இறந் பந்தகன் - கத்ரு குமரர்களில் ஒருவன். தது. இப்போது மேனாட்டாரதைக் கொ நாகன் ண்டாடுகிறார்கள். குதிரை மீதிருந்தும் பந்தனந்தா - பந்தனென்னும் வணிகன் ஆடுவர். | மீது ஒளவையாராற் பாடப்பட்ட வெண் பந்து - (சூ.) வேகவான் குமார். பாமாலை. பந்தும், பாவையும் - முற்காலத்தரசர்கள் பந்தன் - 1. திரணபிந்துக்குத் தந்தை. | தம் அரண்மனை வாயிலில் வலியறியா 2. இவர் காவிரிப்பூம்பட்டினத்து வணி | தெதிர்க்கும் அரசாது ஆண்மையினை யழி கர். இவர் வர்த்தகஞ் செய்தற் பொருட் த்து மகளிரொ டொப்பநோக்கி அவர் டுக் கப்பலிற் சரக்குகளை யேற்றிக் கப்பலை கொண்டு விளையாடுவதற்குப் பந்தும்பாவை நடுக்கடலிற் செலுத்தச் செய்து பிரயா யும் தருதல் ஒருதலையெனத் தெரிவிக்கப் ணப்பட்டுப் போகையில் ஆதிசேடன் இவ பந்தும் பாவையினையும் தூங்க விடுதல் ரிடம் விருப்புற்றுக் கடலினுள்ளிடத்திரு மரபென்ப. இதனை "வரிப்புனை பந்தொடு ந்து ஒருகரத்தை இவரது கப்பலுக்கெதி பாவை தூங்க " என்னும் திருமுருகாற்றுப் ரில் நீட்டினன். செட்டியார் நம்மை படையானறிக
பத்ரமதி IUZY பந்தும் பாவையும் இவன் மனைவியும் தீப் புகுந்தனள் . இக் யாரோ யாசிக்கிறா னென்று எண்ணித் காலத்திற்குப் பிறகு லக்ஷ்மணசிங் பட்ட தமது கப்பலில் இருந்த சரக்குகளிற் சிறந் மடைந்தான் . இவன் காலத்தில் அல்லாவு தவைகளைத் தந்தனர் . இவ்வகை இரண்டு தீன் பெருஞ் சேனையுடன் சித்தூரைத் மூன்று முதலாக ஆயிரங்காங்கள் தனித் தாக்கினான் . லக்ஷ்மணசிங்கவர்களை யெதி தனி ஒவ்வொரு கரங்களுக்குங் கப்பலில் ர்த்து தன் கிராம தேவியின் சொற்படி இருந்த சரக்குகளை யெடுத்துக் கொடுத் ( 12 ) புத்திரர்களையும் யுத்தத்தில் இழந் துக் கடைசி கரத்திற்குக் கொடுக்கச் சா தான் . அதில் அஜேஷிங் ஓடி யொளித் க்கு இல்லாமையால் தாமே அக்காத்தில் தான் . இதில் சித்தூரிலிருந்த பல இராச புகுந்தனர் . ஆதிசேடன் மகிழ்ந்து இவ பத்தினிகளும் பத்மினியும் பூமிக்குள் வெ ரைச் சுமந்து சென்று தன்ன கரத்தில் இருத் ட்டப்பட்டிருந்த தீ நிறைந்த குழிகளில் தித் தமது குமரியை இவருக்குத் திரு விழுந்து மானத்தைக் காத்துக்கொண்ட மணஞ் செய்வித்துப் பன்னிரண்டு வருடம் னர் . இவ்வாறு செய்த தார்த்தாரியன் நாகலோகத்தில் வைத்திருந்தனன் . இவ தான் சித்தூரை நாசஞ்செய்து தான் ஜெயி ரது சுற்றத்தார் இவர் கடலில் இறந்தன த்த சிற்றரசனாகிய மால்தேவனிடம் ஒப்பு சென்று எண்ணி இவர்க்குக் கர்மாதிகள் வித்துத் தன் நகரம் சென்றான் . இந்த செய்விக்கத் துணிந்தனர் . இதனையறிந்த லஷ்மணசிங்கிற்கு ஆர்சிங் என மற்றொரு சேடன் பந்தனுக்கு வேண்டிய உபசாரத் குமாரன் உண்டு . | துடன் மரியாதை முதலிய செய்வித்துப் பத்ரமதி - காசிபர் பெண் ஐராவதத்தைப் பல நாகரத்தின்ங்களும் பொத்திக்கொண் பெற்றாள் என்பர் . டால் இளமைமாருத பொன் வஸ்திரமும் பத்ரம் - வடக்கில் பூமியைத் தாங்கி நிற்கும் உண்டால் நீடுவாழச் செய்வதாகிய கரு திக்கு யானைகளில் ஒன்று . ( இரா - பால . ) நெல்லிக்கனி யொன்றுந் தந்து அனுப் பினன் . பந்தன் தனது பட்டணம் வந்த பத்ரை - உசத்தியரைக் காண்க . தும் அரசனைக் கண்டு தான் . கொண்டுவந்த பநசன் - ஒரு வானாவீரன் . சங்கனென் நெல்லிக்கனியில் ஒரு பாதியைக் கொடு னும் அரக்கனைக் கொன்றவன் . த்து இருக்கையில் ஒளவை இவன் மீது அந் பநந்தன் - பாகனைக் காண்க . வத்சந்திரன் தாதியும் நவமணி மாலையையும் பாடிவந் குமரன் . தனள் . பந்தன் அரசனுக்குக் கொடுத்து பநம்பரனர் - அகத்தியாது மாணாக்கர் பன் மிகுந்தபாதி நெல்லிக்கனியையும் பொன் னிருவரில் ஒருவர் . இவர் பனம்பாரமென் வஸ்திரத்தையும் ஒளவைக்குக் கொடுத்துக் னும் ஊரிற்பிறந்ததால் இப்பெயர் பெற் களிப்புற்று இருந்தனன் றனர் . இவர் தம்பெயரால் இலக்கணஞ் பந்தாட்டு - இது பலவி தமாகிய பந்துகளைச் செய்தனர் என்பர் . அதிற் சில சூத்திரங் செய்கை வேறுபாட்டால் ஒருவர் இருவர் கள் தவிர நூல் அரிதாயிற்று . இவர் தொல் மூவர் பலர் சேர்ந்து விளையாடும் விளை காப்பியத்திற்குப் பாயிரங் கூறினர் . யாட்டு இது தற்காலம் நம்நாட்டில் இறந் பந்தகன் - கத்ரு குமரர்களில் ஒருவன் . தது . இப்போது மேனாட்டாரதைக் கொ நாகன் ண்டாடுகிறார்கள் . குதிரை மீதிருந்தும் பந்தனந்தா - பந்தனென்னும் வணிகன் ஆடுவர் . | மீது ஒளவையாராற் பாடப்பட்ட வெண் பந்து - ( சூ . ) வேகவான் குமார் . பாமாலை . பந்தும் பாவையும் - முற்காலத்தரசர்கள் பந்தன் - 1 . திரணபிந்துக்குத் தந்தை . | தம் அரண்மனை வாயிலில் வலியறியா 2 . இவர் காவிரிப்பூம்பட்டினத்து வணி | தெதிர்க்கும் அரசாது ஆண்மையினை யழி கர் . இவர் வர்த்தகஞ் செய்தற் பொருட் த்து மகளிரொ டொப்பநோக்கி அவர் டுக் கப்பலிற் சரக்குகளை யேற்றிக் கப்பலை கொண்டு விளையாடுவதற்குப் பந்தும்பாவை நடுக்கடலிற் செலுத்தச் செய்து பிரயா யும் தருதல் ஒருதலையெனத் தெரிவிக்கப் ணப்பட்டுப் போகையில் ஆதிசேடன் இவ பந்தும் பாவையினையும் தூங்க விடுதல் ரிடம் விருப்புற்றுக் கடலினுள்ளிடத்திரு மரபென்ப . இதனை வரிப்புனை பந்தொடு ந்து ஒருகரத்தை இவரது கப்பலுக்கெதி பாவை தூங்க என்னும் திருமுருகாற்றுப் ரில் நீட்டினன் . செட்டியார் நம்மை படையானறிக