அபிதான சிந்தாமணி

அருணந்திசிவாசாரியர் 98 அருணன கிரிநாதர் கந்தரந்தாதி பாட அதற்கு வில்லி சிவ தீக்ஷை செய்துவரும் நாட்களில் ஒரு உரை கூறிக்கொண்டு வந்து “திதத்தத் நாள் மெய்கண்டதேவர் தம்மை யடைந்த தத்தித் தத்திதி தாதை தாத துத்தித் மாணாக்கர்க்கு அருளுபதேசஞ் செய்துவரு தத்திதா," என்னுஞ் செய்யுட்கு உரைகூற தலைக் கேட்டுத் தம்மிடம் அவர் வராமை அறியாது மயங்கித் தோற்க வில்லிபுத் யால் தாமே அவரைக் காண்பான் எண் தூரார் காதைக் காட்டினர். அருணகிரி ணிச் செருக்குடன் வருதலைக்கண்ட மெய் நாதர் அது உமக்கு நாம் கொடுத்ததாக கண்ட தேவர், அக்காலம் தமது மாணக் எனவிட்டுக் கோபுரத்தில் எழுந்தருளி கர்க்குப் பாச பதார்த்தமாகிய ஆணவ இலக் யிருந்தனர். இதுநிற்கச் சம்பந்தாண்டான் கணத்தை விளக்குவோர், அதற்குக் காட் எனும் தேவி உபாசகனாகிய சமணன், பிர டாகத் தம்பாலடைந்த சகலாகம்பண்டி புட தேவ மகாராசனை எவி. அருணகிரி தரைக் காட்டினர். அதனைக் கேட்ட பண் யாரைக் கந்தமூர்த்தியை வருவிக்கவெனக் டிதர் ஒன்று முரையாடாது தேசிகாது கூறித் தான் தேவியை உபாசித்து அவரது ஞானநோக்கத்தால் அதி தீவிர பக்குவ வரவைத் படுக்கச் செய்தனன். அவ்வி தஞ் மடைந்து பணிந்து நின்றனர். மெய்கண்ட செய்தும் கந்தமூர்த்தி அருணகிரியார்க்கும் தேவரும் அவரது பக்குவத்தால் அவருக்கு அரசனுக்கும் தரிசனந் தந்தனர். கந்த 'ஞான தீக்கை செய்து தாமருளிச்செய்த மூர்த்தியின் பேரொளியால் அரசனுக்குக் சிவஞானபோதத்தை உபதேசித்தனர். கண்ணொளி மழுங்கிற்று. இதனால் அரசன் சகலாகம பண்டி தரோ அவற்றை நன் விசனமடையச் சம்பந்தாண்டான் அரசனை குணர்ந்து அச்சிவஞான போதத்தின் நோக்கி அருணகிரியாரைக் கொண்டு வழி நூலாக "பார்விரித்த நூலெல்லாம் தெய்வலோகத்துப் பாரிசாதமலர்கொண்டு பார்த்தற்குச் சித்தியிலே யோர் விருத்தப் வாத் தூண்டினன். அவ்வகை அரசன் பாதி போதும்.'' சிவனுக்குமேற் றெய்வ வேண்டுகோளால் அருணகிரியார் தமது மில்லை சிவஞான சித்திக்குமேற் சாத்திர தேகத்தை மலையிலடக்கஞ் செய்து கிளி மில்லை" எனக்கூறும் சிவஞானசித்தியார் பருக்கொண்டு பறந்து தேவலோகஞ் எனும் சைவசித்தாந்த சாத்திரத்தை - ரு சென்று இந்திரனால் உபசரிக்கப்பட்டு ளிச்செய்து தேசிகர் சந்நிதானத்தில் எழுந் இருந்தனர். அருணகிரியார் தேகமிருந் தருளச் செய்தனர். அதனை மெய்கண் ததை அறிந்த சம்பந்தாண்டான் அருண டார் கடைக்கணித்தருளி அருணந்தியெ கிரி பொய்கூறி உயிர் நீங்கினரென்று அர னும் திருநாமமும் இட்டனர். பின் அரு சனுக்குத் தெரிவித்தனன்; அரசன் அருண ணந்தி சிவாசாரியர் தேசிகர்மீது இருபா கிரிநாதர் தேகத்தைத் தகிக்கும்படி ஏவி இருபது எனும் ஒரு சாத்திரமுஞ் செய்து னன். கிளியுருக்கொண்டு நீங்கிய அருண தேசிகர் திருவடி நீங்காதிருந்து திருக் கிரியார் மலர்கொண்டு மீண்டு அரசன் கடந்தை மறைஞானசம்பந்தருக்கும் மற் கொலுவிற்குவா அரசன் விசனமடைந்து றவருக்கும் உபதேசித்துச் சிவபெருமான் புஷ்பத்தால் கண் பெற்றனன். இவை திருவடி யடைந்தனர். களைக்கண்ட சம்பந்தாண்டான் பொறாமை அருணபுரத்தாழ்வான் - எழுபத்து நான்கு கொண்டு காளியை உபாசிக்கக் காளி தரி - சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவர். வைஷ்ண சனந் தரவும் வணங்காததினால் அவளாற் வாசாரியர். (குருபரம்பரை). கொலை யுண்டனன். இவர் இக்கிளி யுரு அருணபுரத்து நம்பி- எழுபத்துநான்கு சிங் வடன் முருகக்கடவுள் கட்டளையால் அவ காசனாதிபதிகளில் ஒருவர். வைஷ்ணவா ரது வலது தோளில் வீற்றிருந்தனர். இவர் சாரியர். (குருபரம்பரை) செய்த நூல்கள், திருப்புகழ், திருவகுப்பு, கந்தரந்தாதி. (கர்ணபரம்பரை). அருணமச்சிவாயதேவர் - உமாபதி சிவாசா ரியர் மாணாக்கர். சித்தாந்த சைவாசாரி அருணந்தி சிவாசாரியர் - இவர், திருத்துறை யூரில் ஆதிசைவர் குலம் செய்த தவப் யர்களில் ஒருவர். பேற்றால் திருவவதரித்துக் காமிகாதி ஆக அருணர் - கிருஷ்ணன் குமார். மங்கள் முதலியவற்றில் வல்லவராகச் சக அருணன்-'. காசிபருக்கும், விநதைக்கும் லாம பண்டிதர் எனத் திருநாமம் அடை பிறந்தவன். இவன் தாய், தன் மாற்றாளா ந்து தம்மையடைந்த அடியவர்களுக்குச் ' கிய கத்துருக்கு முதலில் குமார்கள் பிறந்
அருணந்திசிவாசாரியர் 98 அருணன கிரிநாதர் கந்தரந்தாதி பாட அதற்கு வில்லி சிவ தீக்ஷை செய்துவரும் நாட்களில் ஒரு உரை கூறிக்கொண்டு வந்து திதத்தத் நாள் மெய்கண்டதேவர் தம்மை யடைந்த தத்தித் தத்திதி தாதை தாத துத்தித் மாணாக்கர்க்கு அருளுபதேசஞ் செய்துவரு தத்திதா என்னுஞ் செய்யுட்கு உரைகூற தலைக் கேட்டுத் தம்மிடம் அவர் வராமை அறியாது மயங்கித் தோற்க வில்லிபுத் யால் தாமே அவரைக் காண்பான் எண் தூரார் காதைக் காட்டினர் . அருணகிரி ணிச் செருக்குடன் வருதலைக்கண்ட மெய் நாதர் அது உமக்கு நாம் கொடுத்ததாக கண்ட தேவர் அக்காலம் தமது மாணக் எனவிட்டுக் கோபுரத்தில் எழுந்தருளி கர்க்குப் பாச பதார்த்தமாகிய ஆணவ இலக் யிருந்தனர் . இதுநிற்கச் சம்பந்தாண்டான் கணத்தை விளக்குவோர் அதற்குக் காட் எனும் தேவி உபாசகனாகிய சமணன் பிர டாகத் தம்பாலடைந்த சகலாகம்பண்டி புட தேவ மகாராசனை எவி . அருணகிரி தரைக் காட்டினர் . அதனைக் கேட்ட பண் யாரைக் கந்தமூர்த்தியை வருவிக்கவெனக் டிதர் ஒன்று முரையாடாது தேசிகாது கூறித் தான் தேவியை உபாசித்து அவரது ஞானநோக்கத்தால் அதி தீவிர பக்குவ வரவைத் படுக்கச் செய்தனன் . அவ்வி தஞ் மடைந்து பணிந்து நின்றனர் . மெய்கண்ட செய்தும் கந்தமூர்த்தி அருணகிரியார்க்கும் தேவரும் அவரது பக்குவத்தால் அவருக்கு அரசனுக்கும் தரிசனந் தந்தனர் . கந்த ' ஞான தீக்கை செய்து தாமருளிச்செய்த மூர்த்தியின் பேரொளியால் அரசனுக்குக் சிவஞானபோதத்தை உபதேசித்தனர் . கண்ணொளி மழுங்கிற்று . இதனால் அரசன் சகலாகம பண்டி தரோ அவற்றை நன் விசனமடையச் சம்பந்தாண்டான் அரசனை குணர்ந்து அச்சிவஞான போதத்தின் நோக்கி அருணகிரியாரைக் கொண்டு வழி நூலாக பார்விரித்த நூலெல்லாம் தெய்வலோகத்துப் பாரிசாதமலர்கொண்டு பார்த்தற்குச் சித்தியிலே யோர் விருத்தப் வாத் தூண்டினன் . அவ்வகை அரசன் பாதி போதும் . ' ' சிவனுக்குமேற் றெய்வ வேண்டுகோளால் அருணகிரியார் தமது மில்லை சிவஞான சித்திக்குமேற் சாத்திர தேகத்தை மலையிலடக்கஞ் செய்து கிளி மில்லை எனக்கூறும் சிவஞானசித்தியார் பருக்கொண்டு பறந்து தேவலோகஞ் எனும் சைவசித்தாந்த சாத்திரத்தை - ரு சென்று இந்திரனால் உபசரிக்கப்பட்டு ளிச்செய்து தேசிகர் சந்நிதானத்தில் எழுந் இருந்தனர் . அருணகிரியார் தேகமிருந் தருளச் செய்தனர் . அதனை மெய்கண் ததை அறிந்த சம்பந்தாண்டான் அருண டார் கடைக்கணித்தருளி அருணந்தியெ கிரி பொய்கூறி உயிர் நீங்கினரென்று அர னும் திருநாமமும் இட்டனர் . பின் அரு சனுக்குத் தெரிவித்தனன் ; அரசன் அருண ணந்தி சிவாசாரியர் தேசிகர்மீது இருபா கிரிநாதர் தேகத்தைத் தகிக்கும்படி ஏவி இருபது எனும் ஒரு சாத்திரமுஞ் செய்து னன் . கிளியுருக்கொண்டு நீங்கிய அருண தேசிகர் திருவடி நீங்காதிருந்து திருக் கிரியார் மலர்கொண்டு மீண்டு அரசன் கடந்தை மறைஞானசம்பந்தருக்கும் மற் கொலுவிற்குவா அரசன் விசனமடைந்து றவருக்கும் உபதேசித்துச் சிவபெருமான் புஷ்பத்தால் கண் பெற்றனன் . இவை திருவடி யடைந்தனர் . களைக்கண்ட சம்பந்தாண்டான் பொறாமை அருணபுரத்தாழ்வான் - எழுபத்து நான்கு கொண்டு காளியை உபாசிக்கக் காளி தரி - சிங்காசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . வைஷ்ண சனந் தரவும் வணங்காததினால் அவளாற் வாசாரியர் . ( குருபரம்பரை ) . கொலை யுண்டனன் . இவர் இக்கிளி யுரு அருணபுரத்து நம்பி - எழுபத்துநான்கு சிங் வடன் முருகக்கடவுள் கட்டளையால் அவ காசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . வைஷ்ணவா ரது வலது தோளில் வீற்றிருந்தனர் . இவர் சாரியர் . ( குருபரம்பரை ) செய்த நூல்கள் திருப்புகழ் திருவகுப்பு கந்தரந்தாதி . ( கர்ணபரம்பரை ) . அருணமச்சிவாயதேவர் - உமாபதி சிவாசா ரியர் மாணாக்கர் . சித்தாந்த சைவாசாரி அருணந்தி சிவாசாரியர் - இவர் திருத்துறை யூரில் ஆதிசைவர் குலம் செய்த தவப் யர்களில் ஒருவர் . பேற்றால் திருவவதரித்துக் காமிகாதி ஆக அருணர் - கிருஷ்ணன் குமார் . மங்கள் முதலியவற்றில் வல்லவராகச் சக அருணன் - ' . காசிபருக்கும் விநதைக்கும் லாம பண்டிதர் எனத் திருநாமம் அடை பிறந்தவன் . இவன் தாய் தன் மாற்றாளா ந்து தம்மையடைந்த அடியவர்களுக்குச் ' கிய கத்துருக்கு முதலில் குமார்கள் பிறந்