அபிதான சிந்தாமணி

வத்திராயு 1027 | பத்மநாபவேதியர் முதலியவர்களையும் ஏற்றிச் சென்று காட்ட 3. சிவசூர்ய தானத்து அமருஞ் சத்தி. வேண்டிய இடங்களைக்காட்டி அவர்களுக்கு 4. கோசலராசன் பெண், குமான்கேசி, மகிழ்ச்சியளித்து விடைபெற்றுத் தன்னி வசுதேவன் பாரி. டம் சென்றனள். (பெ. கதை) 5. வீரபத்திரர் தேவி, பத்திராயு - இவன் ஒழுக்கங்கெட்ட பிரா 6. கேகயன் பெண். மணச் சிறுவன். சிவயோல் யொருவரை 7. உச்சத்தியின் தேவி. சோமன் மகள். யுபசரித்ததால் மறுபிறப்பில் சந்திராங் வருணனால் அபகரிக்கப்பட்டவள். (பார கதன் என்னும் அரசன் குமரனாகப் பிறந்து தம் - அது.) தாயின் சக்களத்திகளால், கருப்பத்திருக் 8.குபோன் தேவி. (பார் - ஆதி.) கையில் விஷமூட்டப்பெற்றுத் தாயுங் 9. இவள் ஒரு தெய்வமங்கை. குபோ குமரனும் நீங்கா நோயினராய்க் காட்டில் னுக்குப் பலவகைப் பணி புரிந்தொழுகும் விடப்பட்டனர். இப்படியிருக்க முன் எண்பது நாடக மகளிருள் ஒருத்தி. (பெ- இந்த இராசகுமாரன் பிராமணச் சிறுவனா கதை. | யிருக்கையில் வந்த சிவயோகி தோன்றி 10. திதிகளைக் காண்க. விபூதி கொடுத்து இருவரையும் நிர்மல பத்திரைபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று தேகிகளாக்கினர். இவ்வகையிருக்கையில் பத்தியம் - இன்ன நோய்க்கு இன்ன ஆகா அயல் நாட்டரசர் சந்திராங்கதனை வென்று ரம் ஆகும் இன்ன ஆகாவென வைத்திய தேர்க்காலி ற்கட்டிச் செல்வதை யுணர்ந்து நூலில் கூறியவண்ணம் உணவாதிகளைக் பத்திராயு, அரசனை மீட்டுத் தாயிடம்வாப் கொள்வது. பகையாசர் இவனுக்குப் பெண்ணினைக் பத்தினிக்கடவுள் - கண்ணகியின் சிறப்புப் கொடுத்துத் தகப்பனிடஞ் சேர்த்தனர். பெயர், (சிலப்பதிகாரம்), சிவபத்திமானாயிருக்கும் பத்திராயு வேட் பத்தினியர் - கண்ணகி, திரௌபதி, சாவி டைக்கு வருகையில் உமாம்கேசர் பிரா தரி, அகலிகை, சீதை, நளாயினி முதலிய மண உருக்கொண்டுவரப் புலி யொன்று வர்கள், அந்தப் பிராமண தம்பதிகளைத் துரத்தியது. பத்துப்பாட்டு - இது பத்து நூல்க ளிடன் தம்பதிகள் இருவரும் அரசனிடம் அபய கிய தமிழ்நூல். சங்க மருவியது. இதி மடைந்தும், புலி பிராமணன் மனைவியைப் லடங்கியவை திருமுருகாற்றுப் படை, பிடித்துக்கொண்டு குகைக்குட் செல்லப் பொருநராற்றுப் படை, சிறுபாணாற்றுப் பிராமணன் அரசனை நோக்கி அம்புட படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, முல்லைப் னிருந்ததை யெண்ணி உன்னையடைந்தும் பாட்டு, மதுரைக்காஞ்சி, நெடுநல்வாடை காவாததால் உன்னைச் சபிக்கிறேன். அல் குறிஞ்சிப்பாட்டு, பட்டினப்பாலை, மலைபடு லாவிடின் உன் மனைவியை யெனக்குக் கடாம். கொடு வென்றனர். அரசன் பழிக்கஞ்சி பத்துவகை நூற்குற்றம் - நூற்குற்றம் மனைவியைக் கொடுத்துத் தான் தீப்புக | காண்க. இருக்கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து பத்மகிரி - பௌத்தர் இருக்கை. இவ்விட பிராமணபாகவந்த தம்பதிகள் நாங்களே, மிருந்த பௌத்தர்களை இராமாநுசர் செயி துரத்தியபுலி மாயையாகும் ; உன தன்பை | த்தனர் என்பர். வெளியிடவந்தோம் என்று அவனுக்குவே பத்மசாலியர் - இவர்கள் வடுகு பேசும் ண்டிய வரங்கள் பிரசாதித்து மறைந்தனர், நெய்யக்காரர்கள். இவர்கள் சென்னை பத்திராவதி - அத்தினபுரத்திற்கு ஐந்து ராஜதானி முழுதும் வியாபித்திருக்கின்ற -காதத்திலுள்ள நகரம். னர். இவர்கள் பாவனருஷியைத் தங்கள் பத்திராள் - மூன்றா மன்வந்தரத்துத் தேவர் கோத்ர முதல்வனாகக் கொண்டவர்கள். கள். இவர்களில் சிலர் வைணவர், சிலர் சைவர், பத்திரை,-1. மேருதேவியின் பெண், பத் சிலர் இலிங்க தாரிகள். திராசுவன் பாரி.. பத்மநாபவேதியர் - ஒரு பாகவதர், காசியில் '2. சுதகீர்த்தியின் குமரி, கேகயகாட்டுச் செல்வ நிறைந்தோனாகிய ஓர் வணிகன் சந்தர்த்தனன் தங்கை; கிருஷ்ணனை மணந் ஐந்து பிள்ளைகளுடன் கூடிய தன் மனைவி தனள். இவள் குமரர் அநலன், சங்கர யுடன் வாழ்கின்ற நாளில் குட்டநோயால் சித்தன் முதலிய பதின்மர். வருந்தி வெகுகாலம் துன்புற்றுப் பல நல்ல
வத்திராயு 1027 | பத்மநாபவேதியர் முதலியவர்களையும் ஏற்றிச் சென்று காட்ட 3 . சிவசூர்ய தானத்து அமருஞ் சத்தி . வேண்டிய இடங்களைக்காட்டி அவர்களுக்கு 4 . கோசலராசன் பெண் குமான்கேசி மகிழ்ச்சியளித்து விடைபெற்றுத் தன்னி வசுதேவன் பாரி . டம் சென்றனள் . ( பெ . கதை ) 5 . வீரபத்திரர் தேவி பத்திராயு - இவன் ஒழுக்கங்கெட்ட பிரா 6 . கேகயன் பெண் . மணச் சிறுவன் . சிவயோல் யொருவரை 7 . உச்சத்தியின் தேவி . சோமன் மகள் . யுபசரித்ததால் மறுபிறப்பில் சந்திராங் வருணனால் அபகரிக்கப்பட்டவள் . ( பார கதன் என்னும் அரசன் குமரனாகப் பிறந்து தம் - அது . ) தாயின் சக்களத்திகளால் கருப்பத்திருக் 8 . குபோன் தேவி . ( பார் - ஆதி . ) கையில் விஷமூட்டப்பெற்றுத் தாயுங் 9 . இவள் ஒரு தெய்வமங்கை . குபோ குமரனும் நீங்கா நோயினராய்க் காட்டில் னுக்குப் பலவகைப் பணி புரிந்தொழுகும் விடப்பட்டனர் . இப்படியிருக்க முன் எண்பது நாடக மகளிருள் ஒருத்தி . ( பெ இந்த இராசகுமாரன் பிராமணச் சிறுவனா கதை . | யிருக்கையில் வந்த சிவயோகி தோன்றி 10 . திதிகளைக் காண்க . விபூதி கொடுத்து இருவரையும் நிர்மல பத்திரைபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று தேகிகளாக்கினர் . இவ்வகையிருக்கையில் பத்தியம் - இன்ன நோய்க்கு இன்ன ஆகா அயல் நாட்டரசர் சந்திராங்கதனை வென்று ரம் ஆகும் இன்ன ஆகாவென வைத்திய தேர்க்காலி ற்கட்டிச் செல்வதை யுணர்ந்து நூலில் கூறியவண்ணம் உணவாதிகளைக் பத்திராயு அரசனை மீட்டுத் தாயிடம்வாப் கொள்வது . பகையாசர் இவனுக்குப் பெண்ணினைக் பத்தினிக்கடவுள் - கண்ணகியின் சிறப்புப் கொடுத்துத் தகப்பனிடஞ் சேர்த்தனர் . பெயர் ( சிலப்பதிகாரம் ) சிவபத்திமானாயிருக்கும் பத்திராயு வேட் பத்தினியர் - கண்ணகி திரௌபதி சாவி டைக்கு வருகையில் உமாம்கேசர் பிரா தரி அகலிகை சீதை நளாயினி முதலிய மண உருக்கொண்டுவரப் புலி யொன்று வர்கள் அந்தப் பிராமண தம்பதிகளைத் துரத்தியது . பத்துப்பாட்டு - இது பத்து நூல்க ளிடன் தம்பதிகள் இருவரும் அரசனிடம் அபய கிய தமிழ்நூல் . சங்க மருவியது . இதி மடைந்தும் புலி பிராமணன் மனைவியைப் லடங்கியவை திருமுருகாற்றுப் படை பிடித்துக்கொண்டு குகைக்குட் செல்லப் பொருநராற்றுப் படை சிறுபாணாற்றுப் பிராமணன் அரசனை நோக்கி அம்புட படை பெரும்பாணாற்றுப்படை முல்லைப் னிருந்ததை யெண்ணி உன்னையடைந்தும் பாட்டு மதுரைக்காஞ்சி நெடுநல்வாடை காவாததால் உன்னைச் சபிக்கிறேன் . அல் குறிஞ்சிப்பாட்டு பட்டினப்பாலை மலைபடு லாவிடின் உன் மனைவியை யெனக்குக் கடாம் . கொடு வென்றனர் . அரசன் பழிக்கஞ்சி பத்துவகை நூற்குற்றம் - நூற்குற்றம் மனைவியைக் கொடுத்துத் தான் தீப்புக | காண்க . இருக்கையில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து பத்மகிரி - பௌத்தர் இருக்கை . இவ்விட பிராமணபாகவந்த தம்பதிகள் நாங்களே மிருந்த பௌத்தர்களை இராமாநுசர் செயி துரத்தியபுலி மாயையாகும் ; உன தன்பை | த்தனர் என்பர் . வெளியிடவந்தோம் என்று அவனுக்குவே பத்மசாலியர் - இவர்கள் வடுகு பேசும் ண்டிய வரங்கள் பிரசாதித்து மறைந்தனர் நெய்யக்காரர்கள் . இவர்கள் சென்னை பத்திராவதி - அத்தினபுரத்திற்கு ஐந்து ராஜதானி முழுதும் வியாபித்திருக்கின்ற - காதத்திலுள்ள நகரம் . னர் . இவர்கள் பாவனருஷியைத் தங்கள் பத்திராள் - மூன்றா மன்வந்தரத்துத் தேவர் கோத்ர முதல்வனாகக் கொண்டவர்கள் . கள் . இவர்களில் சிலர் வைணவர் சிலர் சைவர் பத்திரை - 1 . மேருதேவியின் பெண் பத் சிலர் இலிங்க தாரிகள் . திராசுவன் பாரி . . பத்மநாபவேதியர் - ஒரு பாகவதர் காசியில் ' 2 . சுதகீர்த்தியின் குமரி கேகயகாட்டுச் செல்வ நிறைந்தோனாகிய ஓர் வணிகன் சந்தர்த்தனன் தங்கை ; கிருஷ்ணனை மணந் ஐந்து பிள்ளைகளுடன் கூடிய தன் மனைவி தனள் . இவள் குமரர் அநலன் சங்கர யுடன் வாழ்கின்ற நாளில் குட்டநோயால் சித்தன் முதலிய பதின்மர் . வருந்தி வெகுகாலம் துன்புற்றுப் பல நல்ல