அபிதான சிந்தாமணி

ஆதரவடம் 1026 - சம்மதி பத்திரம் - வாதி பிரதிவாதிகள் நீதி பத்திராக்கன் - வசுதேவருக்கக் தேவதியி மன்றத்தவர் முதலிய அதிகாரிகளால் எழு | டம் உதித்தகுமரன். தப்படாமல் தாங்களே சம்மதித்து எழுதிக் பத்திராங்கி - காசிபர் பௌத்ரி, சுரதை கொள்ளும் பத்திரம். மங்கல பத்திரம் - யின் பெண், மரங்களையும் கொடிகளையம் க்ஷேம்பத்திரம் எனவும் பெயர். திரு, மங்க பெற்றவள். லம், எனுஞ் சொற்களுடன் தலைவனையும் - 2. (சூ) குவலயாசுவன் குமான். பணியாளனையும் அவன் தொழிலையும், பத்திராசுவ வருஷம் - மேருமலைக்குக் அடிமையின் வணக்கத்தையும், தலைவனது | கீழ்ப்புறத்தில் பத்திராசுவனால் ஆளப் வாழ்த்தையும், குறிப்பிட்டு தலைவனும் அடி பட்ட பூமி. மையும் எழுதிக்கொள்வது. அபியோக | பத்திராசுவன் -1, அக்னியித்திரனுக்குப் பத்திரம் - ஒருவன் தனக்குச் செய்த தீங் பூர்வசித்தியிடம் உதித்தகுமான். இவன் கை விளக்கமாகத் தெரிவிப்பது. இதற் தேவிபத்திரை, குப்பாஷாபத்திரம் எனவும் பெயர். ஆயவிய பத்திராதன் -1. பிருகத்கர்ணன் தந்தை. பத்திரம் - வரவு செலவு எச்சங்களை அறி | சம்பன் போன். விப்பது. பத்திரம்-இராஜகீயம், லௌகீகம் 2. பரதன் குமரன். என இருவகை, இன்னும் தன்கையாலெ பத்திராதேவி - 1. குபேரன் மனைவி. ழுதப்படுவன, பிறர்கையாலெழுதப்பவென 2. வசுதேவர் மனைவி. என இரண்டு வகைப்படும். அவை சான்று பத்திராபதி - இஃது ஒரு பெண்யானை, டையன, சான்றில்லன என இரண்டு பிரச்சோ தனனுக்குரியது, மிக்கவேக வகைப்படும். இலௌகீக பத்திரம்-பாகம், முடையது ; ஒப்பற்றது ; ஊர்ந்து செல் தானம், விலை கொண்டுவிற்றல், விலைகொ லும்படி உதயணனுக்குப் பிரச்சோ தனனாற் டுத்துக் கொள்ளல், பெறுதல், தொழில் கொடுக்கப்பட்டது: நீர் விழவில் இதன் நடத்தல், கடன் என (எ) வகைப்படும், மேலே தான் வாசவதத்தையை ஏற்றிக் இராஜகீய பத்திரம் - கட்டளையிடுதல், கொண்டு உதயணன் தன் நகர் சென் றனன். அறிவித்தல், தீர்மானித்தல், என (கூ) செல்லுகையில் காலகூடமென்னும் வியா வகைப்படும். (சுக் - 8.) தியால் இடையே இது வீழ்ந்து இறந்து பத்திரவடம் - கைலாச பர்வதத்திலுள்ள விட்டது. கோசாம்பிநகரத்தை அடைந்து ஒரு ஆலவிருக்ஷம். (பார - வனபர்வம்). வாழ்ந்துகொண் டிருக்கையில் உதயணன் பத்திரவதி - பரிட்சித்தின் தேவி. புத்தி இதன் ஞாபகார்த்தமாக இது வீழ்ந்த இடத் திலும் கோசம்பியிலும், கோயில் சமைத்து ரன் ஜனமேஜயன். அவற்றில் இதன் வடிவங்களையமைப்பித்து பத்திரவேகை - சந்திராபீடனது தாம்பூல நித்தியபூசை முதலியவற்றை நடத்திவரும் கரங்கத்தை தாங்குபவள். படி செய்வித்த தன்றி இதன்பெயரால் அன் பத்திரன் - 1. சுக்கிரன் குமரன். அசுர னசத்திரமும், தண்ணீ ர் பந்தர் முதலியன புரோகிதன். வும் அமைப்பித்தனன். இப்பெயர் பத்திரா '2. யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிடம் வதியெனவும் வழங்கும், பத்திராபதி யென் உதித்தகுமரன். னும் தெய்வப்பெண் குபேரன் சாபத் ' 3. அரக்கனிடஞ் சென்ற சீதையை தால் இந்த யானையாகப் பிறந்து இறந்த இராமமூர்த்தி வைத்து இல்வாழ்க்கை பின்பு பழைய உருவத்தை யடைந்தாளெ நடத்துகிறானெனக் கூறியவன். ன்று ஒரு வரலாறு காணப்படுகின்றது. 4. சண்முக சேநாவீரன். இறக்கும் பொழுது உதயணன் தனக்குச் 5. பத்திரபாகுக்கு ஒரு பெயர். செய்த மந்திரோபதேசத்தை நினைத்து 6. விசுவசேநனைக் காண்க. பத்திராபதி யென்பவள் அவனுக்குச் சந் 7. ஒரு அாசன். சிவபெருமானிடம் ததி உண்டாக வேண்டுமென்று குபேரன் துவஜம் பெற்று அக்கொடியினை நாட்டி முதலியவர்களிடத்தில் வரம்பெற்று அத அன்னமிட்டு வருகையில் வெவேதியர் றை கருப்பவதியாயிருந்த வாசவதத்தை ஒருவர் உண்ண அத்துவசம் விழக்கண்டு யின் மயற்கையைத் தீர்க்கும் பொருட்டு சிவபெருமான் சொற்படி உயர்ந்தோரைத் ஒரு தச்சனாகவந்து விமானமொன்றைச் தெரிந்து கொண்டவன். செய்வித்து அதில் அவளையும், உதயணன்
ஆதரவடம் 1026 - சம்மதி பத்திரம் - வாதி பிரதிவாதிகள் நீதி பத்திராக்கன் - வசுதேவருக்கக் தேவதியி மன்றத்தவர் முதலிய அதிகாரிகளால் எழு | டம் உதித்தகுமரன் . தப்படாமல் தாங்களே சம்மதித்து எழுதிக் பத்திராங்கி - காசிபர் பௌத்ரி சுரதை கொள்ளும் பத்திரம் . மங்கல பத்திரம் - யின் பெண் மரங்களையும் கொடிகளையம் க்ஷேம்பத்திரம் எனவும் பெயர் . திரு மங்க பெற்றவள் . லம் எனுஞ் சொற்களுடன் தலைவனையும் - 2 . ( சூ ) குவலயாசுவன் குமான் . பணியாளனையும் அவன் தொழிலையும் பத்திராசுவ வருஷம் - மேருமலைக்குக் அடிமையின் வணக்கத்தையும் தலைவனது | கீழ்ப்புறத்தில் பத்திராசுவனால் ஆளப் வாழ்த்தையும் குறிப்பிட்டு தலைவனும் அடி பட்ட பூமி . மையும் எழுதிக்கொள்வது . அபியோக | பத்திராசுவன் - 1 அக்னியித்திரனுக்குப் பத்திரம் - ஒருவன் தனக்குச் செய்த தீங் பூர்வசித்தியிடம் உதித்தகுமான் . இவன் கை விளக்கமாகத் தெரிவிப்பது . இதற் தேவிபத்திரை குப்பாஷாபத்திரம் எனவும் பெயர் . ஆயவிய பத்திராதன் - 1 . பிருகத்கர்ணன் தந்தை . பத்திரம் - வரவு செலவு எச்சங்களை அறி | சம்பன் போன் . விப்பது . பத்திரம் - இராஜகீயம் லௌகீகம் 2 . பரதன் குமரன் . என இருவகை இன்னும் தன்கையாலெ பத்திராதேவி - 1 . குபேரன் மனைவி . ழுதப்படுவன பிறர்கையாலெழுதப்பவென 2 . வசுதேவர் மனைவி . என இரண்டு வகைப்படும் . அவை சான்று பத்திராபதி - இஃது ஒரு பெண்யானை டையன சான்றில்லன என இரண்டு பிரச்சோ தனனுக்குரியது மிக்கவேக வகைப்படும் . இலௌகீக பத்திரம் - பாகம் முடையது ; ஒப்பற்றது ; ஊர்ந்து செல் தானம் விலை கொண்டுவிற்றல் விலைகொ லும்படி உதயணனுக்குப் பிரச்சோ தனனாற் டுத்துக் கொள்ளல் பெறுதல் தொழில் கொடுக்கப்பட்டது : நீர் விழவில் இதன் நடத்தல் கடன் என ( ) வகைப்படும் மேலே தான் வாசவதத்தையை ஏற்றிக் இராஜகீய பத்திரம் - கட்டளையிடுதல் கொண்டு உதயணன் தன் நகர் சென் றனன் . அறிவித்தல் தீர்மானித்தல் என ( கூ ) செல்லுகையில் காலகூடமென்னும் வியா வகைப்படும் . ( சுக் - 8 . ) தியால் இடையே இது வீழ்ந்து இறந்து பத்திரவடம் - கைலாச பர்வதத்திலுள்ள விட்டது . கோசாம்பிநகரத்தை அடைந்து ஒரு ஆலவிருக்ஷம் . ( பார - வனபர்வம் ) . வாழ்ந்துகொண் டிருக்கையில் உதயணன் பத்திரவதி - பரிட்சித்தின் தேவி . புத்தி இதன் ஞாபகார்த்தமாக இது வீழ்ந்த இடத் திலும் கோசம்பியிலும் கோயில் சமைத்து ரன் ஜனமேஜயன் . அவற்றில் இதன் வடிவங்களையமைப்பித்து பத்திரவேகை - சந்திராபீடனது தாம்பூல நித்தியபூசை முதலியவற்றை நடத்திவரும் கரங்கத்தை தாங்குபவள் . படி செய்வித்த தன்றி இதன்பெயரால் அன் பத்திரன் - 1 . சுக்கிரன் குமரன் . அசுர னசத்திரமும் தண்ணீ ர் பந்தர் முதலியன புரோகிதன் . வும் அமைப்பித்தனன் . இப்பெயர் பத்திரா ' 2 . யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிடம் வதியெனவும் வழங்கும் பத்திராபதி யென் உதித்தகுமரன் . னும் தெய்வப்பெண் குபேரன் சாபத் ' 3 . அரக்கனிடஞ் சென்ற சீதையை தால் இந்த யானையாகப் பிறந்து இறந்த இராமமூர்த்தி வைத்து இல்வாழ்க்கை பின்பு பழைய உருவத்தை யடைந்தாளெ நடத்துகிறானெனக் கூறியவன் . ன்று ஒரு வரலாறு காணப்படுகின்றது . 4 . சண்முக சேநாவீரன் . இறக்கும் பொழுது உதயணன் தனக்குச் 5 . பத்திரபாகுக்கு ஒரு பெயர் . செய்த மந்திரோபதேசத்தை நினைத்து 6 . விசுவசேநனைக் காண்க . பத்திராபதி யென்பவள் அவனுக்குச் சந் 7 . ஒரு அாசன் . சிவபெருமானிடம் ததி உண்டாக வேண்டுமென்று குபேரன் துவஜம் பெற்று அக்கொடியினை நாட்டி முதலியவர்களிடத்தில் வரம்பெற்று அத அன்னமிட்டு வருகையில் வெவேதியர் றை கருப்பவதியாயிருந்த வாசவதத்தை ஒருவர் உண்ண அத்துவசம் விழக்கண்டு யின் மயற்கையைத் தீர்க்கும் பொருட்டு சிவபெருமான் சொற்படி உயர்ந்தோரைத் ஒரு தச்சனாகவந்து விமானமொன்றைச் தெரிந்து கொண்டவன் . செய்வித்து அதில் அவளையும் உதயணன்