அபிதான சிந்தாமணி

பத்திரசிரவசு - 1025 பத்திரவகைகள் கிரகத்தாற் சோதியில் கலந் தனர். பின் பத்திரவகைகள் - இவைகள் அரசாட்சிக னும் இவர் ராஜாவாயிருக்கையில் (க ) ளில் காரியக்காரரால் எழுதப்படும் பத்தி விவாகஞ்செய்து, பிதாவாகிய கோவிந்த ரங்கள். செயல்முறைப் பத்திரம் - இது சுவாமி, பிரமவீரியம் சூத்திரயோனியில் வரவு செலவை யெழுதுவது, வெற்றி பத் உற்பவித்ததால் நரகமென்று சொல்லக் திரம் - வாதி பிரதிவாதிகளின் தீர்மான கேட்டு அரசை விட்டுத் துறவடைந்து மெழுதியது, ஆஞ்ஞா பத்திரம் - நாடு காப் பட்டினத்தடிகளை அடைந்தவர் எனவுங் பாளர் முதலியவர்க்குக் கட்டளை கொடுக்கும் கூறுவர். பத்திரம், பிரஞ்ஞாபன பத்திரம் - பெரி பத்திரசிரவசு - பத்திராசுவ வருஷம் ஆண் யோர்க்கு வணக்கமாக அறிவிக்கும் பத்தி டவன். சம், சாசன பத்திரம் - அரசன் தன் முத் பத்திரசெயனன் - இருஷபனுக்குச் சயந்தி திரையோடு தன் ஆணை வழிநின்று ஏவலா யிடம் உதித்த குமரன். ளர் ஏவல் செய்யக் கொடுப்பது, பிரசா தன பத்திரம் - அரசன் ஒருவன் செய்த பத்திரசேனன் - 1, கண்ணனுடன் விளை வேலையினானாதல் வீரச்செயல் முதலியவற் யாடிய கோபால குமான். நாலு மகிழ்ந்து அவனுக்களித்த நில முதலி 2. (சங்.) மகிஷ்மான் குமான் மகிஷ்மந் 'யவற்றைக் குறிப்பிடும் பத்திரம். போக தன், இவன் குமார் துற்மதன், தனகன், பத்திரம் - ஒருவனுக்கு இப்பொருளை அனு 3. இக்ஷவாகு வம்சத்தரசன். பகையா 'பவித்துக்கொள் என எழுதிக் கொடுத்தது. சரைச் சிவபூசாபலத்தால் வென்றவன், கரத பத்திரம் - இவனுக்கு இவ்வளவு வரி ' 4, தருமன் தந்தை , காச்மீரத்தரசன், 'யென எழுதிக் கொடுத்தது. உபாயன பத் பத்திரசோழன் - இவன் கல்யாணசோழன் திரம் - கையுறையாக கொடுக்கப்படும் மகன். இவன் (எ0) வருஷம் அரசாண்டு பொருளைப் பற்றியது. புருடாவதிக பத்தி சிவாக்னையால் சிவபதமடைந்தவன். இவ ரம் - இப்பொருள் இவனன்றி யிருவர் னுடன் சோழவம்சம் அற்றுப்போய் மூவர் மக்களால் அநுபவிக்கற்பாலது என விட்டது. இச்சோழர்கள் கலியுகத்தில் எழுதித்தந்தது. காலாவதிக பத்திரம் - (ககடுசு) வருஷம் ஆண்டார்கள். இன்ன பொருளை இவ்வளவுகால மிவர்கள் பத்திரபாகு - வசுதேவருக்குப் பௌரவியி அநுபவிக்கலாமென யெழுதித் தருவதாம், டம் உதித்தகுமான். இவனுக்குப் பத்தி பாக பத்திரம் - உடன் பிறந்தார் முதலி ரன் எனவும் பெயர். 'யோர் மனவொற்றுமையுடன் குடும்பப் பத்திரமாது - குரோ தவசையின் குமரி, பொருளைக் கூறிட்டுக்கொள்ளும் பத்திரம், பத்திரமித்திரன் - பத்மஷண்டம் எனும் நக தான பத்திரம் - நில முதலியவற்றைச் சத் பாத்து வைசியன். இவன் தன்னாடு விட்டன் தியமாக இடையூறின்றி நன்கொடையாக னிய நாடு சென்று செல்வமடைந்து சிம்ம உதவி யெழுதியது. கிரய பத்திரம் - புரமடைந்து அந்நகரத்துக் குடிபுக எண் இல்ல முதலியவற்றை அவற்றிற்கு தக்க ணித் தன் பொருளை சிம்மசேநராஜனது விலை பெற்று உரியவன் எழுதித் தருவது மந்திரியாகிய சத்தியகோஷனிடம் ஒப்பு சாதி பத்திரம் - பொருளையீடுகாட்டியெழு வித்துத் தன்னாடு சென்று திரும்பி வந்து தியது. சத்தியலேகியம் - ஊரார் ஒருங்கு கேட்க மந்திரி மறுத்துத் துன்புறுத்த அர கூடியொற்றுமைப் பொருட்டு எழுதுவது. சனும் வணிகன் புலம்பலைக் கேளாதிருக்க சம்விற்பத்திரம் - அரசர்கள் தம்முள் பகை. அரசன் தேவியாகிய இராமதத்தைச் சூதி மையின்றி அரசியல் தருமங்களைக் காத்தற் னால் மந்திரியிடமிருந்த செல்வத்தை வாங் கெழுதிக் கொள்வது. கடன் பத்திரம் - கித்தந்து சத்தியகோஷனைச் சிஷத்தனள். வட்டி தருவதாகப் பொருள் பெற்றுக் பின் பத்திரமித்திரன் வரதர்மரிடமும் கொண்டு சாக்ஷிகளுடன் எழுதிக்கொள் தேசம் பெற்று நன்மை பெற்றனன். வது. சுத்தி பத்திரம் - ஒருவனைப் பற்றிய இவன் மறுஜன்மத்தில் இராமதத்தையிடம் பழி ஆதாரமின்மையால் விலக்கப்பட்டுழி சிம்மசந்திரனாகிப் பிறந்தான். இவனது சாக்ஷிகளுடன் எழுதுவது. சாமயிக பத்தி முதற் பிறப்பு பத்திரமித்திரன் இரண்டா ரம் - வர்த்தகர் தங்கள் பொருள்களைதொ வது சிம்மசந்திரன், பின் அஹமித்திரன், ழிற் பொருட்டு ஒன்று கூடிச் சேர்த்து பின் சக்ராயுதன், அதன் பொருட்டு எழுதிக் கொள்வது, 129
பத்திரசிரவசு - 1025 பத்திரவகைகள் கிரகத்தாற் சோதியில் கலந் தனர் . பின் பத்திரவகைகள் - இவைகள் அரசாட்சிக னும் இவர் ராஜாவாயிருக்கையில் ( ) ளில் காரியக்காரரால் எழுதப்படும் பத்தி விவாகஞ்செய்து பிதாவாகிய கோவிந்த ரங்கள் . செயல்முறைப் பத்திரம் - இது சுவாமி பிரமவீரியம் சூத்திரயோனியில் வரவு செலவை யெழுதுவது வெற்றி பத் உற்பவித்ததால் நரகமென்று சொல்லக் திரம் - வாதி பிரதிவாதிகளின் தீர்மான கேட்டு அரசை விட்டுத் துறவடைந்து மெழுதியது ஆஞ்ஞா பத்திரம் - நாடு காப் பட்டினத்தடிகளை அடைந்தவர் எனவுங் பாளர் முதலியவர்க்குக் கட்டளை கொடுக்கும் கூறுவர் . பத்திரம் பிரஞ்ஞாபன பத்திரம் - பெரி பத்திரசிரவசு - பத்திராசுவ வருஷம் ஆண் யோர்க்கு வணக்கமாக அறிவிக்கும் பத்தி டவன் . சம் சாசன பத்திரம் - அரசன் தன் முத் பத்திரசெயனன் - இருஷபனுக்குச் சயந்தி திரையோடு தன் ஆணை வழிநின்று ஏவலா யிடம் உதித்த குமரன் . ளர் ஏவல் செய்யக் கொடுப்பது பிரசா தன பத்திரம் - அரசன் ஒருவன் செய்த பத்திரசேனன் - 1 கண்ணனுடன் விளை வேலையினானாதல் வீரச்செயல் முதலியவற் யாடிய கோபால குமான் . நாலு மகிழ்ந்து அவனுக்களித்த நில முதலி 2 . ( சங் . ) மகிஷ்மான் குமான் மகிஷ்மந் ' யவற்றைக் குறிப்பிடும் பத்திரம் . போக தன் இவன் குமார் துற்மதன் தனகன் பத்திரம் - ஒருவனுக்கு இப்பொருளை அனு 3 . இக்ஷவாகு வம்சத்தரசன் . பகையா ' பவித்துக்கொள் என எழுதிக் கொடுத்தது . சரைச் சிவபூசாபலத்தால் வென்றவன் கரத பத்திரம் - இவனுக்கு இவ்வளவு வரி ' 4 தருமன் தந்தை காச்மீரத்தரசன் ' யென எழுதிக் கொடுத்தது . உபாயன பத் பத்திரசோழன் - இவன் கல்யாணசோழன் திரம் - கையுறையாக கொடுக்கப்படும் மகன் . இவன் ( எ0 ) வருஷம் அரசாண்டு பொருளைப் பற்றியது . புருடாவதிக பத்தி சிவாக்னையால் சிவபதமடைந்தவன் . இவ ரம் - இப்பொருள் இவனன்றி யிருவர் னுடன் சோழவம்சம் அற்றுப்போய் மூவர் மக்களால் அநுபவிக்கற்பாலது என விட்டது . இச்சோழர்கள் கலியுகத்தில் எழுதித்தந்தது . காலாவதிக பத்திரம் - ( ககடுசு ) வருஷம் ஆண்டார்கள் . இன்ன பொருளை இவ்வளவுகால மிவர்கள் பத்திரபாகு - வசுதேவருக்குப் பௌரவியி அநுபவிக்கலாமென யெழுதித் தருவதாம் டம் உதித்தகுமான் . இவனுக்குப் பத்தி பாக பத்திரம் - உடன் பிறந்தார் முதலி ரன் எனவும் பெயர் . ' யோர் மனவொற்றுமையுடன் குடும்பப் பத்திரமாது - குரோ தவசையின் குமரி பொருளைக் கூறிட்டுக்கொள்ளும் பத்திரம் பத்திரமித்திரன் - பத்மஷண்டம் எனும் நக தான பத்திரம் - நில முதலியவற்றைச் சத் பாத்து வைசியன் . இவன் தன்னாடு விட்டன் தியமாக இடையூறின்றி நன்கொடையாக னிய நாடு சென்று செல்வமடைந்து சிம்ம உதவி யெழுதியது . கிரய பத்திரம் - புரமடைந்து அந்நகரத்துக் குடிபுக எண் இல்ல முதலியவற்றை அவற்றிற்கு தக்க ணித் தன் பொருளை சிம்மசேநராஜனது விலை பெற்று உரியவன் எழுதித் தருவது மந்திரியாகிய சத்தியகோஷனிடம் ஒப்பு சாதி பத்திரம் - பொருளையீடுகாட்டியெழு வித்துத் தன்னாடு சென்று திரும்பி வந்து தியது . சத்தியலேகியம் - ஊரார் ஒருங்கு கேட்க மந்திரி மறுத்துத் துன்புறுத்த அர கூடியொற்றுமைப் பொருட்டு எழுதுவது . சனும் வணிகன் புலம்பலைக் கேளாதிருக்க சம்விற்பத்திரம் - அரசர்கள் தம்முள் பகை . அரசன் தேவியாகிய இராமதத்தைச் சூதி மையின்றி அரசியல் தருமங்களைக் காத்தற் னால் மந்திரியிடமிருந்த செல்வத்தை வாங் கெழுதிக் கொள்வது . கடன் பத்திரம் - கித்தந்து சத்தியகோஷனைச் சிஷத்தனள் . வட்டி தருவதாகப் பொருள் பெற்றுக் பின் பத்திரமித்திரன் வரதர்மரிடமும் கொண்டு சாக்ஷிகளுடன் எழுதிக்கொள் தேசம் பெற்று நன்மை பெற்றனன் . வது . சுத்தி பத்திரம் - ஒருவனைப் பற்றிய இவன் மறுஜன்மத்தில் இராமதத்தையிடம் பழி ஆதாரமின்மையால் விலக்கப்பட்டுழி சிம்மசந்திரனாகிப் பிறந்தான் . இவனது சாக்ஷிகளுடன் எழுதுவது . சாமயிக பத்தி முதற் பிறப்பு பத்திரமித்திரன் இரண்டா ரம் - வர்த்தகர் தங்கள் பொருள்களைதொ வது சிம்மசந்திரன் பின் அஹமித்திரன் ழிற் பொருட்டு ஒன்று கூடிச் சேர்த்து பின் சக்ராயுதன் அதன் பொருட்டு எழுதிக் கொள்வது 129