அபிதான சிந்தாமணி

பதமினி 1025 பத்திரகிரிராஜா இனிய சொல்லை யுடையவள், கல்வி கேள் சுதும்பு, நெய்த்தோலி, உடும்பு, சுறா, திரு விகளில் சிறந்தவள், தன் மாற்றாளாகிய க்கை, காடை, கௌதாரி, ஊர்க்குருவி, வாசவதத்தைபாற் பொறாமை கொள்ளா வெள்ளாட்டுவற்றல், குறவைக்கருவாடுக தவள், அவளுக்கு அநுகூலத்தையே தேடு -ளுமாம். (தேரையர்.) பவள். இராசனை, ஐராவதி, யாப்பியா பத்தியம் - இது, வியாதிப்பட்டவன் மருந் யினி என்பவர்கள் இவளுடைய உயிர்த் துண்கையில் உண்ட மருந்தின் குணம் தோழியர்கள். இவள் பெயர் பதுமாகங் கெடாமல் மருத்துவன் கூறியபடி உணவும் கை, பதுமாவதி யெனவும் வழங்கும். மற்றையவுங் கொண்டிருத்தல். (பெருங்கதை) பத்தியன் - கபந் தருஷியின் மாணாக்கன், பதுமீனி- வியனைக் காண்க. இருடி. | பதுழகம் - சீவகன் தோழரில் ஒருவன். பத்திரகர்மன் - சுக்கிரன் புத்திரன், பதுமை -1. ஸ்ரீ தத்தன் மனைவி, பத்திரகாளி - 1. காளிக்கு ஒரு பெயர். 2. சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி. 2, பத்திரைக்கு ஒரு பெயர். 3. இவள் ஒரு தூதி. உதயணன் வெற் பத்திரகாளிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் றிபெற்றுக் கௌசாம்பி நகரத்தில் வாசவ ஒன்று. தத்தையுடன் அரசாட்சி செய்து கொண் பத்திரகிரிராஜர் - இவர் பத்ரகிரி அரசர், டிருக்கும்பொழுது அவளுடைய அன்பைப் இவர் அரசளிக்கையில் பட்டினத்தடிகள் பெறவேண்டி அவனுக்கும், அவளுக்கும் அவ்வூர்க்காட்டுப் பிள்ளையார் கோவிலில் பல வேலைக்காரர்களுடன் அரும் பொருள் நிஷ்டை கூடியிருக்க இவ்வரசர் மாளி கள் பலவற்றை அனுப்பிய பிரச்சோதன கையில் திருடப்போம் கள்வர் எமக்குப் னால் சமாதானமாகப் பேசுதற்கு அவளி பொருள் அகப்படின் ஆபாணஞ் சாத்து டம் அனுப்பப்பட்டவள். இவள் அங்க கிறோமென்றபடி கள்வர் பொருள் கொ னமே உதயணனைப் பார்த்தபொழுது ண்டு மீளுகையில் ஆபாணஞ் சாத்த அது பேசித் தன் தலைவன்மீது அவனுக்கிருந்த நிஷ்டை கூடியிருந்த பட்டினத்தடிகள் மனவருத்தத்தைப் போக்கினவள். (பெ-க.) கழுத்தில் விழுந்தது. கழுத்தில் பூண்ட, 4. ஒரு வேட்டுவச்சி, சிவபூசா நிவேத முத்தாரத்துடன் வெளிவந்த பட்டினத் னஞ் செய்த சேட பரிகலபரிசத்தால் தடிகளைக் காவலர் கள்வனென்று அரச மறுமையில் நற்கதி யடைந்தவள். (சிவா.) ரிடம் விட அரசர் அடிகளைக் கழுவிலேற் பத்தராய்ப்பணிவார் - இவர்கள் தொகை றக் கட்டளையிட்டுத் தாமுந் தொடர்ந்து யடியவர். சிவதரிசனஞ் செய்தல், கழுமரத்தை யடைந்தனர். பட்டினத்தடி சிவகதைகேட்டல், முதலியவைகளையே கள் சிவமூர்த்தியைத் தியானித்துக் கழு பொருளாகக்கொண்டு திருவாரூரில் புற் மரத்தை நோக்க மரம் பற்றியது. அரசர் றிடங்கொண்ட சிவபிரானிடத் தன்பு துணுக்குற்றுப் பணிந்து அடிமை பூண்டு பூண்டு முத்தியடைந்தவர். (பெரிய-பு.) அடிகள் கட்டளைப்படி துறவு பூண்டு திரு பத்தர் - இவர் செட்டி வகுப்பினர். லிங்க வாரூரடைந்து பிக்ஷை செய்து ஆசாரியருக் தாரிகள், சில தட்டாரும் இந்தப் பட்டம் களித்துச் சிவயோகிக்கு எச்சில் அளித்த பெறுவர். தால் நாயுருக்கொண்டு தம்மை யடைந்த பத்திபாலன் - 1. யாமங் காப்போரை மா நாய்க்கும் சிறிது அன்னம் அளித்து வந் ற்றி யமைக்கும் தொழில் மேற்கொண்ட 'தனர். இவ்வகை இருக்கையில் சிவமூர்த்தி படைத்தலைவன், (சுக் - நீ.) சித்தவுருக்கொண்டு பட்டினத்தடிகளிடம் ' 2. ஐந்து அல்லது ஆறு காலாட்களுக் பிக்ஷைக்கு எழுந்தருள அடிகள் பத்திரகிரி குத் தலைவன். (சுக் - நீ.) யான் சமுசாரி அவனிடம் செல்க என்ற பத்திய பதார்த்த வகை - பொன்னாங்காணி, படி அரசனிடம் எழுந்தருளிப் பட்டினத் சிறுகீரை, அன் றுருக்கிய பசுநெய், சுண் தடிகள் திருவாய்மலர்ந்த சொற்களைக்கூறி டைக்காய்வற்றல், கோவைக்காய்களின் யருளினர். அரசர் இவ் வோடும் நாயுமல் வற்றல், அவரை, முருங்கை, பனிப்பயறு, லவோ என்னைச் சமுசாரியாக்கினவென்று மாவடு, அத்திப்பிஞ்சு, வாழைக்கச்சல், ஒட்டை நாயின் மீது எறிந்தனர். அந் நாய் ஏரிவரால், குறவை, ஆமை, மலங்கு, உயிர் நீங்கிக் காசிராசன் மகளாய்த் தம்மை கடற்குரவை, தேளி, அயிரை, சன்னை, 'யடைய, ஆசாரியரிடங்காட்டி அவர் அநுக்
பதமினி 1025 பத்திரகிரிராஜா இனிய சொல்லை யுடையவள் கல்வி கேள் சுதும்பு நெய்த்தோலி உடும்பு சுறா திரு விகளில் சிறந்தவள் தன் மாற்றாளாகிய க்கை காடை கௌதாரி ஊர்க்குருவி வாசவதத்தைபாற் பொறாமை கொள்ளா வெள்ளாட்டுவற்றல் குறவைக்கருவாடுக தவள் அவளுக்கு அநுகூலத்தையே தேடு - ளுமாம் . ( தேரையர் . ) பவள் . இராசனை ஐராவதி யாப்பியா பத்தியம் - இது வியாதிப்பட்டவன் மருந் யினி என்பவர்கள் இவளுடைய உயிர்த் துண்கையில் உண்ட மருந்தின் குணம் தோழியர்கள் . இவள் பெயர் பதுமாகங் கெடாமல் மருத்துவன் கூறியபடி உணவும் கை பதுமாவதி யெனவும் வழங்கும் . மற்றையவுங் கொண்டிருத்தல் . ( பெருங்கதை ) பத்தியன் - கபந் தருஷியின் மாணாக்கன் பதுமீனி - வியனைக் காண்க . இருடி . | பதுழகம் - சீவகன் தோழரில் ஒருவன் . பத்திரகர்மன் - சுக்கிரன் புத்திரன் பதுமை - 1 . ஸ்ரீ தத்தன் மனைவி பத்திரகாளி - 1 . காளிக்கு ஒரு பெயர் . 2 . சீவகன் மனைவியரில் ஒருத்தி . 2 பத்திரைக்கு ஒரு பெயர் . 3 . இவள் ஒரு தூதி . உதயணன் வெற் பத்திரகாளிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் றிபெற்றுக் கௌசாம்பி நகரத்தில் வாசவ ஒன்று . தத்தையுடன் அரசாட்சி செய்து கொண் பத்திரகிரிராஜர் - இவர் பத்ரகிரி அரசர் டிருக்கும்பொழுது அவளுடைய அன்பைப் இவர் அரசளிக்கையில் பட்டினத்தடிகள் பெறவேண்டி அவனுக்கும் அவளுக்கும் அவ்வூர்க்காட்டுப் பிள்ளையார் கோவிலில் பல வேலைக்காரர்களுடன் அரும் பொருள் நிஷ்டை கூடியிருக்க இவ்வரசர் மாளி கள் பலவற்றை அனுப்பிய பிரச்சோதன கையில் திருடப்போம் கள்வர் எமக்குப் னால் சமாதானமாகப் பேசுதற்கு அவளி பொருள் அகப்படின் ஆபாணஞ் சாத்து டம் அனுப்பப்பட்டவள் . இவள் அங்க கிறோமென்றபடி கள்வர் பொருள் கொ னமே உதயணனைப் பார்த்தபொழுது ண்டு மீளுகையில் ஆபாணஞ் சாத்த அது பேசித் தன் தலைவன்மீது அவனுக்கிருந்த நிஷ்டை கூடியிருந்த பட்டினத்தடிகள் மனவருத்தத்தைப் போக்கினவள் . ( பெ - . ) கழுத்தில் விழுந்தது . கழுத்தில் பூண்ட 4 . ஒரு வேட்டுவச்சி சிவபூசா நிவேத முத்தாரத்துடன் வெளிவந்த பட்டினத் னஞ் செய்த சேட பரிகலபரிசத்தால் தடிகளைக் காவலர் கள்வனென்று அரச மறுமையில் நற்கதி யடைந்தவள் . ( சிவா . ) ரிடம் விட அரசர் அடிகளைக் கழுவிலேற் பத்தராய்ப்பணிவார் - இவர்கள் தொகை றக் கட்டளையிட்டுத் தாமுந் தொடர்ந்து யடியவர் . சிவதரிசனஞ் செய்தல் கழுமரத்தை யடைந்தனர் . பட்டினத்தடி சிவகதைகேட்டல் முதலியவைகளையே கள் சிவமூர்த்தியைத் தியானித்துக் கழு பொருளாகக்கொண்டு திருவாரூரில் புற் மரத்தை நோக்க மரம் பற்றியது . அரசர் றிடங்கொண்ட சிவபிரானிடத் தன்பு துணுக்குற்றுப் பணிந்து அடிமை பூண்டு பூண்டு முத்தியடைந்தவர் . ( பெரிய - பு . ) அடிகள் கட்டளைப்படி துறவு பூண்டு திரு பத்தர் - இவர் செட்டி வகுப்பினர் . லிங்க வாரூரடைந்து பிக்ஷை செய்து ஆசாரியருக் தாரிகள் சில தட்டாரும் இந்தப் பட்டம் களித்துச் சிவயோகிக்கு எச்சில் அளித்த பெறுவர் . தால் நாயுருக்கொண்டு தம்மை யடைந்த பத்திபாலன் - 1 . யாமங் காப்போரை மா நாய்க்கும் சிறிது அன்னம் அளித்து வந் ற்றி யமைக்கும் தொழில் மேற்கொண்ட ' தனர் . இவ்வகை இருக்கையில் சிவமூர்த்தி படைத்தலைவன் ( சுக் - நீ . ) சித்தவுருக்கொண்டு பட்டினத்தடிகளிடம் ' 2 . ஐந்து அல்லது ஆறு காலாட்களுக் பிக்ஷைக்கு எழுந்தருள அடிகள் பத்திரகிரி குத் தலைவன் . ( சுக் - நீ . ) யான் சமுசாரி அவனிடம் செல்க என்ற பத்திய பதார்த்த வகை - பொன்னாங்காணி படி அரசனிடம் எழுந்தருளிப் பட்டினத் சிறுகீரை அன் றுருக்கிய பசுநெய் சுண் தடிகள் திருவாய்மலர்ந்த சொற்களைக்கூறி டைக்காய்வற்றல் கோவைக்காய்களின் யருளினர் . அரசர் இவ் வோடும் நாயுமல் வற்றல் அவரை முருங்கை பனிப்பயறு லவோ என்னைச் சமுசாரியாக்கினவென்று மாவடு அத்திப்பிஞ்சு வாழைக்கச்சல் ஒட்டை நாயின் மீது எறிந்தனர் . அந் நாய் ஏரிவரால் குறவை ஆமை மலங்கு உயிர் நீங்கிக் காசிராசன் மகளாய்த் தம்மை கடற்குரவை தேளி அயிரை சன்னை ' யடைய ஆசாரியரிடங்காட்டி அவர் அநுக்