அபிதான சிந்தாமணி

பதினெண்சணத்தவர் 1622 பதிமசரஸும் லாதனைக் காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளை நக்கீரதேவர் அருளிய கைலைபாதி காளத்தி யார் பாடி ஒன்பதுகாப்பொன்னும் நூறாயி பாதியந்தாதி, திருவீங்கோய்மலை யெழு ராம் காணமும் பெற்று அவன் பக்கத்திருத் பது, திருவலஞ்சுழிமும்மணிக் கோவை, தல் கொண்டது. ஏழாம்பத்து - செல்வக் திருவெழுகூற்றிருக்கை, பெருந் தேவ கடுங்கோவாழியா தனைக் கபிலர்பாடி நூறா பாணி, கோபப்பிரசாதம், காரெட்டு, போற் யிரம் காணமும் அவன் மலைமீதேறிக் றிக் கலிவெண்பா, திருமுருகாற்றுப் படை கண்டு கொடுத்தநாடும் பெற்றது. எட்டாம் திருக்கண்ணப்பர் திருமறம், கல்லாடர் பத்து - தகடூரெறிந்த பெருஞ்சேரலிரும் அருளிய திருக்கண்ண ப்பர் திருமறம், கபி பொறையை அரிசில்கிழார் பாடி ஒன்பது லதேவநாயனார் அருளிய மூத்தநாயனார் நூறாயிரம் காணம் பரிசில் பெற்றது. ஒன்ப இரட்டைமணிமாலை, சிவபெருமான் திரு தாம்பத்து - குடக்கோ இளஞ்சேரலிரும் இரட்டைமணிமாலை, சிவபெருமான் திரு பொறையைப் பெருங்குன்றூர்கிழார் பாடி வந்தாதி, பாணதேவநாயனார் அருளிய சிவ முப்பத்தீராயிரம் காணம் பெற்றது. இது, பெருமான் திருவந்தாதி, இளம் பெருமா புறப்பொரு ளிலக்கணத்திற்கு இலக்கிய னடிகள் அருளிய சிவபெருமான் திருமும் மாக அமைந்துள்ளது. சோர் குலத்தா மணிக்கோவை, அதிராவடிகள் அருளிய ருடைய பெருமையை நன்றாக விளக்கும். மூத்தபிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை, ஒவ்வொரு சேரர்மீது ஒவ்வொரு புலவர் பட்டினத்தடிகள் அருளிய கோயினான் பப்பத்துச் செய்யுளாகப் பாடிய நூறு செ மணிமாலை, திருக்கழுமல மும்மணிக்கோ ய்யுட்களை யுடைமையின் இந் நூல் "பதிற் வை, திருவிடைமருதூர் திருமும்மணிக் றுப்பத்து" என்னப்பெற்றது. கோவை, திருவேகம்பமுடையார் திருவந் பதினெண்கணத்தவர் - அமார், சித்தர், தாதி, திருவொற்றியூர் ஒருபாவொருபது, - அசுரர், தைத்தியர், சுருடர், கின்னார், நம்பியாண்டார் நம்பியருளிய திருநாரை நிருதர், கிம்புருடர், காந்தருவர், இயக்கர், யூர் விநாயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை விஞ்சையர், பூதர், பசாசர், அந்தரர், முனி கோயிற்றிருப்பண்ணியர் விருத்தம், திரும் வர், உரகர், ஆகாயவாசியர், போகபூமியர். தொண்டர் திருவந்தாதி, திருஞானசம் (பிங்கலம்.) பந்தர் திருவந்தாதி, திருஞான சம்பந்தர் பதினெண்கீழ்கணக்கு - 1. நாலடியார், 2. திருச்சண்பை விருத்தம், திருஞானசம்பந் நான்மணிக்கடிகை, 3. இன்னாநாற்பது, தர் திருமும்மணிக்கோவை, திருஞானசம் 4. இனியவை நாற்பது, 5. கார்நாற்பது, பந்தர் திருவுலா, திருக்கலம்பகம், திருத் 6. களவழி நாற்பது, 7. ஐந்திணையைம் தொகை முதலிய பிரபந்தங்களின் திரட்சி, பது, 8. ஐந்திணையெழுபது, 9. திணை பதினெருதிசைகள் - 1-வது எழுகிரகங்க மொழியைம்பது, 10. திணைமாலை நூற் ளுக்கும் விதித்த நக்ஷத்ர திசைகள், 2-வது றைம்பது, 11. நூற்றைம்பது, 12. திருக் உற்பன்ன திசை, 3-வது மிருத்யு திசை, குறள், 13. திரிகடுகம், 14. ஆசாரக்கோ 4-வது பிராண திசை, 5-வது ஆதான திசை, வை, 15. பழமொழி, 16. சிறுபஞ்சமூலம், 6-வது வாமதிசை, 7-வது உடுதிசை, 8- 17. முதுமொழிக்காஞ்சி, 18. ஏலாதி வது நிரியாண திசை, 9 வது மகாப்பிராண என்பனவாம். இப்பதினெட்டில் திணை திசை, 10-வது குளிகநிர்யாண திசை, 11- யைப்பற்றிய நூல் ஒன்று இருத்தல் வேண் வது காலசக்ர திசை. டும். அதன் பெயர் தெரியவில்லை. பதும கற்பம் - பிரமாவுக்குக் கூறிய ஆயுள் பதினொந்திருமுறை - இது திருவாலவா முடியுங்காலம். யுடையார், சேரமான் பெருமாணாயனா பதுமகாரிகை - இவள் பிரச்சோதனுடைய ருக்கு அருளிச்செய்த திருமுகப்பாசுரம. தேவிமார் பதினாயிரவருள் முதல்வி. வாச காரைக்காலம் மையார் அருளிய திருவாலங் வதத்தையின் நற்முய். இவள் பெயர் காட்டு மூத்ததிருப்பதிகம், திரு இரட்டை வடமொழி நூலொன்றில் ஸ்ரீமதி யென மணிமாலை, அற்புதத் திருவந்தாதி, ஐயடி வழங்கும். (பெ- கதை.) கள் காடவர்கோன் அருளிய க்ஷேத்திரத் | பதுமகோமளை - விச்வகர்மன் பெண், சூசு திருவெண்பா, சேரமான் பெருமாணாயனார் பன்மன் தேவி. அருளிய பொன்வண்ணத்தந்தாதி, திரு பதுமசாஸு- மகதமாட்டிற்கு அருகிலுள்ள வாரூர் மும்மணிக்கோவை, திரு ஆதியுலா, ஒரு ஓடை.
பதினெண்சணத்தவர் 1622 பதிமசரஸும் லாதனைக் காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளை நக்கீரதேவர் அருளிய கைலைபாதி காளத்தி யார் பாடி ஒன்பதுகாப்பொன்னும் நூறாயி பாதியந்தாதி திருவீங்கோய்மலை யெழு ராம் காணமும் பெற்று அவன் பக்கத்திருத் பது திருவலஞ்சுழிமும்மணிக் கோவை தல் கொண்டது . ஏழாம்பத்து - செல்வக் திருவெழுகூற்றிருக்கை பெருந் தேவ கடுங்கோவாழியா தனைக் கபிலர்பாடி நூறா பாணி கோபப்பிரசாதம் காரெட்டு போற் யிரம் காணமும் அவன் மலைமீதேறிக் றிக் கலிவெண்பா திருமுருகாற்றுப் படை கண்டு கொடுத்தநாடும் பெற்றது . எட்டாம் திருக்கண்ணப்பர் திருமறம் கல்லாடர் பத்து - தகடூரெறிந்த பெருஞ்சேரலிரும் அருளிய திருக்கண்ண ப்பர் திருமறம் கபி பொறையை அரிசில்கிழார் பாடி ஒன்பது லதேவநாயனார் அருளிய மூத்தநாயனார் நூறாயிரம் காணம் பரிசில் பெற்றது . ஒன்ப இரட்டைமணிமாலை சிவபெருமான் திரு தாம்பத்து - குடக்கோ இளஞ்சேரலிரும் இரட்டைமணிமாலை சிவபெருமான் திரு பொறையைப் பெருங்குன்றூர்கிழார் பாடி வந்தாதி பாணதேவநாயனார் அருளிய சிவ முப்பத்தீராயிரம் காணம் பெற்றது . இது பெருமான் திருவந்தாதி இளம் பெருமா புறப்பொரு ளிலக்கணத்திற்கு இலக்கிய னடிகள் அருளிய சிவபெருமான் திருமும் மாக அமைந்துள்ளது . சோர் குலத்தா மணிக்கோவை அதிராவடிகள் அருளிய ருடைய பெருமையை நன்றாக விளக்கும் . மூத்தபிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை ஒவ்வொரு சேரர்மீது ஒவ்வொரு புலவர் பட்டினத்தடிகள் அருளிய கோயினான் பப்பத்துச் செய்யுளாகப் பாடிய நூறு செ மணிமாலை திருக்கழுமல மும்மணிக்கோ ய்யுட்களை யுடைமையின் இந் நூல் பதிற் வை திருவிடைமருதூர் திருமும்மணிக் றுப்பத்து என்னப்பெற்றது . கோவை திருவேகம்பமுடையார் திருவந் பதினெண்கணத்தவர் - அமார் சித்தர் தாதி திருவொற்றியூர் ஒருபாவொருபது - அசுரர் தைத்தியர் சுருடர் கின்னார் நம்பியாண்டார் நம்பியருளிய திருநாரை நிருதர் கிம்புருடர் காந்தருவர் இயக்கர் யூர் விநாயகர் திருவிரட்டைமணிமாலை விஞ்சையர் பூதர் பசாசர் அந்தரர் முனி கோயிற்றிருப்பண்ணியர் விருத்தம் திரும் வர் உரகர் ஆகாயவாசியர் போகபூமியர் . தொண்டர் திருவந்தாதி திருஞானசம் ( பிங்கலம் . ) பந்தர் திருவந்தாதி திருஞான சம்பந்தர் பதினெண்கீழ்கணக்கு - 1 . நாலடியார் 2 . திருச்சண்பை விருத்தம் திருஞானசம்பந் நான்மணிக்கடிகை 3 . இன்னாநாற்பது தர் திருமும்மணிக்கோவை திருஞானசம் 4 . இனியவை நாற்பது 5 . கார்நாற்பது பந்தர் திருவுலா திருக்கலம்பகம் திருத் 6 . களவழி நாற்பது 7 . ஐந்திணையைம் தொகை முதலிய பிரபந்தங்களின் திரட்சி பது 8 . ஐந்திணையெழுபது 9 . திணை பதினெருதிசைகள் - 1 - வது எழுகிரகங்க மொழியைம்பது 10 . திணைமாலை நூற் ளுக்கும் விதித்த நக்ஷத்ர திசைகள் 2 - வது றைம்பது 11 . நூற்றைம்பது 12 . திருக் உற்பன்ன திசை 3 - வது மிருத்யு திசை குறள் 13 . திரிகடுகம் 14 . ஆசாரக்கோ 4 - வது பிராண திசை 5 - வது ஆதான திசை வை 15 . பழமொழி 16 . சிறுபஞ்சமூலம் 6 - வது வாமதிசை 7 - வது உடுதிசை 8 17 . முதுமொழிக்காஞ்சி 18 . ஏலாதி வது நிரியாண திசை 9 வது மகாப்பிராண என்பனவாம் . இப்பதினெட்டில் திணை திசை 10 - வது குளிகநிர்யாண திசை 11 யைப்பற்றிய நூல் ஒன்று இருத்தல் வேண் வது காலசக்ர திசை . டும் . அதன் பெயர் தெரியவில்லை . பதும கற்பம் - பிரமாவுக்குக் கூறிய ஆயுள் பதினொந்திருமுறை - இது திருவாலவா முடியுங்காலம் . யுடையார் சேரமான் பெருமாணாயனா பதுமகாரிகை - இவள் பிரச்சோதனுடைய ருக்கு அருளிச்செய்த திருமுகப்பாசுரம . தேவிமார் பதினாயிரவருள் முதல்வி . வாச காரைக்காலம் மையார் அருளிய திருவாலங் வதத்தையின் நற்முய் . இவள் பெயர் காட்டு மூத்ததிருப்பதிகம் திரு இரட்டை வடமொழி நூலொன்றில் ஸ்ரீமதி யென மணிமாலை அற்புதத் திருவந்தாதி ஐயடி வழங்கும் . ( பெ - கதை . ) கள் காடவர்கோன் அருளிய க்ஷேத்திரத் | பதுமகோமளை - விச்வகர்மன் பெண் சூசு திருவெண்பா சேரமான் பெருமாணாயனார் பன்மன் தேவி . அருளிய பொன்வண்ணத்தந்தாதி திரு பதுமசாஸு - மகதமாட்டிற்கு அருகிலுள்ள வாரூர் மும்மணிக்கோவை திரு ஆதியுலா ஒரு ஓடை .